Hotărârea nr. 116/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr. G/1372/15.04.2019 si Nota nr. 1517/22.04.2019 întocmite de Direcția Management Economic;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere amendamentele formulate de consilierii locali ai Sectorului 1, avizate de Direcția Management Economic și, după caz, de ordonatorii de credite și adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;

în conformitate cu deciziile Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Deciziei nr. 3029/19.03.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor si a cotelor defalcate din impozitul pc venit estimat a fi incasat in anul 2019;

Conform Deciziei nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;

Conform Deciziei nr. 3099/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 23555/05.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin care sunt comunicate sumele defalcate din cota de 7% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2020 - 2022.

Conform adresei nr. 23897/08.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2019 si pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 1761/648050/09.04.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022;

în temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în valoare de 1.321.648,29 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

1,321,648.29

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

996,170.59

Secțiunea de dezvoltare

325,477.70

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

1,204,217.99

Secțiunea de funcționare

974,528.68

Secțiunea de dezvoltare

229,689.31

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI

21,729.91

PROPRII

Secțiunea de funcționare

21,641.91

Secțiunea de dezvoltare

88.00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

95,700.39

Secțiunea de funcționare

0.00

Secțiunea de dezvoltare

95,700.39

 • (a) Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în valoare de 1.204.217,99 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

 • (b)  Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 sunt în sumă de 21.729,91 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

 • (c) Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2 - Se aproba cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă de 1.595.774,11 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

1,595,774.11

Secțiunea de funcționare

1,001,694.18

Secțiunea de dezvoltare

594,079.93

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

1.472.820.22

Secțiunea de funcționare

974,528.68

Secțiunea de dezvoltare

498,291.54

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

27,253.50

Secțiunea de funcționare

27,165.50

Secțiunea de dezvoltare

88.00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

95,700.39

Secțiunea de funcționare

0.00

Secțiunea de dezvoltare

95,700.39

Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, în valoare de 268.602,23 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

 • b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ai secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2019 în valoare totală de 5.523,59 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 • —  Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.683,59 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • —  Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) - Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2019 pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1     1,472,820.22 mii Iei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr.

1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare            974,528.68 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare             498,291.54 mii lei

 • 2        98,212.22 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1

(1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare             92,248.22 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare               5,964.00 mii lei

 • 3         50,606.00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei nr.

 • 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3 ), din care:

—Secțiunea de funcționare             49,680.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                 926.00 mii lei

 • 4         18,000.00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei nr.

 • 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare              18,000.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                   0.00 mii lei

 • 5           750.00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr. 1.2.1.4

(1.2.1.4.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                550.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                 200.00 mii lei

 • 6        56,155.00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 61.02, conform anexei nr. 1.2.1.5

(1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:

—Secțiunea de funcționare             41,155.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              15,000.00 mii lei

 • 7       362,057.00 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, conform anexei

nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:

—Secțiunea de funcționare            210,252.46 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare             151,804.54 mii lei

64,152.00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1;

1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4), din care:

—Secțiunea de funcționare             36,075.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              28,077.00 mii lei

151,425.00

mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6; 1.2.1.8.7), din care: —Secțiunea de funcționare             110,904.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              40,521.00 mii lei

217,920.00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr.

1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4), din care:

—Secțiunea de funcționare            203,194.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              14,726.00 mii lei

286,392.00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10(1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5), din care:

—Secțiunea de funcționare             71,301.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare             215,091.00 mii lei

150,366.00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.11

(1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4), din care:

—Secțiunea de funcționare            129,000.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              21,366.00 mii lei

16,785.00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1;

1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3), din care:

Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr. 1.4.

27.253.50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei nr.

1.4.1, din care:

—Secțiunea de funcționare             27,165.50 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                   88.00 mii lei

 • 15.746.50 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare             15,746.50 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                   0.00 mii lei

11,507.00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, conform anexei nr. 1.4.1.2, din care:

—Secțiunea de funcționare

11,419.00 mii lei

88.00 mii lei


—Secțiunea de dezvoltare

Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019, conform anexei nr. 1.5.

95,700.39 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                   0.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              95,700.39 mii lei

95,700.39 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1., din care:

—Secțiunea de funcționare

0.00 mii lei

95,700.39 mii lei


—Secțiunea de dezvoltare

Art. 3 - Se aproba cheltuielile de capital, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL

Bugetul local al Sectorului 1

496,171.54

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

88.00

Bugetul creditelor externe

95,700.39

TOTAL

591,959.93

(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor, Centrul Cultural, Compania de Investiții și Dezvolatre în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 3 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDMarian CristiM N18m

Nr.:     116

Data:    22.04.2019