Hotărârea nr. 114/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 01.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activitaţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti in sezonul competiţional 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE 41/2019

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 ” al Asociației Handbal Club Dinamo București

in sezonul competițional 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București întrunit în ședință extraordinară în data de 26.03.2019,

Văzând expunerea de motive a consilierului local ALDE Deaconu Alexandra Ștefan, Raportul de Specialitate Nr. M/480/k2-37/k/l 888/115/01.02.2019 al Direcției Juridice - Serviciul Legislație si Spatii cu alta Destinație decât cea de Locuința, Raportul de Specialitate Nr. 502/22.03.2018 al Centrului Cultural al Sectorului 1, Punctul de Vedere al Ministerului Tineretului si Sportului Nr. 1206/04.02.2019 emis la solicitarea Centrului Cultural al Sectorului 1, precum si Punctul de Vedere al Consiliului Concurentei Nr. 2349/27.02.2019 emis la solicitarea Asociației Handbal Club Dinamo București comunicat si Primăriei Sectorului 1,

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare cererea de finanțare înregistrată la Primăria Sectorului 1 a Municipiului București sub nr. 0005/10.08.2017 completata si actualizata prin adresa Nr. 246/16.01.2019 inregistrata la Registratura Sectorului 1 sub Nr. 1890/17.01.2019, prin care se solicită sprijin financiar pentru proiectul de interes public propus spre materializare prin încheierea unui Contract de Finanțare între Central Cultural al Sectorului 1 și Asociația Handbal Club Dinamo București pentru proiectul "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1”, care are ca scop promovarea practicării handbalului ca formă de educație prin sport, promovarea spiritului de fair play, respectul pentru valorile perene ale spoitului românesc, a unui comportament responsabil față de mediu și societate, prevenirea și combaterea violenței și a dopajului în sport, cu cele doua programe sportive:

a) Programul Sportiv: Promovarea practicării handbalului la nivel de senioare, educația prin sport prin selecția, pregătirea si participarea la competiții a echipei de handbal feminin senioare in Divizia A Seria B, competiție organizata de FRH in perioada 01.07.2018-30.06.2019 /sezon competitional 2018-2019;

b) Programul Sportiv: Promovarea practicării handbalului la nivel de copii si juniori, educația prin sport prin selecția, pregătirea si participarea la competiții a grupelor de copii si juniori in Campionatul Municipiului București la Handbal si competițiile organizate de FRH in perioada 01.09.2018-30.06.2019.

Având în vedere avizul inițial acordat solicitării prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 340/31.10.2017 prin care s-a solicitat avizul Consiliul General al Municipiului București și avizat favorabil prin Hotărârea 676/2017 a C.G.M.B. de împuternicire expresa a Consiliul Local al Sectorului 1, „sa hotarasca in condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Asociația Handbal Club Dinamo București in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii, sau proiecte de interes public local”,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (4) si (5), art. 3, alin (1), art. 18A1, alin.(2) și (3), art. 67A1, alin. 2 și alin 3 din Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea activităților sportive, prevederile OM 664/2018 al Ministerului Tineretului si Sportului si prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva;

în temeiul art. 36 alin (1) și alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) și art. 45 alin. (1), alin.(2) lit.d) și lit.f), art. 81 alin. 2), lit. q , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1, a sumei de 1.900.000 lei, cu TVA inclus, Asociației Handbal Club Dinamo București pentru activitățile sportive desfășurate în sezonul competitional 2018-2019, respectiv perioada 01.07.2018-30.06.2019 cu respectarea legislației in vigoare privind finanțarea multianuala in sport.

Art. 2. în anul 2019, structurii sportive i se va aloca, suma de 1.900.000 lei, pentru perioada aferentă anului 2019, respectiv de la data aprobării finanțării programului sportiv până la data de 30.06.2019 când se incheie sezonul competitional.

