Hotărârea nr. 103/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr. E/1742/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 26/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

  • -  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 16083/11.10.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație notarială cu încheierea de autentificare nr. 5143/20.12.2018 - Birou Notarial Public „Laura Badiu și Lidia Drăgan”;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrică însușită de arh. Emanuel Bogdan Bobic;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 22463/982 din 20.09.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

® P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 26/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr:   103

Data: 26.03.2019cor       1NEAZĂ,AR

Dani         ta Cefalanwww.prirnariascctorkro


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1 —Ml,—


îni cetățean, pentru bunăstare


Wc


Ca urmare a cererii adresalc de S.C. MAIA IM()B"!NVESI S/ltdL RHGLHMENTĂR1


J1CE 51 ARHI VĂ


București, înregistrată la nr. 40286 din 16.10.2017, completată cu nr. 6573 d in 04:012019. in cont privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările uit


ăjmatei îftr. 20, demisol, ap. 3, sector 2,


itafe 4j.i prevederile Legii nr.350/2001


AVIZ NR.

PENTRU PUD-STR. ALEXANDRII BRATU NR. 7-

Construirc imobil cu funcțiune mixtă - birouri, servicii, locuințe, comerț S+P+5E și imobil locuință colectivă S+P+4E+5Er (78 apartamente)


GENERAI DE IMOBILUL: în suprafață de 2600,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 216422, eliberat la data de 15.02.2019.

INIȚIATOR: S.C. MAIA IMOB INVEST S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P. Gli. Bogdan (RUR: D, E, F(.)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 231596. nr. cad. 268936; Sud - nr. cad. 242334, nr. cad. 23 1924, nr. cad. 230102, nr. cad. 231923, nr. cad. 244148, nr. cad. 237367; Est - artera de circulație str. Alexandru Bratu; Vest - nr. cad. 242387.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu sc allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1674/157/B/33174 din 05.10.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

Se prezintă acord notarial proprietari imobile din str. Alexandru Bratu nr. 7-9 și nr. 11 cu încheierea de autentificare nr. 1938/25.05.2018. CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Alexandru Bratu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16083/11.10.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație notarială cu încheierea de autentificare nr. 5143/20.12.2018 - Birou Notarial Public „l.aura Badiu și Lidia Drăgan”.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrică însușită de arh. Emanuel Bogdan Bobic.

Se prezintă Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 22463/982 din 20.09.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/7/06.08.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1674/157/B/33174 din 05.10.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan

PRIMĂRIA*A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008

PRIVIND

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DF. MANAGEMENT AL CAIJTÂȚII

pm      ’âr-Rnrr


SISTEMUL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA

Bd Banii Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222

fel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06


Email: registraturarâlprimariasl,roPct

X(m)

Y(m)

1

582 375.49

334 593.91

2

582 377.57

334 595.26

3

582 398.79

334 592.79

4

582 469 19

334 584.60

5

582 486.43

334 557.39

6

582 474.54

334 558 82

7

582 454.78

334 561.19

0

582 434.88

334 563 50

9

582 415.12

334 565.86

10

582 395 85

334 568 15

11

582 372.42

334 570 62

S = 2600 mpBILANȚ TERITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

1.560

60

CIRCULAȚII

260

10

SPAȚIU PLANTAT

780

30

SUPRAFAȚA TOTALA

2.600

100

------”—      . -—z---------" •

.r


J40/988/2016; RO 35501691

Str. Dej nr.13A, sector 1, București

Str. Alexandru Bratu nr.7-9,

sector 1, București

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA - BIROURI, SERVICII, LOCUINȚE, COMERȚ - S+P+5E

LEGENDA

L1C limite


E-3 Limita zona studiata |—| Limita P.U.D. s Limite cadastrale s Limite UTR - P.U.G.

|     | Limite PUD aprobat

FUNCȚIUNIFuncțiune mixta


Locuințe colective


Parcela

/ Fond construit

[    "] Construcții noi identificate in foto

L---J satelit/documentatii de urbanism aprobate

|-   | Aliniere caracteristica

Circulații


Circulații carosabileCirculații pietonale

Plantație de aliniament

PROPUNERE
INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI CF RGU

Slot: 2600 mp

UTR - M3

POT:60 %

CUT : 2,5 mp ADC/mp teren

RHmax: S+P+5E

Hmax (cornișa): 20.00 m

*se vor realiza 78 apartamente, ~140 mp spatii comerciale si ~110 mp birouri

*se vor asigura 110 locuri parcare (.

10 supraterane)

♦PARCAREA SE VA REALIZA CF.PLANȘA NR:

2