Hotărârea nr. 113/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SEC TORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului. 7 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conf orm Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului I al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008

Având în vedere:

raportul de specialitate comun al Direcției Investiții, Direcției Juridice și Direcției Management Economic, precum și solicitarea Companiei Romprest Service S.A. nr.7219/13.12.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52611/13.12.2018 privind modificarea de tarife;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaboraiua aulelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.6 alin. (1) lit. 1), art.13 alin. (l)-(3), art.20 alin. (2), lit. d), art.26 alin,(5), art.27, alin. (1), art. 34 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art.8 alin.(3) lit.k), art.42 alin.(l) lit.c), art.43 alin.(4), alin.(5) și alin.(7) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

art.2 lit. p) și lit. r), 43 alin.(7) - (forma în vigoare de la data semnării actului adițional nr.7/12.06.2012 al Contractului nr.J077-S/30.06.2008) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

art. 20 alin.(l) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

artASâ alin.(2), art.265, art.266, art.268, ari.269 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

art. 8 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Regulamcntului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare dc Utilități Publice (ANRSC);

prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. <82/28.04.2015;

dispozițiile legale în materie de achiziții publice aplicabile la atribuirea contractului nr. J 077-S din 30.06.2008 (Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și actele normative de punere în aplicare a acesteia) și a celor aplicabile în prezent (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și actele normative de punere în aplicare a acesteia, cu modificările și completările în vigoare),

dispozițiile art. 7.1 lit.f), art.8.1 lit.e) si art.8.2 lit.f), art.10.1 și art.10.3 din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct. 14, respectiv art. 45 alin. (2), art. 49, art. 80, art. 81 alin. (1) și art. 115, alin.(l ), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele modificate pentru activitățile și operațiunile serviciului de salubrizare a Sectorului I al Municipiului București derulate de către SC Compania Romprest Service S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J 077-S din 30.06.2008, conform Anexei nr. 1.

(2) Contravaloarea sortării/tratării și depozitării deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din salubrizarea stradală (depozite necontrolate și operațiuni de curățenie - măturat manual și mecanizat, întreținere curățenie și răzuit rigole), inclusiv contribuția pentru economia circulară prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare aferentă, constituie costuri care se plătesc separat operatorului de către autoritatea contractantă, pe bază de documente justificative.

Art. 2. - (1) în vederea aplicării tarifelor și costurilor prevăzute la art. 1, se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. .1 077-S din 30.06.2008, conform Anexei nr. 2.

(2) Se împuternicește Primarul Sectorului al Municipiului București să semneze actul adițional prevăzut la alin. 1.

Art. 3. - (1) Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre se vor aplica de la data semnării actului adițional prevăzut la art. 2.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevedere locală contrară.

Art. 4. - Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Sectorului 1 și pe site-ul www.primari as 1 ,ro.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 17 consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 01.04.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr:   113

Data: 01.04.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr.113/01.04.20PREȘEDINTE DE Ș

Marian Cristi

Centralizatorul tarifelor modificate pentru activitățile și operațiunile serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București care fac obiectul contractului nr. J077-S/30.06.2008

Nr crt

Activitate

Operațiune

UM

Tarif actual lei fără TVA

Tarif modificat lei fără TVA

1

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale

1.1

Precolectare, colectare deșeuri municipale

to

87,12

159,09

1.2

Transport deșeuri municipale

mc.

55,81

64,32

2

Măturatul, stropitului, spălatul și întreținerea căilor publice

2.1

Măturat manual carosabil și trotuare

100 mp.

6,09

7,97

2.2

Măturat mecanic

100 mp.

5,27

5,02

2.3

Stropit

100 mp

2,17

2,10

2.4

Spălat carosabil

100 mp.

9,98

24,02

2.5

Răzuit rigolă

100 mp

119,12

99,90

2.6

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,62

2.7

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,62

3

Curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

3.1

Curatat manual zapada si gheata

ora / pers.

21,87

33,94

3.2

Curatat zapada cu tractor cu lama de 2 m

ora acțiune

97,83

188,60

3.3

Curatat zapada cu IF pentru starzi inguste

ora acțiune

0,00

188,60

3.4

Curatat zapada cu MULTICAR cu lama de 2 m

ora acțiune

0,00

182,78

3.5

Curatat zapada cu autospeciala

UNIMOG u 400 cu lama de 3 m

ora acțiune

251,58

177,75

3.6

Curatat zapada cu ATB (basculanta) 4x4 AUTO

VOLVO FM 300 4x4 r cu lama de 3 m

ora acțiune

251,58

177,75

3.7

Curatat zapada cu ATB (basculanta) 6x4 AUTO

VOLVO FM 64 cu lama de 3 m

ora acțiune

196,05

242,13

3.8

Curatat zapada cu ATB cu

ora

196,05

242,13

Nr crt

Activitate

Operațiune

UM

Tarif actual lei fără TVA

Tarif modificat lei fără TVA

tracțiune 8x4 AUTO VOLVO

FM 400 cu lama de 3 m

acțiune

3.9

Curatat zapada cu portcontainiera cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

196,05

242,13

3.10

Curatat zapada cu cisterne cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

196,05

242,13

3.11

Curatat zapada cu HAK cu tracțiune 6x4 AUTO VOLVO

FM 64 r cu plug zapada

ora acțiune

196,05

242,13

3.12

Combatere polei cu tractor cu sararita solid de 1 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

101,92

245,54

3.13

Combatere polei cu MULTICAR cu sararita solid de 2 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

101,92

305,68

3.14

Combatere polei cu autospeciala UNIMOG U 400 cu cisterna lichid de 4.000 1 si / sau sararita solid de 3 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

223,54

315,85

3.15

Combatere polei cu autospeciala VOLVO 4x2 cu cisterna lichid de 6.000 1 (in așteptare )

ora acțiune

214,71

311,58

3.16

Combatere polei cu ATB (basculanta ) 4x4 AUTO VOLVO FM 300 4 x4 r cu cisterna lichid de 7.000 1 (10 buc.) si sararita solid 6 mc (5 buc.) ( in așteptare si cu lama)

ora acțiune

223,54

315,85

3.17

Combatere polei cu ATB (basculanta) 6x4 AUTO VOLVO FM 64 cu cisterna lichid de 10.000 1 si/sau sararita solid 7 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

244,95

383,63

3.18

Combatere polei cu portcontainiera cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

244,95

383,63

3.19

Combatere polei cu HAK cu tracțiune 6x4 AUTO VOLVO FM 64 r cu cisterna lichid de 10.000 1 si / sau sararita solid 7+2 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

244,95

383,63

3.20

Combatere polei cu cisterne cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

244,95

383,63

3.21

încărcat mecanizat zapada si gheata cu JCB 3 cx si / sau JCB 4 cx

ora acțiune

145,72

212,33

3.22

Transport zapada si gheata la 10 km cu AUTO VOLVO FM 400 ATB cu tracțiune 8x4

mc

14,47

16,02

Nr crt

Activitate

Operațiune

UM

Tarif actual lei fără TVA

Tarif modificat lei fără TVA

3.23

Așteptare

ora așteptare

44,87

66,20

4

Colectare cadavre animale de pe domeniul public și predarea lor unităților specializate de ecologizare animalieră

4.1

Tarif colectare cadavre animale de pe domeniul public și predarea lor unităților specializate de ecologizare animalieră

kg-

70,86

59,69

5

Colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase

5.1

Tarif colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase

mc.

80,66

151,33

6

Colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări

6.1

Tarif colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări

mc.

168,77

321,40

la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008

Părțile contractante,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bd. Banu Manta nr. 9, cod fiscal 4505359, cont RO73TREZ7012474022OXXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat prin Primarul Sectorului 1, domnul DANIEL TUDORACHE, în calitate de autoritate contractantă, pe de o parte

Și

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. cu sediul în Bd Poligrafiei nr. IC, et. 3, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare fiscală ROI 3788556, cont R068TREZ7005069XXX001373, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Adjunct, domnul BOGDAN ADIM1, în calitate de operator, pe de altă parte

Având în vedere:

 • -  prevederile art. 6, alin.(l), pct. 1), art. 13, alin. 1-3, art. 20, alin. (2), lit.d), art. 26, alin. (5), art.27, alin. (1), art.34 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  prevederile art. 2, lit. r), art. 8, alin. (3), lit. k), art. 42, alin. (1), lit. c), art. 43, alin.(4), alin.(5) și alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  dispozițiile legale în materie de achiziții publice aplicabile la atribuirea contractului nr. J 077-S din 30.06.2008 (Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și actele normative de punere în aplicare a acesteia) și a celor aplicabile în prezent (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și actele normative de punere în aplicare a acesteia, cu modificările și completările în vigoare),

 • -  dispozițiile Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin care s-a aprobat Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice, serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/01.04.2019 privitei modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008;

 • -  prevederile art. 7.1, pct. e), art. 8.1, lit.e), art. 8.2, lit. f), art. 10, pct. 10.1 și pct. 10.3, precum și art. 26.6 din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

de comun acord, stabilesc următoarele:

1. Modificarea tarifelor

 • 1.1. Tarifele pentru activitățile și operațiunile specifice serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului nr. J 077-S/30.06.2008 se modifică potrivit Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, începând cu data semnării actului adițional.

2.    Căile publice pe care se desfășoară operațiunile specifice serviciului de salubrizare

 • 2.1.   Căile publice pe care se desfășoară operațiunile specifice serviciului de salubrizare sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul act adițional, care înlocuiește Anexa nr. 1 din actul adițional nr. 1 la contract.

 • 2.2.   (1) Oricare dintre părți, pe propria cheltuială, poate face demersurile necesare în vederea măsurării căilor publice prevăzute în Anexa nr. 2 a căror suprafață nu este cunoscută la data încheierii prezentului, urmând a notifica celaltă parte în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea măsurătorii.

 • (2) Măsurătoarea va fi recunoscută de părți doar dacă va fi însușită, prin semnătură și .ștampilă, de un lopograf autorizat ANO PI și dacă specifică în mod clar, după caz, elemenele geometrice (lungime, lățime medie), suprafața carosabilă și suprafața totuarelor.

 • (3) Anexa nr. 2 se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional la contract, în baza măsurătorilor efectuate și a aprobării consiliului local.

3.    Programele activității de Măturat, stropit, spălat și întreținere a căilor publice

 • 3.1.   Operațiunile activității de Măturat, stropit, spălat și întreținere a căilor publice se vor desfășura potrivit programelor din Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, care înlocuiește Anexa nr. 2 din actul adițional nr. 1 la contract.

 • 3.2.   Suplimentar față de operațiunile prevăzute în Anexa nr. 3, în zonele cu trafic pietonal intens se va executa operațiunea de întreținere pe durata întregii zile potrivit programelor din Anexa nr. 4 la prezentul act adițional, care înlocuiește Anexa nr. 3 din actul adițional nr. 1 la contract.

 • 3.3.   Contravaloarea sortării/tratării și depozitării deșeurilor rezultate din salubrizarea stradală (depozite necontrolnte și operațiuni dc curățenie - măturat manual și mecanizat, întreținere curățenie și răzuit rigole) constituie cost care se plătește de către autoritatea contractanta, pe bază de documente justificative acest cost nefiind trecut prin cheltuielile indirecte si profitul operatorului; la acestea se adaugă și costurile suplimentare prevăzute de OUG nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare (contribuția pentru economia circulară, potrivit denumirii actuale).


4. Programele activității de Precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale

 • 4.1.   Activitatea de Precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale se va desfășura potrivit programelor din Anexele 5a, 5b, 5c, 5d la prezentul act adițional.

 • 4.2.   Contravaloarea sortării/tratării și depozitării deșeurilor menajere constituie cost care se plătește de către autoritatea contractanta, pe bază de documente justificative acest cost nefiind trecut prin cheltuielile indirecte si profitul operatorului; la acestea se adaugă și costurile suplimentare prevăzute de OUG nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare (contribuția pentru economia circulară, potrivit denumirii actuale).

5. Dispoziții finale

 • 5.1.   Celelalte prevederi ale contractului nr. J077/S/30.06.2008 rămân nemodificate și pe deplin aplicabile, numai in măsura compatibilității lor, cu mențiunile din prezentul act adițional.

 • 5.2.   Prezentul act adițional și anexele sale, parte integrantă a contracului

J077/S/30.06.2008, încheiat astăzi ......................, a fost redactat în 2 (două) exemplare

originale, cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. Actul adițional intră în vigoare la data semnării acestuia.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN

PRIMAR,

OPERATOR

COMPANIA ROMPREST

SERVICE S.A.


(Urmează lista de semnături)


(Urmează lista de semnături)Anexa nr. 1 la actul adițional nr. 11 la contractul nr. J077-S/30.06.2008

Centralizatorul tarifelor modificate pentru activitățile și operațiunile serviciului

Sectorului 1 al Municipiului București care fac obiectul contractului nr. J077-S/30.0

Nr crt

Activitate

Operațiune

UM

Tarif actual lei fără TVA

Tarif modificat lei fără TVA

1

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale

1.1

Precolectare, colectare deșeuri municipale

to

87.12

159,09

1.2

Transport deșeuri municipale

mc.

55,81

64,32

2

Măturatul, stropitului, spălatul și întreținerea căilor publice

2.1

Măturat manual carosabil și trotuare

100 mp.

6,09

7,97

2.2

Măturat mecanic

100 mp.

5,27

5,02

2.3

Stropit

100 mp.

2,17

2,10

2.4

Spălat carosabil

100 mp.

9,98

24,02

2.5

Răzuit rigolă

100 mp

119,12

99,90

2.6

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,62

2.7

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,62

3

Curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

3.1

Curatat manual zapada si gheata

ora / pers.

21,87

33,94

3.2

Curatat zapada cu tractor cu lama de 2 m

ora acțiune

97,83

188,60

3.3

Curatat zapada cu TF pentru starzi inguste

ora acțiune

0,00

188,60

182,78

3.4

Curatat zapada cu MULTICAR cu lama de 2 m

ora acțiune

0,00

3.5

Curatat zapada cu autospeciala

UN1MOG u 400 cu lama de 3 m

ora acțiune

251,58

177,75

3.6

Curatat zapada cu ATB (basculanta) 4x4 AUTO

VOLVO FM 300 4x4 r cu lama de 3 m

ora acțiune

251,58

177,75

3.7

Curatat zapada cu ATB (basculanta) 6x4 AUTO

VOLVO FM 64 cu lama de 3 m

ora acțiune

196,05

242,13

3.8

Curatat zapada cu ATB cu tracțiune 8x4 AUTO VOLVO

FM 400 cu lama de 3 m

ora acțiune

196,05

242,13

3.9

Curatat zapada cu portcontainiera cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

196,05

242,13

242,13

3.10

Curatul zapada cu cisterne cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

196,05

3.11

Curatat zapada cu HAK cu fracțiune 6x4 AUTO VOLVO FM 64 r cu plug zapada

ora acțiune

196,05

242,13

3.12

Combatere polei cu tractor cu sararita solid de 1 mc ( in așteptare si cu lama)

ora acțiune

101,92

245,54

Nr

cit

Activitate

Operațiune

7“

UM

llirif aaiiial

fără TVA

Tarif modificat lei fără TVA

3.13

Combatere polei cu MULTICAR cu sararita solid de 2 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

101,92

305,68

3.14

Combatere polei cu autospeciala UNIMOG U 400 cu cisterna lichid de 4.000 1 si / sau sararita solid de 3 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

223,54

315,85

3.15

Combatere polei cu autospeciala VOLVO 4x2 cu cisterna lichid de 6.000 1 (in așteptare)

ora acțiune

214,71

311,58

3.16

Combatere polei cu ATB (basculanta) 4x4 AUTO

VOLVO FM 300 4 x4 r cu cisterna lichid de 7.000 1 (10 buc.) si sararita solid 6 mc (5 buc.) (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

223,54

315,85

3.17

Combatere polei cu ATB (basculanta) 6x4 AUTO VOLVO FM 64 cu cisterna lichid de 10.000 1 si/sau sararita solid 7 mc (in așteptare si cu lama)

ora acțiune

244,95

383,63

3.18

Combatere polei cu portcontainiera cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

244,95

383,63

3.19

Combatere polei cu HAK cu tracțiune 6x4 AUTO VOLVO FM 64 r cu cisterna lichid de 10.000 1 si / sau sararita solid

7 l 2 mc ( in așteptare si cu lama)

ora acțiune

244,95

383,63

3.20

Combatere polei cu cisterne cu tracțiune 6x4 cu plug zapada

ora acțiune

244,95

383,63

3.21

încărcat mecanizat zapada si gheata cu JCB 3 cx si / sau JCB 4 cx

ora acțiune

145,72

212,33

3.22

Transport zapada si gheata la 10 km cu AUTO VOLVO FM 400 ATB cu tracțiune 8x4

mc

14,47

16,02

3.23

Așteptare

ora

așteptare

44,87

66,20

4

Colectare cadavre animale de pe domeniul public și predarea lor unităților specializate de ecologizare animalieră

4.1

Tarif colectare cadavre animale de pe domeniul public și predarea lor unităților specializate de ecologizare animalieră

kg.

70,86

59,69

5

Colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase

5.1

Tarif colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase

mc.

80,66

151,33

6

Colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări

6.1

Tarif colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări

mc.

168,77

321,40


Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

irOT—k7—' /

\\rn Dimensiuniart

iră

Vq*?

Lungirile

Lățime' .iaroâăbil

" [m]

Lățime trotuar

[m]

1

strada

16 Februarie

M

698.00

20.00

3.00

2

strada

Abrud

M

836.00

7.00

3.00

3

strada

Abuș

M

152.00

7.00

1.00

4

strada

Academiei (tronson Piața Revoluției Bd. Regina Elisabeta)

M

478.00

12.00

6.80

5

strada

Acetilenei

M

475.00

7.50

3.00

6

strada

Aciliu

M

146.00

7.00

4.00

7

strada

Acordeonului

M

191.00

7.00

3.10

8

strada

Acordului

M

347.00

8.20

2.00

9

strada

Acumulatorului

M

213.00

8.00

3.00

10

strada

Adalin

M

250.00

7.00

3.00

11

strada

Adrian Pătru

M

270.00

9.00

3.00

12

strada

Ady Endre

M

272.00

8.00

4.50

13

bulevard

Aerogării

M

530.00

12.00

5.30

14

strada

Aeromodelului

M

596.00

9.00

1.00

15

intrare

Aeronavei

N

79.00

4.00

0.00

16

strada

Aeroportului

M

2,740.00

5.00

1.00

17

strada

Afânată

M

122.00

6.00

1.00

18

strada

Afluentului

M

248.00

7.50

3.40

19

strada

Agapia

M

221.00

4.00

3.00

20

strada

Aiud

N

528.00

10.00

2.80

21

strada

Albac

M

165.00

5.00

2.00

22

strada

Aldeni

N

610.00

10.00

2.00

23

strada

Aleksandr Sergheevici Puskin

M

108.00

7.00

2.20

24

intrare

Alexandrescu Grigore

M

76.00

6.00

0.61

25

strada

Alexandrina

M

358.00

8.00

4.00

26

alee

Alexandru

M

799.00

9.00

3.00

27

bulevard

Alexandru Averescu

M

661.00

9.00

6.40

28

strada

Alexandru Câmpeanu

M

500.00

8.00

3.00

29

intrare

Alexandru Câmpeanu

M

48.70

3.20

2.60

30

strada

Alexandru Cernat

M

304.00

7.00

3.50

31

strada

Alexandru Constantinescu (scuar central)

M

685.00

14.00

6.00

32

strada

Alexandru D. Xenopol

M

190.00

9.00

4.50

33

strada

Alexandru Depărățeanu

M

311.00

7.00

4.00

34

strada

Alexandru Făclie

M

114.00

7.00

1.00

35

bulevard

Alexandru loan Cuza

M

1,104.00

12.00

4.00

36

piața

Alexandru Lahovary

M

250.00

2.00

37

strada

Alexandru Lăpușneanu

M

712.00

8.00

4.00

38

intrare

Alexandru Macedonski

M

37.00

4.00

1.00

39

strada

Alexandru Șerbănescu

M

945.00

18.08

5.63

40

strada

Alion

M

217.00

7.00

3.00

41

intrare

Alpiniștilor

M

54.00

8.00

1.00

42

strada

Alunului

M

360.00

8.20

3.59

43

strada

Amforei

M

205.00

7.00

3.00

44

strada

Amiciției

M

572.00

7.00

4.00

45

strada

Amintirii

M

678.00

11.00

4.00

46

strada

Amman

M

198.00

6.00

3.00

47

intrare

Amzei

M

94.00

4.95

2.70

48

intrare

Anasonului

M

82.00

4.00

1.00

49

strada

Anastasie Simu

M

133.00

10.00

5.00

50

intrare

Anda Călugăreanu

M

57.50

2.80

0.50


Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

51

strada

Andrei Mureșanu

M

375.00

8.00

2.00

52

strada

Andrei Popovici

M

417.00

7.00

4.00

53

strada

Anina

M

112.00

5.70

2.40

54

strada

Aninoasa

M

150.00

8.00

2.00

55

strada

Aninului

M

350.00

7.00

2.00

56

strada

Ankara

M

156.00

13.00

6.00

57

strada

Anton Pavlovici Cehov

M

112.00

5.50

2.80

58

bulevard

Apicultorilor

N

694.00

6.20

2.00

59

strada

Arad

M

482.00

7.00

4.00

60

strada

Arcașilor

M

277.00

6.00

3.00

61

piața

Arcul de Triumf (scuar central)

