Hotărârea nr. 124/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliției Locale Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Politiei Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului , Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Management Resurse Umane - Poliția Locală Sector 1, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Poliției Locale Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile aplicării etapizate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 305 pentru Poliția Locală Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3 din 28.01.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publie locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data de 1 aprilie 2019 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Poliției Locale Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul General al Poliției Locale Sector 1, cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Poliției Locale Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 de voturi pentru și 7 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, un consilier nu a votat, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 124

Data: 22.04.2019

ANEXA 1


POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1


II - Q , - . yiO ''X

PROPUNERE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRULPOLIȚIEI LOCALE SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*2.080 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se Stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa

nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în

15200

plată: 8*2.080 lei

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN T

GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚnLOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

AUDITOR

SUPERIOR

S

3.55

7384

7938

8335

8752

8971

9196

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3.46

7197

7737

8124

8531

8745

8964

AUDITOR

ASISTENT

S

3.36

6989

7514

7890

8285

8493

8706

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

SUPERIOR

S

3.27

6802

7313

7679

8063

8265

8472

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

PRINCIPAL

S

2.98

6199

6664

6998

7348

7532

7721

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

ASISTENT

s

2.78

5783

6217

6528

6855

7027

7203

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, POLIȚIST LOCAL

DEBUTANT

s

2.69

5596

6016

6317

6633

6799

6969

POLIȚIST LOCAL

SUPERIOR

SSD

2.59

5388

5793

6083

6388

6548

6712

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

SUPERIOR

M

2.21

4597

4942

5190

5450

5587

5727

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

PRINCIPAL

M

2.11

4389

4^19

4955

5203

5334

5468

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

ASISTENT

M

2.01

4181

4495

4720

4956

5080

5207

REFERENT, POLIȚIST LOCAL

DEBUTANT

M

1.92

3994

4294

4509

4735

4854

4976

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

3.26

6783

7292

7657

8040

8241

8448

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

2.97

6178

6642

6975

7324

7508

7696

CONSILIER. INSPECTOR DE SPECIALITATE

n

s

2.78

5783

6217

6528

6855

7027

7203

CONSILIER. INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

2.69

5596

6016

6317

6633

6799

6969

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFIC1EN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

Salariul DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

REFERENT

IA

M

2.21

4597

4942

5190

5450

5587

5727

REFERENT

I

M

2.11

4389

4719

4955

5203

5334

5468

REFERENT

II

M

2.01

4181

4495

4720

4956

5080

5207

REFERENT

DEBUTANT

M

1.92

3994

4294

4509

4735

4854

4976

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

1.59

3308

3557

3735

3922

4021

4122

MUNCITOR CALIFICAT

n

M;G

1.54

3204

3445

3618

3799

3894

3992

MUNCITOR CALIFICAT

III

M;G

1.50

3120

3354

3522

3699

3792

3887

MUNCITOR CALIFICAT

IV

M;G

1.45

3016

3243

3406

3577

3667

3759

MUNCITOR

NECALIFICAT

0

G

1.40

2912

3131

3288

3453

3540

3629

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. *Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

  • a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de ccntrol financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

DIRECTOR GENERAL,

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

PROPUNERE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ ] ’ENTR^ FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI PERSONALUL COl^Ț


DE CONDUCERE DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1 CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI

LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*2.080 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*2.080 lei

15200

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*2080 lei

4

4=3*2080 lei

DIRECTOR GENERAL

S

6.43

13375

6.61

13749

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

s

5.99

12460

6.18

12855

DIRECTOR

EXECUTIV

s

5.55

11544

5.74

11940

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

s

5.07

10546

5.35

11128

ȘEF SERVICIU

s

4.80

9984

4.98

10359

ȘEF BIROU-AUDITOR

s

4.73

9839

4.95

10296

ȘEF BIROU

s

4.63

9631

4.85

10088

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

CONTRACTUALE DIN .ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII

NR. 153/2017

ȘEF SERVICIU

s

4.80

9984

4.98

10359

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

♦Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

♦Salariul de bază individual al directorului general se stabilește, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București.