Hotărârea nr. 108/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 26.03.2019 privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos.

Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1- Serviciul Poliția Animalelor, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

Ținând seama de prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale;

Având în vedere Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor -ANSVSA nr. 31/2008 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor, din cadrul Poliției Locale Sector 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.170/2017 privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale;

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și ai*t. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind utilizarea privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Contractul de adopție a câinilor menționați la art. 1, conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Costurile necesare desfășurării activităților ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 1.

Art. 4. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 170/2017 privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale.

Art.5. - (1) - Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂCefaian


Nr.:   108

Data: 26.03.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 108/26.03.2019


PREȘEDINTE DE ȘE Marian Cristia

REGULAMENT

privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centruli\iTcritpriaJ>lt Adăpostire și protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. | activități asistate de animale

CAPITOLUL I

Considerații generale

Utilizarea animalelor de companie în tratamentul complementar al diverselor afecțiuni medicale este o metodă din ce în ce mai folosită, în special datorită beneficiilor pe care acest tip de terapie le poate aduce. Implicarea animalelor în tratamentul diferitelor afecțiuni de natură fizică, psihologică sau socială, contribuie la ameliorarea stărilor de sănătate a persoanelor care suferă de aceste afecțiuni. In cele mai multe situații se utilizează în special câinii datorită naturii lor docile, ușurinței cu care pot fi dresați, dar și datorită atașamentului oamenilor față de aceste animale.

în cele mai multe cazuri în care s-au aplicat terapiile cu animale, au fost constatate îmbunătățiri semnificative atât ale stării de sănătate, cât și ale stării psihice ale persoanelor care au beneficiat de aceste terapii. Astfel, au fost observate efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular (ex. diminuarea presiunii arteriale și a frecvenței cardiace), sistemului muscular (ameliorarea capacitățiilor psihomotorii, forței musculare și echilibrului) și sistemului nervos (ameliorarea capacităților de socializare, memorarea, concentrare).

O altă aplicație a acestei terapii o reprezintă utilizarea câinilor pentru activități ce urmăresc îmbunătățirea interacțiunii sociale a persoanele instituționalizate și dezvoltarea unor comportamente prosociale. Implicarea acestor categorii de persoane în activități menite să dezvolte reacții afective pozitive, contribuie semnificativ la ameliorarea stării fizice și/sau psihice și astfel la o creștere a încrederii și atitudinii pozitive față de viață.

Pe lângă beneficiile pe care acest tip de terapie le poate aduce persoanelor instituționalizate, o latură importantă a acestei activități o reprezintă și promovarea folosirii câinilor fără stăpân în alte tipuri de activități, menite să demonstreze utilitatea lor într-o societate, pledând astfel pentru bunăstarea și sănătatea animalelor implicate în aceste programe.

CAPITOLUL II

Descrierea și conținutul:

Proiectul urmărește selectarea și pregătirea, prin tehnici de dresaj specifice, a unui număr de câini fără stăpân, din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară Odăi, în vederea utilizării lor în următoarele tipuri de activități, astfel:

 • •  Activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoanele aflate în Centrele de îngrijire și asistență;

 • •  Activități educaționale, motivaționalc și recreaționale pentru copiii din cadrul

Centrelor de plasament.

 • •  Darea în adopție către persoane fizice care necesită un câine social sau de terapie

 • •  Darea în adopție către asociații care prestează servicii sociale în beneficiul persoanelor diagnosticate cu diferite afecțiuni sau persoanelor care nu au familie sau persoanelor care necesită îngrijiri medicale în vederea tratării unor dependente sau care au în domeniul de activitate terapie cu animale

Dresarea câinilor fără stăpân urmărește pregătirea lor din punct de vedere comportamental, astfel încât aceste animale să corespundă folosirii în aceste programe. Animalele declarate apte pentru activități asistate vor fi incluse în programe specifice, ce se vor desfășura sub forma unor întâlniri între câinii special dresați, însoțiți de instructori și personalul specializat din cadrul Serviciului Poliția Animalelor, și persoanele aflate în Centrele de asistență socială, întâlniri ce vor avea loc sub supravegherea îngrijitorilor și/sau personalului medical specializat. în funcție de aptitudini, necesități și la recomandarea dresorului, câinii special dresați pot fi de asemenea dați în adopție către persoane fizice sau juridică, care justifica necesitatea adoptării unui astfel de câine.

