Proces verbal din 20.09.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 20.09.2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCI           --r

Nr.17/ 24.09.2018


/ 2 <• SEP. 2018]

PROCES VERBALprivind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20 septembrie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3067/14.09.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008- Primarul Sectorului I al

Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si

5                                                                                                    5                                           5                                                        5                                                                                                       5

Unităților Sanitare Publice Sector 1 - Primarul Sectorului I al Municipiului București

 • 3. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Tinerilor din Educație, Sport și

A

Sănătate, în vederea organizării proiectului „împreună spre succes ”, în perioada 01 noiembrie - 16 decembrie 2018- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/26.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  5.


Proiect de hotărâre privind aprobarea completării prevederilor Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/28.02>2013 privind reactualizarea tarifelor penlru servicii le ^prestate;- de

\V 4/

| U SEP. 2018___I

Primit răspuns I completare potlțlt Semnătură de primire........................


Administrația Piețelor Sectorul 1 în piețele aflate în administrarea acesteia - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare si funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Piețelor Sector 1 de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 14.09.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 20.09.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3. Proiect de hotărâre prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea "înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii” - Primarul

Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului

București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung” cu finanțare ncrambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București'

5.


6.iti


buge2.il Gflhl20il&umei


Proiect de hotărâre privind aprobarea returnării la de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea cap

GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării conifel^iyffla^ rezultați din tratarea deșeurilor menajere - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind aprobarea


încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ

gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” - Primarul

Sectorului 1 al Municipiului București

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate pentru 21 de obiective de investiții referitoare la amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse

1.Solicitare a Consulatului General al României New York

2.Solicitarea doamnei Asaul Aurelia Iulia de participare la ședința extraordinară din data de 20 septembrie 2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 a

3.Sesizarea domnului Olteanu Paul cu privire la respingerea Proiectului privind achiziții de servicii juridice de consultanță de către Administrația Piețelor Sector 1

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare, și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 24 consilieri locali.

Au absentat: doamna Clotilde Armând, domnul Alexandru Deaconu și domnul Victor Zamfir.

De asemenea, la ședință au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din apăratul

de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai ins subordinea Consiliului Local.

Doamna DanieJa-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1


Supun la vot descărcarea procesului verbal și aprobarea din ședința ordinara din 12 septembrie 2018. Cine este „pentru”? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost descărcat și aprobat. Avem o prezență în sală de 24 de consilieri, drept pentru care considerăm că există cvorum si declarăm deschisă ședința.

5                                                                        9                9

Domnule președinte!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bună ziua, stimați colegi! O să vă supun la vot Ordinea de Zi. Voturi ”pentru”? Unanimitate.

Ordinea de Zi a fost aprobată cu UNANIMITATE, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

O să va supun la vot Ordinea de Zi Suplimentară. Cine este ”pentru”?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul președinte! Avem aceeași problemă cu Ordinea Suplimentară. Am primit-o acum o oră. Da. Mi se pare normal..da., că se încalcă. Nu mi se pare normal. Prin această procedură se încalcă Legea 215. Da. Eu am făcut plângere la Prefect pentru ședința anterioară, ședința ordinară... am făcut plângere făcând referire la Ordinea Suplimentră că a fost trimisă cu 32 de minute înainte de începerea ședinței. Aștept răspunsul de la Prefect, după care voi ataca Ordinea Suplimentară, votată în ședința anterioară la celelalte instituții, respectiv la legiuitor și voi trimite Corpul de Control al Primului Ministru la Prefect, dacă nu se vor respecta prevederile Legii 215. Acuma este același lucru. Da.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna Secretar, dacă ne puteți spune de ce au venit așa târziu Ordinea Suplimentară și Proiectele.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Direcțiile de Specialitate le-au înaintat la ora 13:00.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar, nu mă interesează. Faceți ședință de îndată. Faceți ședință extraordinară din 3 în 3 zile.

9      5                9

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : De îndată nu pot, că nu întrunesc condițiile legale.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Pur și simplu trebuie să respectăm legea. Credeți-mă. Da. De fiecare dată când voi sesiza o încălcare a legii am atât obligația cât și datoria în calitate de consilier local ales să fac toate demersurile pentru a aduce legalitatea în Primărie. Da! Nu mi-o luați în nume de rău. Vă spun că este o obligație.

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Păiuși.

9


Supun la vot Ordinea de Zi Suplimentară. Cine este "pentru”?

