Hotărârea nr. 122/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile aplicării etapizate a Regii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind proiecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 5 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, de 97 de posturi;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 prin care se aprobă Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sectoi’ 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1-Administratia Domeniului Public Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-începând cu data de 1 aprilie 2019, se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către directorul general al Administrației Domeniului Public al Sectorului 1 cu respectarea funcțiilor, grade/trepte profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 de voturi pentru, 6 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.AZĂ,


PALAN


Nr:   122

Data: 22.04.2019

Anexa nt.l la Hotărârea Consiliului Local

nr. 122/22.04.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, rTstian Neagu
STATUL DE FUNCȚII CU SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZA

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZA

GRADAȚIA

2

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

3

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA 5

NR. POSTURI

0

1

2

3

4

=3*2080

5

=4+(4*7.5%)

6

=5+(5*5%)

7

=6+(6*5%)

8

=7+(7*2.5%)

9

=8+(8*2.5%)

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 15

3/2017

DIRECTOR GENERAL

II

S

6.62

13770

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

II

S

6.61

13749

1

DIRECTOR ADJUNCT

II

s

5.36

11149

1

DIRECTOR ECONOMIC

II

s

5.75

11960

1

DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT

II

s

5.36

11149

1

DIRECTOR SPATII VERZI

II

s

5.75

11960

1

DIRECTOR RESURSE UMANE JURIDIC

II

s

5.75

11960

1

SEF SERVICIU

II

s

4.99

10379

4

SEF BIROU

II

s

4.86

10109

5

AUDITOR

A

s

3.55

7384

7938

8335

8751

8970

9194

1

AUDITOR

1

s

3.45

7176

7714

8100

8505

8718

8935

1

CONSILIER JURIDIC

A

s

3.26

6781

7289

7654

8037

8237

8443

3

CONSILIER JURIDIC

1

s

2.97

6178

6641

6973

7322

7505

7692

1

SUBINGINER

IA

SSD

2.59

5387

5791

6081

6385

6544

6708

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

A

s

3.26

6781

7289

7654

8037

8237

8443

28

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

2.97

6178

6641

6973

7322

7505

7692

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

2.78

5782

6216

6527

6853

7025

7200

7

STATUL DE FUNCȚII CU SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

2

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA

3

SALARIUL DE BAZA GRADAȚIA 4

SALARIUL DE

BAZA

GRADAȚIA 5

NR. POSTURI

0

1

2

3

4

=3*2080

5

=4+(4*7.5%)

6

=5+(5*5%)

7

=6+(6*5%)

8

=7+(7*2.5%)

9

=8+(8*2.5%)

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

REFERENT

IA

M

2.21

4597

4942

5189

5448

5584

5724

9

REFERENT

1

M

2.11

4389

4718

4954

5202

5332

5465

1

ȘOFER

1

M;G

1.69

3515

3779

3968

4166

4270

4377

11

MUNCITOR CALIFICAT

1

M;G

1.59

3307

3555

3733

3920

4018

4118

5

MUNCITOR CALIFICAT

II

M;G

1.54

3203

3443

3616

3796

3891

3989

5

MUNCITOR NECALIFICAT

1

M;G

1.36

2829

3041

3193

3353

3436

3522

2

TOTAL POSTURI

97