Hotărârea nr. 127/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 – Centrul Cultural al Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Centrul Cultural al Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Centrului Cultural Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile aplicării etapizate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea iu’. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 7 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Centrului Cultural Sector 1, de 8 de posturi;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257 din 28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1-Centrul Cultural al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -începând cu data de 1 aprilie 2019, se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Centrul Cultural al Sectorului 1, conform Anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Centrul Cultural al Sectorului 1 salarizat potrivit Legii nr, 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 cu respectarea funcțiilor, grade/trepte profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Centrul Cultural al Sectorului 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea sc face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul apartului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 8 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   127

Data: 22.04.2019

Anexa nr. 1


la Horărârea Consiliului Local


nr. 127/22.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mari an Crf^fitm-Ngag u


'A


SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL SECTOR 1

STABILITE CONFORM ART.ll ALIN. (1), (2) SI (4),

PRECUM SI 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017


FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

1

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

2

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

3

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

4

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

5

0

1

2

3

4=3*2080 lei

5=4+(4*7.5%)

6=5+(5*5%)

7=6+(6*5%)

8=7+(7*2.5%)

9=8+(8*2.5%)

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA

STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

INSPECTOR

SPECIALITATE

IA

S

3.261

6782

7291

7656

8038

8240

8445

INSPECTOR SPECIALITATE

I

S

2.973

6183

6647

6980

7329

7512

7700

INSPECTOR

SPECIALITATE

II

S

2.781

5784

6218

6529

6856

7028

7203

INSPECTOR

SPECIALITATE

DEBUTANT

S

2.684

5583

6002

6303

6619

6784

6954

REFERENT

IA

M

2.205

4587

4931

5178

5437

5573

5713

REFERENT

I

M

2.109

4386

4716

4952

5200

5331

5465

REFERENT

n

M

2.013

4187

4502

4728

4965

5088

5215

REFERENT

DEBUTANT

M

1.917

3987

4287

4502

4728

4846

4968

  • * Potrivit prevederilor art 2 din H.G. nr. 937/ 2018 * în aplicarea prevederilor art. 164 alin. (I2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

  • * Conform celor stabilite de către ordonatorul principal de credite, Primarul Sectorului 1, majorarea salariilor de bază brute va fi de aproximativ 5% fată de salariile de bază brute stabilite prin H.C.L.S. 1 nr. 270/12.09.2018.

SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL SECTOR 1

STABILITE CONFORM ART.ll ALIN. (1), (2) SI (4),

PRECUM SI 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

Anexa nr. 2

la Horărârea Consiliului Local

nr. 127/22.04.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian NeaguIDEMNIZATIE PRIMAR : se Stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu

salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 9*2080 lei                                                                 18720

IDEMNIZATIE VICEPRIMAR : se Stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu                                            16640

salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata : 8*2080 lei

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE

DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/ 2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADULI

SALARIUL DE BAZA

GRADULI

COEFICIENT

GRADULn

SALARIUL DE BAZA

GRADUL n

0

1

2

3=2*2080

4

5=4*2080

DIRECTOR

S

5.553

11550

5.745

11949

Salariul de baza corespunzător gradului I si gradului II se Stabilește prin inmultirea coeficienților stabiliți cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

  • * Salariile de baza prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.

  • * Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de baza cu

10%.

  • * Personalul din instituțiile si/ sau autoritatile publice nominalizate in echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de baza, indemnizațiile de de incadrare, cu pana la 50%, indiferent de numărul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect si se acorda numai daca cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.