Art. 3. Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un Contract de Finanțare între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Handbal Club Dinamo București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, instituțiile si direcțiile din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 17 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 01.04.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR Daniela Nicoleta Cefalan


Nr:   114

Data: 01.04.2019

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Daniela Nicoleta Cefalan, în calitate de Secretar al Sectorului 1 al Municipiului București, în temeiul prevederilor art, 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv „Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 ” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019, pentru următoarele motive:

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 17 de consilieri prezenți, în cadrul ședinței extraordinare din data de 01 aprilie 2019 a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, convocată în temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

în considerarea principiului de drept administrativ consacrat de art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intitulat " Subordonarea față de actele de nivel superior" conform căruia "La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și ailor acte de nivel superior", reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.

în domeniul inițierii, elaborării, dezbaterii și aprobării proiectelor de hotărâri ale consiliului local, Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliului local, precum și unele dispoziții ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteriore cuprind reglementări în detaliu, suficient de edificatoare în ceea ce privește formularea proiectului de hotărâre și aprobarea acestuia. Astfel, regula în materia

adoptării proiectelor de hotărâri este aceea că un proiect de hotărâre a consiliului local, trebuie avizat de către compartimentul de resort din subordinea primarului și trebuie verificat sub aspectul concordanței conținutului cu dispozițiile legale aplicabile în materie de către secretarul subdiviziunii administrativ - teritoriale.

 • 1. Domnul Alexandru Ștefan Deaconu, consilier local, a întocmit expunerea de motive pe care a reînregistrat-o sub nr. K2-37 din 25.01.2019 împreună cu documentația aferentă, fiind lipsă proiectul de hotărâre, care se întocmește de către initiator-în cazul de fată consilier local-care a făcut documentarea asupra acestuia și a întocmit expunerea de motive, conform prevederilor art. 35 alin.(2) și art.44 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002, cu modificări și completări, raportate la prevederile art. 45 alin. (6) din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată și modificată.

 • 2. întrucât, Centrul Cultural al Sectorului 1, instituție publică cu atribuții specifice în domeniu, a emis un raport de specialitate negativ în data de 22.03.2018, ca urmare a înregistrării primei solicitări în acest sens de către domnul Alexandru Ștefan Deaconu, iar în data de 21.12.2018, prin adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 33791, instituția a precizat că este în imposibilitate de a încheia un contract de finanțare a acțiunilor/activităților sportive cu Asociația Handbal Club Dinamo București, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București - punctul 1 la Diverse ședința extraordinară din 04.02.2019, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, prin Raportul de specialitate nr.M/480/ k2-37/k/l888/115/01.02.2019 a precizat motivele care nu au permis acordare de sprijin și asistență tehnică de specialitate, conform prevederilor art 44 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002, cu modificări și completări, de către secretar, respectiv de personalul de specialitate în redactarea proiectului de hotărâre, nefiind îndeplinite condițiile legale, argumentând printre altele că Centrul Cultural al Sectorului 1, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 cu atribuții legale în domeniu nu a comunicat nicio solicitare în acest sens.


 • 3. Având în vedere că la nivelul sectorului 1 al Municipiului București nu a fost adoptat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea unui act administrativ privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1" al Asociației Handbal Club Dinamo București, în sezonul competițional 2018-2019.

 • 4. Ținând cont că în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41 din 04.02.2019, nu s-a făcut referire la indicarea clară a prevederilor legale aplicabile care permit alocarea sumelor potrivit articolelor, alineatelor, capitolelor din bugetul anului 2019, au lipsit informațiile despre angajarea sumelor respective de către un ordonator de credite și nu s-a înregistrat ulterior datei de 04.02.2019 niciun alt document justificațiv/în completare, din acest punct de vedere consider că nu au fost respectate prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții obligă autoritățile administrației publice locale executive și deliberative să gestioneze cu eficacitate, eficiență și legalitate sumele din bugetul local, respectiv, „(2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.

 • (3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.

 • (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

 • (5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective."

 • 5. Mai mult decât atât, față de precizările formulate în Opinia Motivată nr.1/04.02.2019, întocmită conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr.