M

250.00

24.00

3.00

62

strada

Ardealului

M

1,292.00

8.00

2.00

63

strada

Ardeziei

N

134.00

3.00

1.00

64

strada

Argentina

M

352.00

8.00

4.00

65

strada

Ariei

M

188.00

10.00

2.70

66

strada

Aripilor

M

213.00

5.90

1.00

67

strada

Aristia Costache

M

227.00

7.00

2.00

68

strada

Aristide Demetriade

M

59.00

7.00

3.00

69

strada

Aristotel Pappia

M

274.00

7.00

3.00

70

intrare

Armașului

M

98.00

7.00

1.00

71

strada

Armindenului

M

247.00

11.50

2.00

72

strada

Aron Cotruș

M

213.00

5.90

1.00

73

strada

Arthur Vârtejeanu

M

120.00

7.00

2.00

74

strada

Arthur Verona

M

396.00

8.00

4.00

75

strada

Arțarului

M

412.00

7.15

4.09

76

strada

Astronomului

M

61.00

7.00

3.00

77

strada

Atelierele Noi

M

333.00

9.00

2.00

78

strada

Atelierului

M

154.00

8.00

4.00

79

strada

Atena

M

368.00

9.00

1.50

80

strada

Athanasie Enescu

M

626.00

10.00

4.00

81

strada

Aurel Băeșu

M

650.00

8.00

4.00

82

intrare

Aurora

M

76.00

6.00

3.00

83

strada

Avântului

M

249.00

7.00

2.80

84

strada

Aviației

M

255.00

7.00

4.00

85

intrare

Aviației

M

114.00

4.00

3.40

86

strada

Avionului

M

1,113.00

11.00

1.00

87

intrare

Avram Păcuraru

M

256.00

5.50

2.20

88

strada

Avrămeni

M

167.48

6.60

2.00

89

strada

Axinte Uricariul

M

177.00

7.00

3.00

90

strada

Bacului

M

343.00

7.00

2.00

91

strada

Bahluiului

M

364.00

6.00

2.00

92

strada

Baia

M

160.00

8.00

3.00

93

strada

Baia de Criș

M

222.00

6.00

2.00

94

strada

Baia Sprie

M

343.00

8.20

3.00

95

strada

Baldovin Pârcălabul

M

135.00

7.00

2.50

96

intrare

Baldovin Pârcălabul

M

68.00

2.00

0.00

97

strada

Balonului

M

91.00

7.00

2.20

98

strada

Balota

N

30.00

5.00

1.00

99

strada

Balsamului

M

221.00

6.80

3.70

100

strada

Banat

M

224.00

8.00

4.00

101

strada

Banul Antonache

M

554.00

7.00

2.50

102

bulevard

Banul Manta (scuar central)

M

671.00

13.00

6.70

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

103

strada

Banului

M

165.00

7.10

2.10

104

strada

Barajul Argeș

M

432.00

5.45

1.10

105

strada

Barbu Iscovescu

M

393.00

6.00

2.90

106

strada

Barbu Lăutaru

M

466.00

6.00

3.70

107

strada

Barbu Ștefănescu Delavrancea

M

833.00

8.00

5.00

108

strada

Barbu Vlădoianu

M

343.00

7.00

4.00

109

strada

Bârgăului

M

192.00

7.00

2.50

110

strada

Barierei

M

242.00

6.00

2.00

111

strada

Bârlogeni

M

1,066.00

8.00

4.00

112

strada

Baru Mare

M

197.00

6.00

1.10

113

strada

Bauxitei

M

665.00

8.20

1.00

114

alee

Băiculești

M

364.00

4.20

1.00

115

strada

Băiculești

M

1,677.00

6.00

2.00

116

strada

Bălănescu

M

100.00

5.00

2.00

117

strada

Bălăria

M

303.00

5.00

2.80

118

strada

Băneasa

M

422.00

8.00

1.00

119

strada

Belgrad

M

134.00

8.00

2.50

120

strada

Belizarie

M

500.00

5.00

1.00

121

strada

Benjamin Franklin

M

255.00

10.00

6.00

122

strada

Berea

M

414.00

6.00

2.00

123

intrare

Berbeci

M

228.00

7.30

3.50

124

strada

Berna

M

118.00

8.00

4.00

125

strada

Berveni

M

831.00

8.00

4.00

126

strada

Berzei

M

435.00

7.00

5.02

127

strada

Betonierei

M

341.00

7.20

2.90

128

strada

Biborțeni

M

108.00

6.00

1.00

129

strada

Biharia

M

675.00

7.00

2.00

130

strada

Bihor

M

271.00

8.00

4.00

131

strada

Bilciurești

N

115.00

8.00

2.00

132

strada

Biruinței

M

317.00

7.00

4.00

133

intrare

Biserica Albă

M

47.00

5.00

2.66

134

strada

Biserica Amzei

M

464.00

8.00

3.00

135

strada

Biserica Enei

M

242.00

10.00

7.00

136

strada

Bistrița

M

292.00

8.00

2.40

137

intrare

Bitolia

M

404.00

7.00

3.00

138

intrare

Blaj

M

66.00

5.00

1.00

139

strada

Bogdan Vodă

M

136.00

5.80

3.00

140

intrare

Bogdănița

M

72.00

4.00

1.00

141

strada

Borșa

M

154.00

4.00

2.00

142

strada

Boteanu

M

154.00

10.00

4.50

143

strada

Brânarul

M

986.00

10.00

2.00

144

strada

Bratocea

M

127.00

7.00

4.00

145

intrare

Bravurii

M

80.00

6.00

2.00

146

strada

Brazilia

M

507.00

7.00

3.00

147

strada

Brodina

M

300.00

12.00

2.00

148

intrare

Broșteni

N

61.00

7.20

2.00

149

strada

Bruxelles

M

265.00

7.00

3.00

150

strada

Bucegi

M

720.00

8.00

3.00

151

intrare

Buciumeni

M

0.00

0.00

0.00

152

strada

Buclei

N

387.00

8.00

2.00

153

sosea

București - Ploiești (scuar central)

M

6,346.00

20.80

3.70

154

sosea

București - Târgoviște

M

1,684.00

8.00

4.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră 0

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

155

bulevard

Bucureștii Noi (tronson Pod Constanța - Jiului)

M

1,000.00

16.90

8.40

156

bulevard

Bucureștii Noi (tronson Jiului -

Laromet)

M

1,500.00

16.90

8.40

157

bulevard

Bucureștii Noi (tronson Laromet -

Sisești)

M

1,033.00

16.90

8.40

158

strada

Bujorului

N

616.00

3.30

0.00

159

strada

Bumbești

M

258.00

6.00

3.00

160

strada

Bunești

M

322.00

7.20

2.40

161

strada

Butuceni

M

489.00

6.00

2.00

162

strada

Buzești

M

702.00

19.00

4.00

163

intrare

Buzești

M

20.30

2.00

1.00

164

strada

Buziaș

N

319.00

8.10

3.00

165

strada

C. C. Arion

M

172.00

7.00

3.00

166

intrare

Caierului

N

146.00

5.00

1.00

167

strada

Câineni

M

243.00

7.00

3.00

168

strada

Calcarului

M

194.00

7.00

3.00

169

strada

Cameliei

M

308.00

7.50

4.50

170

intrare

Camil Petrescu

M

81.00

5.00

10.64

171

intrare

Câmpul cu Maci

M

188.00

6.00

2.00

172

strada

Câmpul cu Maci

N

493.50

10.00

2.00

173

strada

Cântarului

M

122.00

7.00

2 00

174

strada

Cantonului

M

408.00

5.00

1.00

175

strada

Carafoli Elie

M

358.00

7.00

4.00

176

strada

Caraiman

M

901.00

7.00

4.00

177

strada

Caransebeș

M

334.00

9.00

4.00

178

drum

Carierei

N

661.50

4.00

2.00

179

intrare

Carol Knappe

M

167.00

7.00

3.00

180

strada

Carol Knappe

M

553.00

7.00

4.00

181

strada

Carpați

M

988.00

7.00

2.90

182

strada

Carpenului

M

764.00

3.50

2.00

183

strada

Castanului

M

310.00

7.00

3.00

184

strada

Cașin

M

488.00

7.00

4.00

185

intrare

Cașului

M

218.00

5.00

2.00

186

intrare

Catedrei

M

168.00

0.00

3.00

187

strada

Căderea Bastiliei

M

624.00

8.50

5.00

188

intrare

Căderea Bastiliei

M

45.00

5.00

1.00

189

strada

Căiuți

M

205.00

7.00

3.00

190

strada

Căldărușani

M

230.00

7.20

3.30

191

strada

Căpâlna

M

280.00

7.50

5.40

192

strada

Căpriorilor

M

268.00

8.50

1.00

193

intrare

Căpriorilor

N

28.50

4.60

0.00

194

strada

Cărbunarilor

M

356.50

5.04

2.00

195

strada

Ceasornicului

M

339.00

10.00

2.00

196

strada

Cerceilor

M

146.00

6.00

2.40

197

strada

Ceremușului

M

382.00

7.00

2.70

198

strada

Cetatea Neamțului

M

220.00

4.50

2.00

199

piața

Charles de Gaulle

M

600.00

3.00

200

strada

Chile

M

128.00

4.00

2.00

201

strada

Chișcani

M

306.00

6.60

3.90

202

strada

Chitila Triaj

N

750.00

20.00

3.00

203

sosea

Chitilei

M

4,716.00

20.60

9.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

204

intrare

Christian Teii

M

40.00

5.00

2.00

205

strada

Christian Teii

M

384.00

9.00

4.00

206

strada

Ciacova

M

166.00

6.00

3.00

207

strada

Ciprian Porumbescu

M

123.00

5.00

2.00

208

intrare

Cireșoaia

M

102.00

3.50

0.50

209

strada

Cireșoaia

M

1,179.00

9.00

5.00

210

strada

Cisnădie

M

78.00

6.00

3.00

211

intrare

Ciucului

N

96.00

3.50

0.50

212

strada

Ciulnița

M

90.00

1.80

1.80

213

strada

Clăbucet

M

400.00

7.60

4.00

214

strada

Clopotarii Vechi

M

277.00

8.50

1.00

215

strada

Clucerului

M

795.00

22.00

3.00

216

strada

Cluj

M

672.00

7.00

3.00

217

intrare

Cofiței

N

0.00

0.00

0.00

218

strada

Colecției

M

213.00

5.00

2.00

219

intrare

Colierului

M

114.00

4.00

1.00

220

strada

Comana

M

331.00

7.00

3.00

221

intrare

Condeiului

N

74.50

3.00

0.00

222

strada

Constantin Bălăcescu

M

202.00

5.00

3.50

223

strada

Constantin Bălescu

M

384.00

10.00

4.00

224

strada

Constantin Blaremberg

M

67.00

9.00

4.00

225

strada

Constantin Boghiu

M

229.00

6.00

1.40

226

strada

Constantin Budișteanu

M

294.00

7.80

3.90

227

strada

Constantin Buzdugan

M

310.00

7.00

3.32

228

strada

Constantin Caracaș

M

429.00

7.00

3.00

229

strada

Constantin Căpitanu

M

158.00

7.00

3.00

230

strada

Constantin Coandă

M

276.00

8.00

3.00

231

strada

Constantin Cristescu

M

192.00

8.00

4.40

232

strada

Constantin D. Aricescu

M

442.00

8.00

3.00

233

strada

Constantin D. Stahi

M

253.00

7.00

2.90

234

strada

Constantin Daniel Rosenthal

M

339.00

4.50

2.90

235

strada

Constantin Dissescu

M

329.00

7.50

4.00

236

strada

Constantin Dobrogeanu Gherea

M

2,261.45

6.45

2.00

237

strada

Constantin Esarcu

M

45.00

6.00

1.00

238

strada

Constantin Godeanu

M

1,886.00

17.70

4.00

239

strada

Constantin Miile

M

261.00

7.00

4.00

240

bulevard

Constantin Prezan

M

530.00

12.00

5.30

241

alee

Constantin Sandu Aldea

M

314.00

6.25

1.40

242

strada

Constantin Sandu Aldea

M

892.00

7.50

4.53

243

strada

Constantin Stere

M

250.00

6.00

1.00

244

strada

Copilului

M

316.00

10.00

4.00

245

strada

Copșa Mică

M

297.00

7.00

4.00

246

strada

Coralilor

M

1,114.00

8.60

4.30

247

strada

Cornățel

M

205.00

8.00

2.00

248

strada

Cornescu

M

428.00

8.00

3.00

249

strada

Cosmești

M

324.00

7.00

2.80

250

strada

Costache Marinescu

M

373.00

7.00

4.00

251

strada

Costache Sibiceanu

M

542.00

7.00

4.00

252

strada

Cotești

M

593.00

7.00

2.90

253

strada

Cotiturii

M

87.00

4.20

1.60

254

strada

Cotnari

N

359.00

8.10

5.20

255

intrare

Craiovei

M

124.00

7.00

3.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră!

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

t

Lățime trotuar

[m]

256

strada

Crângul cu Arțari

M

95.00

7.00

3.00

257

strada

Crângului

M

206.00

5.50

3.00

258

strada

Crăciun

M

182.00

6.00

4.00

259

strada

Cretei

M

133.00

7.00

3.00

260

strada

Cricovului

M

541.00

6.60

3.70

261

strada

Crinului

M

1,044.00

7.00

4.00

262

strada

Cristianul Mare

N

536.00

5.00

3.00

263

strada

Cristofor Columb

M

134.00

6.50

3.50

264

strada

Crișana

M

275.00

7.00

3.00

265

strada

Crivești

M

117.00

7.20

3.80

266

strada

Cronicarilor

M

167.00

8.00

2.00

267

strada

Crușovat

M

589.00

8.00

4.00

268

intrare

Cupșani

N

543.00

5.00

3.00

269

strada

Curtișoara

N

611.00

11.00

2.00

270

bulevard

Dacia (tronson Calea Grivitei - str. Polona)