Conținutul întâlnirilor se stabilește în funcție de specificul activității desfășurate, astfel:

 • 1. Activitățile de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoanele aflate în Centrele de îngrijire și asistență: în cadrul acestor activități, persoanele beneficiare pot socializa cu animalele, le pot mângâia, plimba, participa activ la ședințe de dresaj. Această activitate are drept scop oferirea unei alternative de utilizare a timpului liber și implicarea persoanele beneficiare și în alte activități, diferite de cele practicate zilnic.

 • 2. Activități educaționale, motivaționale și recreaționale pentru copiii din cadrul Centrelor de plasament: în cadrul acestei activități, copiii pot socializa cu câinii, pot învăța cum se îngrijește un animal, se pot juca cu aceștia, pot participa activ la ședințe de dresaj. Scopul acestei activități este acela de a implica copiii în activități menite să-i facă mai comunicativi, responsabili, creativi. Participarea lor în astfel de activități poate avea efecte pozitive din punct de vedere al formării comportamentului de viitor adult și al atitudinii față de viață.

 • 3. Darea în adopție către persoane fizice care necesită un câine social sau de terapie constau din: activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoanele fizice care necesită interacțiunea cu un câine social și darea în adopție efectivă: în cadrul acestor activități, persoanele beneficiare pot socializa cu animalele, le pot mângâia, plimba, participa activ la ședințe de dresaj. Aceasta activitate are drept scopa ameliorarea stării de sanatate a persoanei fizice solicitante.

 • 4. Darea în adopție către asociații care prestează servicii sociale în beneficiul persoanelor diagnosticate cu diferite afecțiuni sau persoanelor care nu au familie sau persoanelor care necesită îngrijiri medicale în vederea tratării unor dependențe sau care au în domeniul de activitate terapie cu animale constau din: activități de socializare a câinilor cu personalul specializat și cu vizitatorii adăpostului și activități educative în scopul de a învăța câinii selectați câteva reguli simple:mersul în lesă și la picior, comenzile de bază etc. și darea în adopție efectivă: in cadrul acestei activitati se urmărește selectarea a cât mai multor câini din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară Odăi, în vederea pregătirii lor și pentru adopția efectivă. Pregătirea acestor câini în vederea adopției va duce la creșterea semnificativă a numărului adopțiilor, deoarece potențialii adoptatori vor avea certitudinea că vor adopta un câine sociabil și educat.

CAPITOLUL III

Partenerii programului:

Inițiatorul proiectului va fi Poliția Locală Sector 1, prin Serviciul Poliția Animalelor, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Proiectul se va desfășura pe bază de protocol de colaborare încheiat între Poliția Locală Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. La proiect pot participa sau asista reprezentanții asociațiilor de protecția animalelor interesate.

CAPITOLUL IV

Obiectivele programului:

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt următoarele:

 • •  îmbunătățirea calității vieții persoanelor beneficiare, prin implicarea acestora în activități recreaționale, menite să le amelioreze starea de spirit și implicit sănătatea mentală și fizică;

 • •  Promovarea unor metode de terapie complementare ce pot contribui la ameliorarea stării de sănătate a persoanelor care suferă de diverse afecțiuni fizice sau psihice;

 • •   Identificarea oportunităților sociale de utilizare a câinilor fără stăpân în activități asistate;

 • •  Pregătirea și formărea de animale terapeute;

 • •  Promovarea importanței animalelor pentru societate, având în vedere contribuția lor la calitatea vieții;

 • •   încurajarea adopției câinilor fără stăpân prin dovedirea utilității lor pentru societate;

 • •   Informarea cetățenilor sectorului 1 cu privire la posibilitatea beneficierii de servicii de asistență cu ajutorul animalelor;

 • •  Pregătirea animalelor pentru adopție si viata dc familie.