  215/2001, republicată, cu modificările


  și completările ulterioare, pentru


  MUNICIPIU!. BUCUREȘTI  pentru cetățean, pentru bunăstare


  SECRETAR


www.primariascctorl .ro

Hotărârea nr. 41/04.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1" al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019, cu referire la întinderea în timp, respectiv, în anul 2019, a efectelor juridice produse de H.C.G.M.B nr. 676/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Asociația Handbal Club Dinamo București, menționez și concluzia Primăriei Municipiului București, Direcția Cultură, învățământ Turism, Serviciul învățământ, Turism, nr. 1720400/1574/25.03.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.13939/28.03.2019, și anume, H.C.G.M.B nr. 676/19.12.2017 va produce efecte juridice în anul 2019 în măsura în care obiectivul de performanță "înființarea echipelor de minihandbal, de Juniori 4 și Juniori 3 feminin și masculin în sezonul competițional 2018-2019" păstrează caracterul actual și realist, fiind posibil de îndeplinit, în raport de condițiile stabilite prin Regulamentele Federației Române de Handbal, per a contrario, continuarea cooperării mai sus menționată presupune reluarea procedurii reglementate de art. 81 alin.(2) lit.q) coroborat cu art. 81 alin.(3) din Legea nr. 215/2001.

 • 6. în data de 01.03.2019, prin cererea înregistrată sub nr. 9158, domnul Alexandru Ștefan Deaconu, consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București a solicitat expres atât președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 cât și Primarului Sectorului 1 să reintroducă pe ordinea de zi, reanalizarea Hotărârii nr.41/2019 în sensul corelării conținutului actului administrativ cu dispozițiile actelor normative cu incidență în materie, astfel încât finanțarea activităților sportive propuse a fi efectuate de către Asociația Handbal Club Dinamo București în cursul anului 2019, pentru sezonul competițional 2018-2019, să se efectueze cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, fiind înregistrat la Serviciul Secretariat General, Audiențe sub nr.K2-85/05.03.2019. Cererea a avut anexate următoarele documente:

 • a) expunere de motive, semnată de domnul Alexandru Ștefan Deaconu, consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București;

 • b) proiect de modificare a conținutului HCLS 1 nr. 41/2019;

 • c)  adresa nr. S.M. 3231;3478/22.02.2019 a Instituției Prefectului

Municipiului București;

 • d) punctul de vedere nr.1206/04.02.2019 emis de Ministerul Tineretului;

 • e) punctul de vedere nr.2349/27.02.2019 emis de Consiliul Concurenței;

Proiectul de hotărâre astfel cum a fost înregistrat, împreună cu anexele mai sus menționate, a fost transmis, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, coroborate cu prevederile art. 46 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, spre analiză în vederea elaborării Raportului Comun de Specialitate către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și către structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, respectiv, Direcția Juridică și Direcția Management Economic. Având în vedere că Centrul Cultural al Sectorului 1, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 cu atribuții legale în domeniu a transmis prin adresa nr. CCS1 nr. 541/20.03.2019 că proiectul de hotărâre supus spre adoptare a suferit modificări de fond și consideră necesară reluarea procedurii reglementate de art. 81 alin.(2) lit.q) coroborat cu art. 81 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, Direcția Juridică și Direcția Management Economic concluzionează în Raportul comun de specialitate, nr. M/224/20.03.2019 și nr.G/1038/20.03.2019 câ nu s-au modificat condițiile care au determinat imposibilitatea acordării sprijinului și asistenței tehnice de specialitate pentru redactarea inițială a proiectului de hotărâre în conformitate cu normele de tehnică legislativă de către secretar și personalul de specialitate, și, în concluzie nu se poate elabora proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre astfel cum a fost înregistrat, împreună cu anexele mai sus menționate, adresa Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 541/20.03.2019, Raportul comun de specialitate, nr. M/224/20.03.2019, respectiv, nr.G/1038/20.03.2019 elaborat de Direcția Juridică și Direcția Management

Economic, a fost înscris la punctul 12 pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 1, convocată pentru data de 26.03.2019, ora 14.00. La începutul dezbaterii punctului 12 de pe ordinea de zi, Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București a anunțat în timpul ședinței, în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 215/2001, că nu va contrasemna hotărârea, va depune în scris și va expune consiliului local opinia sa motivată în acest sens. Ca urmare a exercitării votului membrilor consiliului local, proiectul de hotărîre a fost respins, cu 6 voturi pentru, 13 voturi abțineri și 5 voturi pentru cetățean, pentru bunăstare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

■ISECTORUL

SECRETAR


www.primariascctorl .ro

împotrivă din 24 consilieri locali prezenți.