M

1,161.00

12.00

4.00

271

intrare

Dacilor

M

29.00

4.00

2.00

272

strada

Daniei Ciugureanu

M

289.00

7.00

3.00

273

strada

Daniel Constantin

M

230.00

7.00

4.40

274

strada

Daniel Danielopolu

M

352.00

8.00

3.00

275

strada

Dările Alighieri

M

78.00

5.00

3.00

276

strada

Dârza

M

312.00

6.40

4.20

277

strada

David Emmanuel

M

877.00

1.30

0.40

278

intrare

David lonescu

M

0.00

0.00

0.00

279

strada

Dăeni

M

286.00

7.00

3.00

280

strada

Dealul Negru

N

340.00

9.00

2.00

281

strada

Dej

M

482.00

7 00

4 00

282

strada

Delta Dunării

M

227.00

5.00

1.00

283

strada

Demetru I. Dobrescu

M

269.00

6.00

5.00

284

strada

Demnității

M

437.00

6.00

4.00

285

strada

Despina Doamna

M

90.00

6.00

1.00

286

strada

Diaconul Coresi

M

600.00

8.00

4.00

287

intrare

Difuzorului

M

63.00

7.00

2.00

288

strada

Dima Dumitru

M

110.00

7.00

3.00

289

strada

Dimitri Ivanovici Mendeleev

M

418.00

9.00

5.00

290

strada

Dimitrie Giurescu

M

127.00

7.00

4.00

291

strada

Dimitrie Guști

M

132.00

3.90

1.60

292

bulevard

Dinicu Golescu

M

1,398.00

12.00

10.00

293

strada

Diocheți

M

200.00

7.00

3,00

294

strada

Dionisie Fotino

M

251.00

6.00

10.00

295

strada

Dionisie Lupu

M

313.00

9.00

4.00

296

strada

Dirijorului

M

1,029.00

10.00

2.80

297

strada

Doamna Stanca

M

318.00

9.00

2.20

298

strada

Dobrogei

M

94.00

6.00

3.50

299

strada

Docenților

M

520.00

6.00

5.20

300

strada

Doctor Rațiu

M

122.00

7.00

3.00

301

strada

Documentului

M

293.00

7.50

2.00

302

sliada

Dolnmitiilni

M

340.OU

8.20

3.60

303

strada

Domnița Ancuța

M

117.00

7.00

4.60

304

strada

Dornei

M

863.00

7.00

3.00

305

piața

Dorobanți

M

187.00

11.00

0.63

306

cale

Dorobanți

M

1,830.00

21.18

8.70

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră     ț

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

307

cale

Dorobanți

M

810.00

21.18

8.70

308

intrare

Dragomirna

N

0.00

0.00

0.00

309

strada

Dragoslavele

M

77.00

7.00

3.00

310

strada

Dridu

M

250.00

5.00

4.00

311

intrare

Dridu

M

757.00

6.00

1.00

312

strada

Duetului

M

216.00

8.00

3.60

313

strada

Duiliu Zamfirescu

M

0.00

0.00

0.00

314

strada

Duioșiei

M

420.00

7.20

3.00

315

strada

Dumitru Darian

M

430.00

8.00

2.50

316

strada

Dumitru Florescu

M

209.00

6.00

2.00

317

strada

Dumitru Iordan

N

430.50

6.00

2.00

318

intrare

Dumitru Lemnea

M

51.00

5.00

3.00

319

strada

Dumitru Radu Durbac

M

1,039.00

8.20

2.00

320

strada

Dumitru Zosima

M

692.00

7.00

2.00

321

strada

Dunăcești

N

1,224.00

5.00

1.00

322

strada

Dunei

M

556.00

8.00

4.00

323

strada

Durău

M

1,301.00

8.00

2.00

324

intrare

Ecaterina Teodoroiu

M

46.00

5.00

2.00

325

strada

Ecaterina Teodoroiu

M

202.00

8.00

4.00

326

strada

Echipajului

M

293.00

7.10

3.20

327

strada

Ecluzei

M

198.00

7.00

3.00

328

strada

Edgar Quinet

M

277.00

8.00

4.00

329

strada

Elanului

M

202.00

8.00

2.00

330

strada

Elena Caragiani

M

1,091.00

10.00

5.00

331

strada

Elena Clucereasa

M

606.00

7.00

2.00

332

strada

Elena Doamna

M

190.00

9.00

2.00

333

strada

Elena Văcărescu

M

605 00

8 00

2 00

334

strada

Eliberării

M

186.00

8.00

2.00

335

intrare

Eliza Zamfirescu Leonida

M

348.00

6.00

4.28

336

strada

Elizeu

M

139.00

8.00

4.00

337

strada

Elocinței

M

662.00

9.00

4.00

338

strada

Emanoil lonescu

M

272.00

7.00

2.50

339

strada

Emanoil Porumbaru

M

776.00

8.00

4.00

340

strada

Emil Balaban

M

112.00

7.00

4.00

341

strada

Emile Zola

M

230.00

10.00

2.00

342

strada

Episcopiei

M

129.00

9.00

3.80

343

strada

Episcopul Timuș

M

168.00

4.00

2.00

344

strada

Episcopul Vulcan

M

955.OU

8.UU

1.UU

345

intrare

Epistolei

M

24.00

3.00

1.00

346

intrare

Epocii

N

175.00

4.80

1.00

347

strada

Epurești

M

222.00

6.00

3.00

348

strada

Eraclie Arion

N

295.00

20.00

2.00

349

strada

Eremia Grigorescu

M

259.00

7.50

4.50

350

strada

Ermil Pangratti

M

665.00

9.50

4.00

351

strada

Frnest Broșteanu

M

295.00

8.00

4.00

352

strada

Eugen Lovinescu

M

325.00

7.00

3.00

353

bulevard

Expoziției

M

1,519.00

12.50

10.10

354

intrare

Ezăreni

M

81.00

5.00

2.00

355

strada

Fabrica de cărămidă

M

900.00

10.00

2.00

366

intrare

Fabulistului

M

57.60

2.80

0.00

357

strada

Fagului

M

390.00

7.00

2.00

358

strada

Fanionului

M

601.00

8.00

4.00

Nr. Ort

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

359

strada

Făgăraș

M

403.00

8.00

3.00

360

strada

Făurei

M

593.00

8.00

4.00

361

alee

Făurei

M

135.00

3.50

1.40

362

strada

Feldioara

M

240.00

9.00

4.00

363

strada

Feleacu

M

442.00

8.00

3.60

364

strada

Feroviarilor

M

590.00

7.00

3.00

365

bulevard

Ficusului

M

632.00

12.00

4.00

366

intrare

Filioara

M

34.00

6.00

4.70

367

strada

Finlanda

M

268.00

6.00

3.00

368

strada

Fiordului

N

597.00

6.00

2.00

369

strada

Floare de Crâng

M

70.00

5.70

3.60

370

cale

Floreasca

M

3,083.00

11.00

6.00

371

strada

Florilor

M

165.00

7.00

4.00

372

strada

Florin Nicolae Crețu

M

683.00

7.00

4.00

373

strada

Fluviului

M

432.00

8.00

4.00

374

strada

Fortunei

M

795.00

6.80

2.90

375

intrare

Fosforului

N

58.90

3.20

0.00

376

strada

Frasinului

M

222.00

7.00

3.00

377

strada

Frații Golescu

M

192.00

9.00

3.00

378

intrare

Frezorilor

N

138.00

7.00

2.40

379

strada

Frosa Sarandy

M

214.00

7.00

3.00

380

strada

Frumoasă

M

453.00

7.00

5.00

381

intrare

Frumoasă

M

72.00

5.00

2.00

382

strada

Fruntașului

M

99.00

8.00

1.50

383

intrare

Fulgerului

N

84.00

4.00

1.00

384

strada

Gala Galaction

M

522.00

7.00

5.00

385

strada

Galileia

M

205.00

7.00

4.00

386

piața

Gara Băneasa

M

95.00

30.00

5.00

387

strada

Gara de Nord

M

402.00

17.00

6.00

388

piața

Gara de Nord

M

300.00

36.00

11.50

389

strada

Gârlei

N

1,932.50

5.52

2.00

390

strada

Garofiței

M

318.00

4.00

2.00

391

strada

Gavriil Musicescu

M

87.00

8.00

4.00

392

intrare

Gădinți

M

63.00

5.00

2.00

393

strada

Găliceni

M

261.00

6.50

3.20

394

drum

Gării

N

1,431.00

7.00

2.00

395

intrare

Găvana

N

28.00

4.00

2.00

396

strada

Gemeni

M

574.00

7.00

4.00

397

intrare

Geneva

M

42.00

7.00

1.00

398

strada

George Barițiu

M

354.00

7.00

3.00

399

strada

George Călinescu

M

531.00

6.00

3.00

400

strada

George Demetrescu Mirea

M

68.00

8.00

3.00

401

intrare

George Enescu

M

144.00

8.00

9.80

402

strada

George Enescu

M

420.00

8.00

4.90

403

strada

George Valentin Bibescu

M

400.00

5.00

1.00

404

strada

George Vraca

M

116.00

7.00

2.00

405

strada

Georges Clemenceau

M

149.00

6.70

3.53

406

strada

Gheorghe Anghel

M

79.00

8.00

4.00

407

strada

Gheorghe Balș

M

181.00

8.00

2.00

408

strada

Gheorghe Brătianu

M

508.00

6.10

3.40

409

intrare

Gheorghe Buciumat

M

155.00

6.00

2.40

410

strada

Gheorghe Buciumat

M

268.00

7.00

2.20

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră *

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

411

strada

Gheorghe Calpan

M

293.00

5.40

2.20

412

strada

Gheorghe Constantinide

M

101.00

7.00

4.00

413

bulevard

Gheorghe D. Duca

M

338.00

10.00

6.00

414

strada

Gheorghe Demetriade

M

254.00

11.00

5.00

415

sosea

Gheorghe lonescu - Șișești

M

3,272.00

10.00

2.00

416

strada

Gheorghe Lazăr

M

286.00

6.00

3.00

417

bulevard

Gheorghe Magheru

M

693.00

26.00

9.80

418

strada

Gheorghe Mânu

M

1,200.00

22.00

6.00

419

strada

Gheorghe Mărășoiu

M

355.00

7.00

3.00

420

strada

Gheorghe Missail

M

666.00

6.00

2.00

421

strada

Gheorghe Moceanu

M

129.00

6.11

4.50

422

strada

Gheorghe Pripu

M

210.00

7.90

2.20

423

intrare

Gheorghe Simionescu

M

144.00

6.00

2.00

424

alee

Gheorghe Stâlpeanu

M

767.70

3.64

0.87

425

strada

Gheorghe Stâlpeanu

M

661.00

3.00

1.00

426

strada

Gheorghe Ștefan

M

880.60

3.29

2.00

427

strada

Gheorghe Vâlceanu

M

170.00

6.50

3.00

428

strada

Ghețarilor

M

145.00

5.00

2.00

429

strada

Ghiozdanului

M

162.00

4.00

1.00

430

strada

Ghoeghe Șonțu

M

165.00

8.00

4.00

431

strada

Glastrei

N

86.80

6.00

2.00

432

intrare

Gliei

M

176.00

4.00

1.40

433

bulevard

Gloriei

M

806.00

8.10

5.80

434

strada

Godeni

M

490.50

7.00

2.00

435

strada

Golovița

M

647.00

8.20

2.00

436

strada

Gorunului

M

415.00

7.00

3.00

437

strada

Grațioasă

M

729.35

7.00

2.00

438

strada

Grăuntelui

M

202.00

7.00

3.00

439

strada

Grigore Alexandrescu

M

924.00

12.50

4.00

440

intrare

Grigore Cantilli

M

101.00

6.00

2.00

441

strada

Grigore Cerchez

M

166.00

6.20

4.30

442

strada

Grigore Cobălcescu

M

564.00

11.00

5.50

443

strada

Grigore Gafencu

M

162.00

4.00

1.00

444

intrare

Grigore Manolescu

M

289.00

7.00

5.00

445

strada

Grigore Manolescu

M

470.00

8.00

5.00

446

strada

Grigore Mora

M

501.00

8.00

3.00

447

strada

Grigore Răducanu

M

195.00

7.00

2.00

448

strada

Grigore Stamatescu

M

149.00

6.50

4.30

449

cale

Griviței

M

4,418.00

19.69

9.60

450

strada

Grohotișului

M

202.00

5.50

2.80

451

strada

Haga

M

122.00

8.00

1.00

452

strada

Hagi Ghiță

M

520.00

7.00

5.00

453

strada

Halta Grivița

M

172.00

8.00

1.00

454

strada

Haltei

M

189.00

7.00

3.00

455

piața

Haralambie Botescu

M

225.00

10.00

2.00

456

strada

Harghita

M

537.00

7.30

3.30

457

strada

Haricleea Darclee

M

113.00

7.00

2.00

458

strada

Hatmanul Arbore

M

208.00

7.50

4.00

459

strada

Heleșteului

M

343.00

5.00

3.00

460

strada

Heliului

M

446.60

7.00

2.00

461

strada

Henri Coandă

M

560.00

9.00

5.00

462

strada

Henri Mathias Berthelot

M

1,074.00

6.00

3.20

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățind trotuar

[m]

463

strada

Herăstrău

M

431.00

5.50

3.00

464

strada

Hermann Oberth

M

467.00

11.00

6.00

465

strada

Herminei

M

88.00

11.00

1.00

466

strada

Horațiu

M

209.00

8.00

2.90

467

strada

Horia Măcelariu

M

707.00

8.00

1.00

468

strada

Hotin

M

575.00

11.00

3.00

469

strada

Hrisovului

M

73.00

5.00

1.30

470

alee

Hrisovului

M

722.00

8.00

3.00

471

strada

Hristache Pitarul

M

268.00

4.00

1.50

472

strada

Hubert Dumitru

M

102.00

9.33

2.00

473

strada

Hulubiței

M

419.00

6.00

2.50

474

strada

I.C. Visarion

M

301.00

8.00

4.00

475

intrare

lacob Felix

M

176.00

3.00

1.00

476

strada

lacob Felix

M

891.00

12.50

5.90

477

strada

lacob Negruzzi

M

372.00

7.00

4.00

478

strada

lalomicioarei

M

285.00

7.00

3.00

479

bulevard

lancu de Hunedoara

M

669.00

17.80

7.75

480

strada

lani Buzoiani

M

622.00

9.00

3.00

481

strada

lenupărului

M

219.00

5.00

2.00

482

intrare

Ierbarului

N

0.00|

0.00

0.00

483

splai

Independenței

M

864.00

7.80

6.60

484

strada

Inovatorilor

M

308.00

7.00

3.00

485

strada

Institutul Medico - Militar

M

134.00

6.00

3.00

486

strada

Insulei

M

213.00

7.00

4.00

487

strada

loan Bianu

M

364.00

6.00

3.00

488

strada

loan Cantacuzino

N

345.00

8.00

4.00

489

intrare

loan D. Dobre

M

230.00

4.90

2.90

490

strada

loan Slavici

M

104.00

7.00

3.00

491

strada

loan Vodă Caragea

M

274.00

8.00

4.00

492

strada

Ion Bogdan

M

213.00

8.00

4.00

493

strada

Ion Brezoianu (tronson str. Poiana

Narciselor - Bd. Regina Elisabeta)

M

703.00

8.00

3.60

494

strada

Ion Câmpineanu

M

544.00

6.00

4.00

495

strada

Ion G. Bibicescu

M

109.00

6.00

3.00

496

strada

Ion Inculeț

M

300.00

6.00

4.19

497

bulevard

Ion lonescu de la Brad

M

1,500.00

6.00

2.00

498

strada

Ion Mărășescu

M

224.00

7.00

3.00

499

bulevard

Ion Mihalache

M

1,765.00

18.00

16.00

500

bulevard

Ion Mihalache

M

1,765.00

18.00

16.00

501

strada

Ion Mincu

M

680.00

15.00

3.00

502

strada

Ion Neculce

M

661.00

7.00

4.00

503

strada

Ion Negulici

M

390.00

5.50

2.00

504

strada

Ion Oteteleșanu

M

94.00

8.00

4.00

505

strada

Ion Slătineanu

M

242.00

8.00

4.00

506

strada

Ion Z. Zalomit

M

166.00

5.20

2.60

507

strada

Ionel Fernic

M

214.00

5.00

1.00

508

strada

Ionel Perlea

M

229.00

8.00

4.00

509

strada

lordache Golescu

M

200.00

8.00

7.82

510

strada

losif Iver

M

171.00

7.00

2.00

511

strada

Irești

M

187.00

7.00

2.00

512

strada

Islaz

M

476.00

7.00

4.00

513

strada

lulia Hașdeu

M

131.00

8.00

4.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

L^iț^ trotuar

[m]

514

intrare

lulia Hașdeu

M

53.00

4.00

3.00

515

strada

luliu Tetrat

M

404.00

7.00

4.80

516

strada

Ivan Petrovici Pavlov

M

615.00

7.00

2.50

517

strada

Ivan Sergheevici Turgheniev

M

282.00

6.00

4.00

518

intrare

Ivan Vladimirovici Miciurin

M

69.00

6.00

2.00

519

strada

Izbândei

M

375.00

7.00

3.00

520

strada

Izbiceni

M

1,498.00

18.00

6.00

521

strada

înfrățirii

M

615.00

6.00

4.00

522

strada

Jandarmeriei

N

4,563.00

7.00

2.00

523

strada

Jean Baptiste Moliere

M

236.00

6.00

3.00

524

strada

Jean Monnet

M

653.00

6.80

4.30

525

strada

Jean Texier

M

330.00

5.00

4.00

526

strada

Jijia

M

60.00

5.00

1.00

527

strada

Jimbolia

M

1,984.00

8.00

4.00

528

strada

Jitia

M

45.00

7.00

1.00

529

strada

Jiului

M

1,383.00

16.00

2.00

530

strada

Johannes Honterus

M

110.00

6.55

2.50

531

strada

Jugastrului

M

595.00

7.00

2.00

532

intrare

Jugului

M

96.00

6.00

0.20

533

strada

Jules Michelet

M

224.00

8.00

3.00

534

intrare

Lacul Razelm

M

43.40

2.54

0.00

535

intrare

Lacul Roșu

M

0.00

0.00

0.00

536

intrare

Lacul Sărat

M

34.00

2.10

0.50

537

intrare

Lacul Suhaia

N

67.00

2.70

0.00

538

strada

Lainici

M

481.00

7.50

4.00

539

bulevard

Laminorului

M

2,223.00

19.50

4.50

540

bulevard

Lascăr Catargiu (scuar central)

M

962.00

20.00

10.00

541

strada

Lăculeț

N

167.00

3.50

1.20

542

strada

Lămâiului

N

1,760.00

7.00

2.40

543

drum

Lăpuș

N

1,235.00

12.00

2.00

544

strada

Lăstărișului

M

660.00

3.00

1.00

545

strada

Lăutei

N

194.00

4.50

1.00

546

strada

Leagănului

M

50.00

10.00

2.00

547

strada

Leandrului

M

429.00

6.50

3.00

548

strada

Lebedei

M

125.00

7.00

3.00

549

strada

Lectorului

M

174.00

9.00

2.00

550

strada

Lemnarilor

N

557.00

10.00

2.00

551

strada

Leonida Vamali

M

194.00

7.00

4.00

552

strada

Leordina

M

299.00

5.40

3.00

553

strada

Lev Nikolaevici Tolstoi

M

398.00

8.00

2.00

554

strada

Libelulei

N

522.00

9.00

2.80

555

strada

Liliacului

M

286.00

7.00

2.00

556

strada

Limanului

M

634.00

8.00

4.00

557

strada

Limpejoarei

M

215.00

7.00

3.00

558

strada

Liniștei

M

693.00

8.00

4.00

559

strada

Lipova

M

376.00

6.80

4.40

560

strada

Lisabona

M

130.00

14.00

3.20

561

intrare

Liteni

M

127.00

5.00

2.00

562

strada

Lită

M

455.00

8.00

2.00

563

strada

Londra

M

634.00

9.00

3.00

564

strada

Lonea

N

776.00

12.00

1.00

565

strada

Lotru

M

339.00

8 00

4.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

566

strada

Louis Blanc

M

276.00

8.00

4.00

567

strada

Luduș

M

878.00

7.00

2.00

568

strada

Lugoj

M

570.00

8.00

4.00

569

strada

Luigi Cazzavilan

M

425.00

8.00

1.50

570

intrare

Luigi Cazzavilan

M

80.00

5.00

4.00

571

intrare

Luncani

M

66.00

4.00

1.00

572

bulevard

Luptătorilor

M

1,002.00

11.00

4.00

573

strada

Luterană

M

257.00

17.00

4.00

574

strada

Macarie Cântărețul

M

73.00

5.00

2.41

575

strada

Macedonia

M

238.00

6.00

4.30

576

strada

Macului

M

349.00

7.00

4.00

577

strada

Madrid

M

123.00

7.00

3.00

578

strada

Madrigalului

N

359.00

11.80

2.00

579

strada

Mahatma Gandhi

M

121.00

6.50

3.00

580

strada

Maica Alexandra

M

244.00

5.00

2.00

581

strada

Maica Teofana

M

369.00

8.20

3.60

582

strada

Maltopol

M

245.00

7.00

4.00

583

strada

Malul Mare

M

377.00

7.70

3.30

584

strada

Malul Mic

N

595.00

1.00

0.50

585

strada

Mamaia

N

342.50

5.20

2.00

586

strada

Mănăstirea Bistrița

M

230.00

7.20

3.30

587

strada

Mănăstirea Dealu

M

217.00

7.00

1.00

588

strada

Mănăstirea Neamț

M

103.00

3.00

1.00

589

strada

Mănăstirea Putna

M

124.00

5.00

1.00

590

intrare

Mandolinei

M

364.50

5.33

2.00

591

intrare

Manuscrisului

N

79.00

10.00

2.00

592

strada

Mânzului

M

976.50

7.00

2.00

593

strada

Maramureș

M

182.00

7.00

3.00

594

intrare

Marcel Andreescu

M

348.00

8.00

4.00

595

strada

Marginei

N

1,356.75

7.00

2.00

596

strada

Maria Hagi Moscu

M

225.00

7.00

4.00

597

intrare

Marin Alexe

M

25.00

4.00

1.00

598

strada

Marin llinca

N

43.00

10.00

2.00

599

strada

Marin Popa

M

200.00

10.00

8.00

600

strada

Marinarilor

N

454.00

7.00

1.00

601

strada

Marmurei

M

1,070.00

8.00

4.00

602

strada

Mârșa

M

206.00

6.00

2.00

603

strada

Matei Corvin

M

507.00

6.60

1.80

604

intrare

Matei Corvin

M

61.00

2.30

0.00

605

strada

Matei Millo

M

238.00

8.00

4.00

606

alee

Mateloților

N

829.00

6.00

2.00

607

strada

Maxim Gorki

M

407.00

5.00

2.00

608

strada

Măgirești

M

159.00

7.00

1.50

609

strada

Măgura Florilor

M

101.00

7.00

1.00

610

strada

Măgura Odobesti

M

417.00

7.00

4.00

611

strada

Măgura Slătioarei

M

83.00

10.00

4.00

612

strada

Măguricea

M

829.00

7.00

5.00

613

intrare

Măguricea Nouă

N

68.00

8.00

3.00

614

strada

Măicănești

M

1,134.00

7.00

1.00

615

strada

Mănăstirea Horezu

M

124.00

5.00

1.00

616

bulevard

Mărăști

M

1,520.00

12.00

5.00

617

strada

Măslinului

M

414.00

8.00

2.00


Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

618

strada

Medelnicerului

M

111.00

3.00

0.50

619

strada

Mediaș

M

139.00

9.00

3.60

620

strada

Meditației

M

113.00

6.70

2.00

621

strada

Medrești

N

381.00

6.00

2.00

622

strada

Menuetului

M

322.00

4.30

1.00

623

strada

Mesteacănului

M

216.00

8.00

4.00

624

strada

Mexic

M

125.00

5.00

2.00

625

strada

Mezeș

M

470.00

8.20

3.60

626

strada

Miercani

M

1,174.00

9.00

2.00

627

intrare

Mihai Crăciun

M

156.00

7.00

2.00

628

strada

Mihai Eminescu

M

311.00

12.00

4.00

629

strada

Mihai Viteazul

M

687.00

11.50

2.70

630

strada

Mihail Jora

M

136.00

7.00

2.00

631

strada

Mihail Moxa

M

305.00

8.00

4.00

632

strada

Mihăileni

M

206.00

6.00

3.00

633

strada

Milcov

M

151.00

7.001

4.00

634

strada

Mimozei

N

1,503.00

8.00

1.00

635

strada

Minervei

M

690.00

7.00

3.00

636

intrare

Ministerului

M

97.00

12.00

2.00

637

bulevard

Mircea Eliade

M

1,450.00

12.00

2.50

638

strada

Mircea Petre

M

268.00

7.00

4.00

639

strada

Mircea Vulcănescu

M

1,297.00

8.00

5.00

640

strada

Mircea Zorileanu

M

838.00

7.00

3.50

641

strada

Mircești

M

652.00

7.00

3.80

642

strada

Miron Costin

M

373.00

7.00

4.00

643

strada

Miruței

M

89.00

7.50

2.00

644

strada

Mitropolit Andrei Șaguna

M

979.00

8.00

2.00

645

strada

Mitropolit Varlaam

M

1,424.00

7.50

2.00

646

strada

Mlădiței

M

83.00

8.00

6.00

647

strada

Modestiei

M

714.00

7.00

3.00

648

strada

Modrogan

M

445.00

8.00

1.00

649

intrare

Moeciu

N

69.00

4.00

2.00

650

intrare

Moigrad

N

250.00

6.00

2.00

651

strada

Moldovei

M

1,368.00

8.00

4.00

652

intrare

Moneasa (fosta Orizontului)

M

64.00

4.00

1.00

653

strada

Monetăriei

M

193.00

8.50

3.00

654

intrare

Movilitei

M

112.00

2.00

0.50

655

strada

Movilitei

M

256.00

2.00

1.00

656

drum

Muntele Găina

N

1,046.00

17.50

1.50

657

strada

Munteniei

M

1,422.00

7.50

4.30

658

strada

Munții Gutinului

N

45.50

5.20

1.00

659

strada

Munții Tatra

M

249.00

7.00

3.70

660

strada

Mureș

M

428.00

7.00

4.00

661

strada

Murfatlar

N

183.00

6.20

2.00

662

intrare

Murmurului

M

68.00

8.00

3.00

663

strada

Musetești

M

520.00

8.60

2.20

GG4

strada

Muzeul Zambaccian

M

620.00

8.00

2.00

665

strada

Muzicuței

N

93.00

6.00

1.00

666

strada

Nadeș

N

612.00

14.00

2.00

667

strada

Napoca

M

148.00

9.00

1.00

668

strada

Natației

M

896.00

10.00

4.00

669

strada

Naturaliștilor

N

51.00

8.00

1.00Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

670

strada

Naum Râmniceanu

M

312.00

7.00

3.00

671

intrare

Navigatorilor

N

68.00

8.00

3.00

672

strada

Navigației

M

726.00

10.00

4.00

673

strada

Nazarcea

M

904.00

7.30

3.50

674

strada

Nămăești

M

436.00

8.00

3.00

675

strada

Năvodari

M

143.00

7.00

3.00

676

strada

Neagoe Vodă

M

565.00

7.00

1.00

677

strada

Neajlovului

N

1,084.00

8.00

3.00

678

strada

Neamului

M

640.00

7.00

3.00

679

intrare

Neatârnării

M

169.00

6.00

2.50

680

strada

Neatârnării

M

394.00

8.00

2.00

681

strada

Niagara

M

1,071.00

11.00

4.00

682

strada

Nicoale Racotă

M

222.00

7.00

4.00

683

strada

Nicoale Șerban

M

565.50

7.00

2.00

684

bulevard

Nicolae Bălcescu

M

612.00

40.00

6.00

685

strada

Nicolae Beldiceanu

M

129.00

7.00

2.00

686

strada

Nicolae C. Dona

M

208.00

7.00

3.00

: 687

strada

Nicolae Capșa

M

100.00

7.00

4.00

688

strada

Nicolae Coculescu

M

470.00

5.50

2.60

689

strada

Nicolae Constantinescu

M

431.00

8.00

4.00

690

strada

Nicolae Cucu Starostescu

M

107.00

8.00

2.40

691

intrare

Nicolae Dascălu

N

78.00

4.50

1.00

692

strada

Nicolae Drossu

M

336.00

14.00

6.00

693

strada

Nicolae G. Caranfil

M

1,440.00

8.00

8.00

694

strada

Nicolae Giuleșteanu

N

214.00

9.00

1.00

695

strada

Nicolae Golescu

M

317.00

6.00

4.00

696

strada

Nicolae Minovici

M

250 00

3 11

2 00

697

strada

Nicolae Nicoleanu

N

520.00

8.20

2.00

698

sosea

Nicolae Titulescu (scuar central 750 ml)