 • •   Imbunatatirea calitatii vieții cetățenilor, prin facilitarea adopției unui câine socializat si cu calitati terapeutice.

CAPITOLUL V

Activitățile ce urmează a se desfășura:

Selecția câinilor :

 • - Pentru desfășurarea acestui program vor fi folosiți câinii fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară situat în Șos. Odăi nr. 3-5, sector 1;

 • - Selecția inițială a câinilor va fi efectuată de către personalul calificat din cadrul Serviciului Poliția Animalelor în colaborare cu reprezentații organizațiilor de protective a animalelor care solicită acest lucru. Serviciul Poliția Animalelor are obligația să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil organizațiile de protective a animalelor interesate, despre programul orar și locul de desfășurare al acțiunilor de selecție a câinilor;

 • - Selecția finală câinilor ce vor participa la acest proiect se va face numai după o prealabilă evaluare, din punct de vedere comportamental al acestora, efectuată de către un dresor autorizat conform legii in prezenta reprezentanților orgasnizatiilor de protective a animalelor care solicita acest lucru. Serviciul Poliția Animalelor are obligația să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil organizațiile de protective a animalelor interesate, despre programul orar și locul de desfășurare al acțiunilor de selecție finala a câinilor;

 • - Se vor selecta câini cu vârste cuprinse între 3 luni și maximum 8 ani, de talie mijlocie, cu temperament docil, aflați într-o stare de sănătate și de întreținere corespunzătoare;

Examinarea medicală a câinilor selectați:

 • - Câinii selectați vor fi supuși unui examen clinic prin metode specifice de examinare, în vederea stabilirii stării de sănătate;

 • - Examinarea clinică va fi efectuată de către medici veterinari organizați conform legii;

 • - Câinii selectați, declarați clinic sănătoși, vor fi supuși tratamentelor profilactice specifice (deparazitări interne și externe, vaccinări polivalente și antirabice), pentru prevenirea îmbolnăvirii persoanelor cu care intră în contact; toate tratamentele profilactice efectuate vor fi consemnate într-un carnet de sănătate pentru fiecare animal în parte;

 • - Câinii selectați vor fi supravegheați medical pe toată perioada dresării și utilizării lor;

-Câinii selectați vor fi obligatoriu sterilizați/castrați;

-Câinii selectați vor fi înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), pe numele Poliției Locale Sector 1, conform legii.

Stabilirea zonelor de cazare și a personalului responsabil cu îngrijirea câinilor;

 • - Câinii selectați vor fi cazați în zona administrativă a Centrului Teritorial Odăi unde se vor construi boxe special destinate cazării acestora;

 • - Personalul responsabil cu îngrijirea câinilor va fi desemnat din cadrul Serviciului Poliția Animalelor;

 • - Hrănirea câinilor se va face pe baza recomandărilor medicului veterinar de liberă practică organizat conform legii în funcție de greutate, anotimp și activitate depusă;

 • - Hrănirea câinilor se va face cu produse specifice activității zilnice desfășurate pentru asigurarea aportului energetic corespunzător;

 • - Adminstrarea rației de hrană se va face numai după efectuarea orelor de dresaj, pentru a evita accidentele nedorite (stare de saturație - vomă) și pentru a fi atrași de recompensele oferite în timpul dresajului.

Dresarea câinilor selectați:

Dresajul câinilor va fi efectuat de către conductor sub îndrumarea unor dresori autorizați conform legii. Pentru efectuarea dresajului vor fi alese zone (terenuri) ferite de excitanți (ex. diferite zgomote), iar dresajul se va efectua cu multă blândețe și afecțiune din partea conductorului.

La dresajul câinilor asistă, la cerere, reprezentanții organizațiilor de protective a animalelor. Serviciul Poliția Animalelor are obligația să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil organizațiile de protecția animalelor interesate,

Conductorii vor fi desemnați din cadrul personalului Serviciului Poliția Animalelor. Identificarea dresorilor autorizați conform legii, care să participe la acest proiect, revine Serviciului Poliția Animalelor.

