Hotărârea nr. 1/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2019 privind modificarea art.47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a

Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin. (2) lit.b) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - La articolul 47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013, alineatul (2 ) se modifică și se completează, și va avea următorul cuprins:

“(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau prin folosirea unui sistem electronic de vot. Votul electronic, în principiu înlocuiește votul prin ridicarea mâinii, sau va fi folosit alternativ, în funcție de condițiile tehnice din momentul votării. ”

Art.II. - Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 rămân nemodificate.

Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media, Serviciul Administrativ și membrii Consiliului Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   1

Data: 28.01.2019