Hotărârea nr. 119/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOL TARE ÎN SĂNĂTA TE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Referatul de aprobare nr. 54/15.04.2019 emis de COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și complectările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 ;

Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art.45 alin. (2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A., conform Anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr:   119

Data: 22.04.2019


COMPANIA DE INVESTIȚII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15 J40/17895/2018, CUI 40311936

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI


pe anul 2019romania2019.eu


Anexa 1


- iei-INDICATORI

nrrd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent

(N)

%6 =

5/4 x

100

Prevederi

%

An N+l

An N+2

9=

7/5 X100

10= 8/7 x

100

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

500.000

0

0%

525.000

551.250

0%

105%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

0

0

0%

0

0

0%

0%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0%

0

0

0%

0%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0%

0

0

0%

0%

2

Venituri financiare

5

500.000

0

0%

525.000

551.250

0%

105%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0%

0

0

0%

0%

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

27.110.500

0

0%

28.466.025

29.889.326

0%

105%

1

Cheltuieli de exploatare, din

din care: care:

8

27.060.500

0

0%

28.413.525

29.834.201

0%

105%

A

chelțjtiefecțțfeyjturi și servicii

9

8.417.500

0

0%

8.838.375

9.280.294

0%

105%

B

j^ehTiielî cu iiTfpgZtJe, taxe și varsaminte asimilate

10

2.000.000

0

0%

2.100.000

2.205.000

0%

105%

£

tfheltufeRMftjftgj'Soifcityl, din care:

11

16.383.000

0

0%

17.202.150

18.062.258

0%

105%
II

COI

Cheltuieli de natură salarială

Cheltuieli de natură salarialăfrd. 13 + rd. 14 )

12

14.500.000

0

0%

15.225.000

15.986.250

0%

105%

Ci)

ch. cu salariile

13

14.500.000

0

0%

15.225.000

15.986.250

0%

105%

C2)

bonusuri

14

0

0

0%

0

0

0%

0%

C3)

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0%

0

0

0%

0%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0%

0

0

0%

0%

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1.448.000

0

0%

1.520.400

1.596.420

0%

105%

C5)

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

435.000

0

0%

456.750

479.588

0%

105%

D

alte cheltuieli de exploatare

19

260.000

0

0%

273.000

286.650

0%

105%

2

Cheltuieli financiare

20

50.000

0

0%

52.500

55.125

0%

105%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0%

0

0

0%

0%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-26.610.500

0

0%

-27.941.025

-29.338.076

0%

105%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0%

0

0

0%

0%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

24

0

0

0%

0

0

0%

0%

1

Rezerve legale

25

0

0

0%

0

0

0%

0%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0%

0

0

0%

0%

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

21

0

0

0%

0

0

0%

0%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

/l ‘

e)

alte cheltuieli

42

:,Viii

A

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

43


0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

171.500.000

0

0%

200.000.000

200.000.000

0%

100%

1

Alocații de la buget             alocații de la buget

44

0

0%

0

0

096

096

alocații bugetare aferente plății angajamentelor cin anii anterior

45

0

0

0%

0

0

096

096

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

171.500.000

0

096

200.000.000

200.000.000

096

10096

X

DATE DE FUNDAMENTARE:

47

0

096

0

0

0%

096

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

139

0

096

139

139

0%

100%

2

Nr. mediu de salariați total

49

139

0

0%

139

139

096

100%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

8.693

0

096

9.128

9.584

096

105%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

4.518

0

096

4.518

4.518

096

100%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

0

0

096

0

0

096

0%

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

096

0

0

096

0%

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000

54

54.221

0

0%

54.221

54.221

096

100%

8

Plăți restante

55

0

0

096

0

0

0%

0%

9

Creanțe restante

56

0

0

096

0

0

0%

0%
COMPANIA DE INVESTIȚII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15 J40/17895/2018, CUI 40311936

ANEXA 2 - de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestoraANEXA


^9 I'K

A1An curent (N)

An

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

Realizat

Ai

irobat

Realizat la

30.06.2019

rectificare an curent (N)

%

%

Conform HG/Ordin comun

Conform

IHotararii CA.

Conform HG/Ordin comun

Conform

Hotararll CA.

Trim 1

Trim II cumulat

An 2019

Trim III cumulat

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9 = 8/5 x

100

10 = 8/6 X

100

11

12

13

14

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

0

0

0

0

soo.ooo

0

0%

0%

125.000

250.000

375.000

500.000

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd 13 + rd. 14)

2

0

O1

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

1

din producția vândută (rd. 4 ♦ rd. 5 + rd 6 + rd 7)

3

0

0

0

0

tf

0

0%

0%

0

0

0

0

din vanzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

din servicii prostate

5

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

b

din vânzarea mărfurilor

S

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei dc afaceri neteird.

