Hotărârea nr. 118/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Luând în considerare prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o parlicipațic majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art .45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform Anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru, 4 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE MarianCONTRASEMNEAZĂ,Nr:   118

Data: 22.04.2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULL l

Operatorul economic CET GRIVITA SRL

LOCAL AL m

ui 1

Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 15811175

Nr.

CP \\

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

PE ANUL

’019    V™'

PRESEDW

--,—-  lei-----

Realizat/

%

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

BSS/Î

7

6

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

34,173,423

37,647,700

110.17%

43,080,000

43,929,000

114.43%

101.97%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

33,489,362

37,362,700

111.57%

42.980,000

43,829,000

115.03%

101.98%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

3,499,197

4,213,700

120.42%

4,450,000

4.600,000

105.61%

103.37%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

684,061

285,000

41.66%

100,000

100,000

35.09%

100.00%

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

36,975,040

42,431,250

114.76%

42,660,000

43.437.000

100.54%

101.82%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

36,968,352

42,411,250

114.72%

42,638,000

43,412,000

100.53%

101.82%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

28,185,036

32,388,800

114.91%

32,100,000

32.400.000

99.11%

100.93%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

181,785

412,000

226.64%

450,000

480,000

109.22%

106.67%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6,711,624

7,659,950

114.13%

8.038,000

8,432,000

104.94%

104.90%

co

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

6,572,303

7,484,950

113.89%

7.853,000

8,237,000

104.92%

104.89%

C1

ch. cu salariile

13

6,191,999

7,044,950

113.78%

7,400,000

7.770.000

105.04%

105.00%

C2

bonusuri

14

380,304

440,000

115.70%

453,000

467,000

102.95%

103.09%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

0

0

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

139,321

175,000

125.61%

185.000

195,000

105.71%

105.41%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,889,908

1,950,500

103.21%

2,050,000

2,100,000

105.10%

102.44%

2

Cheltuieli financiare

20

6,688

20,000

299.02%

22,000

25,000

110.00%

113.64%

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-2,801,618

-4,783,550

170.74%

420,000

492,000

-8.78%

117.14%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

67,200

78,720

117.14%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

352,800

413,280

117.14%

1

Rezerve legale

25

21,000

24,600

117.14%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

0

0

331,800

388,680

117.14%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

-

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-

dividende cuvenite altor acționari

34

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

5=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

bl

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

dl

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

134,050

52,638,031

39267%

40,950,000

250,000

77.80%

0.61%

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

134,050

52,638,031

39267%

40,950,000

250,000

77.80%

0.61%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

102

105

102.94%

105

105

100.00%

100.00%

2

Nr.mediu de salariați total

49

98

105

107.14%

105

105

100.00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

5,519

5,861

106.19%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4,402

5,353

121.60%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

341,728

355,835

104.13%

409,333

417,419

115.03%

101.98%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

306,022

315,705

103.16%

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ nersoană|

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1,082

1,127

104.17%

990

989

87.86%

99.85%

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

8,218,986

5,600,000

68.13%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic CET GRIVITA SRL Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 15811175


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de veni și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestoraINDICATORI

Nr. rd.

Realizat An 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform Hot.C.L.SI nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

35,794,288

33,979,600

33,979,600

34.173,423

10.769.900

20,545,050

26.819,800

37,647,700

110.17%

95.47%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

35,720,943

33.294.600

33,294,600

33,489,362

10.691.900

20,388,050

26,593,800

37.362.700

111.57%

93.75%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

30.610.368

29,160,400

29.160,400

29,343,197

9,421,400

17,398,350

22.802.900

32,269,000

109.97%

95.86%

a1)

din vânzarea produselor

4

30,541,685

29,365,900

29,065,900

29.260,549

9,398,400

17.351.850

22,732,400

32.174,500

109.96%

95.81%

a2)

din servicii prestate

5

68,683

94,500

94,500

82,647

23,000

46,500

70,500

94,500

114.34%

120.33%

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

75,328

80.000

80,000

68,511

10.000

20,000

60,000

80,000

116.77%

90.95%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

4,751,144

3,454,200

3,454,200

3,499.197

1,200,500

2,314,700

3,010,900

4,213,700

120.42%

73.65%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

4,751,144

3.454,200

3,454,200

3,499,197

1,200,500

2,314,700

3,010,900

4.213.700

120.42%

73.65%

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

284,103

600,000

600,000

578,457

60,000

655,000

720,000

800.000

138.30%

203.61%

f1)