M

1,475.00

14.00

9.80

699

intrare

Nicorești

M

67.00

5.00

3.00

700

strada

Niculae Costinescu

M

62.00

9.00

1.50

701

strada

Niculae Crețulescu

M

68.00

6.50

3.60

702

strada

Niculae lonescu

M

248.00

7.00

5.00

703

strada

Niculae Velescu

M

70.00

7.00

2.00

704

strada

Nikolai Gogol

M

78.00

5.00

3.00

705

drum

Nisipoasa

N

930.00

6.00

2.00

706

sosea

Nordului

M

1,894.00

8.80

4.10

707

strada

Nuvelei

M

910.00

8.00

2.00

708

bulevard

Oaspeților

N

1,020.00

8.00

2.00

709

strada

Oastei

M

754.00

8.00

4.00

710

strada

Oașului

M

659.00

8.20

2.40

711

strada

Occidentului

M

347.00

8.00

5.00

712

strada

Ocheanului

M

86.00

7.00

2.00

713

strada

Ocna Mureș

M

344.00

8.00

4.00

714

strada

Octav Cocărăscu

M

617.00

7.00

3.00

715

strada

Octavian Moraru

M

58.00

8.00

4.50

716

sosea

Odăii

M

4,703.00

12.00

2.00

717

strada

Oinei

M

273.00

7.00

3.00

718

strada

Olteniei

M

813.00

8.00

4.00

719

strada

Omului

M

398.00

7.00

3.00

720

sosea

Orhideelor

M

368.00

12.00

4.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

721

strada

Orlando

M

195.00

6.00

3.50

722

strada

Oslo

M

124.00

6.00

3.00

723

strada

Ostașilor

M

258.00

7.50

4.70

724

strada

Padina

M

2,532.00

5.50

0.00

725

strada

Paharnicului

M

221.00

6.00

3.00

726

alee

Pajurei

M

168.00

6.00

1.00

727

strada

Pajurei

M

1,135.00

11.00

3.80

728

strada

Palisandrului

M

817.00

7.00

4.00

729

strada

Panait Istrati

M

634.00

7.00

4.00

730

strada

Panciu

M

454.00

8.00

4.00

731

strada

Parângului

M

400.00

8.00

3.00

732

strada

Parapetului

M

182.00

7.00

4.00

733

strada

Paraschiva Ghcrghel

M

278.00

7.00

1.00

734

strada

Pârâul Rece

N

81.00

7.60

2.00

735

strada

Parcului

M

1,600.00

11.00

2.82

736

strada

Paris

M

795.00

11.00

5.80

737

strada

Paul lonescu

M

175.00

7.00

3.00

738

sosea

Pavel Dimitrievici Kiseleff (1250 m cu

2 scuaruri centrale)

M

2,769.00

24.00

8.80

739

strada

Pătulea

M

152.00

7.00

3.00

740

strada

Păunilor

M

120.00

5.00

3.00

741

strada

Pecetei

M

278.00

8.00

4.00

742

strada

Pechea

M

440.10

6.00

2.00

743

strada

Peluzei

M

160.00

7.00

1.00

744

strada

Perfecționării

M

288.00

7.00

4.00

745

strada

Petofi Sandor

M

366.00

8.00

4.50

746

strada

Petre Crețu

M

683.00

7.00

4.00

747

bulevard

Petrila

N

495.00

18.00

3.60

748

strada

Petru Maior

M

841.00

7.00

1.80

749

strada

Petru Poni

M

171.00

7.00

3.00

750

strada

Petru Rareș

M

286.00

7.00

4.00

751

strada

Petru și Pavel

M

804.00

9.00

3.00

752

strada

Piatra Morii

M

343.00

25.00

5.00

753

strada

Piața Amzei

M

542.00

9.00

5.00

754

strada

Piculinei

M

221.00

7.00

2.00

755

strada

Pietroșița

N

494.00

8.60

1.90

756

strada

Pieței

M

1,097.00

10.00

5.00

757

strada

Pinului

M

284.00

7.00

4.00

758

sosea

Pipera

M

704.00

12.00

8.00

759

strada

Piscu Nou

N

154.50

5.00

2.00

760

strada

Piscu Pietrei

N

181.50

5.00

2.00

761

strada

Pisoni

M

274.00

7.00

3.00

762

strada

Pitar Moș

M

362.00

7.00

4.00

763

strada

Pivnicerului

M

160.00

8.00

3.00

764

strada

Plaiul Muntelui

M

677.00

8.00

4.00

765

strada

Plaurului

M

310.00

7.60

2.80

766

strada

Plaviei

M

600.00

6.00

2.00

767

strada

Pleșoianu Elena

M

70.00

7.00

3.00

768

strada

Pleșoianu Virqil

M

734.00

7.00

4.00

769

cale

Plevnei

M

1,400.00

7.60

0.62

770

strada

Plopului

M

197.00

6.60

2.00

771

strada

Plutașilor

M

817.00

8.00

4.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

772

strada

Podgoria

N

92.00

9.00

2.00

773

strada

Podului

M

682.00

6.90

2.60

774

strada

Poemului

N

136.00

7.00

2.00

775

strada

Poetului

M

342.00

7.00

3.00

776

intrare

Poiana

M

135.00

6.00

2.00

777

strada

Poiana Codrului

M

226.00

7.00

3.00

778

strada

Poiana Narciselor

M

247.00

6.00

3.00

779

bulevard

Poligrafiei (scuar central)

M

1,600.00

16.00

5.00

780

strada

Polizu Gheorghe

M

350.00

11.00

5.00

781

strada

Polonă

M

955.00

15.00

3.00

782

intrare

Polonă

M

98.00

6.00

4.00

783

strada

Pompiliu Eliade

M

171.00

8.00

5.00

784

strada

Popa Savu

M

747.00

8.00

3.90

785

strada

Popa Tatu

M

703.00

9.00

4.90

786

strada

Popasului

M

66.00

5.00

2.30

787

strada

Postelnicului

M

136.00

6.50

3.00

788

strada

Povernei

M

399.00

8.00

4.00

789

strada

Praga

M

189.00

9.00

2.00

790

strada

Prahova

M

688.00

6.00

2.00

791

strada

Presei

M

277.00

11.00

4.50

792

piața

Presei Libere

M

600.00

11.00

3.80

793

platforma

Primăria Sectorului 1

M

150.00

10.00

8.00

794

bulevard

Primăverii (scuar central)

M

564.00

14.00

5.00

795

strada

Primo Nebiolo

M

262.00

7.80

4.40

796

alee

Priporului

M

577.00

8.00

4.00

797

alee

Privighetorilor

M

2,767.00

10.00

2.00

798

strada

Producției

M

396.00

6 70

3.00

799

strada

Proletarului

M

803.00

8.20

4.50

800

strada

Prometeu

M

169.00

5.60

2.00

801

strada

Promoroaca

N

360.00

6.00

1.00

802

strada

Propășirii

M

458.00

11.00

2.00

803

intrare

Protonilor

N

125.00

5.00

1.00

804

strada

Prunaru

M

121.00

7.00

2.00

805

strada

Pușcașului

M

193.00

7.00

4.00

806

strada

Puțul cu Plopi

M

172.00

7.00

3.00

807

strada

Puțul de Piatră

M

165.00

6.00

3.00

808

strada

Puțul lui Crăciun

M

254.00

4.00

4.00

809

strada

Puțul lui Zamfir

M

442.00

8.00

2.00

810

piața

Quito

M

120.00

10.00

4.00

811

strada

Rabat

M

287.00

9.00

3.00

812

strada

Racordării

M

451.00

12.00

0.50

813

strada

Radu Beller

M

629.00

15.00

10.00

814

strada

Radu Boiangiu

M

249.00

7.00

3.00

815

strada

Radu Dragoș

M

687.00

9.00

2.40

816

strada

Radu Greceanu

M

132.00

5.00

2.00

817

strada

Radu Popescu

M

178.00

7.00

2.00

818

strada

Raiciu Mihalache

N

945.00

7.00

2.00

819

strada

Razelor

M

514.00

7.00

3.00

820

strada

Rămurele

N

423.00

5.00

3.00

821

Intrare

Răsadului

N

73.00

2.90

0.00

822

intrare

Rășchița

N

39.80

3.05

0.00

823

intrare

Răzeșu

N

0.00

0.00

0.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

824

intrare

Recea

N

34.00

5.40

1.00

825

strada

Redea

N

497.00

11.00

2.00

826

strada

Redișoara

N

46.25

11.60

2.00

827

drum

Regimentului

M

855.00

7.00

1.00

828

strada

Renașterii

M

995.00

7.00

4.00

829

strada

Retortei

M

556.00

6.50

3.60

830

piața

Revoluției

M

570.00

5.00

8.00

831

intrare

Rigas

M

147.00

8.50

4.40

832

strada

Robănești

M

454.00

7.00

3.00

833

strada

Rocadei

M

84.15

8.00

2.00

834

strada

Rodului

M

262.35

4.85

2.00

835

intrare

Roma

M

66.00

6.50

3.00

836

strada

Roma

M

728.00

9.00

5.00

837

piața

Romană

M

100.00

9.00

5.00

838

intrare

Românești

M

163.00

6.00

0.00

839

strada

Romeo Popescu

M

715.00

7.10

4.50

840

strada

Rosetti Bălănescu

M

257.00

5.00

5.00

841

strada

Rotașului

M

130.00

6.50,

3.00

842

strada

Rucăr

M

324.00

7.00

3.00

843

intrare

Ruginița

N

86.00

2.90

0.00

844

intrare

Ruguleț

N

63.00

2.60

0.00

845

strada

Rușcova

N

430.50

3.33

2.00

846

intrare

Sagna

M

84.00

6.00

2.00

847

strada

Salubrității

N

2,484.00

6.00

2.00

848

strada

Salva

N

610.00

10.00

2.00

849

strada

Samuil Micu Klein

M

98.00

5.00

2 00

850

strada

Sângerului

M

770.00

7.00

2.00

851

strada

Sava Henția

M

201.00

6.00

2.50

852

strada

Săcele

M

505.00

7.00

4.00

853

strada

Sălăjeni

M

690.00

8.20

2.00

854

strada

Sălătruc

M

146.00

7.00

4.00

855

strada

Sălcuței

M

218.00

6.60

2.00

856

strada

Săvârșin

M

189.10

6.00

2.00

857

strada

Săveni

N

961.00

5.00

3.00

858

strada

Scărișoara

M

261.00

6.50

2.70

859

strada

Scărlătescu

M

340.00

6.50

3.00

860

bulevard

Schitu Măgureanu

M

652.00

13.00

8.00

861

alee

Scroviștea

N

380.00

5.00

1.00

862

strada

Semicercului

M

224.00

5.50

2.00

863

intrare

Serdarului

M

116.00

6.00

3.00

864

strada

Serdarului

M

136.00

4.00

2.35

865

strada

Sergiu Dumitru,dr

M

120.00

7.00

3.00

866

intrare

Sevastopol

M

76.00

5.50

2.00

867

strada

Sevastopol

M

385.00

7.50

4.00

868

strada

Sfânta Maria

M

647.00

7.00

4.00

869

strada

Sfântul Constantin

M

370.00

8.00

5.00

870

strada

Sfântul Gheorghe

M

667.00

7.00

1.00

871

intrare

Sfântul Sava

M

56.00

5.10

3.00

872

intrare

Sfatului

M

52.00

5.00

0.50

873

strada

Sfinții Constantin și Elena

M

459.00

7.00

3.00

874

piața

Sfinții Voievozi

M

150.00

10.00

5.00

875

strada

Sfinții Voievozi

M

540.00

8.00

5.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

876

intrare

Sibioara

M

66.00

4.80

2.30

877

strada

Simeria

M

420.00

3.86

2.00

878

strada

Simion Bărnuțiu

M

278.00

9.00

3.60

879

strada

Simon Bolivar

M

105.00

8.00

4.00

880

strada

Șiret

M

490.00

7.00

4.00

881

strada

Siriului

M

350.00

6.00

3.00

882

intrare

Slătinița

M

0.00

0.00

0.00

883

strada

Slăvești

M

135.00

4.00

3.00

884

strada

Smaranda Brăescu

M

1,076.00

12.00

5.00

885

strada

Smochinului

M

420.00

7.00

3.00

886

alee

Snagov

N

400.00

7.00

0.00

887

strada

Sofia

M

371.00

8.00

2.00

888

intrare

Solzilor

N

221.00

4.90

1.00

889

alee

Someșul Rece

M

474.00

8.00

5.00

890

strada

Someșul Rece

M

394.00

7.00

2.00

891

strada

Someșului

M

128.00

7.00

3.00

892

strada

Soveja

M

784.00

7.00,

4.00

893

strada

Spiru Haret

M

227.00

7.00

2.90

894

strada

Stanislav Cihoschi

M

282.00

8.00

4.00

895

strada

Stănilești

M

1,151.00

8.00

4.00

896

drum

Stegarului

N

368.00

5.00

3.00

897

strada

Steluței

M

352.00

s.ool

1.00

898

strada

Stephan Ludwig Roth

M

111.00

7.00

2.50

899

strada

Stindardului

M

218.00

7.00

3.00

900

strada

Stockholm

M

202.00

7.00

2.00

901

strada

Stoica Ludescu

M

560.00

7.00'

4.00

902

strada

Stolnicului

M

143.00

7.00

2.30

903

intrare

Stolnicului

M

35.00

6.00l

2.00

904

strada

Străbună

M

1,223.00

7.00

3.00

905

sosea

Străulești

M

801.00

7.00I

3.00

906

intrare

Străulești

M

1,453.00

6.00

0.00

907

strada

Studina

M

277.00

3.901

0.50

908

strada

Subcetate

M

1,328.00

11.00

6.00

909

strada

Surorilor

M

948.00

6.00

2.00

910

intrare

Sutașului

M

51.00

7.00

1.00

911

strada

Sutașului

M

278.00

7.00

1.50

912

intrare

Șantierului

N

54.00

3.00

2.00

913

strada

Șaradei

M

1,087.00

11.00

5.00

914

strada

Școala Floreasca

M

332.00

8.00

4.00

915

intrare

Școala Herăstrău

M

122.00

5.00

1.00

916

strada

Șerban Petrescu

M

370.00

6.00

3.00

917

intrare

Șetrarului

M

122.00

3.00

3.00

918

strada

Șinca

M

327.00

6.00

3.00

919

strada

Șipotul Fântânilor

M

66.00

9.00

6.00

920

strada

Șoimăreștilor

M

347.00

8.20

3.60

921

strada

Șoimului

M

347.00

8.20

3.60

922

intrare

Ștefan Burcuș

M

30.00

5.00

2.00

923

strada

Ștefan Burcuș

M

205.00

5.30

1.90

924

strada

Ștefan Burileanu (scuar central)

M

350.00

10.00

4.00

925

sosea

Ștefan cel Mare

M

176.00

24.00

11.70

926

intrare

Ștefan Furtună

M

93.00

5.00

1.00

927

strada

Ștefan Iulian

M

202.00

4.00

2.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră    U

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

928

strada

Ștefan Magheri

M

376.00

14.00

2.00

929

strada

Ștefan Negulescu

M

311.00

7.00

3.00

930

strada

Ștefan Protopescu

M

431.00

6.00

3.00

931

strada

Ștefan Sănătescu

M

548.00

6.50

4.00

932

strada

Ștefan Stoika

M

257.00

7.00

3.00

933

intrare

Știrbei Vodă

M

154.00

4.80

0.60

934

strada

Știrbei Vodă

M

1,530.00

21.90

11.41

935

strada

Șușița

M

226.00

5.00

2.00

936

strada

Tache D. lonescu

M

275.00

8.00

5.00

937

intrare

Tarafului

M

189.00

8.50

1.00

938

strada

Târnava

M

169.00

7.00

4.00

939

strada

Târnăveni

M

207.00

7.00

3.00

940

strada

Tăbliței

M

131.00

4.00

1.00

941

strada

Teheran

M

282.00

6.10

4.40

942

alee

Teișani

M

1,234.00

8.00

2.15

943

strada

Telega

M

60.00

10.10

3.00

944

strada

Telescopului

M

98.00

6.00

1.00

945

intrare

Temișana

M

95.00

7.00

3.00

946

strada

Temișana

M

378.00

7.00

3.00

947

intrare

Teodor lliescu

M

375.00

7.00

3.00

948

strada

Teodor Neagoe

M

433.00

15.00

2.40

949

strada

Teodosie Rudeanu

M

450.00

7.00

4.00

950

strada

Theodor Aman

M

345.00

6.00,

3.40

951

strada

Theodor Burada

M

101.00

8.00

4.00

952

strada

Timișului

M

634.00

8.00

3.00

953

strada

Tipografilor

M

1,485.00

7.001

2.00

954

strada

Tirana

M

228.00

14.00

5.00

955

intrare

Tocului

N

105.00

3.801

0.50

956

strada

Tokio

M

129.00

6.00

3.00

957

strada

Toma Tomescu

M

100.00

3.00

0.50

958

strada

Topraisar

M

337.00

9.00

3.00

959

strada

Traian Vasiie

M

712.00

7.00

4.00

960

strada

Transilvaniei

M

624.00

8.00

5.00

961

intrare

Tribunei

M

418.00

5.00

1.00

962

strada

T rifești

M

298.00

7.80

2.00

963

strada

Triumfului

M

1,190.00

11.00

4.00

964

strada

Tretușului

M

998.00

7.00

2.40

965

strada

T rușești

M

602.00

7.00

2.60

966

strada

Tuberozelor

M

132.00

6.00

2.10

967

strada

Tudor Ștefan

M

358.00

7.00

3.00

968

strada

Tudor Vianu

M

353.00

7.00

3.00

969

strada

Turda (scuar central)

M

1,200.00

14.00

8.80

970

strada

Turnul Chindiei

M

114.00

7.00

3.00

971

strada

Turnul Roșu

M

205.00

7.00

3.00

972

strada

Țărmului

M

514.50

6.00

2.00

973

strada

Țintașului

M

205.00

7.00

4.00

974

strada

Țintea

N

109.00

5.70

1.00

975

intrare

Undiței

M

93.00

5.30

1.00

976

piața

Universității

M

100.00

34.00

8.00

977

intrare

Urali

M

111.00

6.00

1.00

978

strada

Uruguay

M

565.00

8.00

4.00

979

strada

Vacanței

M

461.00

7.10

2.00

Nr. Ort

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

980

strada

Valea Merilor

M

290.00

7.00

3.00

981

strada

Valea Morii

N

112.00

7.00

3.00

982

strada

Valsului

M

243.00

8.20

1.00

983

piața

Valter Mărăcineanu

M

200.00

8.00

4.00

984

intrare

Valului

M

172.00

5.50

1.10

985

strada

Vânju Mare

M

123.00

6.00

1.00

986

strada

Vârful înalt

M

693.00

8.90

3.10

987

intrare

Vârful Plaiului

N

85.00

4.40

1.00

988

strada

Varnița

M

192.00

7.00

3.00

989

strada

Varșovia

M

118.00

8.00

1.50

990

strada

Vasile Alecsandri

M

229.00

8.00

3.00

991

strada

Vasile Dorobațu

N

120.00

6.50

3.00

992

strada

Vasile Fuică

M

585.00

7.00

4.00

993

strada

Vasile Gherghel

M

775.00

7.00

4.00

994

strada

Vasile Lupu

N

164.00

6.00

0.00

995

strada

Vasile Mironiuc

M

254.00

7.00

3.00

996

strada

Vasile Pârvan

M

275.00

17.00

8.00

997

strada

Vasile Popișteanu

M

830.00

13.00

5.50

998

strada

Vasile Sion

M

107.00

9.00

6.00

999

strada

Vasile Urseanu

M

74.00

7.25

4.70

1000

intrare

Vădeni

N

64.00

4.00

0.00

1001

strada

Vălenii de Munte

N

678.00

16.00

2.00

1002

strada

Văliug

M

293.00

5.90

2.60

1003

strada

Venezuela

M

303.00

23.00

2.50

1004

strada

Verbinelor

M

608.00

10.00

2.00

1005

intrare

Verde

N

50.00

7.00

1.00

1006

intrare

Veronica Micle

M

59.00

7.00

4.00

1007

strada

Veronica Micle

M

270.00

8.00

2.00

1008

strada

Vespasian

M

493.00

7.00

2.00

1009

strada

Vestei

M

485.00

7.00

3.00

1010

strada

Vetrîșoara

M

159.00

9.10

3.00

1011

strada

Victor Daimaca

M

234.00

7.00

2.00

1012

intrare

Victor Daimaca

M

147.00

7.50

2.40

1013

intrare

Victor Eftimiu

M

131.00

7.00

3.00

1014

piața

Victoriei

M

180.00

190.00

6.00

1015

pasaj

Victoriei

M

100.00

6.00

5.00

1016

cale

Victoriei

M

1,887.00

12.40

9.62

1017

strada

Viișoarei

M

108.00

6.00

2.40

1018

strada

Virgil Drăghiceanu

M

158.00

8.00

4.00

1019

strada

Virgil Madgearu

M

176.00

6.60

2.00

1020

strada

Virgil Stoianovici

M

72.00

6.80

3.95

1021

strada

Virgiiiu

M

555.00

8.00

3.00

1022

strada

Vizantea

M

459.00

4.67

2.00

1023

strada

Volga

M

322.00

6.00

3.00

1024

strada

Volumului

M

360.00

7.00

3.00

1025

strada

Vrancea

M

246.00

7.00

4.00

1026

strada

Washington

M

609.00

7.50

1.00

1027

intrare

Witing

M

41.00

2.70

1.00

1028

strada

Witing

M

406.00

8.00

4.30

1029

intrare

Zablăului

N

64.00

3.00

1.00

1030

intrare

Zablovschi

M

39.00

5.00

3.00

1031

strada

Zablovschi

M

553.00

7.00

4.00

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

1032

strada

Zaharia

M

284.00

6.00

3.00

1033

strada

Zăgazului

N

68.00

3.30

0.80

1034

strada

Zăpada Mieilor

M

374.00

6.00

2.00

1035

strada

Zeletin

M

296.00

7.00

2.00

1036

strada

Zilot Românul

M

118.00

2.50

0.50

1037

intrare

Dan Augustin

M

46.00

5.40

2.00

1038

intrare

lorga Nicolae

M

48.00

3.50

2.40

1039

intrare

Radu Sterie

M

230.00

5.00

2.20

1040

strada

Spicului

M

140.00

7.00

3.70

1041

strada

lorga Nicolae

M

400.00

6.80

4.00

1042

strada

Almaș

M

600.00

7.00

4.30

1043

strada

Moeciu

M

190.00

9.00

3.50

1044

strada

Nuferilor

M

500.00

5.00

0.50

1045

strada

Nisipari

N

360.00

3.60

0.00

1046

bulevard

Beijing

M

502.00

20.00

6.00

1047

bulevard

Aviatorilor

M

1,778.00

20.00

7.00

1048

strada

Cartier Parcului - Strada 1

M

89.00

6.80

3.00

1049

strada

Cartier Parcului - Strada 2

M

155.00

6.80

2.00

1050

strada

Cartier Parcului - Strada 3

M

116.00

6.80

1.00

1051

strada

Cartier Parcului - Strada 4

M

180.00

6.80

2.00

1052

alee

Cartier Parcului - Alee intervenție 1

M

56.50

3.50

0.00

1053

alee

Cartier Parcului - Alee intervenție 2

M

61.00

2.70

0.00

1054

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 1

M

56.00

1.00

0.00

1055

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 2

M

87.00

3.00

0.00

1056

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 3

M

56.00

1.70

0.00

1057

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 4

M

68.40

3.00

0.00

1058

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 5

M

47.80

1.70

0.00

1059

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 6

M

49.20

2.80

0.00

1060

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 7

M

61.00

1.70

0.00

1061

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 8

M

110.80

1.70

0.00

1062

alee

Cartier Parcului - Alee pietonală 9

M

68.00

1.50

0.00

1063

platforma

Cartier Parcului - Parcare

M

36.00

4.00

0.00

1064

strada

Santiago

M

170.00

6.00

2.00

1065

alee

Panama

M

90.00

6.00

1.30

1066

alee

Lagos

M

85.00

6.00

2.50

1067

alee

Havana

M

100.50

6.00

0.90

1068

strada

Guatemala

M

195.50

6.00

1.10

1069

strada

Bogota

M

65.00

5.80

2.60

1070

strada

Managua

M

110.00

5.50

2.00

1071

strada

Dakar

M

195.00

6.00

2.30

1072

alee

Tripoli

M

280.00

6.00

1.30

1073

strada

Atlasului

M

597.58

6.43

2.36

1074

strada

Automatizării

M

482.76

6.39

2.60

1075

strada

Câmpinița

M

729.50

6.81

2.51

1076

strada

Cernești

M

242.19

6.90

2.66

1077

strada

Dărmănești

M

566.67

6.86

2.46

1078

strada

lezeru

M

615.00

6.83

3.18

1079

strada

Pădurii

M

417.66

6.94

2.28

1080

strada

Vorniceni

M

414.50

6.83

2.87

1081

strada

Agronomiei (tronson Str. Liviu Librescu - Piața Aurel Popoviciu)

