Hotărârea nr. 102/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. ALEXANDRUBRATU NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1743/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 25/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 16088/19.10.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarațiile notariale ale proprietarilor cu încheierile de autentificare nr. 45/16.01.2019 -Societatea Profesională Notarială „Dignitas” și nr. 43/16.01.2019 - Societatea Profesională Notarială „Dignitas”;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircea Radu N. Savu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Radu Ciugurdean-Toma;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 31234/1656 din 03.12.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 25/15.02.2019, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.EMNEAZĂ,

TAR icolcta Cefalan

BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de Tămagă Marius-Traian cu adresa în

înregistrată la nr. 22906 din 11.06.2018, completată cu nr.6118 din 13.02.2019. în conformitate ‘cu prevederile Legii nr.35 amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ N R..?..


PENTRU                  '  / 0 9 i

PUD-STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 - SECTOR 1 ' i.

Construire 2 locuințe colective S+P+lE+2Er - S+P+4E+5Er

(62 apartamente)                 I A-fLjA-tfțGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2930,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Ext 271080, eliberat la data de 23.02.2018. Se prezintă acord notarial creditor ipotecar cu încheierea dc autentificare n INIȚIATOR: TĂMAGĂ MARIUS TRAIAN, TĂMAGĂ GEORG1ANA-LILIANĂ, STANCIU GEORGE PROIECTANT: S.C. RAIJM PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mircea Radu N. Savu (RIJR: D. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include pi imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 201147; Sud - nr. cad. 268030, nr. cad. 241275; Est - nr. cad. 271081; Vest-Lac Ilb 95/40.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBA'I’E ANTERIOR: Conform PUG - MB ți Regulamentului Local dc Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzonclc funcționale: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2027/234/S/41115 din 06.12.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru M3: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli dc spectacole, garaje ctc.; CUTmax.= 2.5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot II adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade. Pentru V4: POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15%; CUTmax.= 0,2 mp ADC/mp teren; cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Retragerea minimă față de aliniament - Pentru M3: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri. Pentru V4: conform studiilor dc specialitate avizate conform legii.

Retragerea minimă față dc limitele laterale - Pentru M3: Clădirile se vor alipi dc calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri dc la aliniament. Pentru V4: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - Pentru M3: Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri. Pentru V4: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

PREV EDERI PUD - PROPUSE:

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal sc vor realiza din str. Alexandru Bratu, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 16088/19.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarațiile notariale ale proprietarilor cu încheierile dc autentificare nr. 45/16.01.2019 - Societatea Profesională Notarială „Dignitas” și nr. 43/16.01.2019 - Societatea Profesională Notarială „Dignitas”.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircea Radu N. Savu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Radu Ciugurdean-Toma.

Se prezintă Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 31234/1656 din 03.12.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/8/06.08.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2027/234/S/411 15 din 06.12.2017. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou , Raltica Miliaela I tiiltin
ARHITECT ȘEJ Ciobanu Oprcftcu


,liliaela Itirlttn.

PRIMĂRIA A FOSf (

PRIVIND SISTAU

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

FM JGm? 'AFRClfY


CERTIFICATA ISO 9001-2008

IUL DE MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREABd. Banii Manta nr. 9. lom! 1 București; 01 1222 l ei +40-21-319 10.13; l-ax: +40-21-319 10.06

Email: rcgistratura ir priniariasl ,ro

kl1n>//ii'iwi> nrirvi'iri<ii'i»/'lAi,l rrx

P. U. D.

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE

S+P+4E+5Er

Str. Alexandru Bratu nr.17, sector 1, București


U-08


LIMITA ZONA DE STUDIU

LIMITA PARCELA CARE A GENERAT

LIMITE CADASTRALE

LIMITE DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

LIMITE DOCUMENTAȚII DE URBANISM IN CURS DE AVIZARE

ZONIFICARI FUNCȚIONALE

LOCUINȚE COLECTIVE

PARCELA

UTR V4 - CONFORM PUZ "SPITAL CATEGORIA IA - SOS.

BUCUREȘTI - TARGOVISTE NR.10"

CIRCULAȚII SI ACCESE

CIRCULAȚIE PIETONALA

CIRCULAȚIE CAROSABILA

PLANTAȚIE DE ALINIAMENT

ARTERA CONFORM PUZ "SPITAL CATEGORIA IA - SOS. BUCUREȘTI

TARGOVISTE NR.10"

FOND CONSTRUIT


CONSTRUCȚII NOI IDENTIFICATE IN FOTO SATELIT/DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE CONSTRUCȚII IN CURS DE AVIZARE/AUTORIZARE

REGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS

ALINIERE CONSTRUCȚII


ACCES AUTO


CONTUR SUBSOL - ORIENTATIV

BILANȚ TERITORIAL PROPUS UTR M3

o/o

Construcții

60

Circulații carsoabil^ptetonale»

206.60

10

Spatii plantate

$  619.80

30

Suprafața totala L- .

■ 2066.00

100prOieCt «d flK«| R15127453

.....Ik'rr.i-- .t IU.| •, || .


Desenat:

Proiectat:


urb. D. S. Panta urb. D. S. Panta

Sef proiect:


arh. M. Savu


BonnUeiur:


TAMAGA MARIUS


proJact

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+4E+5Er Str. Alexandru Bratu NR.17, sector 1, București iTTT

REGLEMENTARI URBANISTICE

Cod:______________

Contract:

Faza:        P.U.D.

Data:__________2018

Scara:        1 : 500

Planșa nr.      U-08