 • 7. în data de 01.04.2019, la solicitarea inițiatorului proiectului de hotărâre, domnul Alexandru Ștefan Deaconu, consilier local, pe Ordinea de zi suplimentară a ședinței extraordinare, convocată pentru data de 01.04.2019, a fost înscris, fără completări sau modificări, proiectul de hotărâre "Proiect de îndreptarea conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1" al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019. Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București a anunțat în timpul ședinței, în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 215/2001, că nu va contrasemna hotărârea, va depune în scris și va expune consiliului local opinia sa motivată în acest sens. Ca urmare a exercitării votului membrilor consiliului local, hotărîrea a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 17 consilieri locali prezenți.

Conform prevederilor art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, "consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, hotărăsc , în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizațiile neguvernamentale ..., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;"

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din legea nr. 215/2001, cooperarea sau asocierea în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local se poate realiza numai cu împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului

București;

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 676 din data de 17.12.2017, Consiliul Local al Setorului 1 a fost împuternicit expres să hotărască condițiile cu privire la cooperarea cu Asociația Handbal Club Dinamo București în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

în concret, împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului

București, în speță, vizează încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Handbal Club Dinamo București având ca scop stabilirea cadrului, modului de colaborare și finanțare a acțiunilor, programelor sportive - educative derulate de Asociația Handbal Club Dinamo București.

Prin urmare, din decembrie 2017, după obținerea împuternicirii exprese și până în prezent, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu a adoptat o hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului Buucrești și Asociația Handbal Club Dinamo București în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun destinat "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1, cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, hotărăsc , în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizațiile neguvernamentale ..., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local".

De asemenea, analizând prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114 din 01.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019, apreciez că se încalcă prevederile Constituției României, Legii nr. 24/2000, Legea nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: Art. 38 alin. (2) din Legea 24/2000, republicată și modificată, impune în terminis obligația ca, în redactarea actului administrative verbele să fie utilizate la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective. Este exclusă folosirea imperfectului, perfectului simplu sau a mai mult ca perfectului pentru a se ordona un comandament juridic ce se va produce la o data ulterioară.

Ca atare, dacă la art. 1 din Hotărârea nr. nr. 114 din 01.04.2019, s-a utilizat expresia "Se aprobă alocarea ...", verbul care conține acțiunea fiind exprimat la timpul prezent, aceeași regulă trebuie aplicată și la art. 2 al aceluiași act administrativ, întrucât se impune a se asigura o succesiune logică a soluțiilor legislative preconizate realizând o armonie interioară a actului administrativ, atât cu privire la cuantumul sumelor prevăzute, cât și un termen de executare a obligației instituită în sarcina destinatarului normei juridice. Prin urmare, orice normă juridică se emite pentru a fi aplicată imediat, astfel încât nevoia socială identificată să fie soluționată, se impune ca, pentru a asigura caracterul de eficiență normei juridice astfel edictată, să se stabilească și un termen de executare a obligației instituită în sarcina destinatarului normei juridice/a respectării conduitei descrisă de normă, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a actului administrativ care descrie conduita ce trebuie urmată.

în cazul dat, art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 01.04.2019 , dacă nu conține un termen la care se vor aloca sumele de bani sau un termen în care Directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al municipiului Buucrești încheie Contractul de finanțare, hotărârea devine inutilă, iar actul administrativ nu face altceva decât să îmbogățească cadrul normativ existent, la care se va adăuga, dar fără a fi pus în aplicare.

• Raportat la perioadele pentru care se acordă alocările bugetare, pentru activitățile desfășurate în sezonul competițional 2018 -2019 , respectiv perioada 01.07.2018 - 30.06.2019 , și pentru perioada aferentă anului 2019, respectiv de la încheierea contractului de finanțare până la 30.06.2019, invoc principiul neretroactivității cuprins în Constituția României, precum și prevederile art.6 din Codul Civil:

„ Aplicarea în timp a legii civile

 • (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.