9

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

cl

subvenții, ci*, prevederilor legale in vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c2

transferuri, cf, prevederilor locale in vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

a

din producția de imobilizări

12

0

D

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

e

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

r

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 4 rd. 19 - rd. 20 - rd 21), din

14

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

o1

0

0%

0%

0

0

0

0

f2|

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 ■ rd. 19). din care:

16

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

• active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- active necorporalc

18

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

056

0%

0

0

0

0

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0]

0

0

0

f5)

alte venituri

21

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

Venituri financiare (rd 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0j

0

0

0

500.000

0

0%

0%

125.000

250.000

375.000

500.000

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

bl

din investiții financiare

24

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c)

din diferențe de

curs

25

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

d)

dui dobânzi

26

0

0

0

0

500.000

0

0%

0%

125.000

250.000

375.000

500 000

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0]

0

0

1

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

0

0

0

0

27.110.500

0

0X

0%

6.777 625

13.555250

20-332.875

27.110.500

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd 120), din care:

30

0

0

0

0

27,060.500

0

0%

0%

6.765.125

13530250

20.295.375

27.060.500

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

0

0

0

0

8.417.500

0

0%

0%

2.104.375

4.208.750

6.313.125

8.417.500

Al.

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

0

0

0

0

1.095.000

0

0%

0%

273.750

547.500

821.250

1.095.000

.V

DE fi

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

10.000

0

0%

0%

2 500

5.000

7,500

10.000

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0

0

0

0

700.000

0

0%

0%

175.000

350.000

525.000

700.000

îmi

- 1

bl)

- cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33750

67.500

101.250

135.000

b2)

- cheltuieli cu combustibilii

36

0

0

0

0

168.000

0

0%

0%

42.000

84.000

126.000

168.000


C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

d)

cheltuieli privind energia și apa

3a

0

0

0

0

250.000

0

0%

0%

62.500

125.000

187.500

250.000

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

A2.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

0

0

0

0

2.510.000

0

0%

0%

627.500

1.255.000

1.882.500

2.510.000

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0

0

0

0

135.000

0

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.

43 + rd. 441 din care:

42

0

0

0

0

2.240.000

0

0%

0%

560.000

1.120.000

1.680.000

2.240.000

bl)

- către operatori cu capital integral majoritar de stat

43

0

0

0

0

2.240.000

0

0%

0%

560.000

1.120.000

1.680.000

2-240.000

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

A3.

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 +

rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

0

0

0

0

4.812.500

0

0%

0%

1.203.125

2.406.250

3.609.375

4.812.500

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care

48

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53). din care:

50

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193'2006. cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c2)

cheltuieli dc reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193-2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

<5

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0%

0%

n

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

O.O.G. nr. 2 2015 (rd. 58-rd. 59 * rd. 61I. din care:

57

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

CU

X|l m i

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul med-.cal și sanatate

58

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0
d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, linvatamant, social și sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitari

61

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer.din care:

63

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65

+■ rd. 66), din care:

64

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

-interna

65

o!

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

-externa

66

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0

0

0

0

100.000

0

0%

0%

25.000

50.000

75.000

100.000

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

0

0

0

2.307.500

0

0%

0%

576.875

1.153.750

1.730.625

2.307.500

il)

cheltuieli de asigurare și paza

70

0

0

0

0

132.500

0

0%

0%

33.125

66.250

99.375

132.500

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

0

0

0

480.000

0

0%

0%

120.000

240.000

360.000

480.000

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

135 000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

135.000

0

0%

0%

33.750

67.500

101.250

135.000

j)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

2.000.000

0

0%

0%

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Ib

13. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 32 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

0

0

0

0

2.000.000

0

0%

0%

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

a)

ch. cu taxa pL activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

Z^LneC0^AlM

<

A dj

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c :p

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

DE

nj coJ

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

1.000.000

0

0%

0%

250.000

500.000

750.000

1.000.000

it*

TOT-

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

ISA


fi

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0

0

0

0

1.000.000

0

0%

0%

250.000

500.000

750.000

1.000.000

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

0

0

0

0

16.383.000

0

0%

0%

4.095.750

8.191.500

12.287.250

16.383.000

co

Cheltuieli de natură salariată (rd 88 + rd. 92)

87

0

0

0

0

14.500.006

0

0%

0%

3.625.000

7.250.000

10.875.000

14.500.000

CI

Cheltuieli cu salariile (rd 89 + rd. 90 + rd. 91). din care:

88

0

0

0

0

14.500.000

0

0%

0%

3.625.000

7.250,000

10.875.000

14.500.000

a) salarii de bază

89

0

0

0

0

14.500.000

0

0%

0%

3.625.000

7.250.000

10.875.000

14.50Q.000

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.

