Hotărârea nr. 123/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în condițiile aplicării etapizate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 74/26.03.2019 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data de 1 aprilie 2019 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul General, cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadiul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului Ivor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 6 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   123

Data: 22.04.2019Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 123/22,04.2019 PREȘEDINIE'fiE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) și ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6=

5+(5*5%)

7=

6+(6*5%)

8=

7+(7*2,5%)

9=

8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR

SUPERIOR

S

4.239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3.865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

AUDITOR

ASISTENT

S

3.616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR EXPERT

SUPERIOR

S

4.239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

CONSILIER, CONSILIER

JURIDIC, INSPECTOR EXPERT

PRINCIPAL

S

3.865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

CONSILIER, CONSILIER

JURIDIC, INSPECTOR EXPERT

ASISTENT

s

3.616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR EXPERT

DEBUTANT

s

3.262

6785

7294

7659

8042

8244

8451

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5=4+(4*7,5%)

6= 5+15*5%)

7=6+16*5%)

8= 7+(7*2.5%)

9=

8+(8*2,5%)

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

SSD

3.251

6763

7271

7635

8017

8218

8424

REFERENT DE SPECIALITATE

PRINCIPAL

SSD

3.155

6563

7056

7409

7780

7975

8175

REFERENT DE SPECIALITATE

ASISTENT

SSD

3.060

6365

6843

7186

7546

7735

7929

REFERENT DE SPECIALITATE

DEBUTANT

SSD

2.964

6166

6629

6961

7310

7493

7681

REFERENT

SUPERIOR

M

2.868

5966

6414

6735

7072

7249

7431

REFERENT

PRINCIPAL

M

2.744

5708

6137

6444

6767

6937

7111

REFERENT

ASISTENT

M

2.618

5446

5855

6148

6456

6618

6784

REFERENT

DEBUTANT

M

2.494

5188

5578

5857

6150

6304

6462

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5=

4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8=

7+17*2,5%)

9=

8+18*2.5%)

CONSILIER. INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

4.239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

3.865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

3.616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

3.262

6785

7294

7659

8042

8244

8451

REFERENT

IA

M

2.868

5966

6414

6735

7072

7249

7431

REFERENT

I

M

2.744

5708

6137

6444

6767

6937

7111

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5=

4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8=

7+(7*2,5%)

9=

8+(8*2,5%)

REFERENT

II

M

2.618

5446

5855

6148

6456

6618

6784

REFERENT

DEBUTANT

M

2.494

5188

5578

5857

6150

6304

6462

SECRET AR-DACTILOGRAF

IA

M

2.340

4868

5234

5496

5771

5916

6064

SECRETAR-DACTILOGRAF

I

M;G

2.292

4768

5126

5383

5653

5795

5940

SECRET AR-DACTILOGRAF

DEBUTANT

M;G

2.244

4668

5019

5270

5534

5673

5815

MAGAZINER

M

2.235

4649

4998

5248

5511

5649

5791

ȘOFER

I

M;G

2.197

4570

4913

5159

5417

5553

5692

ȘOFER

II

M;G

2.149

4470

4806

5047

5300

5433

5569

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

2.072

4310

4634

4866

5110

5238

5369

MUNCITOR CALIFICAT

II

M;G

2.024

4210

4526

4753

4991

5116

5244

MUNCITOR CALIFICAT

in

M;G

1.976

4111

4420

4641

4874

4996

5121

MUNCITOR CALIFICAT

IV

M;G

1.929

4013

4314

4530

4757

4876

4998

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.G. Nr. 937/2018.

*Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele: - art. 10 alin. (4) din Legea nr. 153/2017

  • a) gradația 1 - de la 3 ani Ia 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • d) gradația 4 - de Ia 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017.

DIRECTOR GENERAL

Trăscăianu Veronica Adița

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Loeal nr. 123/22.04.^019

PREȘEDIN^| DE ȘEDINȚĂ, MarlaD<TristiânWeagu\

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL

DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*2.080 lei

4

5=4*2.080 lei

DIRECTOR GENERAL

S

6.810

14165

7.097

14762

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

s

6.378

13267

6.666

13866

ȘEF SERVICIU

s

6.214

12926

6.484

13487

ȘEF BIROU

s

6.011

12503

6.321

13148

ȘEF BIROU -AUDITOR

s

6.106

12701

6.416

13346

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

ȘEF SERVICIU

s

6.214

12926

6.484

13487

ȘEF BIROU

s

6.011

12503

6.321

13148

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.G. Nr. 937/2018.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

  • * Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017.

  • * Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. - art. 16 alin. (1) din Legea nr. 153/2017.

DIRECTOR GENERAL Trăscăianu Veronica Adița