Dresorul va stabili o perioada minimă de acomodare a câinelui cu conductorul, numele pe care îl va purta și harnașamentul aferent.

Dresajul specific general si de specializare va fi stabilit de către dresor in funcție de aptitudinile câinelui iar metodele de dresaj trebuie să respecte prevederile art.14 din Legea nr. 205/2004, cu modificările oficiale.

CAPITOLUL VI

Materiale necesare pentru desfășurarea proiectului:

Pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități sunt necesare următoarele materiale:

hrană uscată din gama PREMIUM / câine / normă - rație zilnică vase de inox (câte 2 pentru fiecare câine) ;

 • 1. hrană umedă - recompensă ( formată din carne de pui, vită, crenwurști pasăre) aprox. lOOg/câine/ședință dresaj;

 • 2.  materiale utilizate pentru dresaj:

 • 2.  lesă extensibilă, textilă 6m /câine;

 • 3.  botniță/câine;

 • 4.  zgardă piele/câine;

 • 5. ham/câine;

 • 6.  perii și pieptăni metalici pentru pansajul câinilor diversificate/câine;

 • 7.  carabinieră - 2 buc./câine;

 • 8. sfoară (cordelină) conducere câine lOm/câine ;

 • 9.  diverse jucării din cauciuc, alese special de dresor/câine.

materiale utilizate pentru igiena corporală a câinilor:

 • - șampon antiparazitar/câine;

 • - săpun lichid/câine;

 • - bureți pentru spălarea câinilor - 2 buc./câine;

 • - prosoape pentru baie (câte două pentru fiecare ).

De asemenea, va fi amenajată o încăpere, în cadrul Dispensarului veterinar ce deservește activității adăpostului, în vederea îngrijirii și asigurării igienei periodice a câinilor selectați, acesta urmând a fi utilată corespunzător.

 • d) materiale pentru dotarea conductorilor de câini:

 • - cizme cauciuc 1 pereche/conductor;

 • - salopete (combinezoane) penii u anLienamenl 2 peieuhi/uonduului,

 • e) materiale pentru realizarea curățeniei zilnice a spațiului de cazare a câinilor:

 • - cizme de cauciuc: 1 pereche/îngrijitor;

 • - echipament protecție/îngrijitor

- mătură plastic

 • - faraș metal

 • - lopată

 • - detergent și dezinfectant

 • f) auto special amenajat pentru transportul câinilor.

CAPI ȚOLUL VII

Personal implicat în desfășurarea programului

în vederea desfășurării corespunzătoare a proiectului vor participa efective din cadrul Poliției Locale Sector 1- Serviciul Poliția Animalelor, personal desemnat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, dresori autorizați conform legii și reprezentanți ai asociațiilor de protecție a animalelor interesate. Modul de colaborare dintre Poliția Locală Sector 1 - Serviciul Poliția Animalelor și dresorii autorizați va fi stabilit fie pe bază de protocol de colaborare, fie prin încheierea unor contracte de prestări servicii a căror valoare lunară nu va depăși echivalentul salariului brut al unui polițist local cu studii superioare, numărul orelor prestate lunar fiind de minim 120 de ore și maxim 160 de ore

CAPITOLUL VIII Teren de antrenament

în vederea desfășurări corespunzătoare a proiectului, Poliția Locală Sector 1 va identifica un teren corespunzător ca dimensiune, în urma consultării cu o organizație de specialitate, care va avea destinația de teren de joacă și antrenament, dotat corespunzător cu suprafețe de iarbă, nisip, obiecte specific. Acest teren va fi amplasat în arealul Adăpostului Odăi și va fi reamenajat corespunzător înainte să înceapă implementarea proiectului.

CAPITOLUL IX

Desfășurarea activităților ce fac obiectul proiectului

° activitățile care fac obiectul proiectului se vor desfășura cu respectarea prevederilor art. 17 și 18 din Legea nr. 205/2004.

