Hotărârea nr. 112/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 01.04.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național

Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/30.10. 2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se modifică art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/30.10.2018 și va avea următorul cuprins:

”(1) Se aprobă acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 900 lei/lunar/persoană singură, sau familie, pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă, pentru perioada 15 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2020, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre ”,

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.337/30.10.2018 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționată la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 17 consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 01.04.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


AZÂuătaCefalan


Nr:   112

Data: 01.04.2019