M

225.00

11.13

6.74

Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

1082

strada

Vasile Gheție (tronson Str. Corneliu Roman - Piața Popoviciu)

M

158.00

7.02

8.12

1083

strada

Corneliu Roman (tronson Str. Agronomiei - Str. Lascăr Buruiană)

M

400.00

4.67

4.18

1084

strada

Liviu Librescu + Piața Ion Maier (tronson Șos. București-Ploiești - Str Agronomiei)

M

931.00

14.00

3.33

1085

strada

Lascăr Buruiană (tronson Str. Radu Vlădescu - Piața Aurel Popoviciu)

M

275.00

8.24

4.64

1086

strada

Ion Zăvoi (tronson Șos. București-Ploiești - Str. Radu Vlădescu)

M

660.00

8.09

2.25

1087

strada

Radu Vlădescu (tronson Str. Ion Zăvoi - acces Metrou)

M

1,336.00

11.44

2.83

1088

strada

Vlad Munteanu

M

330.00

11.99

0.00

1089

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -

Strada 1

M

-

1,141.00

518.00

1090

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -Strada 2

M

-

940.00

388.00

1091

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -Strada 3

M

-

717.00

263.00

1092

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -

Strada 4

M

-

425.00

632.00

1093

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -

Strada 5

M

-

1,002.00

148.00

1094

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -Strada 6

M

-

1,142.00

165.00

1095

pod

Basarab

M

1096

bretele

pod Basarab - urcare

M

1097

bretele

pod Basarab - coborâre

M

1098

pasaj

Pipera

M

1099

bretele

pasaj Pipera - lateral

M

1100

pasai

Piața Presei Libere

M

1101

bretele

pasaj Piața Presei Libere

M

1102

pasai

Baneasa (București-Ploiești)

M

1103

bretele

pasaj Baneasa (București-Ploiești)

M

1104

pasaj

București-Ploiești (DN1) Ikea

M

1105

pasaj

București-Ploiești (DN1) Metro

M

1106

pod

Grant

M

1107

pasaj pietonal

Grant

M

1108

bretele

pod Grant - urcare

M

1109

bretele

pod Grant - coborâre

M

1110

pasaj

Aerogării x N.Caranfil x Al.Serbanesc

M

1111

bretele

pasaj Victoriei

M

1112

pista biciclete

calea Victoriei

M

1113

bulevard

Alexandru Bratu

N

1114

strada

Viorel Ciurea (tronson Str. Radu Vladesuu - pasaj Bucuresti-Ploicsti (DN1) Ikea)

M

1115

strada

Pana Buescu (tronson Str. Viorel Ciurea - pasaj București-Ploiești (DN1) Ikea)

M
Ltradri.


slrada slr.nda


buinvârd strada Ini rare strada


șl rada strada strada strada strada strada


Intrare strada alea bulavard


slradfi

l.llllt!'- . II 11


siradn sttjigastrada strada ■.trada


intrare


slrada strada ■tirada

ti-i:1 1 •li ,,:l ’i strncfn strada


strada strade


strada intrare rihodn strada.10 Fjjbnijjdc_______________________

ALmulI _________________________

Abu'„___________________________

Academiei (tronson Piața Revoluției - Bd Regina Elisabeia). Aceilienei

A I 1,1______________________

Acorclccnuliji


Acumulai or ujuj. Ad a II n___________

Adddll Pfilru

AtlyEndrp

_

Aeronava*

' "IU::3't'.i iu

Afânalâ______

AII un li iu Iul


Alțrac____________________

Aldeni _______________

Aiflksandr Sergiienylci Pushn Alaxandrescu Grlgorc___

.a 11 i i i r .1_____________________________________________

Alexandru_________________

Alexandru Avcrescu_________

Alexandru Câmpaaim_______

j ■ ■ - ’ 111 ;1 n I CâltlWBrilJ______________

,.||I'J|,I r:.u.rr.ll               _____


Alpintțiljkir Alunului Amforei Amiciției Amintirii Amrnan Anufll


Arcul de Triumf (sauar c tuni al) Ardealului___________ ___

Ardeziei______________________

Argentina______

Ariei__________

Aripilor____________________________

Arislia Coslachc______________

Arjslide Demelriade__________

AdstqtctP.appia ____________

Armașului__________________

Armindenului


Arțarului___________

Astronomului

Atelierele Noi

Atelierului_________

Atena___________

Alhanasie Enescu


Spălat trotuare


Lungime

[m]


213.00

250.0,0

270,00

272.00 530.00

S9B.D0

79 00 2,740.00 122 00 24B.00


358,00

799,00

GH IDO

500,00

4B.70

304 .DO


685 00


190,00

311.00


114 00

1,104,00


250.00


71200 37,00

045.00


550 00

205.00

572 00

678 00

198.00

94, OP


82,00

133,00

57.50


375 00


417,00


112.00

150,00


35Q.Q0


156.00


112.00


694,00

482.00

277.00


250.00

1,292.00

134.00

352,00

168.00

213,00

227.00


59,00

274.00


98,00

247.00


213.00 120.00


396.00


412,00

61.00

333.OD 154.00 368,00 626.00


650.00 76,00 249.00


255,00


114.00

1,113.00


256.00


167.48


177,00


34 3.00


364,00


160.00

222.00

343.00


135,00


68.00


10.470 00


22,752.80


1,425.00


584.00


0 00


5.0811,00


603.00


13,384 00


1.900.00


554,00


764 OO

1.353.00


,852.00


t.000.00


Săptămâna


r.ăpțămăriîi


Săptămâna


32,1 oa. oo 56:520.00


62,904 80


>1,987.50.


1506 DO


1,929.10

3.539,40


■1.686.00


97,720,00

0.00


o.aa


40,152 00


18,550430

0,0.0

OOP

41.100.00


356.10.00


BJSO’OP


4,725 00

O 00


0 00


1,224,OP

19063; OP 596,00

0.00


8,220.00


122.00

843.20 003 00

PCD

600-00

i.' ui'7


47520 92.00 2,864,00 0,588.00


79,012 80


10,500 00

806,34

,084 00


28,770 00


1,710 DO

1,244.00.

114 00

22,080.00


3.500 00


,849.00.


37.00


,242,4!


B51 QQ

54:00


1,294.00 615,00

2,266,00


.712 DD


1, Unt r?o

1.776.60


82.00


1,3300.0


78 75


3.000,00


3,336.00


tB.BD


200 00


71)0 DO


831.00


5,253,00


12,920.00


134 00


7.B16OO

507,60


213.00

454,00


177,00

622.00

9B,00


938,00

213.00


24D.QO


3,169,00


1,664.00 183.00

1,332,00

4,312.00

1,104 OO


7,512.00


,600,00


228 00

697.20

7.140 00


367,60

1,113.00


563,20,


1,062 00


685,00


728,00


45000


444.00


1,029,00


3.362.50


30.00


817.70


77000


31.469 90


1,050.00


1,035,00


0.00

7.384,00

31600


0 00


488,00

992 .W

98-4.00

0.00

1,320. DO"

0,00

864.00

609.00

2.864.00

12.784.00


0,00.


14,000-00

1,090.88

1 J21S.CQ


19,180 00


1,570,00


1 244.00


456.00


2.B4B.D0


140,00


7,560 00


EȘB.Op


2 16.00


1,440.00


820.00

2.268.00

2.712 08


1,584.00

2.632-00


328-00


1.054.00


101.00


6,005,00

3,330.00


443,00


60000


1.400 00


896,00


OOP t .928.00


1,108,0-3


OOP


25,840.00


402.00


'.S1G.DD

752,00


652.00

908.00


236 00

1,095.00 292.00

1,976.00

852.00


490,00


3.168.00


1,64 fi,00

244.00

2,664 00

4-312.00


2,944 00


7.5I; »


,dOD 00


304.00

096.00

7,140.00


450,00 4,452.00 "î ,024.00


669 92


1.416.00


1,372-00


1 456.00


640. DO


ȘBB.DD


i 372.au


2.500,00


3,240,00


6,600.00

6-1.183.00


44,52O;C-D


5,950,00

316.00


654,00

2,703.20

1,547,00

1,3,516,6.0 6,085,00 14,640-00 6,955 20 3,514.00 30,072.00 67,116 00


71 255.50


38-500.00

1,97732

3,192,00


27,400 00


10,260.00

3.421.00


123,648 00


3,500.00


FI. 5-14.DO


185.00

156.641,65

■ 170.00


4 24G 00


6,292.00

20,340-00


5,033 70


13,805,00


7,500.00

32,109,00


1 500 00


3 150.00


20,748.00


6,507.20


11.,151 .fit)

10,604,00


47,250,00


25,540,00 536 00

29,568,00

2,387,60


1,409,70

2,043.00


560.00

13,700.00

764.00

23,341 50

1,469.70*


t ,060-00

9.504 00


4,031.00 610.00

3.663 00 12,936,00


43,870,00


7,800 00


3,420.00

2,440.20 19,635.00

“ 843.60


93,492,00


1.971 20


1,440.913


12.390,00


6,174 00


1,760.00


1.77600


3,841.50


sA72'5tt


1110.00

,320-50

2,069 .CO


92,5,3 D, 90


trop OOP


0 00


0 00


0,00 5,260,00

0.00

G.100.00


83.266,00

56,000,00

0.00

OOP


134,260 00


36.00


14,985,00

0.00

0.00


43.fi2O.0D


17 49500


DOP

as.7Di.ixi


0,00


OOP


0,00


0,00

0 00


D.00


0 00


oog.


3,900,00

3,003.00


4,110 00


Q.Q0


0 GB


0 00.


13,624.00


1.500 00


0,00


0 00


1,998,00

0,00


0.00

3,756.00


G.67B.OO


L

x

T

-


0 00


3,250 40


1,224,00

ȚJGS.QO


46,00

0.00

0.00 £230.40


5D0 00


0,00


D.go


5,325.35


0.00 0 00 666.00 61600


ago


0,00

1.113.00


Suprafața


1 ^54,00

228.00"


408,00

795.00

894 00


183,00

372.00.


 • 247.50 .

OOP

162.00

114.00

537.00

 • 1.198.50

 • 991.50

750.00

73.05

455.00


123.00

199 60


 • 340.50

88 50

411.00

147.00

 • 370.50

 • 319.50

180,00

594.00


618,00

 • 91.50

 • 499.50

231.00

552.00

939,00

975.00

114,00

 • 373.50


171.00

 • 1.669.50

384.00

251.22

 • 265.50

 • 514.50


102.QQ

136.50


Nr. Crt

Tip arteră

Denumire arteră

Stadiu arteră

Dimensiuni arteră

Măturat mecanizat stradă

Măturat manual trotuare

Măturat manual stradă

întreținere curățenie

Stropit stradă

Spălat carosabil

Spălat trotuare

Răzuit rigola

Lungime

[m]

Lățime carosabil

[m]

Lățime trotuar

[m]

Zilele săptămânii

Frecv /săpt

Zilele săptămânii

Suprafața

[mp]

Zilele săptămânii

FrnCV /săpt

Zilele săptămânii

Suprafața

[mp]

Frecv /săpt

Zilele £âplărnănll

Suprafața

[mp]

Frecv /săpt

Zilele săptămânii

Suprafața [mp]

Frncv /lună

ilelc

pt

m

an

i

s

lpt.1

ta

Suprafața

[mp]

Frecv /lună

îilel

pt

im

ăn

I

s

apia

u

Suprafața

[mp]

Frecv /săpt

L

Ma

Mi

J

V

s

D

Suprafața

[mp]

L

Mn

Mi

J

V

s

D

Frecv /săpt

L

Ma

Mi

J

V

s

D

Suprafața

[mp]

L

Ma

Ml

J

V

s

D

L

Ma

Mi

J

V

s

D

L

Ma

Mi

J

V

s

D

L

Ma

Mi

J

V

S

D

S1

S2

S3

S4

L

Ma

Mi

J

V

s

0

S1

S.2

S3

S4

106

sirariu

Barbut Lăutaru

M

4GG.00

5-00

3 70

0

O.DD

1

X

î 774 20

1

Y

1,864.00

1

X

4 520 20

0

0.00

0

o.ao

0

0 00

1

X

X

699.00

107

tJratfn

Bulbi,i SIcJliinc ".cu Ctelavrancea

M

833 00

8,00

5.00

0

0.00

1

X

4,105,0(1

l

X

.3.332.00

1

X

1-1,. " 1'0

D

0 00

0

0.00

1

X

X

4.105,00

1

X

X

1,249.50

103

strada

ELnrbu V|fldnlniw

iii

343,00

7, CIO

4 00

0

6.00

X

1,372,00

ț

X

1,372 00

1

X

3,773-00

0

Q.QQ

0

DTH3

0

0.00

1

X

X

514 50

109

,".truda

p,ârt|âulu>

M

192.00

7,00

250

0

0 00

1

X

4410,00

1

X

768.00

2

X

X

3,648-OQ

0

000

0

O.GD

0

0.00

1

X

X

ZBB 00

110

ntrada

Barierei

M

242 00

6.00

2.00

0

0,00

t

X

434.00

1

968.00

1

X

1.936.051

0

0,00

0

0 00

0

0.00

1

X

X

353.00

111

strada

Bărlogenl

M

i,::.- j i/i

8.00

4.00

0

0.00

1

X

4,204.00

X

4 764,00

2

X

X

25,584.00

0

0.00

0

-

0 00

D

0.00

1

X

X

1.599.00

112

strada

Bara Marc

M

197.00

6,00

1.10

0

0.00

1

216 70

ț

X

788.00

1

X

1,398,70

0

-

000

6

0.00

0

0.00

1

X

X

295,50

113

strada

pan uitai

M

655.00

8.20

I CD

0

0 00

1

X

665 00

1

X

2,660.00

1

X

-

8 118:00

0

0.00

0

0,00

0

0.0D

1

X

X

997.50

1 14

alee

Băic ulmii

M

364.00

4,20

1.00

0

0.00

3

X

X

X

1.092 00

3

X

X

X

4.368.00

2

-

X

X

3.785.G0

0

0,00

i

X

1,528.60

1

X

X

354.00

1

x

X

546.00

115

strada

BăJculCiitl

M

1,677.00

6,00

2.QQ

7

y

X

X

X

X

X

X

58,695,03

3

X

X

X

10,062 00

0

0.00

4

X

X

X

X

sM ni!

7

X

X

X

X

X

X

X

70,434 00

i

X

10.062.00

I

X

X

3,354.00

1

X

X

g 5 50

1 16

strada

Bâlănescu

M

100.00

5.00

2.00

0

0.00

2

X

X

400.00

2

X

X

800.00

7

X

X

X

X

X

X

X

4.080.00

0

0.00

0

0,00

D

0 00

1

X

X

15000

117

ilradn

Bălăria

M

303.00

5.00

2.80

0

0.00

1

X

848.40

i

X

1,212.00

1

X

2,363 40

0

0.00

13

0,00

0

0.00

1

X

A

454.50

118

strada

Băneasa

M

422.00

8.00

1.00

0

0.00

3

x

X

X

1,266.00

3

x

X

X

5.054.00

1

X

3.793 00

0

0.00

0

-

0.00

1

X

X

422.00

1

X

X

633.00

119

strada

Belqrad

M

134.00

8.00

2.50

0

0.00

2

X

X

670.00

2

X

X

3? L-

7

X

X

X

X

X

X

X

9 849,00

0

0.00

0

000

0

-

0 00

1

X

X

201.00

120

strada

Belizarie

M

500,00

5.00

1.00

0

0,00

3

X

X

X

1,500.00

3

X

X

X

' UDO 00

1

X

3,000.00

0

0.00

0

-

0,00

1

X

X

500.00

1

X

X

750.00

121

strada

Benjamin Frarikllin.

M

255.00

10.00

6.00

0

0.00

2

X

X

3,060.00

X

X

.'LI IU.mi

7

X

X

X

X

X

X

X

28,560.00

7

X

X

X

X

X

X

X

17.B50.00

0

0 00

1

X

X

1,530.00

1

X

-

X

382.50

122

strada

Berea

M

414.00

6,00

2.00

0

0.00

1

X

828.00

1

X

: ' 1 - 00

1

X

3.3IZOD

0

0.00

0

0.00

0

O.'QO

1

X

X

621.00

 • 123

 • 124

intrară strada

Berheci

Berna

M

M

228.00

118.00

7.30

8.00

3.50

4.00

0

0

0.00

0.00

1

2

X

X

X

798.00

944.00

1

2

X

X

912.00

944 00

1

7

X

X

X

X

X

X X

X

2.4G2.4D

9,912.00

0

0

0.00

0

-

0 00

0

-

0.00

1

X

X

177.00

125

alrada

Berveni

M

831.00

8.00

4.00

0

0,00

1

X

3,324.00

1

X

3,324.00

2

X

X

19,944.00

0

0 00

0

0 00

0

-

0.00

1

X

X

-

1,246.50

126

strada

Berzei

M

435.00

7.00

5.02

3

X

X

X

6,525.00

1

X

2,185.00

1

X

1,740.00

1

X

-

5,230.00

7

X

X

X

X

X

X

X

21,316,00

0

0.00

0

0,00

1

-

X

X

652.50

127

strada

Betonierei

M

341.00

7.20

2.90

0

0.00

1

X

988,90

1

X

1,364 00

2

X

X

6,888 20

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

-

X

X

511.50

125

strada

Bibofleni

M

108.00

6.00

1.00

0

0.00

0

0.00

I

X

432.00

2

X

X

1,512.00

0

0.00

0

0 00

0

-

0.00

1

X

-

X

162.00

129

strada

Biharia

M

675.00

7.00

2.00

a

X

X

X

10,125.00

2

X

X

2.700 00

a

0.00

1

X

5,075.00

7

X

X

X

X

X

X

X

33,075.00

0

0.00

1

X

-

X

1.350.00

1

X

X

1,012.50

130

strada

Bihor

M

271 00

8 00

4.00

0

0 00

1

■;

1 084 00

i

X

1,084.00

1

X

-

3252.00

0

-

0.00

0

0,00

0

0 00

1

-

X

-

X

406 50

131

strada

Bilciurești

N

115.00

8 00

2.00

0

0.00

0

0.UQ

0

(100

2

X

X

2,300.00

1

X

920 00

0

0,00

0

-

0.00

0

-

0 00

132

strada

Biiuințul

M

317.00

7 00

4 00

0

0 00

1

X

1.268 00

1

X

1,268.00

1

X

3,487.00

0

0 00

0

0.00

0

0 00

I

X

X

475.50

133

intrare

Biserica Albă

M

47 00

5 00

2.66

0

0 00

7

X

X

X

X

X

X

X

87360

7

X

X

X

X

X

X

X

1,316.00

7

X

X

X

X

X

X

X

2,617.48

0

-

0.00

0

000

I

X

X

124.80

1

-

X

X

-

70 50

134

strada

Biwita Afftzai

M

464.00

8,00

3 00

0

0.00

7

X

X

X

X

X

X

X

9,744,OT

7

X

X

X

X

X

X

X

12,992.00

7

X

X

X

X

X

X

X

35.72fi.00

0

0 00

0

0.00

1

X

X

1,392.00

1

X

X

696 00

135

strada

Biserica Enei

M

242.00

10.00

7.00

0

O,(HJ

7

X

X

X

X

X

X

11,858,00

7

X

X

-

X

X

X

X

6 776 00

7

X

X

X

X

X

X

X

: i 75/ nn

7

X

X

X

X

X

X

X

10,040 00

0

o.bo

1 I

X

X

1,694.00

1

X

X

3H3.M'

136

tollâdâ

Bistrița

M

292 00

8.00

2.40

0

0 00

I

:■

700.80

1

2

A

X

1,168.00

i

X

3.D3n.80

0

0.00

0

0.00

0

D.00

1

X

X

-

438,00

137

intrară

Bitolia

M

404 00

7.00

3.00

0

0.00

2

X

X

2,424.00

X

3,232.00

7

X

X

X

X

X

X

X

28.2ttiJ.LK)

0

0 00

0

o.oa

0

0 00

1

X

X

X

606.00

138

Inlraie

Blaj

M

66.00

5.00

1.00

0

0 00

ț

X

66.00

X

264 00

1

X

336.00

0

-

0,00

0

0.00

0

0 00

1

X

99,00

139

strada

Bag dan Vodă

M

136.00

s.ao

3.00

0

0,00

1

X

406,00

1

X

544.00

1

X

• V'H. .-!