- La activitățile care fac obiectul proiectului vor asistă reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor interesate. Serviciul Poliția Animalelor are obligația să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil organizațiile de protecție a animalelor interesate, despre programul orara și locul de desfășurarea al ședințelor de dresaj.

CAPITOLUL X

înlocuirea, pensionarea, adopția câinilor care participă la program

 • 1.  Câinii participanți la program vor putea fi înlocuiți din motive de sănătate, în cazul adopției sau decesului precum și în cazul în care nu se adaptează activităților prevăzute de program

 • 2.  Câinii participanți la program și selectați pentru a desfășura activități de socializare și educaționale cu persoanele aflate în centre de îngrijire și asistența sau cu copii aflați în centrele de plasament, vor fi putea fi scoși din program după 6 luni de activitate, dacă există cereri de adopție a acestora. în cazul în care nu există solicitări de activități pentru un câine, dar există cerere de adopție, acesta va putea fi scos din program și dat în adopție,

 • 3.  Câinii participanți la program vor fi pensionați după 7 ani de activitate chiar dacă nu a fost solicitată adoptarea lor. Câinii pensionați vor fi cazați la sfârșitul vieții în același condiții special și pot fi adoptați și după pensionare.

 • 4.  Pentru câinii declarați apți a fi adoptați de către o persoană fizică sau juridică se aplică Condițiile de adopție , stipulate separat în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2017. Formalizarea adopției se face printr-un contract de adopție, conform Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local.

CAPITOLUL XI

Beneficiarii proiectului si Condițiile de adopție a câinilor din adăpostul Odăi care sunt incluși în programul de dresaj

1. Beneficiarii proiectului:

 • -      Persoanele instituționalizate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială

și             Protecția Copilului Sector 1

 • -     Persoane juridice de drept public său privat cu profil umanitar care prestează

servicii       sociale în beneficiul persoanelor diagnosticate cu diferite afecțiuni sau

persoanelor care nu au familie sau persoanelor care necesită îngrijiri medicale în vederea tratării unor dependențe, prin reprezentant

 • -     Persoane juridice de drept public său privat cu profil de protecția animalelor

care au       în domeniul de activitate terapie cu animale sau derulează activități sociale cu

animale, prin reprezentant.

 • -     Persoane fizice care prezintă o situație familială care să justifice adoptarea unui câine socializat și dresat conform programului

2. l.Persoanele fizice sau juridice care au dreptul să adopte un câine care a luat parte la programul de dresaj

Persoane juridice de drept public său privat cu profil umanitar care prestează servicii sociale în beneficiul persoanelor diagnosticate cu diferite afecțiuni sau persoanelor care nu au familie sau persoanelor care necesită îngrijiri medicale în vederea tratării unor dependențe, prin reprezentant

Persoane juridice de drept public său privat cu profil de protecția animalelor care au în domeniul de activitate terapie cu animale sau derulează activități sociale cu animale, prin reprezentant.

Persoane fizice care prezintă o situație familială care să justifice adoptarea unui câine socializat și dresat conform programului

2. Condițiile și obligațiile adoptatorilor câinilor care au luat parte Ia programul de dresaj

2.1. Condițiile adopției de către o persoană juridică

 • •  Persoana juridică descrisă la punctul 1 care dorește să adopte un câine care a luat parte la programul de dresaj are obligația să depună o cerere prin care justifică nevoia unui câine socializat și dresat conform programului;

 • •  Adopția se aprobă în baza evaluării cererii potențialului adoptator și a raportului de evaluare a câinelui întocmit de dresorul cu care a lucrat.

 • •  Raportul de evaluare al dresorului va atesta dacă câinele se pretează pentru adopția respectivă sau nu. Raportul dc evaluare arc rol consultativ.

 • •  Adopția poate avea loc doar după ce dresorul declară prin raportul de evaluare încheierea programului de dresaj.

 • •  Persoana juridică descrisă la punctul 1 care dorește să adopte un câine va desemna un custode, în numele căruia, ca reprezentant al ei, se va face adopția.

