Hotărârea nr. 107/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. VALSULUI NR. 19- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1890/20.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. R320/20.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 2951/12.03.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. George-Daniel Roșu și ilustrare volumetrică însușită de urb. Aurora Gabriela M. Pavel;

Avizul Ministerului Transporturilor nr. 42365/3 1.10.2018, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Direcția Dezvoltare nr. 6/5/1675/29.10.2018, Avizul Compania Națională de Căi Ferate ,,CFR”-S.A. - Consiliul Tebnico-Fconomic nr, R, 2/18/398/06.09.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. VALSULUI NR. 19 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R320/20.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ,


ECRETAR


liîmNicoleta Cefalan


Nr:   107

Data: 26.03.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de Pintilie Ionel și Pintilie Adrian cu adresa îi

nr. 18713 din 10.05.2018, completată cu nr. 7056 din 18.02.2019. în conformitate cu prevederile Legii 1    „r,, 11, i > o urhnnicmiil <•! i morîî Ho'Sri e,      r, I ,‘l       „linrinnn, o „ m > I


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ NR. R320/20.02.2019

PENTRU

PUD - STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1

Construire locuință individuală cu două unități locative P+1E Prezentul Aviz, modifică Aviz nr. 320/29.11.2018 în ceea ce privește c<|jiy^lpyj^./^ /IGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 355,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul 270814. eliberat la data de 08.05.2018.

INIȚIATOR: PINTILIE IONEL, PINTILIE PAI L-ADRIAN

PROIECTANT: S.C. URBAN AMBIT1ON S.R.L.

SPECIALIST CI' DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Aurora Gabriela M. Pavcl (RUR: D, Dj. DZo- E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Valsului nr. 17: Est - str. Baia Sprie nr. 26, str. Baia Sprie nr. 28; Sud -str. Valsului nr. 19A; Vest - artera de circulație str. Valsului.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau Iară rețele edilitare. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I506/37/V/32476 din 03.09.2018.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1.2 pentru P+IE, Hmax.= 7.00 metri RHmax.= P+1E. Se admite uni nivel mansardal înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - Retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale: dreapta - la limita de proprietate, cu o curte de lumină dc zona mediană (se prezintă acord notarial vecin str. Valsului nr. 19A cu încheierea de autentificare nr. 325/17.03.2017, B.I.N. Simion Cristinu-Dcnisa); stânga - minim 3.00 metri spre zona frontală, respectiv minim 4,00 metri spre zona posterioară.

Retrageri minime față de limitu posterioară minim 5,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Valsului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 2951/12.03.2018.

ECHIPARE TEfINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Georgc-Daniel Roșu și ilustrare volumetrică însușită de urb. Aurora Gabriela M. Pavcl.


Se prezintă Avizul Ministerului Transporturilor nr. 42365/31.10.2018, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Direcția

Dezvoltare nr. 6/5/1675/29.10.2018, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Consiliul Tchnico-Economic nr. R. 2/18/398/06.09.2018.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/9/19.06.2018, se avizează tăvorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1506/37/V/32476 din 03.09.2018. emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului L.ocal al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.


ARHITECT ȘEF

PRIMA

PRIVIN

CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


IA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREAfm .1‘VTi‘j ’âFPnn-SW /

f 580"Tp8.130'\

f 332 ^7.139

îjșa

llk. 580/746.856 /

332^22 434

» V

T 5«p 70.83^/

332 317.ÎBS<

: -332 314.234

fs

580 7«\fi3

311.482

Se6‘76>4».,,

7^

580 J63.«>

\3j2

8

0X9

'''W?'3tf.4O4  '

9 <

5^7^85

332T^.156

'J&O 753.725

332 306

^580 733.300

CM /

* \^=355mp.

243018