Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Complexul Multifuncțional Caraiman


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile aplicării etapizate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/31.07.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, conform căreia se stabilește numărul maxim de posturi de 309;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Complexul Multifuncțional Caraiman trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data de 1 aprilie 2019 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual și pentru funcționarii publici din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 de voturi pentru și 7 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

'onv


Nr:   125

Data: 22.04.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr.125/22.04.2019

PREȘEDlțfTE DE ȘEDINȚĂ,

MaHqjrCristiafTNeagu

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

salarul DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZÂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCAL/ POTRIVIT LEGn NR. 153/2017

V STABILITE

AUDITOR

SUPERIOR

S

3.54

7364

7917

8313

8729

8948

9172

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3.45

7176

7715

8101

8507

8720

8938

AUDITOR

ASISTENT

S

3.35

6968

7491

7866

8260

8467

8679

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

S

3.26

6781

7290

7655

8038

8239

8445

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

s

2.97

6178

6642

6975

7324

7508

7696

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

s

2.78

5783

6217

6528

6855

7027

7203

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

s

2.68

5575

5994

6294

6609

6775

6945

REFERENT

SUPERIOR

M

2.20

4576

4920

5166

5425

5561

5701

REFERENT

PRINCIPAL

M

2.11

4389

4719

4955

5203

5334

5468

REFERENT

ASISTENT

M

2.01

4181

4495

4720

4956

5080

5207

REFERENT

DEBUTANT

M

1.91

3973

4271

4485

4710

4828

4949

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

FUNCȚIA

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

T GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA 1

DE BAZĂ GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA 4

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

3.26

6781

7290

7655

8038

8239

8445

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

2.97

6178

6642

6975

7324

7508

7696

INSPECTOR DE SPECIALITATE

n

S

2.78

5783

6217

6528

6855

7027

7203

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

S

2.68

5575

5994

6294

6609

6775

6945

REFERENT

IA

M

2.20

4576

4920

5166

5425

5561

5701

REFERENT

I

M

2.11

4389

4719

4955

5203

5334

5468

REFERENT

n

M

2.01

4181

4495

4720

4956

5080

5207

REFERENT

DEBUTANT

M

1.91

3973

4271

4485

4710

4828

4949

ȘOFER

I

M;G

1.68

3495

3758

3946

4144

4248

4355

ȘOFER

n

M;G

1.64

3412

3668

3852

4045

4147

4251

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

1.59

3308

3557

3735

3922

4021

4122

MUNCITOR CALIFICAT

II

M;G

1.54

3204

3445

3618

3799

3894

3992

MUNCITOR CALIFICAT

III

M;G

1.49

3100

3333

3500

3675

3767

3862

MUNCITOR CALIFICAT

IV

M;G

1.44

2996

3221

3383

3553

3642

3734

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M;G

1.01

2101

2259

2372

2491

2554

2618

MUNCITOR NECALIFICAT

n

M;G

1.00

2080

2236

2348

2466

2528

2592

ÎNGRIJITOR

M;G

1.17

2434

2617

2748

2886

2959

3033

îngrijitor

DEBUTANT

M;G

1.00

2080

2236

2348

2466

2528

2592

MAGAZINER

M;G

1.82

3786

4070

4274

4488

4601

4717

MAGAZINER

DEBUTANT

M;G

1.72

3578

3847

4040

4242

4349

4458

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. ♦Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

  • a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.


la Hotărârea Consiliului Local nr.125?

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL

COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*2.080 lei

4

4=3*2.080 lei

DIRECTOR

EXECUTIV

S

5.55

11544

5.74

11940

ȘEF SERVICIU

s

4.79

9964

4.98

10359

ȘEF BIROU

s

4.63

9631

4.86

10109

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

DIRECTOR ADJUNCT

S

4.98

10359

5.27

10962

ȘEF SERVICIU

s

4.79

9964

4.98

10359

ȘEF BIROU

s

4.63

9631

4.86

10109

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.