0

0.00

0

0.00

0

0,00

1

y

X

2£M OD

140

intrare

fîoqdănrto

M

72.00

4.00

1.00

0

0.00

1

X

72 00

1

X

288.00

1

X

380.00

0

0.00

0

0.00

0

0,00

1

X

109.00

141

strada

Bursa

M

154 00

4 00

2.00

0

0 00

7

X

x

X

X

X

X

2 156 00

7

X

x

X

X

X

X

x

4 312 00

5

X

X

X

X

X

4.&2O.DD

7

X

X

X

X

X

X

X

4,312.00

0

0,00

1

X

X

309.00

1

X

X

231 00

142

strada

Boteami

M

154.00

10,00

4.50

0

0.00

3

X

X

2 079 00

3

X

X

X

1.94LI r;o

7

X

X

X

x

X

X

X

!'■•   I Gm

0

0.00

0

0 00

0

0.G0

1

X

X

231.00

143

strada

0ranan.il

M

’qbg.oo

10.00

2.00

0

0.00

1

X

1,972 00 ’

1

X

3,844,00

2

X

X

23,654.00

0

0.00

0

0 00

0

0 00

1

X

X

1,479.00

144

strada

Brainccfi

M

127.00

7.00

4,00

0

0.00

1

X

508 OO

1

X

508,00

2

X

X

.2,704,00

1

X

889.00

0

□..00

0

D.,00

1

X

X

190 50

145

intrare

Bravurii

M

50,00

6.00

2.00

0

0.00

1

X

160.00

1

X

320 00

1

X

643 ,OD

0

0.00

0

o.oa

0

0 0D

î 1

X

X

120.00

146

slrada

Brazilia

M

507 00

7 00

3.00

0

0.00

2

X

X

3,042.00

5

>,

X

4,056.00

5

X

X

X

X

X

25.350.00

0

0.00

0

0,00

0

0.00

1

X

X

760,90

147

strada

Brodina

M

300 00

12 00

2 DO

0

0.00

T

X

600 00

1

X

1,200.00

1

X

4 200 00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

■c ■ L !

148

1 n Irar ej

Broșleni

N

Bl CILI

7 20

2 00

0

0.00

0

0 00

a

0.00

2

X

X

1.12240

0

0 00

0

0 00

0

0.00

0

0 00

149

slrada

Bruxelles

M

205.00

7 00

3.00

0

0.00

2

X

X

1,590 00

2

X

X

2,120.00

5

X

X

,x

X

X

13,250 00

0

0.00

0

0 00

0

0 00

1

X

X

397.50

150

strada

Buceqi

M

720 00

8.00

3 00

0

0.00

1

X

2,160.00

i

X

2,880.00

2

-

X

X

15.840 00

0

0.00

0

000

1

x

X

2 160 00

1

X

X

1,080.00

151

intrare

Ruciumeni

M

0 00

0 00

0 00

0

0,00

0

0 00

0

0 00

0

0.00

0

0 00

0

DDO

0

0.00

0

0,00

152

strada

Buclei

N

387 00

8 00

2.00

0

0.00

0

U UU

0

0 00

2

X

X

7,740.00

0

-■

0 00

0

X

0 00

0

0.00

0

0 00

153

sosea

Bucii r# vii - Ploi u >11 (scu®r cnniial}

M

6,346.00

20,80

3.70

7

■'

X

X

X

X

X

X

444,220.00

7

X

X

Y

V

X

X

164,360 00

0

0 00

7

X

X

X

X

X

X

X

1,088,337.60

14

X

X

X

X

X

X

X

1,847,955.20

1

38,076.00

1

X

X

23,480.00

1

X

X

9,519,00

154

sosea

București - TăraovEșifl

M

1,684.00

8,00

4.00

7

X

X

X

X

X

58,940.00

7

X

X

X

X

X

X

X

47,152.00

0

0 00

7

X

X

X

x

X

X

X

141,456.00

7

X

X

X

X

X

X

X

94,304.00

1

X

10,104 00

1

X

X

6,736.00

1

X

X

2,526.00

155

bulevard

Bucureștii Noi (tronson Pod

Constanta - Jiului)

M

1,000 00

16.90

8 40

7

X

X

X

X

X

X

X

35,000.00

5

X

X

X

X

X

42,000,00

0

0 00

7

X

X

X

X

X

X

X

177.100 59

7

X

X

X

A

X

X

X

118,300.59

1

v

5,000.00

1

:<

X

8,400.00

1

X

X

1,500 00

156

bulevard

Bucureștii Noi (tronson Jiului -

Laramei]

M

1,500,00

10.00

S 40

7

X

X

X

X

X

X

X

52,500.00

5

X

X

X

X

X

63,000 00

fl

0 00

7

X

X

X

X

X

X

X

265,650 89

7

X

X

X

X

X

X

X

177,450 89

1

X

9,000.00

I      1

X

X

12,600 00

1

X

X

2,250 00

157

bulevard

Bucureștii Noi (tronson Laromel

ȘlJUJStll

M

1,033.00

16.90

8.40

7

X

X

X

X

X

X

X

36,155,00

5

X

X

X

X

X

43,386.00

0

0.00

7

X

X

X

X

X

X

X

182,944.91

7

X

X

X

X

X

X

X

122,204 51

1

x

6.198,00

1

X

X

8,677 20

1

X

X

-

1,549.50

158

slrada

Birjarului

N

616.00

3.30

0.00

0

□CU

U

0,00

0

0.00

2

V

X.

4,065 nn

n

0,00

a

0

0 00

0

0.00

0

0 00

159

strada

Bumbnjll

M

25U.UU

u.uu

3.00

0

0.06

1

X

774.00

ț

¥

1 0,32 00

?

4 644 00

3,091.20

0

0

a.00

0.00

0

0.00

I

X

X

307 00

I60

strada

Hui iu vil

M

32? 00

7.20

2.40

0

-

fi nn

2.445.OD

1

2

772.80

1

X

1,288.00

1

X

0.00

u

u.00

0

o.nn

1

X

K

483 nn

161

sirada

Butuceai

M

489.00

6.00

2.00

1

X

X

X

1,956 nn

2

X

3,yi2.UU

1

X

X

X

X

3,912.00

5

X

X

X

X

X

1'1.670 00

1

X

2,931.00

1

X

X

X X

978.00

1

X

X

x

73’3.50

1132

sli uda

M

702.00

19.00

4.00

3

y

X

X

10 530 00

7

X

X

X

X

X

X

19,656,00

4

7

X

X

X

X

11,232.00

7

X

x

X

X

113,022.00

7

X

X

X

X

X

X

X

JJ3.3bb.O0

t

X

4,212.00

1

2,808.00

1

X

1,053.00

163

intrare

Buznii

M

20.30

2.00

1.00

0

0.00

7

X

X

X

X

X

X

X

142.10

X

x

X

X

x

X

284.20

7

X

X

x

X

X

426.3U

0

0.00

0

0 00

1

X

X

20,30

1

X

30 45

164

strada

N

319.00

8.10

3.00

0

0,00

0

0,00

D

0.00

2

X

X

7,081.80

t

X

2,583 00

0

0.00

0

0.00

0

0 00

165

strada

C Ci Arlon

M

172.00

7.00

3 00

0

0.00

1

:■

516 00

1

X

ARfl 00

1

X

1,720.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

-

A

25B.00

166

intrare

Calo ralul

N

146.00

5.00

1.00

0

0.00

I

X

146.00

1

X

584.00

1

x

876.00

0

0.00

0

Q.oo

0

0.00

n

0,00

167

slrada

Câineni

M

243.00

7.00

3,DO

0

0.00

1

X

729.00

1

X

972.00

2

X

X

4,860.00

0

0.00

0

0 00

0

0.00

1

X

X

364 50

160

strada

Calcarului

M

194.00

7.00

3 00

0

0.00

1

X

582.00

1

X

776.00

■2

3,880.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

291,00

169

strada

Cameliei

M

308.00

7.50

4.50

0

0.00

7

X

X

X

X

X

X

X

9,702.00

7

X

X

X

X

X

X

X

8,624.00

7

X

X

X

X

X

X

X

25,872.00

0

a.oo

0

0 00

1

X

X

1,386.00

1

X

-T . nu

170

intrare

Camil Pelrescu

M

81.OQ

5.00

1064

0

0.00

1

-

862.00

1

-

X

324.00

1

X

1,267.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

121 50

171

intrare

Câmpul cu Maci

M

18B.00

6,00

2.00

0

0.00

0

0.00

1

-

X

752.00

1

X

1,504.00

D

o.ao

0

0 00

0

0.00

1

X

-

X

282.00

172

strada

Câmpul cu Maci

N

493.50

10.00

2.00

0

0.00

1

X

987.00

0

0.00

2

X

X

11,844.00

1

X

4.935.00

0

0.00

0

-

-

0.00

0

-

0.00

173

strada

Cântarului

M

122.00

7.00

2,00

0

0,00

1

244.00

1

>

488.00’

1

X

1,098.00

D

0.00

0

0,00

D

-

0.00

1

X

X

183,00

174

«tirada

Canionului

M

408 OCj

5,00

1.00

0

0.00

1

>:

408.00

1

X

1,632.00

1

X

2,448.00

D

0 00

0

0.00

o

0.00

1

X

X

612.00

175

strada

Oara foii Elie

M

358.00

7,00

4.00

0

0.00

1

X

1,432.00

1

X

1,432,00

1

X

3,938.00

0

0 00

0

0.00

0

Q.OO

1

-

X

X

537.00

176

slrada

Caraiman

M

901.00

7,00

4.00

7

X

X

X

X

X

X

X

31,535.00

3

X

X

X

10,812.00

0

000

7

X

X

X

X

X

X

X

69,356.00

7

X

X

X

X

X

X

X

44,128.00

1

X

5,405.00

1

x

-

X

3,604,00

1

-

-

X

X

1,351 50

177

strada

Caransebeș

M

334.00

9,00

4.00

0

0 00

t

X

1,336.00

1

X

1,336.00

7

X

X

X

X

X

X

X

30,394.00

0

0.00

0

000

0

0.00

1

X

-

X

-

5Dt.OO

178

drum

Carierei

N

661.50

4,00

2.00

0

0 00

0

0.00

0

0 00

2

X

X

7,938.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

179

intrare

Carol Knappe

M

167.00

7 00

3.00

0

0.00

î

X

501.00

1

X

668 00

2

X

X

3,340.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

250 50

180

strada

Carol Knappe

M

553.00

7.00

4.00

0

0.00

1

-

X

2,212.00

1

X

2,212.00

2

X

X

-

12,166.00

0

0.00

0

0,00

0

0.00

1

-

X

-

X

629.50

181

slrada

Carpati

M

988.00

7,00

2.90

0

0.00

1

X

2,865.20

1

X

3,952.00

2

X

X

19,562.40

0

0.00

0

0 CC

0

0.00

1

X

X

1.482.00

1R2

strada

Carnnnuhii

M

764 no.

3.50

2.00

0

0,00

1

X

1,528.00

1

■'

2,674,00

1

X

4,202.00

0

0 00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

1,148.00 I

183

slrada

Castanului

IVI

nio.oo

7.00

3.00

0

0.00

1

X

930.00

1

X

1 240.00

1

X

3,inn nn

0

0.00

0

□,□□

0

0.00

1

-

-

X

X

•165.00

184

strada

Cnțin

M

458.00

7.00

4.00

0

0 00

1

X

1,952.00

t

X

1 952.00

X

X

10,735 00

1,526 00 '

0

0 00

0

0.00

0—|

Q.OO

1

X

X

732.00

185

intrare

Cațuldi

M

218.00

5.00

2.DD

0

0 00

1

X

436 00

1

X

872.00

I

X

0

0.00

u

-

0.00

0

0.00

1

-

X

X

327.00

Intrare

Catedrei

M

H5B.D0

0.00

3.00

0

0 00

■;

X

504 00

1

X

0 00

1

X

504, CO

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

0.00

187

□trăda

C Alierea Brsstilltii

M

624.00

8.50

5.00'

0

0 00

5

x

X

X

X

X

15,600.00

5

X

X

X

X

X

12.4ELO.OD

7

X

X

X

X

X

X

58,968.00

0

000

0

-

0.00

0

0.00

1

X

X

936.00

1&8

rnlrara

Căderea B-a&trlml

M

45 00

5.00

1 00

0

0 00

7

X

X

X

X

X

X

X

315 00

7

X

X

X

X

X

X

X

1.260.00

7

X

X

X

X

X

X

1,890.00

0

0,00

0

0.00

1

X

X

45,00

1

X

X

67.50

189

strada

Cfuuțl

M

205.00

7.00

3.00

0

0 00

1

X

615 00

l

X

820.00

2

X

X

4.100,00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

307.50

190

strada

CJUtfiirasxMii

M

230,00

7.20

3.30

0

0 00

1

X

759 00

1

X

£

1

X

2.415,00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

345.00

191 i

strada

CănMii.'i

M

200.00

7.50

5.40

0

0 00

5

X

X

X

X

X

7,560.00

5

X

x

X

'X

X

5.500,00

1

X

3,512.00

7

X

X

X

X

X

X

X

14.700.00

a

0.00

1

X

X

1 512.00

1

X

X

420.00

192 '

strada

Căpriorilor

M

208.110

R An

1.00

n

n nn

l

X

par nn

1

X

t,077,00

1

X

.2:540.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

>:

402.00

193

intrare

Căpriorilor

N

2S.50

4.G0

0.00

0

0,00

0

0 00

O

0.00

2

X

X

262.20

0

0.00

0

0 OD

0

0.00

0

0.00

194

slrada

Cărbunarilor

M

356 50

5,04

2.00

0

0.00

1

X

713 00

1

X

1 426.DD

1

X

2,511.00

0

0 00

a

0.00

0

O.(K)

1

X

534,75

195

strada

Ceasornicului

M

339:00

10,00

2.00

0

0,00

5

x

X

'.

X

X

31390.00

5

X

X

X

x

X

6.780.00

S

x

X

X

x

X

7

20,340.00

X

X

x

X

X

X

X

r uii

i

X

2,034.00

1

678 00

1

X

X

5M.50

196

strada

Cerceilor

M

UKi.UU

b.DO

2.40

0

O.DD

t

X

3 50'. 40

1

X

fi«4 W

1

X

-

1,226.40

0

0

0.00

0

0,00

0

0.00

1

X

A

219 00

197

slrada

Ceremușului

M

362 00

7.00

2.70

0

0.00

X

1,031.40

1

x

1,528.00

2

X

X

7,410.80

0.00

a

0.00

0

0 00

1

X

k

573:00

in.°.

slrnrla

r,r>lnlnn Mfuimtli'm

M

??h nn

4 50

2.00

3.00

0

7

000

t

7

X

440,00

1

X

880,00

1

X

X

X

y

1,430.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

X

X

3343.00

199

piața

Charles de Gaulle

M

600.00

V

X

X

x

21,000,00

X

X

X

x

X

X

IZbUU.iKt

U

0.00

/

X

X

X

X

12,600.00

14

y

X

x

r

V

X

n nn

1

-r

3,800.00

0.00

1

0

X

1.800.00

1

x

X

900.00

200

stiada

Chile

M

138.00

4.00

2.00

0

n rin

X

x

512.00

2

1

X

X X

1 024 00

7

X

X

X

X

X

X

X

5,376.00

0

0.00

0

0.00

1

A

X

19? 00

201

slrada

Chișcani

M

3015 00

6.60

3.90

0

oiaa

1

X

1.193.40

1.224 00

2

X

6.426.OU

u

000

0

0.00

fl

(1,00

1

-

X

459 00

0 00

202

slrada

Chitită Triaj

N

750.00

20 00

3.00

0

0,00

0

0.00

0

0.00

2

X

X

34,500.00

1

X

15,000,00

a

0.00

0

0 00

0

203

sosea

Chllilei

M

4 cr n:

20,60

9.00

7

x

X

X

X

V

1C5.O6O.D0

?

x

X

x

X

X

x

X

297,108.00

6

0 00

7

X

X

X

X

X

X

X

977,158.00

7

X

X

x

X

X

x

X

680,050 00

1

X

28.296.00

1

?;

42.444,00

1

X

X

7,074.00

204

intrare

Chn<;li,nn Teii

M

•10,00

5.00

2 00

0

0 00

7

X

x

x

X

X

>;

560 00

7

X

X

x

X

X

X

X

1,120.110

7

X

X

x

X

X

X

1,960.00

0

o.co

0

0.00

1

60,00

t

X

Ă

60.00

205

slrada

Christian Tcll

M

304 UU

y.uu

4.00

0

0 00

4

X-

x

6,144,00

4

X

X

X

K

5 144 00

7

A

X

X

X

34,944.00

2 988 00

0

0

0,00

n

0 00

t

X

1.53&.00

1

X

576.00

prw;

strada

Clac ovă

M

166 00

6,oq

3G0

0

0 00

1

X

498.00

I

X

664 00

2

X

0.00

0

U 00

0

0.00

1

'■

X

'■'41 f|0

npȚ

slrada

M

M

123 00

102 00

5.00

3.50

2.00

0

0.00

1

X

246.00

1

X

492.00

1

X

861 00

0

0.00

0

0 00

0

0,00

1

X

X

184.50

ppn

intrare

Circșoaia

0 £0

0

0.00

1

X,

5 1.00

1

057.00

2

x

816.00

n

MS

—fi

0 00

CI

0.00

1

X

153 00

209

strada

Circ goala

M

1.179.00

9.00

5-to

0

0 00

1

X

5 895 00

1

X

4 716 00

2

X

X

33.012 00

0

0.00

0

0.00

1

X

5,HlJ5 UU

1

..

x

1 700 50


slratla strada strada ■tirada strada strada strada sirada strada șltada sl rada tirada


si rada strada


strada strada


tradu Irada sțrnrta atrnda șlrnda intrare n trada altada strada


strada Ui >nl..


strada


bulevard


strada strada alrnda


strada strada stradă strada strada strada


sl rada intrare strada strada slradri strada bulevardCoiăslnnlln Blarembera Cgnilnntin Boghiu_______

Constantin Butiislcuinu Cflnfilaritiri Duzduiinn Constantin Caracaț________

Constantin CApitanu_______

Canstaiitini Cqaiiid.1i__________

.Conalanlin Cri-al-eitci.i

Cgnsțanlin D Arlcoscu Canat nntin D. Sliihl__________

Gănstniil.|.ii Daniel Roșenlhal Constantin Disacscu


Constantin DobmpEanu Gtierca Constantin,Esnrcu____________

Cnnstanlin GadnnntJ_________

Constantin Miile_______________

C onsinntin Prez an____________

CpnaUirilln Sanrld Al dea_______

Corbian,lIn Sandu AJdea_______

Constantin Stere______________


Copilului capsa Mică

__


Costa che Marmeacu

Cosiacho Sibiceanu

Călești ________

Coti Im al_______________

Cotnari____________

CraipvGi


Dei_____

Delta P.unfirii________________

Demn trti 1 ■ Dobf« 5 ca_______

Demnității__________________

Dcepina Doamna_______

Diaconul CoresJ___________

CilLtu' 'j'iului___________________________

bi.inp Dumitru___________

Dimii ti I vjhm vie» M ti ri d elee v Dimlnlo Glufeecu Dîmitiie Guâll □Irilcu Goljrjcu


Săp târnă na


75.09

W DO

9000


277 00 795.00 672.00


0.00


213,00

114.00


202 00 384,00


67,09 229.00 294,00 310,00 42900 158.00 276.00 192 00 442.00 253.00 339,00 329.00


2,261,45

45.00

1,880.00


25100


530,00

314.00


592,0(1


250,00


316 00

297.00


205.00


428 00


37300


542.00


593,00

B7,00

350.89

124 00


95 DQ

200.00

182-00


133.00 541,(10 1.044,00


53G.Q0


134,00

275.00


11 AUU


167.06


r>Rrt fifi


543,00

611.00


1,161,00


.' ■■ UD

289.00

230.00


352 00


78.00

312,0(7 '/ .U

O.PD


260.00

340.00

482 00

227.D0

269.00

437 00

90.00

600.00


63.00 110.00 41B.0D 127,00, 132.00 1,399 00 200,00

251.00


313,00

l,02P,00

313.00.