100

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

J

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

0

0

0

0

1.448.000

0

0%

0%

362.000

724.000

1.086.000

1.448.000

r

b

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

0

440.000

0

0%

0%

110.000

220.000

330.000

440.000

'/

03 c rj

-componenta fixă

106

0

0

0

0

220.000

0

0%

0%

55.000

110.000

165.000

220.000

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

220.000

0

0%

0%

55.000

110.000

165.000

220.000

1

7/

Ib) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

0

0

0

0

864.000

0

0%

0%

216.000

432.000

648.000

864.000

-componenta fixă

10ț

0

-componenta variabilă

11C

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

113

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 +• rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

11=

0

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

11*

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pi.șomaj

115

0

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

0

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0

e) ch. privind conlribuțiîa unității la schemele de pens.i

118

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd.

127 + rd. 128)» din care:

124 + rd. 125 + rd. 126 + rd

120

0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123). din care:

121

0

- către bugetul general consolidat

122

0

- către alți creditori

123

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

d)

alte cheltuieli

125

0

e)

ch. cu amortizarea limobilizărilor corporale și necorporale

127

0

fi

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:

123

0

fl>

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

fl.l)

- provizioane privind Iparticiparea la profit a salariaților

133

0

fU)

- provizioane in legătura c« contractul de mandat

130a

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sa J pierderi de valoare , din caretele

131

0


0

0

0

432.000

0

0%

0%

108.000

216.000

324.000|

432.000

0

0

0

432.000

0

0%

0%

108.000

216.000

324.000

432.000

0

0

0

72.000

0

0%

0%

18.000

36.000

54.000

72.000

0

0

0

72.000

0

0%

0%

18.000

36.000

54.000

72.000

0

0

0

435.000

0

0%

0%

108.750

217.500

326.250

435.000

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

435.000

0

0%

0%

108.750

217.500

326.250

435.000

0

0

0

260.000

0

0%

0%

65.000

130.000

195.000

260.000

0

0

0

10.000

0

0%

0%

2.500

5.000

7.500

10.000

0

0

0

10.000

0

0%

0%

2.500

5.000

7.500

10.000

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

G

0

a

100.000

0

0%

0%

25.000

50.000

75.000

100.000

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0%

0%

12.500

25.000

37.500

50.000

0

0

0

100.000

0

0%

0%

25.000

50.000

75.000

100.000

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

O.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

135

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 +- rd. 140 + rd. 143), din care:

135

0

0

50.000

0%

0%

12.500

25.000

37.500

50.000

ni

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

al)

aferente creditelor penirj investiții

138

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pcn:ri activitatea curentă

139

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor percrj investiții

141

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor penirj activitatea curentă

142

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

-

alte cheltuieli financiare

143

o

0

0

0

50 000

0

0%

0%

12.500

25.000

37.500

50.000

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (OTofll pierdere) (rd. 1-rd. 29)

145

0

0

0

0

-26.610.500

0

0%

0%

-6.652.625

-13.305.250

-19 957.875

-26.610.500

venituri neimpozabile

146

0

0

0%

0%

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

c

0

0%

0%

0

0

0

0

17

IMPOZIT PE PROFIT

143

c

0

0%

0%

0

0

0

0

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0

0

0%

0%

0

0

0

0

i

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

150

c

0

0

0

14.500.000

0

0%

0%

3.625.000

7.250.000

10 875.000

14.500.000

2

Cheltuieli cusătoriile(rd. 88)

15]

0

0

0

0

14.500.000

0

0%

0%

3.625.000

7.250.000

10.875.000

14.500.000

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

0

0

0

0

139

170

0%

0%

35

70

104

139

Nr mediu de sabriați

153

0

0

0

0

139

170

0%

0%

35

70

104

139

51)

Câștigul iiiedut lunar pe sabnat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (r±

154

0

0

0

0

8.693

0

0%

0%

X

X

X

8.693

Sb)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rc. 150 - rd.93* - rd.98)/rd, 153]/12* 1000

155

0

0

0

0

8.693

0

0%

0%

X

X

X

8.693

Productivitatea muncii ia unități valorice pe total personal mediu (mii

156

0

0

0

0

0

0

0%

0%

X

X

X

0

6b]

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

157

0

0

0%

0%

X

X

X

6cl|

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0

0

0%

0%

X

X

X

- cant.tatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0%

0%

X

X

X

- preț mediu (p)

