Hotărârea nr. 109/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții și Direcția Juridică din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare a scrisorilor de intenție ale Federației Române de Tenis, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 37422/13.09.2018, 46389/ 05.11.2018 și respectiv 48442/16.11.2018 privind propunerea unui parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis privind reamenajarea bazei sportive de tenis;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) , lit. q) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Crisf


CONTRASEMNEAZĂ,
ITAR,


Nr.: 109

Data: 26.03.2019