Hotărârea nr. 101/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. ALEXANDRUBRATUNR. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1744/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul infomării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 24/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 16089/16.10.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație notarială proprietar cu încheierea de autentificare nr. 6048/21.12.2018 -Societatea Profesională Notarială Biroul Notarilor Publici Asociați Dănăcică Mihaela-Daniela și Marinică Alexandra-Magdalena;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircea Radu N. Savu și ilustrare volumetrică însușită de arh. George-Cristian Partnoi;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 27641/1571/29.11.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 2.32/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 24/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.SEMNEAZĂ,


IIETAR icoleta Cefalan


Nr:   101

Data: 26.03.2019BIROUL. REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVA

Ț'a urmare a              de PRO.IECT INVEST S       adresa

Înregistrată la nr. 29434 din 23.07.2018, completată cu nr. 386 din 07.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sc emite următorul:ANEXA LA HOTAf
LOCAL AL !

AVIZ. NR. ,

PENTRU

PUD - STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 - SECTOR 1 Locuință colectivă cu servicii la parter S+P+4E+SEr (31 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1284,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din eliberat la data de 24.05.2018.

INIȚIATOR: SOCIETATEA TOP PROJECT INVEST S.R.L. PROIEC I ANT: S.C. RAUM PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mircca Radu N. Savu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Alexandru Bratu nr 13; Sud - str Alexandru Bratu nr. 7-9; Est - artera de circulație str. Alexandru Bratu; Vest-str. Alexandru Bratu nr. 13A.

PREVEDERI PUG/ Pl'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștenc, publicată în M.O. nr I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 36I/39/B/6021 din 19.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje ele.; CUTmax,= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot 11 adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere dc minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față dc limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre nescliimbare.

Se prezintă acord notarial proprietari imobile din str Alexandru Bratu nr. 7-9 și nr. 1 I cu încheierea de autentificare nr. 1938/25.05.2018.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecle funcționări a arterelor de circulație'’ aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul sc vor realiza din str Alexandru Bratu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16089/16.10.2018.

ECHIPARE TEIINICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație notarială proprietar cu încheierea de autentificare nr. 6048/21.12 2018 - Societatea Profesională Notarială Biroul Notarilor Publici Asociați Dănăcică Mihaela-Daniela și Marinică Alexandra-Magdalena. Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircca Radu N. Savu și ilustrare volumetrică însușită de arh. George-Cristian Partnoi. Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 27641/1571/29.1 1.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/9/06.08.2018. sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D'fAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 361/39/B/6021 din 19 03.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București în cazul ncadoptării documentației P.U D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 900I-200B PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUOITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII <4R FM       fiPROO'

Bd Banii Manta nr 9, Sectorul I București; Ol 1222

fel. +40-21-3 19.10.13; Fax:+40-21-319 10,06


Email: registralurat/ printariasl ,ro

Inventar de coordonate proprielale inițiala

Nr Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

334592.790

502398.786

54.789

2

334623.902

582443 885

46.874

3

334584.576

582469.392

71.082

S(1)=1283 57mp P=172 745m

Inventar de coordonate suprafața rezervata

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Pct

X [m]

Y [m]

4

334623.874

582443.845

0 049

2

334623.902

582443.885

46 874

3

334584.576

582469.392

0 200

5

334584.599

582469193

46 744

(2)-4.76’r.j  P=93.867m

Inventar de coordonate suprafața neafectata

Nr

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Pct

X [m]

Y [m]

1

334592 790

582398.786

54 741

4

334623 874

582443.845

46 744

5

334584.599

582469,193

70 882

S(3)=1278.80mp P=172 367m


BILANȚ TERITORIAL PROPUS UTR M3

suprafața (mp)

°/o

Construcții

770.40

60

Circulații carsoabile/pietonale

128.40

10

Spatii plantate

385.20

30

Suprafața totala

1284.00

100


INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI CF RGU Slot : 1.284 mp

UTR - M3

POT : 60 %

CUT : 2,5 mp ADC/mp teren

RHmax : S+P+4E+5Er

Hmax : 20.00 m

*se vor realiza 31 apartamente

necesare locuri parcare 31x1,2=38 locuri parcare realizate 45 locuri parcare

PARCAREA SE VA REALIZA CF. HCGMB 66/2006


P. u.CONSTRUIRE

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SERVICII LA PARTER


S+P+4E+5Er


Str. Alexandru Bratu nr.11


U-08


LEGENDA:
ANEXA LA HOT
LOCAL Al

Nr.

26.


LIMITE


LIMITA ZONA DE STUDIU

LIMITA PARCELA CARE A GENERAT PUD

LIMITE CADASTRALE

LIMITE DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

LIMITE DOCUMENTAȚII DE URBANISM IN CURS DE AVIZARE


ZONIFICARI FUNCȚIONALE

['           ; LOCUINȚE COLECTIVE

I          ~l PARCELACIRCULAȚII SI ACCESE

CIRCULAȚIE PIETONALA

CIRCULAȚIE CAROSABILA

PLANTAȚIE DE ALINIAMENT


FOND CONSTRUIT

_________ CONSTRUCȚII NOI IDENTIFICATE IN FOTO

SATELIT/DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE aummiDnna CONSTRUCȚII IN CURS DE AVIZARE/AUTORIZAREREGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS LOCUINȚA COLECTIVA

EDIFICABIL PROPUS LOCUINȚA COLECTIVA CU SERVICII LA PARTER

ALINIERE CONSTRUCȚII

ACCES AUTO

CONTUR SUBSOL - ORIENTATIV

TEREN REZERVAT PENTRU EXTINDERE DRUM PUBLIC -

S=4 76mp CF. PICHETARE


031-6wjn;


Desenat:


Proiectat:


urb. D. S. Panta

urb. D. S. Oanta


MiTcta Rjdu H. SAVU


Set proiect:

Beneficiar

TOP PROJECT INVEST S.RJ


arh. M. Savu


Prr.ni '

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE SERVICII LA PARTER - S+P+4E+5Er Str. Alexandru Bratu NR.ll, sector 1, București


PWMB

REGLEMENTARI URBANISTICE


Cod: Contract:

Faza:

Data:


P.U.D.

2018


Scara:________1 : 500

Planșa nr. U-08