A

împotrivă? 6 voturi “împotrivă”. Abțineri? 1 abținere.


Ordinea de zi suplimentară a fost a aprobată cu 17 v împotrivă, 1 abținere, în momentul votului fiind în sală

Sectorul 1 al Municipiului București


2 a consilieri locali. SEP. 2018


Primit răspuns / completare petiție


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință;        if)I

nr.l de pe Ordinea de Zi. Și avem:

1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008.

Voturi "pentru”? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul nr.2 pe Ordinea de Zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Voturi "pentru”? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: 3.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Tinerilor din Educație, Sport și Sănătate, în vederea organizării proiectului "împreună spre succes ”, în perioada 01 noiembrie - 16 decembrie 2018.

Voturi ”pentru”?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul președinte!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Spuneți, vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dacă nu sunt interpelări, sunt obligat. Domnul consilier, domnul consilier.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rog, domnub^ăiiiși'.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte.

—                                                                         5

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Spuneți văDomnul Oliver-Leon Păiuși: Avem o interpelare legată de călit

... al Asociației. Dânsul este membru al Tineretului Social Democi

5

legea, veți vedea ca este o incompatibilitate. Practic este interz

având și calitatea de Vicepreședinte, da, să solicite...cel puțin așa ș.._----1_____

Acum poate să ne confirme sau să ne infirme Doamna Secretar. Nu poate să solicite fonduri nerambursabile. Asta știu că este lege.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Aveți posibilitatea să atacați în contencios...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Avem pe cineva de la Centrul Cultural care să ne povestească despre proiect?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci, aveți toate drepturile să atacați în contencios.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: O să vă rog să veniți la pupitru, la microfon.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:    Astăzi votăm oportunitatea

domnu.......oportunitatea, lăsațil pe el. Nu l-am chemat eu la microfon și nici

dumneavoastră, vă rog hai să votăm. Deci are toată posibilitatea să meargă în contencios. Vă rog închideți subiectul. La vot.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți să-i dăm cuvântul să ne spună două cuvinte despre persoana respectivă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pentru ce?

Domnul Adrian - Păunescu - Președinte al Asociației Tinerilor din Educație, Sport și Sănătate : Se poate ?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Sigur, da......vă rog, vă

ascult.

Domnul Adrian - Păunescu - Președinte al Asociației Tinerilor din Educație,

Sport și Sănătate : Bună ziua, Adi Păunescu este numele meu.......

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Goncea, două cuvinte cred că putem să răspundem.

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Da, numai puțin, să.....vă rog să mai repetați

cine e domnul și ce reprezintă, adică de unde e domnul ca să știm și noi.

Doamna Steluța Todea: Păi, se poate prezenta domnul, dacă e...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Păi nu, întâi cine l-a recomandat.......nu

așa.....îl chemăm.....cine îl propune.......

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Da, domnul Păițiși vă rugăm să ne dați mai multe informații, ca dânsul să ne poată răspunde

Doamna Steluța Todea: Păi noi am prefera să vorbiți, să ști vorba, că.........

Domnul Adrian - Păunescu - Președinte al Asociației Tin

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ tuși noi despre ce c

2 4. SEP. 2018


sdki'n /&M<țațteț,'iie ă de Drimire........................


Sport si Sănătate :

Bună ziua, da, Adi Păunescu, Adrian

meu, iar aici vin în calitate de reprezentant al Asociației Tinerilor din Educație,


Sport și Sănătate în caliate de președinte, prin a vă prezenta și a vă supune la vot, proiectul pe care îl și aveți în față.

Doamna Steluța Todea: Păi și puteți să ne confirmați sau să ne infirmați ceea ce spuneau colegii noștrii de la USR ?

Domnul Adrian - Păunescu - Președinte al Asociației Tinerilor din Educație,

Sport și Sănătate :     Eu vin aici în calitate de Președinte al Asociației

Tinerilor..........

Doamna Ilinca Macarie: Sunteți membru în........

Doamna Steluța Todea: Păi nu contează în.........

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Numai puțin, dar care e relevanța ? Am și eu o întrebare. Care este legea? Stați numai un pic, dacă noi ne substituim organelor de anchetă, avem o mare problemă , în primul rând s-a ridicat aicea că un membru de partid, dacă o fi, dacă n-o fi, eu nu-1 cunosc nu știu cine e. Numai puțin, să ne spuneți.......ați spus că este ilegal, când veniți și folosiți asemenea cuvinte mi-aș dori

și eu și colegii noștri să ne spuneți...........