94.00


.340 00


i.ir.gp

OG 3.00


18.7.00,


1,830,00


RI0 00


0.00


77,00


757 00


162.00


1.000,00


1.600.00


' 'iilLPL

0,00

1 Li.550.00


fi, 54 9.00


64.050,00


28.350.00


554 IIP

11.925.00

2,016,00


0.00


426.00

.114.00


707 00 3,072,00


536.00

320 60

2,29320

1,028 00

1,287.00 474,00

1,656.00

844 ao 2,052,00.

733,70

1,966,20

1,316.00


13.568.70

315,00


37,720.00 t ,044:00 19,063.00 679.20 8,081.52 250,00


3,792.00

0.00

14,370 58 410,00 '

2.588.00


907,20

1,492 00

2,168.00

1.719 70


372,00

265,00 I.236.Q0

728,00


3S9.D0 2,001,70 076,80


0.00


469,00

,475,00


r.n


țwiRfin


2,356,00

0.00

0.00


32,500 00


58,00'

807.00

2,02400

‘LJ ’ 59


468.00

1,310.40

354.00

0,00


85B.OD

0.00

1,928,00 227.00, 9,415-OP 1,748.00

98,00„ 2:400-00


126.00

330.00 14,630,00

500.00

211 20

97,600.00


1,200.00

5.020,00


,504.00

,881.20


690,60


B, 112 00


3GG.QO


5 HG oo


538.20

2,559,00


830.69


111,44700


49.329 DQ


,00


■216.00


15,900,00

2r65B.0Q


0 00


852.05

45dOl)


1,324.0g_

223,50


605.00

3,072.00


535,00. 916.00

000 1,240,00 1,716,00 632.00 2,208.00 768,00 3.536 00 2,024,00 2,712,00 1,316.00 27,137.40


1,760.00


0,0(1 ,

1-044 00

6,00 2,512,00 7,136;QO "l ,000.00


3.7 B2.00


820.00.

3,424 00


1,290,00

1,492,00 ",168-00

,37200 346,00

o,op


495.00

380,00

1,648,00

728.00

32,00

16.4,00

176.65

HDD


36 00 ?,300,00


dtîuxid


1,335.00 .356.00


110:00

,156.00

1,840 00 5,632.00

624 .DO

1,248.00 1,140,10

0,00


1,144,00

0.00

1,928,00

908.00 7,532.00 1,748,00

3Q3:0£l


GOgOO

Z 008.00


2,504.00

4,116.00


1,272110


376.00


6,240 00


459,00


l 172 00


t,3«0-(KJ

468.00

3.452.00


0.0(1


0 00


0.00


0.03


3O8.QO


1,000.00


.3,020,00


1,404.00 768,00

324JO

9,280 00


5,263(10

39,750.00

13.440,00 -0 00


3,310,00

223.50


8,505,00

37,632,00


4,355,00 1,694,60 17,199.00 6,395.00 8,580,00 1,500.00 6.072.00

 • 2.380.80 34,034.00 5,009.40 17,580 20 3,783-50

 • 38.225.80


2.205.00


fi 40


2,871-OP

G4.183.0D

! I ■"?. 1

21,451 5?

3,500.00


B.848.00

6,534,00 28,741.20

4,100.0.0

32,956 00


? 175 ;--o


4,103 00

11,524,do’

5.870,70

504 EO


9,549,40

1,240.00

1.9DD.DD

~î ,620700"

1.330.00.

5,572.30

22,968 OP


2,257.00


d,B76 00


1,340.00

19,25000


 • I, 287,00

 • II. 690,00


130,032 00


174-00

14.450,00

5-244.00

27.104.00

4,368,00

3,307.20

1,494.10

0,00


5.720,00 7.430,00 10,604.00 1,302,00 20.713.00 4,370.00 630,00

14,400,00 567.00

2 200,00 40,654,00

1,397.00 726.00

15,292.00


,000-00

28,112 00


24.414,00

39,513,00


3,561,60

~B93 00


40,753.00


1.220 00


2.783,50

4,012,00


17,200,00


15,229. B9


352.762.80


169 419.60


4,500.00


ID.SS&W


D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5,721,OP

97,524 00

3.060 00

240.161 20

2B,79BL00

542,631.60

19,712,00

0,00

0.00

0.00

13,380.00

OOP

22,120.00 0,00 67:062.80

10,678 50 0-00 43,770.00

O.DQ..

89,040,00

0.00

0.00

233,675,40


1,525.5D 0.00 13,568.70


0 00

11,316,00


0 00

3 180.00


0,00

fi.6 84,00


10,950.00


4 800. DO


Suprafața


2,509-00

439-60


4.(MO,76


o 00

1.204.00


0,00

4.790,20


1,345,00

,0.00

0.00


13,980,00

000

0-00

1.25200


,559-QU

118.711


15,921.00

7.047.00


LDOP.OO


757 (irj


Zilele săptămânii


117,00

0,00

135.00

60(1,00


415 50

 • 1.192.50

1,008.00

“ 0.00

 • 319.50

171.00

496,5(1

0.00

303,00 576.00

 • 100.50

343.5P


441 00 465,00

 • 643.50 237,00 414,00 ~2.6H.0-0

6G3.00

 • 379.50

506 50

 • 493.50 3.392,18

 • 67.50


795.00

471.00


43 50

433-51)

345,00

528.00 117.00

450,00

1.14010


723,00

340-50

 • 403.50

 • 655.50

135.00 900,00

04.50

J65D0 627.00

 • 190.50 193,00

2,097,OP

300.00

 • 376.50

409 50

1:843:50


780.00


185 00


1,294.50 26050


1.215,00


Dimensiuni arteră


Măturat mecanizat stradă


Măturat manual trotuare


Măturai manual stradă


Nr. Cri


Tip arteră


316


317


strada


318


liiiiJii


319


320


titra an.


32 I a??

32.3


strada


strada


 • 324

 • 325

 • 326

 • 327

329


Strada

:.!l


Intinrn strada strada strada


strada strada


 • 330

 • 331

 • 332

 • 333


334


335

330

 • 337

 • 338

 • 339

JL'lLl

 • 341

 • 342

 • 344

 • 345

 • 346

■ ?’


343


349


strana MîPcja slrada strada strada

• i;|r :r .Ira-.l'i strada strada strada șira na slrada slrada strada

■ li,. i. -ir-livT intrare strada, litra da •;tr.i !.i


351 35? *353


354


ițhnda

s-trada

bulevard


ihl rar tr


357


strada

Tll ..

strada


358

350

 • 360

 • 361

352


363

354

365


slrada strada strada alee strada


slrada slrada bulevard intrare


367


 • 368

 • 369

 • 370

.. i


strada


slrada

slrada


calc strada


37,?


strada


373

-'7ii


strada


376

376


strada


 • 377

 • 378

 • 379


strada


 • 380

 • 381

 • 382

 • 383

 • 384


slrada intrare slrada


 • 385

 • 386

 • 387

 • 388

 • 389

39D

 • 391

 • 392

 • 393

 • 394

 • 395

 • 396

 • 397


strada intrare strada intrare strada


39A


slrada piala slrada piala strada strada slrada intrare slrada drum intrare slrada intrare slrada


 • 399

 • 400

 • 401

403


slrada strada fLlT.

.11 <1 i slrada


 • 404

 • 405


nlrad.'i


406


407


IraiJiJi


slrada


400

k'2


strada


 • 410

 • 411

 • 412


Igțrațo


Strada


ni radii


ștradn


4 13


414


tHJlgVilfd


 • 415

 • 416


straniii


417


sosea strada


41B


bulevard


strada


4 1.9


420


strada


421


slrada


strada


slradaDenumire arteră


Dumitru flore ccn


□umîlru Jardan


Dumitru Lcmnva


Dumitrii Raiiu Dumac


ChținjtfuZflștm.i


Ounâcești


Pururi


D.țirflii


Ecatorl/ia Teodorolu

Ecnimina Teodorolu, Echipatului_________

Ecîuzqi


Edgar Oul nul Elanului


Elena Caragiani_________

El o na Clucoransa_______

Eluirm Qoanina__________

Elena Văcărcacti________

Eliberări» _______________

Eltza Znmfirr!?cti |janlda jEltzeU_______________

Ețocinlei _________

Emanall igțins cu___

Emana»! Poruinbaru

Enn11 falaiami________

Emile Zpța.________

Episcopiei________

Episcopul Tffiiu;

Episcopul Vuletni Epistolei____________

Epocii______________

Epure ytl___________

Era cile Anon


Ertiritla Gitgorescu

Ermit Pangratti Ernesl Braaleanu

Eiigqn Lovirii-1 !idii Expojițlm

Ecărcni


Fabrica. de câriimidă Fabulh tuluFagului Fanionului Făgăraș Făurei Făurei

Feldioara


Feleacu Feroviarilor Ficusului Filioara


Finlanda


Fiordului_______

Floare de Crâng


Florcasca


Florilor


Florin FJțEglăe Cratu

Fluviului


Fortunei


Fosforului Frasinului


Frații Golescu

Frezorilor


Frosa Sarandy


Frumoasă

Frumoasă Fruntașului

Fulgerului Gala GnlapHnn


Galili.'ij______________

Gara Bănea șg Gara de Nard Gara do r-țtjfd Gârlei____________

Garoftțni__________

Gavriil Musicescu Gădinți

Găliceni Gării

Gâvana Gemeni Geneva

Georae Barițiu


Gctirge Cfillnescu

Gogrqa Daniolfo&cu Mlrea

George Enescu________

Gcai'lje Eneucu ______

Goargh Vainfttih'Bibflscu

Gșorga Vracii____________


Gearges Glifnwînrtegu Ghcnrghe Alinii al


Gți.BQflIlg Bale


OtlctHghe Brălianu

Gliuarghe Buciumai Ghenrqhe Buciumat


ihtiorahm caipan


Glworghg ConttJiilinido

Ghcorgrie D Duca

Griemglw Gsriwlnnțig

Glujonilie Iun os t

Ghoocghe i_a;5r


Glitjorghc Maghem

Glicflighe Mânui Gncorqha'iMâfâ joiu

Glleqfdhd Mlssall


G Itootgbg Mn eganu Gheorghc Pripu


153.00


2.07B.G0


k3S4,0p


0.00


2,224 00


2,602 00


■i1 i"


202,00

293,00

198.00


277.00

202.00


1,091,00

606,00

190.00

605,00

186.00

348.00

139.00


662.00 272.00 776.00 112.00 230.00 129.00 168,00 955,00

24.00

175.00


222.00

295,00


259.00


665.00

295.00

325,00


1,519,00


81.00

900.00

57.60

390,00


601,00

403 00

593 00 13500 240.00 44200 590.00


i' 7.' fiii


■54 00 268.06 597.00.

70,00


165 00


693,00


432.00


705.00


I :

222.00


192,00

138.00


214.00


453.00

72,00

99.00

84.00

522.00


205,00 95,00

402,00 300,00 1,932,50

31 § np

87.00

63,00

261.00 1,431,00 28.00

574.00 42.00

354.00


531.00

68,00

144,00

420.00


116


12 50


5 0.0

10 00


8.00

8 00


17,00

cc


53.105.00


0.00

13.500 00


22,120,00


0,00

0.00

0.00

□.ga


|4,u/l'i l'J

10.500.00


t14L5?0.00


0.00


,755.00


42.000,00


92.00


603. DO

937 5Q

594.00


3,324.00 404,00

5,455.00

1,212.00


380.00

3,630.00 372.00

1,488.00


556.00


2,648.00 680.00

6,208.00

44B.00

920.00

980.40


672.00

955-00

24.00

175,00


666.00

0.00


2.331,00

13,300.00


2.360 00

975 00


107,393,30


162.00

1,800.00


0 00

780 00


2,404.00

1,209.00

2,372.00


109.00 900.00

1,591.20

5,310.00

7,584.00


169 80

1,600,00

0.00

252.00


55,494 00


660,00


2.737 00


8,640,00


2.305-50


UUU 660,00 676.00

0,00


042 09


4,530,09 2BB.00 148.50~

0.00 fi - - !


950,00 16 884 00 24,150,00 7,730.00

636,00

696 00


126-00

835.20

0,00


56,00

2,796,00 42,00

1,062.00

3,100.00 204,00

0,878.40 14,405,00 400,00


232.00


3,454.40


14.19*1,00 7540,00


45,0110 DO

1,7 ie oa

47,639 80


14,400.00


2 130.00


204,00


■1J56.00.


2,763.00


0 00


2,224,00


5,204.00


184,00 soa.cro


1 172.00

792.00


3,324,00 BOB 00

4,354.00

2,424.00


760,00

0.00 74400 1,392.00 556.00


2,048,00 1,009.00 6,208 00 448.00

1.840.00

1.032,00

1,344 00

3,820.00 72.00 700 00


808.00

0.0D


2,072,00

13 390.00


2,360,00

j 300. DO


1560,00


2 404.00

1,61200

2,372.00


472,50

900.00

1.763.00

7.000,00 .0,00

136 OO


144.00

0.00


280,00


0,00


732.00


8 540,00


3,10.0,00


0 00

8E0.OD


056.00


3,624.00 575,00 396,00

0.00 4,176 00 820,00


760.00


15,460,00

■ ■ CC

596,00


252,00

1,044 00

0.00


112.00

2,296,00 160.00

1,416.00*

4,248 00 272.00 1728.00,

11 760.00

1,1)00,00


4L--I 00


1,192 00


632,00


1,4.1 - ,C".l


4,064.00


620 00


1072.00


117200


404,00


9.464.00

2,032.00


OOP


.258.00


23,268 00

4,040.00

32,730,00

10,9QB-G0

2,000-00

30,250,00

1,860.00

3,576.00

1,058,00


17.212.00 12,920.00 1B,B24 00

 • I, 232 DO 5,520.00

 • II, 558 40 7,056,00 17.190,00

BO 00

1.015 00


171,649.50 567,00 21,600,00


1,323,00

6.240.00

5,127,20

23,000.00

70,784, Op"

353,80


366,077.00


27,180.00

2,520-00

1.881.00

840,00 43,849.00 2.255,00 5,650.00 54,722.00 99,750. OP


163.00

6,314.00

336 00

■ ?' .......

33.453,00

748 00

17,942.40

37.920,00 .400.00


0.00 000 0.00 5.900,00


0,00

44,222.50


26,5IOrDD

53,068.00


3,582.00


0,00


237,391,00


0 00


0.00


24.192.00


47.033-00

Zfeoaoo


32.002 20


211.660.00


0,00


729,040,00


UDO


252.25" OO

184.800 00


0,00 ~

0,00

9,114.00


0.09

3.702 na


1,770 00


2.528,00


2,4 T2.no

1,000.00

10.667 40


2,020.00


D.00


10,03200

0IM


■It 55.00


7 PQO.QO,


2,412,00

3,450,00

.865.00


L

>:

X

X


1,550,50

1,036,00

0.00


303 00

 • 1.636.50

909 00 285,00

 • 907.50 279,00 522.00 208 50 993,00 408 00 1,164,00

168 00

345.00

 • 193.50 25200

 • 1.432.50


333.00

0.00


360,00

663,00

885.00

948.00

51.00

402.00


0.00

333 00

288.00

P-OO

321-00

679.50


103,00

140.50


477,00

 • 130.50

 • 94.50

39150

O OP

0 00 B610D 63.00 • 439

 • 440

 • 441

 • 442

 • 443

 • 444

 • 445

 • 446

 • 447

 • 448

 • 449

 • 450

 • 451

 • 452

 • 453

 • 454


 • 455

 • 456


Intrare bulevard slrada ni rada__

strada strada ștrada__

strada Intrare slrada slrada slrada intrare slrada strada strada strada cale slrada strada strada strada strada


piața strada


457


45B


strada


strada


strada


 • 461

 • 462


strada


463

404

46E


slrada Blinda


 • 466

 • 467


stradă slpidri slrada


46B


strada strada


469


strada


 • 470

 • 471

 • 472

 • 473


strada


alee strada strada strada


474


475


strada


intrare


 • 476

 • 477


strada strada


strada


bulevard


480


strada


sl rari a


482


intrare


483


484


splai strada


 • 485

 • 486

 • 487


slrada

șl rad a


 • 488

 • 489


strada


49Q

49'1

492


slrada

Intrare


slrada strada -ZI - •


493


strada


 • 495

 • 496

 • 497

49B

 • 499

 • 500

 • 501

 • 502

 • 503


tirada


504


atradn strada bulevard strada bulevard bulevard strada__

strada slrada


 • 505

 • 506


:.li rl:i


strada, slrada


 • 507

 • 508

 • 509


strada.


strada strada


 • 510

 • 511


slrada


 • 512

 • 513


slrada


strada


514


strada


515


intrare


 • 516

 • 517

 • 518


strada


slrada strada


519


520


strada


strada


slrada


strada


strada slrada


slrada


slrada


528


stradaDenumire arteră


GlteorgliQ Sirnipntistu Ghcarglw Slillpeanu

Gtir^rr;he r~1,11 p <7 n■ n i


G.hc orbile șiatan Giioonghfl Vai ce anu


Ghețarilor


170,00


Ghiozdanului


'! .|H-           i;:.i|i.l|u

Glastrei


’T


Glmiși____

G b 'l

OolDvIța

Gciunuiul iGiațipasn GrAuiilIflfiJiI

Grigore Aloxandnrscu Griqore Cantilli GrigargCercttvz Grlqoro Cobii caz» cGrjqarB Gaitmcu Grlgore Mwrțolflscu

G:iiijî< rr.,11 11

G/igare Mcira

Grtqpre Rădu canti

Grigore Stsjnateaeu

L_iL21LL___ Lnnlinti; ulm

Hagg_____

Hoai Glnțâ Halta cri vița

Haliși


HamlambiE Etnia acu Harghita


Hai lele ea Dârele


Hninignul Arbore

Holb^tcțilul


Utili talul


Henri Coandă

Henri Malhias Bcrthelol


Herăstrău_______

Hermann Oberth


Herminei


Horațiu_________

Honfl Mâc eln nu


Hotin


Hrisovului


Hrisovului______

J-lnilachn Pitarul Hubert Dumitru Hulubilei


LC. VițmTl'Ori


lacob Felii


lacob Fclix


IncoU I4er;rtizzl


lăncii tis Htmm/a


lard Bmolflni


iFnHpfin )j> ii


Ierbarului


Independenței Inovatorilor


Inutilului Medica - Miltl ni


Insuipl


loan Bianu


loan Caniacnzlnn lugn O, Du bru


iparinSinvȚci loan VadACaranun Ion Bogdan


lan Broîaiaiiu (tronson fitr Pnlann

Narciaglor • Bd, Rertlna.EItsatiolii) lan Cămpirmanu


Ion G Biblcescu

Ion l rwiilet_______________

Ion lonoB-cu du la Brad

Ion

Ion Mihaiaclte

ten MHraiacho________

țon MiribM__

ton Neculce

Ion Ncqullcl


Ion ffiqțdtcțanu


Ion Slălineanu IoniZ. Zalprnii l'-.: Frrnr


tonei Pcrieg loi'tfachb Goto ce»


loslf [yer


W1


I Uliii Hnșdeir


| van Feb civici Paylp v_______

ivan Serttlteevlct TuighpnLgv rvan Vtadimi/ovici Miciurm


Izbândei


Izbiceni


înfrățirii


Jandarmeriei


Jean Monnel


Jcan Texier


Jijia


Jimbolia


.Id in


145.00


117.00


105,00


Bo.BO


176.00


_50FOP

490 50

647.00

415.00

720,35

202,00

024.00

101.00

1G6.00

564,00

162.00

2B9.0D

470.00

50 ’i .DU

195 00

149 00

4.418,00

202,00

122.00

520.00

172 00

1S9 00


225 DO

537.00


113.00


446.69


560.00

1,074,00


431,00

467,00


Bfl 00


209.00

707.00

575.00


73.00


722.00 268.00

102,00

419 00


301,00


176.00


891.00

372 00


285,00


669.UU


622.00


213.00


364 00


345.00


23000 104,00 274 00

213.00


703 00


54,4,00


109,00

300,OP

1,500,00

224 00 1,765.00 1,765.00

680.00

661.00

390,00


94.00


242,00

166.00


214,00


229 00


187.00


13»,0(1


9 00

6.00


5.50

11.00


15.00

16.00


21,7/0.00


0,00


mo


30,240.00


52,500.00

0,00

26,475,00

26.475,00


L

X

X

X

x.

X

X

X

>:

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

-

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

?.

X

X

X

X

X

x

X


288,00

1,335.8D


1761,20


510,00


200.00


162.00


1,320.00


173.60


245-40


32,723,60

901,00


1,294.09

_1.24S.0D

4,376 10

GOT,00


7,39? 00 202 00

 • 1.427.60

9,306.00 162,00 1,445.00 2,350,00 0.012,00

390,00 640 70

296,889,60

 • 655.60 244 00

2,600 00 172.00

F7 CD


3,150,00

1,772.10


226-00


1,664.013


2,05B.no


893.20


2,800,00

24,057.60


2,586.00

5,604.00


88,00

606 10 2,121.00 1,725,00

94,90


2,166,00

804.00

204,00


1,047.50


2 408 00


5~28 00


36,798.30


1,488.00


855 00

36,293,25


5,598,00


438 00


uuu


28,512 00


924.00


1.092-00 2,760 00 667,00 312.00

2,192.00 1,704.00


5,061,60


15,232.00


654,00

3,768,00 15,000.00

67,2.00 197,624 00 197,624.00

6,120.00 13,220,00

1,560,00

376 00


1,936.00

431.60

214,00

916.00


1,563,00


342.00


374,00


1,904.00


3,668,00


1,113.00


3,878.40

4,612,50


2,256,00

138,00


17,976,00


2,460,00


45,6 3 Oi 00


8423,70.


