Hotărârea nr. 121/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual șifuncționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile aplicării etapizate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificai ea și completai ea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258/28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 338 pentru aparatul de specialitate, inclusiv funcțiile de primar, viceprimar, administrator public, secretar al Sectorului 1 al Municipiului București, și inclusiv numărul de posturi prevăzut potrivit punctului 2 din anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, de 103 de posturi;

Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 50329/2018;

Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 4422209 din 01.10.2018 privind ștatul de funcții al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 296/12.10.2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 -Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data de 1 aprilie 2019 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1-Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 aprilie 2019, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Primarul Sectorului 1 cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și în cadrul instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 de voturi pentru, 6 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   121

Data: 22.04.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 121/22.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

LXpeVc

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN

CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 ȘI DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE^QlL^ EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*2.080 lei

18720

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*2.080 lei

16640

A. SALARII DE B AZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

Nr. crt.

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIEN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

n

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

1

AUDITOR

SUPERIOR

S

4.239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

2

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3.865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

3

AUDITOR

ASISTENT

S

3.616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

4

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT

SUPERIOR

s

4.239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

5

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT

PRINCIPAL

s

3.865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

6

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT

ASISTENT

s

3.616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

Nr. crt.

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIEN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

7

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT

DEBUTANT

S

3.262

6785

7294

7659

8042

8244

8451

8

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

SSD

3.251

6763

7271

7635

8017

8218

8424

9

REFERENT DE SPECIALITATE

PRINCIPAL

SSD

3.155

6563

7056

7409

7780

7975

8175

10

REFERENT DE SPECIALITATE

ASISTENT

SSD

3.060

6365

6843

7186

7546

7735

7929

11

REFERENT DE SPECIALITATE

DEBUTANT

SSD

2.964

6166

6629

6961

7310

7493

7681

12

REFERENT

SUPERIOR

M

2.868

5966

6414

6735

7072

7249

7431

13

REFERENT

PRINCIPAL

M

2.744

5708

6137

6444

6767

6937

7111

14

REFERENT

ASISTENT

M

2.618

5446

5855

6148

6456

6618

6784

15

REFERENT

DEBUTANT

M

2.494

5188

5578

5857

6150

6304

6462

B. SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

1

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

4.239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

2

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

3.865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

3

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

3.616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

4

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

3.262

6785

7294

7659

8042

8244

8451

5

REFERENT

IA

M

2.868

5966

6414

6735

7072

7249

7431

6

REFERENT

I

M

2.744

5708

6137

6444

6767

6937

7111

Nr. crt

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIEN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

7

REFERENT

II

M

2.618

5446

5855

6148

6456

6618

6784

8

REFERENT

DEBUTANT

M

2.494

5188

5578

5857

6150

6304

6462

9

SECRETAR-DACTILOGRAF

IA

M

2.340

4868

5234

5496

5771

5916

6064

10

SECRETAR-DACTILOGRAF

I

M;G

2.292

4768

5126

5383

5653

5795

5940

11

SECRETAR-DACTILOGRAF

DEBUTANT

M;G

2.244

4668

5019

5270

5534

5673

5815

12

ȘOFER

I

M;G

2.197

4570

4913

5159

5417

5553

5692

13

ȘOFER

n

M;G

2.149

4470

4806

5047

5300

5433

5569

14

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

2.072

4310

4634

4866

5110

5238

5369

15

MUNCITOR CALIFICAT

n

M;G

2.024

4210

4526

4753

4991

5116

5244

16

MUNCITOR CALIFICAT

III

M;G

1.976

4111

4420

4641

4874

4996

5121

17

MUNCITOR CALIFICAT

IV

M;G

1.929

4013

4314

4530

4757

4876

4998

Salariul ce bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.G. Nr. 937/2018.

Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele: - art. 10 alin. (4) din Legea nr. 153/2017

  • a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzu: pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

  • * Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017

  • * Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene. - art. 16 din Legea nr. 153/2017

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 1^1/22.04.2019

PREȘEQt^ffeT5E“ȘEblNȚĂ,

Marian Cristian Neagu

SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 ȘI DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*2.080 lei

18720

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*2.080 lei

16640

A. SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

Nr. crt.

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*2.080 lei

4

5=4*2.080 lei

1

SECRETAR

S

6.893

14338

7.193

14962

2

DIRECTOR GENERAL

s

6.395

13302

6.705

13947

3

ARHITECT ȘEF

S

6.395

13302

6.705

13947

4

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

s

6.300

13104

6.608

13745

5

DIRECTOR EXECUTIV

S

6.225

12948

6.522

13566

6

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

S

6.220

12938

6.503

13527

7

ȘEF SERVICIU

S

6.214

12926

6.484

13487

8

ȘEF BIROU-AUDITOR

S

6.106

12701

6.416

13346

9

ȘEF BIROU

S

6.011

12503

6.321

13148

B. SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

1

ADMINISTRATOR PUBLIC

s

7.181

14937

7.481

15561

2

ȘEF SERVICIU

s

6.214

12926

6.484

13487

3

ȘEF BIROU

s

6.011

12503

6.321

13148

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.G. Nr. 937/2018.

♦Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017

♦Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București.

* Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. - art. 16 alin. (1) din Legea nr. 153/2017