 • •  Cererea adoptatorului va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare, înscriere, înmatriculare sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalității juridice sau al luării în evidență a persoanelor juridice legal înființate, după caz;

 • b) dovada domiciliului pe numele custodelui, în care există un spaȚiu adecvat nevoilor câinelui;

cjdovada cu privire la resursele financiare necesare întreținerii câinelui.

2.2.    Obligațiile adoptatorului persoană juridică

Persoana juridică descrisă la punctul 1 va desemna un reprezentant care va fi instituit ca fiind adoptatorul câinelui care a fost inclus în programul de dresaj. Datele de identificare ale reprezentantului adoptatorului vor fi trecute în toate documentele de adopție, precum și în toate documentele câinelui adoptat (carnet de sănătate, contract de adopție, pașaport etc.)

2.3 . Condițiile adopției de către o persoană fizică

 • ■   Persoana fizică descrisă la punctul 1 care dorește să adopte un câine care a luat parte la programul de dresaj are obligația să depună o cerere prin care justifică nevoia unui câine dresat socializat și dresat conform programului;

® Adopția se aprobă în baza evaluării cererii potențialului adoptator și a raportului de evaluare a câinelui întocmit de dresorul cu care a lucrat.

 • •  Raportul de evaluare al dresorului va atesta dacă câinele se pretează pentru adopția respectivă sau nu. Raportul de evaluare are rol consultativ.

 • ■  Adopția poate avea loc doar după ce dresorul declară prin raportul de evaluare încheierea programului de dresaj.

 • •  Cererea adoptatorului va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) act de identitate al adoptatorului;

 • b) dovada unui domiciliu în care există un spațiu adecvat nevoilor câinelui;

 • c) dovada cu privire la sursa de venit din care va fi întreținut câinele.

2.3.    Obligațiile adoptatorului persoană fizică

Persoana fizică descrisă la punctul 1 își va înscrie datele de identificare în toate documentele de adopție, precum și în toate documentele câinelui adoptat (carnet de sănătate, contract de adopție, pașaport etc.)

3. Contractul de adopție

Contractul de adopție al câinelui socializat si dresat conform programului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale, conf. HCL 170/30.06.2017 este actul juridic bilateral încheiat între Poliția Locală Sector 1 și adoptator, persoana juridică sau persoană fizică în sensul punctului 1 al prezentului proiect de hotărâre de consiliu local.

Contractul de adopție trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute. După evaluarea condițiilor adoptatorului, persoană juridică sau persoană fizică, conform punctelor 2.2, respectiv 2.3, se încheie Contractul de adopție între Serviciul Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale Sectorul 1, pe de o parte, și adoptatorul, persoana juridică sau persoana fizică în sensul punctului 1 al prezentului proiect de hotărâre dc consiliu local, pe de altă parte, care va avea conținutul prevăzut în Anexa 2 a prezentei hotărâri.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/26.03.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

CONTRACT DE ADOPȚIE

Nr. _ din _

Art.l. încheiat astăzi.....................................

Intre:

Politia Locala a Sectorului 1

Și

Asociatia/Institutia/Dl/Dna/_____

CUI/CNP:_____________________________

prin        reprezentant:________________ _                    _____________________

domiciliat în localitatea__            _                 jud______________,

Str.___________________________. nr.____,         identificat cu C.I. Seria______Nr._________,

eliberat de__,CNP ______________________, Telefon

mobil..........................., în calitate de Adoptator

Adresa la care va locui efectiv animalul adoptat:

Se încheie următorul contract:

Art. 2. Obiectul contractului

II reprezintă încredințarea spre adopție de către Poliția Locală Sector 1 a unui animal din specia canină cu respectarea următoarelor clauze:

DATELE ANIMALULUI ADOPTAT:

Nume:

Rasa:

Nr. microcip:

Sex:

Talie:

Varsta:

Carnet de sanatate: Seria

Sterilizare: Da    | Nu |   |

Deparazitări:

Culoare:

Vaccinări:

Semne particulare:

Starea sanatatii:

Comportament:

Pentru a putea adopta acest câine, eu, Adoptatorul mă angajez să-i asigur un cămin pentru toată durata vieții, hrana specifică speciei, în funcție de rasa și talia câinelui, apă proaspătă, adăpost, protecție umană și asistență medicală conform tuturor nevoilor câinelui care face obiectul adopției. în cazul în care din orice motiv nu mai îmi este cu putință să asigur aceste condiții mă angajez să retumez animalul pe propriile costuri Politiei locale a Sectorului 1.

