Hotărârea nr. 106/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1837/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 31/18.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 15624/11.10.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Mircea Radu N. Savu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. ABRUD NR. 112 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 31/18.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


RETAR icolcta Cefalan


Nr:   106

Data: 26.03.2019

_ pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLE.MIi.VFĂRl

www. primari ase erori .roCa urmare a cererii adresate de Sandu Constantin cu adresa în                                           registrată la nr. 36r..„

05.09.2018, completată cu nr. 53727 din 21.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.pt)/ (H^înwnd amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

tlIȚfoi 'fol? "*................ I

i

i


'2,

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1 Construire locuință colectivă P+2E+M (3 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 213.00 mp (214,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată Extrasul de Caile Funciară nr. 215560. eliberat la data de 02.04.2018.

INIȚIATOR: SANDU CONSTANTIN PROIECTANT: S.C. RAUM PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mireea Radu N. Savu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest - artera de circulație str. Abrud; Nord-Est - str. Abrud nr. 114, str. Abrud nr. 114A; Sud-Est-str. Ing. Zablovski nr. 32; Sud-Vcst - str. Abrud nr. 1 10.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 14CGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie in volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 in de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 889/42/A/l 4782 din 08.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CU l'max.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, l lmax.= 10,00 metri, RIlmax.= P+2E. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 609c» din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime dc maxim 15,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va lî egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale -dreapta - la limita de proprietate; stânga - la limita dc proprietate.

Retrageri minime față dc limita posterioară - retras minim 5,00 metri.

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Abrud, conform avizului Comisiei 'Tehnice dc Circulații nr. 15624/11.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. Eugen M. lonescu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Mircea Radu N. Savu.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/5/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D I AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 889/42/A/14782 din 08.06.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.
întocmit,, Andra (Zitfcă /
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CĂLITĂ[II qpPNdWÎ APRAfV


Bd Banu Manta nr. 9. Sectorul I București: Ol 1222 l ei. +40-21-319.I0J3: l ax: +40-21-3 19.10.06 Email: regi stratu raxgpri mari as I. ro
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D (i,i + 1)

X [m]

Y [m]

1

329499.723

585393.124

21.56

2

329488.071

585411.260

9.87

3

329479.745

585405.951

21.60

4

329491.367

585387.744

9.94

S(NC 215560)=214mp  P=62.97m


BILANȚ TERITORIAL

NR.

CRT

SUBZONE FUNCȚIONALE

SUPRAFAȚA

(mp)

SUPRAFAȚA

(%)

1.

CIRCULAȚII AUTO / PIETONALE

74,50 mp

35,00%

2.

IMOBIL LOCUINȚE P+2E + M

96,50 mp

45,00%

3.

SPATII VERZI AMENAJATE

43 mp

20,00%

4.

SUPRAFAȚA PARCELA

214 mp

100,00%


Desenat:

arh. M. Savu

Proiectat:

arh. M. Savu

Sef proiect:

arh. M. Savu

V

Beneficiar

SANDU CONSTANTIN


Proiect:

PUD - LOCUINȚA COLECTIVA P+2E+M

Str. Abrud, Nr. 112, Sector 1, București

Planșa:

Contract: 480 / 2018

Faza:

P.U.D,

Data:

08. 2018

Scara:

1 : 500