din amenzi și penalități

15

91,288

100,000

100,000

46,292

20.000

35,000

60,000

100,000

216.02%

50.71%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

38,319

0

- active corporale

17

38.319

0

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

64.329

100,000

100,000

100,000

155.45%

fS)

alte venituri

21

154.496

500,000

500.000

467,837

40,000

520.000

560,000

600,000

128.25%

302 82%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

73,345

685,000

685,000

684,061

78,000

157,000

226,000

285,000

41.66%

932.66%
INDICATORI

s

Nr.

rd.

Realizat

An 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform Hot.C.L.S! nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

19,498

35,000

35.000

7,162

8.000

17,000

26,000

35,000

488.68%

36.73%

d)

din dobânzi

26

53,847

650.000

650,000

676.899

70,000

140.000

200,000

250.000

36.93%

1257 08%

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

32,776,077

39.502,800

39,502,800

36.975,040

12,587,250

22,473,900

29,730,810

42.431,250

114.76%

112 81%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)> din

care:

30

32.769.958

39,482,800

39,482,800

36,968,352

12.582.250

22,463,900

29,715,810

42,411,250

114.72%

112.81%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

25,253,681

30,327,800

30,327,800

28,185,036

10,169,450

17.216.400

22,167,350

32,388,800

114.91%

111.61%

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

23,951,394

28,599,000

28.599,000

27,233,391

9,855.000

16,436,500

21.034,000

30,809,000

113.13%

113.70%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

23.287,083

27,593,000

27,593,000

26,810,217

9.670.000

15,921,500

20,104.000

29.624,000

110.50%

115.13%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

246,284

626.000

626,000

191,144

100,000

300.000

550,000

705.000

368.83%

77.61%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

111.956

270,000

270.000

55,899

45.000

140,000

255,000

350,000

626.13%

49.93%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

38,485

56,000

56,000

40,590

13,500

27,000

40,500

55,000

135.50%

105.47%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

32.134

50,000

50.000

10,527

25,000

65,000

110,000

150,000

1424.96%

32.76%

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

310.565

250,000

250,000

152,992

50,000

130.000

210,000

250.000

163.41%

49.26%

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

75,328

80,000

80,000

68,511

10,000

20,000

60,000

80,000

116 77%

90.95%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

517,063

685,000

685,000

89,442

64,000

278,000

382,500

508,000

567.97%

17 30%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

472,821

630,000

630.000

47,311

50,000

250,000

340,000

450,000

951.15%

10.01%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

4,877

10,000

10,000

9,369

3,000

6.000

9,500

13,000

138.75%

192.11%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4,877

10.000

10,000

9,369

3,000

6,000

9.500

13,000

138.75%

192.11%

c)

prime de asigurare

45

39,365

45,000

45,000

32,761

11,000

22,000

33.000

45,000

137.36%

83.22%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

785.224

1.043.800

1,043,800

862.203

250,450

501.900

750,850

1,071,800

124.31%

109.80%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

50.000

50,000

6.000

10,000

25,000

35,000

50,000

833.33%

b!)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

50,000

50.000

6,000

10.000

25,000

35,000

50,000

833.33%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

5.599

8,800

8,800

5,447

2,200

4,400

6,600

8,800

161.56%

97.28%

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5,599

8,800

8,800

5,447

2,200

4,400

6,600

8,800

161.56%

97.28%

INDICATORI

I

Realizat

An 2017

0

1

2

3

3a

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1,645

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

14.239

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

510

-interna

65

510

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

31.395

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

4,836

■)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

163.912

i-l)