A

Art.3. In sensul prezentului contract adoptatorul are următoarele obligații:

 • a) să nu lege câinele în lanț de o cușcă, casă sau alt obiect, excepție facând-o ca măsură temporară și doar pentru a-i asigura protecția lui sau altor animale sau oameni. Câinele poate fi și trebuie ținut legat când este necesar și pe o perioadă limitată de timp într-o lesă sigură și corespunzătoare, pentru a-1 proteja de orice fel de pericol.

 • b) să nu vândă sau abandoneze în nici o condiție câinele, ci, precum este menționat în preambul, să-l returneze Politiei Locale în cazul în care nu îl mai poate ține sau nu îi poate asigura condițiile stipulate.

 • c) în cazul în care i se recomandă sau sugerează procedura eutanasierii de către un medic veterinar, să informeze de îndată Politia Locala a Sectorului 1 în legătură cu toate detaliile acestei cerințe sau sugestii. Câinele nu va fi eutanasiat decât în cazul suferinței iremediabile sau unei boli incurabile. Chiar și în acest caz, un raport scris de către veterinar în care se menționează motivele pentru care se recomandă eutanasierea, notificarea adoptatorului și acordul acestuia sunt obligatorii pentru de a eutanasia câinele. Adoptatorul răspunde, în condițiile legii și ale prezentului contract, pentru orice decizie luată referitoare la eutanasiere fără respectarea condițiilor menționate.

 • d) să nu permită câinelui să meargă liber, fără lesă, decât în spații îngrădite și sigure.

 • e) în cazul în care câinele este pierdut sau furat să depună toate eforturile să recupereze animalul.

 • f) în cazul în care câinele este confiscat, să plătească orice taxă sau amendă necesară.

 • g) să permită unui reprezentant al Politiei Locale Sector 1 să investigheze starea animalului, după o notificare în termen scurt din partea reprezentantului Poliției Locale Sector 1, făcută prin orice mijloc de comunicare.

 • h) să predea de îndată câinele, de bună voie, către Poliția Locală Sectorul 1 sau către o altă entitate de protecție a animalelor, în cazul în care se observă neglijarea, abuzul, practicarea luptelor de câini sau alte situații similare de către Poliția Locală Sector 1 sau de către altă persoană interesată care face o astfel de sesizare întemeiată transmisă Poliției Locale Sector 1.

 • i) să returneze câinele Poliției Locale Sector 1, în cazul în care câinele nu se adaptează în noul mediu, situație dovedită de către adoptator și evaluată de către Poliția Locală din cadrul Sectorului 1, Politia Locala Sector 1 urmând să îl preia înapoi fără nici un fel de obiecție.

 • j) să asigure animalului adoptat vaccinarea anuală, deparazitările interne și externe, să îl înscrie la un cabinet veterinar, pentru evaluarea periodică a stării de sănătate precum și să asigure animalului tratament veterinar adecvat, în caz de vătămare corporală sau boală.

 • k)  să respecte clauzele prezentului contract,cu scopul de a evita orice încălcare și punere în primejdie a vieții, sănătății sau integrității psihice a câinelui, sub sancțiunea capturării de către serviciile de gestionare a câinilor fara stăpân a câinelui și a obligării la plata unor daune-interese pentru nerespectarea prezentului contract.

 • l) să ia masuri pentru sterilizarea animalului, prin personal specializat, dacă adoptă un animal nesterilizat;

Ambele părți au citit și înțeles conținutul prezentului contract și se angajează să respecte toate regulile stipulate.

Adoptator


Politia Locala Sector 1, prin reprezentant