Hotărârea nr. 117/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 22.04.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate nr.G1333/12.04.2019 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Ținând seama de art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu precizările Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 63 alin (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2019, conform anexelor :

  • (1) Venituri-buget local, conform anexei nr.l (1.1 ; 1.2);

  • (2) Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr.

  • 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3(2.1.3.1); nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2 ; 2.1.5.3); nr.2.1.6; 2.1.6.1(2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.1.6.2(2.1.6.2.1 ; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5 ; 2.1.6.6; 2.1.6.7; nr.2.1.7(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3 ; 2.1.7.4); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ; 2.1.8.7); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1 ;

  • 2.1.12.2 ; 2.1.12.3 ; 2.1.12.4); nr.2.1.13(2.1.13.1).

Art. 2. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2019, conform anexelor :

  • (1) Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1(3.1.1); 3.2(3.2.1);

  • (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; 4.1.1.1(4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.2);

  • 4.1.1.2 (4.1.1.2.1 ; 4.1.1.2.2 ; 4.1.1.2.3); 4.1.1.3 ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 );

Art. 3. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2019, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   117

Data: 22.04.2019