Hotărârea nr. 100/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MIRCEȘTINR. 3 (fost 3-3A)-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1745/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 23/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 13446/09.08.2018;

Studiu dc rețele însușit dc specialist ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Iulia R.S. Alexandrescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României ni’. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteriuaie,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 23/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.ÎEMNEAZĂ,

CRETAR icoleta Cefalan

Nr:   100

Data: 26.03.2019


«Ub pentru t-unaslarcCa urmare a cererii adresate de Stoican losif cu adresa i

Ia nr. 25738 din 29.06.2018, completată cu nr. 4212 din 01.02.2019, in conformitate cu amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urmi I AVIZ NR. ..T.™.j..L2.22.;..2î2.L?...

PENTRU

PUD -STRADA MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) - SECTOR 1, BUCU

Construire imobil de locuințe colective S+P+2E

( 8 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 656,00mp, proprietate privată conform infol nr.272880, eliberat la data de 16.04.201 8.

INIȚIATOR: STOICAN 1OSIF

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Dan M. Tudor (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiat;           clude parcelele

învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: artera de circulație str. Mircești; Sud -Str. Milcov nr. 8 Est - str. Mircești nr. 1 și str. Caransebeș nr. 13 si nr.l I, Vest- Str. Mircești nr.5.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr.09/01/M/49062 din 08.01.2019.A //r ■ 7


Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază dc la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri dc la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față dc limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 3,00m ; stânga - la limita proprietății ( sc prezintă acord notarial pentru alipire la calcan autentificat sub nr 2503/08 10 201 8- BNP Ilie Laura.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Mircești, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr 13446/09.08.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. luiia R.Ș. Alexandrescu .

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/18/26.07.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr.09/0l/M/49062 din 08.01.2019, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate a) acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este in vigoare.ARHITECT SEF Ciobanu Opripscu z/T

V
PRIMĂRIA *A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008

PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN 45912 AEROQ*


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registratura!// primariasl .ro htto://www.nriniariascctorl ro


Strada Mircesti

nr.3

Sector 1, București

PLAN


URBANISTIC


DETALIU


5.REGLEMENTARI URBANISTICE

^Limita de proprietate/ teren reglementat Str. Mircesti nr.3 sector 1, București

S teren =656 mp

ZONIFICARE FUNCȚIONALA: Parcelar

I I Zona locuire - L2a

I / I Zona mixta - M3

1 Zona industrie - A2b

CONSTRUCȚII EXISTENTE:

Locuințe individuale Locuințe colective Comert/servicii Culte

Invatamant

SS

Rezervor X/XA


i——I Construcții poziționate informativ conform imaginii satelit

CIRCULAȚII EXISTENTE:

i     -i Circulații carosabile

i      i Circulații pietonale

Acces carosabil        Acces pietonal

REGLEMENTARI PROPUSE:

CZZZ3 Edificabil maxim

i I Construcție cu funcțiune

parter comercial

LZ Z Z 2 Balcoane/Terase

îIZTZZ Limita subsol


Funcțiuni

Suprafața teren


656


Construcții

295.2


Circulații,platforme parcaj si spatii verzi

360.8


2.5

710

2.5. .

12.0.1


Locuri de parcare


Nr. apartamente


Profil existent strada Mircesti

A                            Bucureill, Slr Argeloale, Nr,5

1                         Tel 0314243730

STUDIO S.R.L.

ELABORAT

NUME

SEMNAȚldfy /

SEF PROIECT PROIECTAT

urb. Dan Tudor urb. lulia Alexandrescu

/Z

DESENAT

urb. lulia Alexandrescu

/

Beneficiar: stoican losif

Proiect


Si;ara           Titlu pnoiegat:

1/500            P.U.D. - Strada Mircesti nr. 3

27.04.2018 TIlMPlanw: REGLEMENTARI DE URBANISM

399/2018

Fază""”

P.U.D.

Planșa nr. _

05