Hotărârea nr. 11/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării ASOCIA ȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

„ION IONESCU DE LA BRAD'’ SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Acordul de Principiu nr.Cl 119/06.12.2017/8851 1/14.12.2017, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) și fit. e), alin. 6 lit. a) pct. 1,3, 4-6, 9, 11 și pct. 19, art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. j), k) și q) și afin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind asocierea între Sectorul 1 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, în vederea înființării Asociației pentru Dezvoltare Durabilă „Ion Ionescu de la Brad Sector 1 BUCUREȘTI.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Serviciul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional, Direcția Investiții și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 11

Data: 28.01.2019