 • (2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de

 • (3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispozițiilor legii noi.

 • (4) Prescripțiile, decăderile și uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.

 • (5) Dispozițiile legii noi se aplică tuturor actelor și faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea sa în vigoare, precum și situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.

 • (6) Dispozițiile legii noi sunt de asemenea aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi."

Astfel fiind, aplicarea actului administrativ pentru viitor și nu retroactiv este un principiu al legislației civile (art. 6 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care stă la bază și fundamentează legislația dreptului administrativ. In cazul dat, Centrul Cultural al sectorului 1 al municipiului București, instituție publică cu personalitate juridică în sarcina căruia s-a instituit obligația încheierii unui contract de finanțare pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2018-2019, respectiv pentru perioada 01.07.2018 - 30.06.2019, nu are posibilitatea juridică de a-și exprima acordul retroactiv pentru încheierea unui contract de finanțare pentru activitățile sportive care au produs efectele juridice și materiale avute în vedere de către inițiatorul proiectului. Este, fără îndoială cunoscut faptul că o hotărâre odată adoptată produce și trebuie să producă efecte juridice numai pentru viitor. Aceasta pentru simplu motiv că legea se adresează subiectelor de drept, permițând sau interzicând și, bineînțeles, sancționând atitudinile deviante. Or, este absurd să se pretindă unui subiect de drept să răspundă pentru comportamente și o

^SECTORUL.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI '


SECRETAR


www.primariascctorl .ro

conduită pe care a avut-o anterior intrării în vigoare a unei legi care reglementează această conduită. O altă practică legislativă sau o altă interpretare ar fi de natură a afecta grav stabilitatea și securitatea raporturilor juridice precum și încrederea în lege.

• Având în vedere ca la nivelul sectorului 1 al municipiului București nu a fost adoptat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, nu există posibilitatea legală pentru adoptarea unui act administrativ privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019. în urma documentării, verificării și analizei documentație anexate, se poate lesne constata ca nu fost indicate clar prevederile legale aplicabile care permit alocarea sumelor potrivit articolelor, alineatelor, capitolelor din bugetul anului 2019, precum și lipsa informațiilor coerente daca sumele prevăzute sunt angajate de un ordonator de credite.

în consecință, textul hotărârii adoptate nu respectă prevederile art. 3 alin.(2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: " Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale."

Mai mult decât atât, nu respectă prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: "Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie".

în acest context, apreciez că doar o maximă rigoare și raportare la dispozițiile legii - lato sensu, cât și stricto sensu - în ceea ce privește pregătirea elaborării, redactarea, adoptarea și intrarea în vigoare a actului administrativ poate să confere acestuia caracterul de legalitate și să susțină prezumția legalității actului administrativ, conducând, totodată, la atingerea


scopului propus de autoritatea administrației publice locale, acela de a soluționa o nevoie socială în acord deplin cu legea aplicabilă în materie.

Față de aspectele mai sus învederate, consider că hotărârea adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu respectă normele legale în materie, motiv pentru care refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114 din 01.04.2019 - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019

în susținerea celor învederate, anexez, următoarele documente:

 • proiectul de hotărâre, a fost depus și înregistrat sub nr. K2 - 85 din 05.03.2019, pentru ședința extraordinară de consiliu din data de 01 aprilie 2019;

 • • Raportul de specialitate înregistrat sub nr. M /224/G1038/ din 20.03.2019 elaborat de către Direcția Juridică - Serviciul legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință și Direcția Management Economic;

 • • Raport de specialitate negativ înregistrat sub nr. CCS1/541 din 20.03.2019 emis de către Centrul Cultural;

nota de informare înregistrată sub nr. 33791 din 21.12.2018, prin care Centrul Cultural al Sectorului 1 instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorul 1 al Municipiului București, a precizat că este în imposibilitatea de a încheia un Contract de finanțare;

Adresa Primăriei Municipiului București, Direcția Cultură, învățământ Turism, Serviciul învățământ, Turism, nr. 1720400/1574/25.03.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.l3939/^c.§3.201$.


unicipiului București,

AX@EFALAN