160

0

0

0%

0%

X

X

X

- valoare - QPF x p

161

0

0

0%

0%

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

0

0

0%

0%

X

X

X

7

Plăți restante

163

0

0

0%

0%

0

0

Q

3

Creanțe restante, din care:

164

0

0

0%

0%

0

0

a

de la operatori cu capital integral majoritar de stal

165

0

0

0%

0%

0

0

0

- de la operatori cu capitul privat

166

0

0

0%

0%

0

0

a

- de la bugetul de stat

167

0

0

0%

0%

0

0

0

de la bugetul local

168

0

0

0%

0%

0

0

0

de la alte entitati

169

0

0

0%

0%,

0

0

0

9

Credite p^njni finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

0

0%

0°/o

0

0

0

DIRECTOR


COMPANIA DE INVESTIȚII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII

DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15 J40/17895/2018, CUI 40311936

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale


romania2019.euNr.crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent N-

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:

0

0

0

0

0

0

1

Venituri din exploatare * )

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare (incl.cap.soc)

0

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0
COMPANIA DE INVESTIȚII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2 J40/17895/2018 , CUI 40311936


ANEXA 4


JWM-5! A HCfWl lOCALal s

Nr.-

ftFK i Z L) 1 j -A IvX*


de investiții, dotări sisurseledefinantare

An precedent (N-l)

INDICATORI

Data finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Prelimin at

an curent (N)

an N+l

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

171.500.000

200.000.000

200.000.000

1

Surse proprii, din care:

31.12.2019

0

0

79.500.000

0

0

a) - amortizare

31.12.2019

0

0

0

0

0

b) - disponibil cont

31.12.2019

0

0

79.500.000

0

0

2

Alocații de la buget

31.12.2019

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

31.12.2019

0

0

0

0

0

a) - interne

31.12.2019

0

0

0

0

0

b) - externe

31.12.2019

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

31.12.2019

0

0

92.000.000

200.000.000

200.000.000

- aport la capitalul social

31.12.2019

0

92.000.000

200.000.000

200.000.000

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

171.500.000

200.000.000

200.000.000

.7

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat, al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

o

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

169.410.200

197.849.720

197.783.192

a) pentru bunurile proprietatea privată a. operatorului economic:

31.12.2019

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

168.825.200

197.264.720

197.198.192

Investiții obiectiv Spital ”Sf Vasile cel Mare”

31.12.2019

0

0

168.055.200

196.494.720

196.428.192

Servicii de consultanta in achiziții

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Studiu dc fezabilitate oi proiectare

31.12.2019

0

0

.500.000

500.000

500.000

Dirigenlie șantier

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000ANEXA 42010d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

585.000

585.000

585.000

Lucrări de construcții amenajare spațiu

31.12.2019

0

0

450.000

450.000

450.000

Sistem de supraveghere

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

31.12.2019

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2019

0

0

0

0

0

4

Dotări(alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

2.089.800

2.150.280

2.216.808

Autoturisme

31.12.2019

0

0

604.800

665.280

731.808

Servere

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Computere

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Licențe software sisteme operare

31.12.2019

0

0

135.000'

135.000

135.000

Pachete software contabilitate

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Pachete software creeare documente

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Echipamente de rețea intranet/intemet

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Telefoane mobile

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Mobilier si accesorii

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Unitati UPS

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Imprimante laser

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

Fotocopiatoare

31.12.2019

0

0

135.000

135.000

135.000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

31.12.2019

0

0

0

0

0

b) - externe

31.12.2019

0

0

0

0

0


ANEXA 4 2018

Page 2DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15 J40/17895/2018, CUI 40311936

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-l)

an curent (N)

an N+l

an N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

5

6

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a

1

Reducerea cheltuielilor

31.12.2019

X

X

0

0

-1.423.301

0

-1.466.000

0

O z.

Creșterea veniturilor

31.12.2019

X

X

0

0

26.250

0

28.875

0

Pct.II

Cauze care diminuează efectu

măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Apariția de cheltuieli neprevăzute

31.12.2019

X

X

0

0

150000

0

150000

0

n z.

Reducerea cererii de produse

31.12.2019

X

X

0

0

100000

0

100000

0

Pct. in

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II


COMPANIA DE INVESTIȚII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Sediul Social: București, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15 J40/17895/2018, CUI 40311936

ANEXA 6 - - de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019


Nr. Crt.

Plăti restante

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent

(N)

Reduceri total an N+l

Sold final an curent (N+l)

Reduceri total an

N+2

Sold final an curent (N+2)

Total an curent

(N)

din care : Surse an curent (N)

incasari creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

I

TOTAL din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

la

- buget general consolidat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lb

-alti creditori (furnizori neachitati la scadenta)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0