640.00


576,00


S.55B es


648,00

,320.00


347.20


70<00


0.00


2,58800

1,660.00


8,752 20 Boe.oo


7,392.00 404,OP 1,328,00 6,768.00

D.00


1,156 00

1,880.00

B, 016,00

78O.DD


8D8J30

976,00

2,080.00 688, OP

7SOQ


6.300,00

2 148Q0


4 £2,00


1,604.00.


2,744,00


1786 40


2 240 00

30 072.00


3.448.00


3,736,00'


352 00

836,00 8,484.00 2,300.00

876,00


8.664,00

2,144.00

405.00


1,670,00


2.403.00


3J54 00


1 488 00


1 „140,00


876 OL)


1,456.00

2 760 00"

920.09

410,00

2 192.00


5,624,00


15.232.DD


872 00

3.600.00


28.240,00 28.240,00 8.160,00 13.220, DO 3,12000

376 00

1,036 00

664 00 856,00


800 00


684 00


748.00


1.904.00

1.484.00


3,468.00

6,110.00 16,533.00

1,755 00

1,609 20

905,822 54

1.670 60


2,343.00

3,276,00 20,700.00

1,794.00

5,200.00

6.5760Q


4.9G5 00

15,280,00 60,000,00

2.240,00 420,014,00 420,014,00

G 1,200.00


50,897.00 20,475,00

1,128.00

6.808,00

1,294 80

1,284,00


6,444,00


2.370.50


53.357.40


gfjU


0.00


39,368.00


45.696.00


0,00

12,600.00

63,000.00 ‘ 0.00

222,390 00 222,390.00

0.00


32,389.00


4,014 00


3,732.00


0 00


0 00


5 184 00


4,218 00


3.264,00


9,000,00

OOP 10,590,00

10 590.09

4.080.00


1,692 00


0.00


0.00


3,918.00


J

X

X

X


S 5 plămâ n n


1,503.00

000

0.D0

42.412 80


3,435 80


17*93 00


r. 00


2,530 80


2t 176.00

0,00

0,00

3.000,09

0.00

28,232.00

28,732.00

2.040,00


2,644.00

7B0.DD


1,386,90

 • 151.50

249,00

846.00

243.00

 • 433.50

705.00


6,627,00

303.00

183.00

780.00

258,00

 • 283.50

 • 337.50


92121

328,50


163.50 450,00

2.250,00

335.00

 • 2.647.50

 • 2.647.50 î, 020.00


Nr. Crt


Tip arteră


Denumire arteră


Spălat trotuare


528

530


531


 • 532

 • 533


slrada strada strada intrare -li . J-.


535 53G

537 53H

539"

540

Ș£1

 • 542

 • 543


I ll


inlrare

»■ li .ir,--intrare

-strada bulevard bulevard strada


Răzuit rigola


Jliițul______________

Jphannns Hbntr

'i i^j-irului

„'■■r.ii'u____________

Jules Mlehnlel


Laicul F azolm


 • 544

 • 545

 • 546

 • 547 gj .

 • 549

 • 550


strada drum


slrada strada


slrada strada strada strada strada


551 -ȘR

 • 553

 • 554


airarfa strada slrada slrada


556


557


55B


559


SCO


561


 • 562

 • 563


564


 • 566

 • 567

 • 568


 • 569

 • 570


 • 571

 • 572

 • 573


 • 574

 • 575

 • 576

 • 577


570

 • 579

 • 580


 • 581

 • 582

 • 583

 • 584


585


586


 • 587

 • 588

509

590


 • 591

 • 592


 • 593

 • 594

 • 595

-596


597


 • 598

 • 599

 • 600

601

602

 • 603

 • 604

 • 605

 • 606

 • 607

 • 608

 • 609

 • 610


611

612

 • 613

 • 614

 • 615

61G


617


618

619


620

621

622


623


624


 • 625

 • 626

627


628


629


630

G31

632


633


G34

635


îlrradn


J.L’Ăi


drnd.i


strada


intrare


strada stradă slrada


•strada


'tirada


ni rada


ll ■: I î

rli ■-


intrare bulovartl strada


--.rcîu.j


slrnda strada strada


strada


strada strada


strada litru lin strada


strada.


di rida


Slrada


strada


strada

strada intrare


intrare strada


strada inlrare slrada slrada.


intrare


strada strada slrada slrada slrada strada inlrare strada alee slrada slrada strada strada


slrada slrada intrare slrada slrada bulevard


slrada


slrada


strada sliacla ■itrarln


slrada.


■slrada


i turda


slfada inlrare


nlrada


t.trîttta


stradă


slrada atradn.


airada


•jlradd slradaLacul Roșu

Lacul Sărat

Lacul Suhaia

Lainici_______

Laminorului

Uucăi Catarolu (scurir centrali

Lăculeț


Lămâiului

Lăpuș


Lăstărișului


Lăutei


Leagănului Leandrului Lebedei Lcd&rirlur Lemnarii»»


Leonida Vamali______

Le ordin a _______

Lev Ntkolanvlcl1 Tglșțoi Libelulei


Li!i


Limanului


Ljnw&jagrel


Lin» ștcl

Li pava


LLabuna


Ulepl


yiâ___

Lantlra Lenea


L&u’iB Biaric


Lugoj


Luitlî Cazzavitaii Luigl Cazzaviiari Luncani_______

Luptătorilor Ltiterariâ


Macane Cântăm tul


Macattonra.

MiaOTlui__________

Madrid_________

Madrigalului

Mnhatma Gnnahl Muica Alexandra


Muica Te of j»i ii

Maltepal____

Malul Mare


Malul Mic


Mamaia


Mâriăstjre.'i Blslriț-,‘1 Mănăstirea Dcgiu Mtinăaliieii Nnnrn! Mănăstirea Putina Mandolinei


Manuscrisului Mânzului


Maramureș_____

Marcel Andrecscu

Marginci_________

Maria Hani Moscu


Marin Alexe


Marin I line a r-ki'in ro.:'.i

M.minui.lu:

Marmurei

Mftrșa______

Malul Corvln

MOT:i i?..| ,ijj_

> f-,’ i.'

Mațeloțllor Maxim Goru

Măqireșli

Măgura Florilor Măgura Qdobesu


Măgura S| ălioarpi

Măguricea________

Măquricea Nouă

Măicăneșli________

Mănăstirea Horezu Mărășli


Măslinului


Mețjelnicerului


Mediaș


Meditației


Medreșli


Menuetului


Mesteacănului


Mex.c


Mezeș


Miercani


Mihai Crăciun


Mihai Emincscu


Mihai Vilcazul


Mihail Jora


Mihail Moxa


Milcov


Mimozei

Minervei


1.38300

110 00

595: OP

90 00


67 00

451.00,

223,00


962 00


167.00


1 7C0 Cl?

1.235.00


660.00


194 □□


125 00

174.00


557.00


194 U

29900


398,00

522.00


' '.'O


634.00


215,00


69100


376.00


130,00


127,00


4 fi 5 CO 634,00

776 00


425 00

90?aq


66,00

1,002.00

~ 257.00


7300


238,00 349. OP

123.00

359-00

121,00


244 00


jtio.go


245,00 :i77.oo 595.00


lâ.Z.bțj


230.00


217,00

103,00

124.00


364,50


79.00

97G.50


182.00

348,00

1,356.75

??5 00


25 00


43.09

200 00

454 00

1.070 00


206 OG

507.00

61,00 238,00 829.09


417.QO


t‘3.00


PB-00

I 134 00

124 00

' . i ■ ■


414,00 i i i c?g


113.00


32.


150.00


311.00


687 00.

13G :i:i


53,200,00


0,00


0,00


19,362,00


275.00

1,190.00

19.2,0


1 344 00


1,924.00

30,010,50

38,480.00


0,00


4,224.00

0,00


660.00


194.00


100,00


1,287.00

375 00

340 00


0.00 776.00 897 00 1,592,00

0,00 57200 2.536-00


645,00

2,772.00


1,654.40


632,00


254,00


910.00

9,510.00

OOP


•1.356,00


5.520 00


1 756 op


2,250,00


1,912.50

960.00

462 00

12,024.00 fi 140.00


176.00


1,023.40

1.395,00

735,00

718.00

363,00 4BB-00


1,328.40


990,09

1.244.10


IQJ.PQ


124-00


72900


153.00

1,953.00


1.092,00


2,784.00


2,713.50


900.00


25 00


66.00


3,200.00.


1,362.00

4,280.00 412.00 912,60

0.00 952.00

o.pq

1,020.00


23050 101.00 1,668.00


332,00

20725.00

204.00

1.134,00


124.00


440,00

3,350.OP

384 00


1,792.00


110.24


01)0

71.40


180.80

1.924.00


7.040.00

0,00


1.900.00


770.00


200.00


1,710,00

jjoa.tK)


77600 1,196-00 3,184,00 0 00

1,144.00

2,535 00


8GO,OQ 2.772:00 1,504 00


1,040 00


SOd.DO


,920.00

12,680,00

5, jg


1,356 00


3,512.00


2,280.00


5,100.00


960, OP

1.M8.W

12,024.00


5,140 00


292 00


952.00

1,390,00

984.00."

1,456.00

454.00


075.00.


1,470.00


880-00

1 508 00


92O..OD


868-00


309 00


■1'36,00


1.458.00


31G 00

3,906.00


1.456.00, 2,784,00 5,427,00 j:,; n nK


100.00

17? 00


1,600,00


5,448,00 4.2B0-DQ 824,00

2,026-00

140:30 ~

552,00

0.00

3,256,00


639,.00

404.00

1,668.00

332 .OP

15.530.00

272:00


4.530.00


333.00


8114,00


1,000.00


l ,800.00


G24.00

OOP,


748 00


2.440 00


3,507,50


303,439,50

269,360.00


0.00

01,600,00 i£a2o.oa


I Q,P0A5p 9,020:00

O, CP

4.224:00


2,074.50 165,00


336.0-0


51,00

0.00 721,50


4,075.50 1250.00 1,914,00 13,368.00 2,134.00 2,511,60 27,880.00 12,319 20 5.148,00 7.608 00


12.740.00 29,232.00 24,421,50 2,475.00 875.00

1,032,00

25 200,00

3,632.00

25 680 00

3,29600

4.258,80

140,30 2,856,00 13.264.00 10,543,00


1,351.50 , 808 OP 4,5B7.00 2.324,00 69,635.00

748,00

18.144,00


39,942.09


9J12.00


0 00


0,00


1.6SB.;0Q


0,00


0,00

2,550,00


D.PO


0 00


4,974.00

" 0 00


0.00


0 00

9 120 00


21280:00

637 50


320,00


OOP 4,008 00


4.145,00

0,00


0.00


0.00

7.600.00


3,334,50

1,443,00

0.00

0,00

0,00 990.00

OOP

75.00

643 50

187.50


291 00

448.50

597 00 0 00

429 00

951 00

322 50 1,039,50

564 00

195 00

190 50


602 50


508 50


414 00

I.3I 7.00


120.00


1fl6.0D


1,464,75

273.00


337.50


37.59


1,605 00 309,00

 • 760.50

 • 91.50 357 00

0-00

610 50

 • 238.50

 • 151.50

 • 625.50 124 50

 • 1.243.50

0.00

1,701.00


187 50

705 00


Dimensiuni artera


Măturat mecanizat stradă


Măturat manual trotuare


Măturat manual stradă


Nr. Crt


Tip arteră


 • 636

 • 637

 • 638


Intrare bulevard slrada__


strada


Ministerului Miiceu ElktUi?

Mircti.1 Pfilrn


iilrnda


 • 656

 • 657 65B

 • 659

 • 660

661


Mrada

h.ncLT strada Urnita strada slrada strada Intrară Ini fam

Inlrmi'

U .v | i intrare strada


662

 • 663

 • 664

 • 665

 • 666

667 iBGB

689


dĂirit

_ir.ui.1 itțrgda

Mrndri

slrada


intrare airada strada slrada

_h J ->n jJllLl. :.!f.i'-l-i


slrada îrțtfnra t, trăda


674


strada


strada


strada strada slrada


slrada intrare slrada strada


.strada^, sțrjdB bulevard


strada


688

689


șlnrda strada


G90


strada strada


651


tirada


integre


053


a I radu


 • 694

 • 695


595

697


-.b .l l j_ strada ntt.idn


atrntfg


tirada


698


sosea


699


intrare


700


701


 • 702

 • 703

 • 704

 • 705

 • 706


Strada


strada slrada slrada d iim sosea


 • 707

 • 708

 • 709

 • 710


strada bulevard slrada slrada


 • 711

 • 712

 • 713


 • 714

 • 715

 • 716

 • 717

 • 718

 • 719

 • 720


strada strada strada


721


slrada slrada sosea slrada sțrada

\tr;irtn

303011


slrada


 • 722

 • 723


 • 724

 • 725

72G


rtlrada strada.


aifâda


727


 • 728

 • 729

 • 730


slrada


731


slrada slrada tirada"


șliadn


.733


strada


strada


735


strada


73b


Mrada


737


Mfăda


738


sosea


 • 739

 • 740


vli.nda


slradaMifcșj Zotllaaiiu


Mlrcejti___________________

Mimn Coillri ______

Vi' 1: '?■ 1_____________________________________________

Mitropolit Andfflii laguna Mitropolit Varlaam_______

MlJ-ilifo_____________________

Modestiei_______________

Modrogan _______

Moeciu_________

Moiqrad_______________

Mojdovei


Morteas-a (fosta Qrăanlului)

Monetăriei

Movilitei

Moviljloi________

Muntele Găina

Munteniei______

Munții Gutinului

Munții Taka

Mureș________

Murfallar


Murmurului Mușeteștj Mmm ul ZamțiJ ccmn Muzicuței Nadeș_____

Napoca Nalației Naturalișlilor


Naum Râmniceanu

Navigatorilor_______

Navigației_________

Nazarcea


Nămăești


Năvodari Ncaqoe Vodă Neajlovului


Neamului


Neatârnării Neatârnării Niagara


NicoaJe Racola


Nicoale Șerban Nicolae Bâlcescu Nicolae Boldiccanu


Nicolae C Dona


Nicolae Capșa


Nicolae Coculcscu Nicolae Con si a nlinescu


Nirainn Cucii Slamstescu


Nlțntao Oascălti


NI colan G Cnunrtfii Nli-alac Cjluleșteami Nlcalae Golosdti


Nlcctno Minoviot


îJru-afntr f-i'ir-ureimm


Nicolae Tiiulescu (scuar central 750 mf]

MEanîșll


riicujap Costinușcu


NicuJae Creiulg sem Niculae lonescu Niculae Velescu Nikolai Gogol Nisipoasa NordulLii


Nuvelei ________

Oaspeților

Pastei___________

Oașului ________

Occldanlulitl_____

Ocli nanului

Ocna Mureș Octav Cocărăscu Octavian Moraru Odăii


Qinei_____

Olteniei omului Orhidoo'or


Orlando


Oslo


Ostașilor


Padina


Paharnicului


Pajurci


Pajurci


Palisandrului Panail Istrati


Pancm


Parânijdliat___________

Pafapnuilui__________

parșschlyg Ginirqtml pârău! Rece


P.U Eulul

Pari-..


Pavel Dimilrlcvlc-i K.inclc.ll (1250 ni cu 2 ■.cuartrn cnntrate)_____________


PăUilea


Păunilor


5P,75P_.P0 OOP


19 455 00


25.375,00

1.072,00


1.552.00 0 00

1.072.DQ

70,752-00


121.800 00

0,00


.477 60


6,704 00


2.608.00


11.732 00


5,700.00


0.00


7.782.00


3,525,00

0,00


£.485,00

2 933 00


145.50

2,175.00 402.00

1,945,50

1,257,00

978,00


1,424 00 83.00 71400

445 00

69 00 250.00 1.36800


64,00

193.00

1 12.00

256 00'


1,046.00

1,422.00

45,50 240.00 428 00 183 00


6B 00

520.00


620.00 93.00;

612.0Q


jțl Z.PD

08 00

726 00


436 00


143.00


565.00


1.084.00


394,00

1 071 00,


222 010


565,50

612 00

129 00


203 00


icnjo

470JOO


431,00


107.00


yti.tio

336,00


1,440,00


214,l>0


31,7.00


520 00


1,475 00


6 00


62.00


68 00


248,00 70,00 78 00

930,00

1,894.00


910.00

1,020.00

754,00

659,00


347,00

86.00

344.00


617.00

58,00

4,703.00


273 QO

813 00


195.00


124,00

258.00


2,532.00


221,00


168,00


1,135,00


817.00

634.00


.410.013


0.00

35,700.00


12,145.00

D.DO

0.00


37,980,00

0.00


5,880.00


0.00


0,00


0.00


0 00


1,492.00

178 00

1,958 OQ

2.545.00 49B60

2,142.00

1,780.00 138.00 500,00 16,416.00


2.856.00

7 120 00

2,76,00


0,00

16.416.00


64 00 579 00

56,00

256.00


0.00


18,343.80

45.50

921.30


1,712.00

0,00


204.00

1,144,00


3.720 00 ~93 00

0 00


148 00

10,752,00


OOP

1,872,00


204 00


2,904,00


3,164 00


1,308.00

~ 420.00


1.695.00


OOP

422.50

788-00

4,282-00


,520.00'


630.00


1,131.00


25,704.00

258,00

624.00


400,00


1,222.00


3,448.00


513,60


0 00


4,03^00


Bț),040.00

0.00


2 536 00


500.00

0.00


101,185.00


201 00


186.00

244 80


1,240,00


280.00

468 00_

0 00

23,296 20


1.820.00 14,280,00

3.016 00

1.581,60


1,735.00 172.00 "

1.37S.Q0


3 702.00 522.00

3 406,00*


819 00 3 252 00 1 194.00 1.472.00 1,365,00 744,00


1,212.60


0.00


663,00


168,00


21,565,00


3,268.00


2,536,00

1,010,00

1 200.00


224.00

51.2.00


0,00

ț 7.064.00

182.00 996.00 1,712.00 0.00

272-00 2,080,00 7,440.00

372 00


10,757.100


0,00

2,49‘J.PO


0.00


.904,00


6,780 00


D.DO


2,560.03


67B,Q0

1,576 00

4,284.00


833,00


2.262. DO


0,00

516.00

832,00


400,00


1,880.00


3,448,00


856.00


0 00


2t56e 00

0,00


n.ftfi


2,535.00


41,300.00


268 00

496 00

272 00


952.00


560.00

624,00

0,00

0.00


3,640.00 0 00

3,016,00

2,636.00


0,00

344 00

1,376,00


4,936.00 464.QO  0,00


1,092.00

3 252 00

1.592 00

0,00

1,560.00

992.00


1,032.00


0.00


884.00


0.00


13,620.00


3,268.00


2,530,00

1 R1G 00

1 țiuu.uu


1.112.00


560.00

1.536.00

39,748 00

15,779.60

282 10

2,664,30

23.540.00

3 001.20


18,305.00

0.00

0,00

0.00 20,972.00

0.00


0.00

0.00

8,568.00


OOP


0 00


0.00


2JțffiO.DO

25,088.00


18,200.00

10,200 OO 9,048 00 8,985,40 4,511 00 774.00

4.128 00


5460,00

9*756,00

7,96000, 5,868,00

I 1,1 15.00

2,232,00


0,00

44.800.00


8,672.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0,00

0.00


342,720.00 0 00

O 00


0.00


6.4 05.00


151,280,00

" OOP


0.00


0 00


289,100.00


110,070,40

0,00 57,120.00

0,00

0.00 19,432,00

0,00

0.00


30 912 00


7,056.00


0.00

.376.00


8,640.00


0 00


U-UU


000


n m’


8,850 00


11,364.00

O.QQ

5.120.00


Q.0D_


1,712.00

0.00


0,00

0.00


1,240.00

0.00 o 00


0 00

3 584 00


7,765.40

0.00

2,040.00

0.00

0.00

0.00


0,00

0,00

1,851.00


0.00


9,406.00


0,00

0 00


0 00


1 472 00


4,611.00


000


24,367 00


96,00

289.50

1'68,00

384,00

0.00 2,133,00

0,00


102.00

780.00

930.00

0,00

0.00

222 00

1.344.00


1.089.00

1 35S 00


G54.00

214,50

B47.50

0.00

960 00


1,606 50

333.00

848 25

918,00

193.50


117,00

0.00

2,841.00

1,365.00

1.530,00

1,131.00

 • 968.50

 • 520.50


597.00.


1.702.50


B00 00

273.0074 S

746


strada


74?

748


rtrada


740


bulevard strada


 • 750

 • 751

 • 752

 • 753


ilrndii strada strada strada


 • 754

 • 755

 • 756


 • 757

 • 758


strada strada sltada


759


strada sosea.


 • 760

 • 761

 • 762

 • 763

 • 764

 • 765

 • 766


li J.i


767

76S


al rada

■ îmi i strada strada strada strada strada


 • 769

 • 770


strada strada


771


cale strada


 • 772

 • 773


strada


774


strada,

Jli ;J i


775


strada