Hotărârea nr. 120/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 22.04.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 – 2020 – 2030


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru departeneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării

Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 - 2020 - 2030

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Serviciul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative nr. R/280/28.03.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 13924/28.03.2019;

în temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (1) lit. q) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 -2020 - 2030.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică și Serviciul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 5 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


Daniel           <ALAN


Nr:   120

Data: 22.04.2019