Hotărârea nr. 126/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Administraţie” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSITTUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare '^Administrație.” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeniloi' și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea stabilirii și gestionării unui sistem de salarizare care să asigure distribuirea eficientă a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, în vederea promovării performanței profesionale individuale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin, (7) și art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugctarc, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice focale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data de 1 aprilie 2019, se stabilesc salariile de bază brute pentru funcțiile publice (funcționarii publici de conducere și de execuție) și funcțiile de natură contractuală (salariații în funcțiile de natură contractuală de conducere și de execuție) din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație”, reglementată de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector se face de către directorul general al instituției, cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate și a salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTA. OE_SEDINȚĂ,


Mariân-Cristian NEAGU
Nr:   126

Data: 22.04.2019

Anexa nr. 1

Ia Hotărârea Consiliului Local nr.Ț26/22.04.2019

ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian Neagu

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚEI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) DIN LEGEA CADRU NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5 2019

0

1

2

3

4=3*2080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGn NR. 153/2017

AUDITOR

SUPERIOR

S

3.54

7364

7917

8313

8729

8948

9172

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3.44

7156

7693

8078

8482

8695

8913

AUDITOR

ASISTENT

S

3.34

6948

7470

7844

8237

8443

8655

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

S

3.26

6781

7290

7655

8038

8239

8445

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

S

2.97

6178

6642

6975

7324

7508

7696

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

S

2.77

5762

6195

6505

6831

7002

7178

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

S

2.67

5554

5971

6270

6584

6749

6918

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

SSD

2.57

5346

5747

6035

6337

6496

6659

REFERENT

SUPERIOR

M

2.17

4514

4853

5096

5351

5485

5623

REFERENT

PRINCIPAL

M

2.07

4306

4629

4861

5105

5233

5364

REFERENT

ASISTENT

M

1.97

4098

4406

4627

4859

4981

5106

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

INSPECTOR DE SPECIALITATE

LA

s

2.40

4992

5367

5636

5918

6066

6218

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

2.35

4888

5255

5518

5794

5939

6088

INSPECTOR DE SPECIALITATE

n

s

2.30

4784

5143

5401

5672

5814

5960

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

2.25

4680

5031

5283

5548

5687

5830

REFERENT

IA

SSD

2.30

4784

5143

5401

5672

5814

5960

REFERENT

IA

M

1.52

3162

3400

3570

3749

3843

3940

REFERENT

I

M

1.50

3120

3354

3522

3699

3792

3887

REFERENT

n

M

1.48

3079

3310

3476

3650

3742

3836

REFERENT

DEBUTANT

M

1.46

3037

3265

3429

3601

3692

3785

ADMINISTRATOR (echivalent Referent IA)

I

M

1.52

3162

3400

3570

3749

3843

3940

MAGAZINER (echivalent referent 11)

M;G

1.48

3079

3310

3476

3650

3742

3836

ÎNGRIJITOR

M;G

1.15

2392

2572

2701

2837

2908

2981

ȘOFER

I

M;G

1.66

3453

3712

3898

4093

4196

4301

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

1.44

2996

3221

3383

3553

3642

3734

MUNCITOR CALIFICAT

H

M;G

1.42

2954

3176

3335

3502

3590

3680

MUNCITOR CALIFICAT

III

M;G

1.40

2912

3131

3288

3453

3540

3629

MUNCITOR CALIFICAT

IV

M;G

1.39

2892

3109

3265

3429

3515

3603

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M;G

1.15

2392

2572

2701

2837

2908

2981

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr.l^B/22.04.2019

PREȘțBtf^tDE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE Șl PERSONALUL CONTRACTUAL DE

CONDUCERE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) DIN LEGEA CADRU NR. 153/2017

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR.

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I 2019

COEFICIEN

T GRADUL

II 2019

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II 2019

0

1

2

3=2*2080 lei

4

4=3*2080 lei

DIRECTOR GENERAL

S

6.60

13728

6.66

13853

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

s

5.96

12397

6.06

12605

ȘEF SERVICIU

s

4.78

9943

4.98

10359

ȘEF BIROU

S

4.62

9610

4.86

10109

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI Șl IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT

DIRECTOR ADMINISTRATIV

s

4.75

9880

5.25

10920

ȘEF SERVICIU

s

3.70

7696

4.00

8320

ȘEF BIROU

s

3.25

6760

3.35

6968