Hotărârea nr. 104/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

ALEEA TEIȘANINR. 214-216 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1741/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 27/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10825 din 20.07.2017 si Notă Internă Direcția Cadastru, f ond funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală nr. N.68/13.02.2019;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație notarială proprietar cu încheierea de autentificare nr. 6151/18.12.2018 - B.I.N. - Covariuc Ioan;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Eugenia-Emilia Ferședi și ilustrare volumetrică însușită de urb. diplomat Nicoleta V. Apavaloaie;

Aviz S.C. Veolia Apa Servicii S.R.L. nr. D435 din 20.08.2018;

Acord Ministerul Transporturilor nr. 35093 din 21.09.2017, Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Direcția Tehnică nr. 7/5/1005/20.09.2017, Aviz Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Consiliul Telmico-Economic nr. R. 2/11/377 din 17.08.2017.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.Z. „Aleea Teișani nr. 210-212 și nr. 214-216” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 334/31.10.2016, avizul arhitectului șef nr. 2/06.01.2016 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge documentația de urbanism P.U.D. - ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 - SECTOR 1, BUCUREȘTI.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost respinsă întrunind un număr de 6 voturi pentru, 8 abțineri -contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Ci
CO1\      WNEAZĂ,


ÎRETAR icbîeta Cefalan


Nr:   104

Data: 26.03.2019