cheltuieli de asigurare și pază

70

135.784

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9,733

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

6.368

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

11,200

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.S1

nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

4,000

4,000

1,653

1,000

2,000

3,000

4,000

242.04%

100.46%

25.000

25,000

17,589

5,000

12.000

20,000

25.000

142.13%

123.53%

2,000

2.000

0

500

1,000

1,500

2.000

0.00%

2,000

2,000

0

500

1,000

1,500,

2.000

0.00%

40,000

40,000

31,123

10,000

20.000

30,000

40,000

128.52%

99.13%

10,000

10,000

4,501

2,500

5,000

7.500

10,000

222.15%

93.08%

189,000

189,000

171,195

49,750

103.500

158,750

214.000

125.00%

104.44%

153,000

153,000

150,684

42,000

84.500

128,000

173,000

114.81%

110.97%

10.000

10,000

9,720

2,500

5,000

7.500

10,000

102.88%

99.87%

25,000

25,000

10,791

5,000

13,500

22,500

30.000

278.02%

169.45%

0

INDICATORI

I

Realizat An 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.S1 nr.367/2018

conform

Hotărârii A.G.A. 6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

827

1,000

1,000

0

250

500

750

1,000

j)

alte cheltuieli

78

563,598

717,000

717,000

624,695

170,000

330,000

490,000

720,000

115.26%

110 84%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

170,336

200,000

200.000

181,785

282,500

308,500

380,500

412,000

226.64%

106.72%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevertța pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

29,463

36,000

36,000

35,524

212,000

212,000

212,000

212,000

596.78%

120 57%

d)

ch cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

13.103

15,000

15,000

5,540

3,500

7,000

11.000

15,000

270.77%

42.28%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

127,770

149,000

149,000

140,721

67,000

89,500

157,500

185,000

131.47%

110.14%

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5.925,986

7.005,000

7,005,000

6,711,624

1,770,300

3,784,000

5,637,960

7.659.950

114.13%

113.26%

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4,893,769

6,844,500

6,844,500

6,572,303

1,730,000

3,697,300

5,508,460

7,484,950

113.89%

134.30%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4,519,482

6.404.500

6,404,500

6,191,999

1,611,500

3,468,300

5.179.460

7,044,950

113.78%

137.01%

a) salarii de bază

89

2,821,843

3,994,600

3,994,600

3.833,717

1,094,500

2,192,300

3,288,560

4,394,060

114.62%

135.86%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1,697,639

2.409,900

2,409,900

2,358,282

517,000

1,276,000

1.890.900

2,650,890

112.41%

138.92%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

care:

92

374,287

440,000

440,000

380,304

118,500

229,000

329,000

440,000

115.70%

101 61%

a) ch

227/2 corn

eltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr ’015 privind Codul fiscal*), cu modificările și sletările ulterioare, din care:

93

70,805

100,000

100,000

81,740

23.500

54,000

74,000

100,000

122.34%

115.44%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

9.720

21,000

21,000

17,100

4,000

15.000

15,000

21.000

122.81%

175.93%

b) tichete de masă;

96

303.482

340,000

340,000

298,564

95,000

175.000

255,000

340,000

113.88%

98.38%

c) tichete de vacanță:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2017

0

1

2

3

3a

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

0

a) pentru directori/directorat

105

■componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1.032.217

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din

care:

114

1.419.955

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

0

- către bugetul general consolidat

116

0

- către alti creditori

117

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

69,513

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1,261,394

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

89.048

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

89,048

f1.1)

-provizioane privind participarea la profita salariatilor

124

fi.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.SI

nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160,500

160,500

139,321

40,300

86,700

129,500

175,000

125.61%

13.50%

1,950,000

1,950,000

1,889,908

360,000

1,155,000

1,530,000

1.950.500

103.21%

133.10%

0

0

550,000

550,000

590.381

50,000

530.000

590,000

650,500

110.18%

849.31%

1,300,000

1,300,000

1,255,179

310.000

625,000

940.000

1,300,000

103.57%

99.51%

100,000

100,000

44,349

0

0

0

49.80%

100,000

100,000

44,349

49 80%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat An 2017

0

1

2

3

3a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din

care:

131

6,119

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din

care:

132

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.141+Rd.142). din care:

135

6,119

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

6,119

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

I

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

3,018,211

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

280,234

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

35.720.943

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

4.751.144

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

892.564

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

4,893,769

a)

Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat

148

0

b)

Reîntregirea salalariilor pe întreg an curent ca urmare a creșterii sal in anterior cf. Legii anuale a buqetului de stat

149

0

c)

Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4,519,482

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.SI

nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20,000

6.688

5,000

10,000

15.000

20,000

299.02%

109.31%

0

0

0

0

0

0

20,000

20.000

6,688

5,000

10,000

15,000

20,000

299.02%

109.31%

20.000

20,000

6,688

5.000

10,000

15,000

20.000

299.02%

109.31%

-5.523.200

-5,523,200

-2,801,618

-1,817,350

-1,928,850

-2.911.010

-4,783,550

170.74%

-92 82%

0

0

0

0.00%

33.294,600

33,294,600

33.489.362

10,691,900

20,388,050

26,593.800

37,362,700

111.57%

93.75%

3,454,200

3,454,200

3,499,197

1,200,500

2,314,700

3.010,900

4,213,700

120.42%

73.65%

0

6,844,500

6.844.500

6,572,303

1,730,000

3.697.300

5.508,460

7,484,950

113.89%

134.30%

13,740

13,740

13,740

0

0

0

0

266,150

266.150

257,319

146,500

315.300

470,860

640,450

1.078.610

1,078,610

1,042.822

0

0

0

0

6,404,500

6,404,500

6,191,999

1,611,500

3.468.300

5.179,460

7.044.950

113.78%

137.01%

INDICATORI

I

Realizat

An 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform Hot.C.L.SI nr.367/2018

conform

Hotărârii A.G.A.

6/2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

4

Nr. de oersonal proanozat la finele anului

152

101

105

105

102

105

105

105

105

102.94%

100.99%

5

Nr.mediu de salariați

153

99

105

105

98

105

105

105

105

107.14%

98.99%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata HRd. 147-rd 93-Rd.98VRd.1531/12

154

4,060

5,353

5,353

5,519

X

X

X

5,861

106.19%

135.95%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4,060

4,275

4,275

4,402

X

X

X

5,353

121.60%

108.43%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

360,818

317,091

317,091

341,728

X

X

X

355,835

104.13%

94.71%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a buqetului de stat

157

303,810

284,194

284,194

306,022

X

X

X

315,705

103.16%

100.73%

c)

Productivitatea muncii în unită# fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare=QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd,2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

8.725.973

5,650,000

5,650,000

8,218,986

5,555,787

5.555.787

5,555,787

5,600,000

68.13%

94.19%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

8.725,973

5,650,000

5.650,000

8,218,986

5,555,787

5,555,787

5,555,787

5.600.000

68.13%

94.19%

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

*) in limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare


in calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzut in Legea anuala a bugetului de stat


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr


Gradul de realizare a veniturilor totale


ANFXA LA HOTĂRÂRE luCAL Al Scai jNr.

4 4 £PREȘEDirifi

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat

%

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

35,475,600

35,794,288

100.90%

33,979,600

34,173,423

100.57%

1

Venituri din exploatare *)

35,375,600

35,720,943

100.98%

33,294,600

33,489,362

100.58%

2.

Venituri financiare

100,000

73,345

73.35%

685,000

684,061

99.86%

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULl .

LOCAL AL SEC I uRULUI 1Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data

an precedent 201

8

/Valoare

finalizării Investiției

Aprobat

Reallz Prelim

Jt/ nat

ancmen

> ăn 202D

* r-

^202t

0

1

2

3

4

5

7

1 ■

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

52,652,431

134,050

52.638.031

40,950.000

2504)00

1

Surse proprii, din care:

52.652.431

134,050

52,638,031

40,950.000

2504900

a) - amortizare

-

b) - profit

V

p T/' .■

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) * externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

52,652,431

134,050

52.638.031

40.950.000

250.000

1

Investiții in curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi. din care:

0

0

0

40,700.000

0

a) pentru bunurile proprietatea pnvala a operatorului economic

0

0

0

40 700,000

0

- Eficientizarea producției dc energie electrica si energie termica in cogenerare cu creșterea ponderii de energic electrica in asigurarea integrării noului echipament in schema de funcționare existenta

40,700,000

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

52,341,131

0

52,341,131

0

0

a) pentru bunurile propneiatea privata a operatorului economic:

52,341,131

0

52.341,131

0

0

- Modernizarea / extinderea sălii de mașini a CET GRIVITA, in vederea creșterii producției de energie electrica si termica in cogenerare

8,841,131

8,841,131

- Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalației de ardere păcură

43,500,000

43,500,000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

311,300

134,050

296.900

250.000

250,000

6

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

M-eterne

CONDUCAT

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


ANEXA LA HOTĂRÂREA lOCaL Al ScC (

Nr.Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. IICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL