Hotărârea nr. 105/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1769/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 30/18.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10563 din 23.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist dr. ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Radu Lucian George V. Popescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. BANAT NR. 31A -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 30/18.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
pentru-Cjetcițcan, pentru bunăstareBIROUL REGLEMEN3ĂRJ


Ca                 adresate de Stănoaia Dănuț-Nicolae cu adresa

37311 din 12.09.2018, completată cu nr. 53741 din 21.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nf.350/|2Q0l privjnd amenajarea

OCALALSECTOr<|Juj


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:

Nr


: urmați

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. BANAT NR. 31A - SEC TOR I

Demolare parțială și supraetajare locuință individuală P+IE+M


li

i<jtat/[?n'vaiă^^oîjGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 56,00 mp (95,00 mp din măsurători cadastrale), propriei Extrasul de Carte Funciară nr. 204370, eliberat la data de 05.09.2018.

INIȚIATOR: STĂNOA1A DĂNUȚ NICOLAE PROIECTANT: S.C. CRAPII TRONIC XM S.R.L.

SPECIALIS T Cl DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. urb. Radu Lucian George V. Popcscu (RUR: Dzo. E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Banat nr. 31; Sud - str. Bihor nr. 32; Est - str. Banat nr. 32; Vest - artera de circulație str. Banat.

PREV'EDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 929/96/B/6909 din 05.06.2018.


Indicatorii Urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, I lmax.= 10,00 metri. Rllmax.= P+2E. Se admite un nivel mansardei înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament: Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - la limita de proprietate; stânga - retras minim 2,00 metri, cu un balcon la etajul I ieșit în consolă până la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară: retras minim 4.00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Banat, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 10563 din 23.08.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de dr. ing. Ghcorghc Constantin Gh. Rusu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Radu Lucian George V. Popcscu.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/10/09.10.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 929/96/B/6909 din 05.06.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.PRIMĂRIA A POST CERTIFICATA ISO 9001 2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII qr cm i-rsaia ai-onn*

Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

lei. +40-21-3 19.10 13; lax: +40-21-319,10.06


Email: registratura« printariasI io

l,nn.,i,,,.i

ti


DOCUMENTATE PLAN URBANISTIC DE DETALIUPOT existent = 62%,

POT propus = 55% (REDUS DUPĂ DEMOLAREA PARȚIALA)

CUTeristent==0,6 mp. ADCI mp. teren

CUT propus = 1.3 mp. ADC / mp. teren

VERIFICATOR/ EXPERT

° GNUMEH

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

X4*l

GRAPH TRONIC XM

-J40/7601/1992

Beneficiar: STANOAIA DANUT NICOLAE

Proiect nr:

13/2018

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:500

Titlu proiect:

CONSOLIDARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER, REZULTÂND O LOCUINȚA P+1E+M

STRADA BANAT, NR. 31 A. SECTOR 1, BUCUREȘTI

Faza:

P.U.D.

Sff PROIECT

ARH. RADU POPE SC U

1 PROIECTAT

ARH. RADU POPESCU

Data:

03/2018

Planșa nr: U05

DESENAT

ARH. RADU MARINESCU

Titlu planșa: REGLEMENTARI