Hotărârea nr. 128/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație " din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si 3                     3                              3                                                         3

Unităților Sanitare Publice Sector 1

3

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 subordonată Consiliului Local Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile aplicării etapizate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordonanța Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publie de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrația Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Secoprului 1 nr. 421/19.12.2018 privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu - director al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 subordonată Consiliului Local Sector 1, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 31 pentru instituția noastră;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  - începând cu data de 1 aprilie 2019 se stabilesc salariile de bază brute ale

personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual din cadrul instituției subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat la instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


CONT
SECRE'

Daniela/Nicoîbf


Nr:   128

Data: 22.04.2019

Anexa nr.l


la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2^1.2019

PREȘEDINȚEZ^ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

CU SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.         153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

NUMĂRUL DE POSTURI TOTALE

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*2.080 lei

4

4=3*2.080 lei

DIRECTOR

S

0.00

0

5.75

11,960

1

DIRECTOR ADJUNCT

S

0.00

0

5.36

11,149

2

ȘEF SERVICIU

S

0

0

4.99

10,379

2

ȘEF BIROU

S

0

0

4.86

10,109

1

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNC1

LEGII NR. 153/2

IILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT .017

AUDITOR INTERN

I

S

3.45

7,176

7,714

8,100

8,505

8,718

8,936

1

CONSILIER JURIDIC

IA

S

3.26

6,781

7,290

7,655

8,038

8,239

8,445

2

CONSILIER JURIDIC

II

S

2.78

5,782

6,217

6,528

6,855

7,027

7,203

2

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5 *5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

3.26

6,781

7,290

7,655

8,038

8,239

8,445

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

2.97

6,178

6,641

6,974

7,323

7,507

7,695

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

2.78

5,782

6,217

6,528

6,855

7,027

7,203

3

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.0801ei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

REFERENT

IA

M

2.21

4,597

4,942

5,190

5,450

5,587

5,727

1

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5 *5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

MUNCITOR CALIFICAT

I

M7G

1.59

3,307

3,556

3,734

3,921

4,020

4,121

2

TOTAL POSTURI:

31

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

‘Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

  • a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.