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Este o declarație de avere.........

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Numai puțin, numai puțin......

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Declarație de avere, declarație din 2018........

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Domnul consilier, domnul consilier.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Ascultați-mă și pe mine doamna consilier......

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Ați spus că este o incompatibilitate conform......

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Este incompatibilitate....

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Care-i legea?

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Așa consider.......

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Dar spuneți-ne legea și nouă!

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Cum este posibil ca un vecepreședinte

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Domnule, da unde scrie?


Actorul 1 al Municipiului București registratură generală

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Un vicepreședinte al unui par jd,2dfe?;gbl2618ă în calitatea

Primit răspuns / completare petiție


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu estl?Pllnl.’llrPpaîet'id7 CjIl al unui Sector, nici măcar nu este al Sectorului 1, asta văd și eu.

Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Da, unde scrie......adică.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul Primar, doamnă........eu nu sunt

obligat să ascult toate prostiile...........dacă au ceva să se ducă injustiție, vă rog mult

de tot.......procedură de vot.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu sunt obligat să ascult toate inepțiile domnilor.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina Grigorescu.

Doamna Iuliana -Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, stimați colegi. Cred că orice consilier poate adresa ce întrebare dorește atâta timp cât este vorba de un ban public, iar dumneavoasră în calitatea dumneavoastră de reprezentat al acestei asociații, având în vedere că ne solicitați niște bani care nu sunt ai noștri sunt ai cetățenilor, dacă un coleg de-al nostru............

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spune frate că ești de la PNL, uită-te la mine, spune, sunt de la PNL, afirm astăzi, te rog eu mult de tot, să vezi dacă poate să-ți facă ceva.

Doamna Iuliana -Cristina Grigorescu:   Dacă un coleg de-al nostru are o

întrebare, aș avea rugămintea să-mi răspundeți punctual, de asta ați venit aici ca să ne răspundeți punctual. Puteți să ne răspundeți punctual la această întrebare ?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spune, eu sunt de la PNL, uite acuma mă înscriu la PNL.

Doamna Iuliana -Cristina Grigorescu: Nu are importanță, i s-a adresat o întrebare, domnul trebuie să răspundă, sunt niște bani publici, atât.

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Domnul consilier, e vorba de bani publici, vorbim de bani publici, da?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce are prefectura, cu...?

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Are, pentru că este o incompatibiliate, pentru că cel puțin așa o consider eu.


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință:

să..........domnul Goncea, domnul Păiuși........domnul Goncea.........

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu mai avem voie să cer

îm niZrAcSEP, 2018


Semnătură de primire........................


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu care activezi.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință:      Domnul

Goncea.........domnul Goncea..............bun, haideți să trecem la vot.

Doamna Iuliana -Cristina Grigorescu: I s-a adresat o întrebare, cred că toți așteptăm un răspuns, atât. Da sau nu, dacă este membru de partid la PSD și este Vicepreședinte. Vă rugăm să ne răspundeți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: La Sectorul 6, colega......la

Sectorul 6, nu-i la Sectorul 1, nu-1 cunosc.

Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu: Nu contează unde este și la ce partid, i s-a adresat o întrebare, haideți să-l lăsăm să răspundă, da sau nu? Simplu, aveți cuvântul.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți răspundeți, aveți cuvântul.

Doamna Steluța Todea: Mi se pare mie sau îl apărați?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți, vă rog, frumos, haide-ți.....vreți să răspundeți sau nu.......da sau nu ca să nu mai pierdem vremea.

Domnul Adrian - Păunescu - Președinte al Asociației Tinerilor din Educație, Sport și Sănătate : Așa cum am mai spus, în fața dumneavoastră sunt doar în calitate de președinte...........

Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu: Deci în fața cetățenilor nu răspundeți pentru banii pe care-i luați.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos. Hai să trecem la vot.

Doamna Iuliana -Cristina Grigorescu: Despre asta e vorba. E doar...de obraz Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos. Cristina,...doamna

Doamna Ilinca Macarie : Dacă puteți să ne spuneți din materialele primite..

Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu: Domnul Goncea nu ne puteți spune ce întrebări să adresăm că nu se....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, domnul Goncea

Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu: ....care să ne impună chestia astaL

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnii] Goncea!, Două secunde, vă rog, doamna Macarie.                               //j?6/

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


Doamna Ilinca Macarie : Din materialele primite nu se înțele pe acei o mie cinci sute de copii, 1500 de copii, cheltuiți peste : ce? Să pot să ..poate să fie orice acolo, o tabără de făcut membr

puteți să faceți acolo, nu se înțelege din documentele


ra


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamnă, numai o secundă...de acum încolo USR-ul, numai USR-ul ......

Doamna Ilinca Macarie ; Ce vreți să faceți cu ei? Puteți să ne spuneți ce profesori aveți, niște nume, ce activități, ce teme de discuții?

Domnul Adrian Păunescu- reprezentant al Asociației Tinerilor din educație, sport și sănătate: Așa cum este prezentată în proiect, prima...primul modul al activităților din cadrul întregului proiect, se referă la prezentarea administrației publice locale, a instituțiilor acestora, relaționarea și responsabilitățile ei.

Doamna Ilinca Macarie : Din punctul de vedere al unui membru PSD, da?

Domnul Adrian Păunescu- reprezentant al Asociației Tinerilor din educație, sport și sănătate: Nu are nicio legătură.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți să lăsăm...domnul Goncea!

Doamna Steluța Todea : Lasați-1 să termine!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți să termine, lasați-1 să vorbească vă rog!

Domnul Adrian Păunescu- reprezentant al Asociației Tinerilor din educație, sport și sănătate: Bun, în al doilea modul, modulul doi și trei, din experiența activităților trecute am întâmpinat destul de multe să zic probleme, în implicarea tinerilor și de aici am ajuns la concluzia că am putea să facem două cursuri, să le...unul de dezvoltare personală, de management personal pentru că tinerii......tinerii

cu vârste cel puțin începând cu 14 ani, nu se mai implică în viața publică, viață socială. Despre asta e ...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Cum adică, domnii de la USR spun așa : niciun membru al unui partid politic....

Doamna Ilinca Macarie : Domnii de la USR ...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna Ilinca Macarie : Domnii de la USR spun că nu se fac..

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Goncea! Haideți că o avem pe Cristina cu mâna ridicată....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: ......( vorbește fără microfon și nu se înțelege )

Doamna Ilinca Macarie : Domnii de la USR spun că nu se formează'Cadre de partid pe banii cetățenilor.                                                            \

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Vă traduc eu ce a spus membru al unui partid politic, de astăzi înainte nu mai are dreț Asta spuneți dumneavoastră cu cuvintele.....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun

rog frumos!

Sectorul 1 al Municipiului București &8&STRAȚUJB& BEMCRAIlti l la acel microfonl 2 4. SEP. 2018


?MîftYlsdMe^fWe Semnătură de primire........................


Doamna Ilinca Macarie : Domnii de la USR spun că pe banii cetățenilor nu se formează cadre de partid, da? Asta spunem!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Goncea! Cristina, haide scurt, te rog!

Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu : Domnul Goncea, dacă îmi permiteți și mie, vă rog mult! Mulțumesc! Sunteți tare drăguț. Domnul vicepreședinte, ne puteți spune ce proiect ați făcut până acum, că ne-ați spus că ați făcut foarte multe proiecte. Spuneți-ne câți copii ați avut implicați până acum în proiectele dumneavoastră și proiecte la nivel de București dacă ați avut și dati-ne exact concret, numele, perioada și ce buget ați gestionat. Mulțumesc mult!

Domnul Adrian Păunescu- reprezentant al Asociației Tinerilor din educație, sport și sănătate: O să vă dau exemplu de un proiect la nivel național, pe care ....o să vă dau exemplu de un proiect la nivel național pe care l-am desfășurat și în cadrul căruia am fost coordonator, în perioada 2014-2017, desfășurat în fiecare an, ”Sportul contra droguri”, unde în fiecare an, începând din 2014, sau pe alt ...sau pot să vă spun pe an, nivelul de participare la nivel național.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumim frumos! Haideți să trecem la...da? Ok. Domnul primar, aveți cuvântul.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, ce rugăminte am. Scot acest...PNL-ul! PNL-ul! Scot acest proiect de pe ordinea de zi și să meargă în comisie să explice și.....da? Deci, îl retrag de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre a fost retras în conformitate cu prevederile legale

Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu : Cred că a fost la comisie dacă nu mă înșel, că altfel nu intra în consiliu.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumim frumos, Cristina! A fost retras de pe ordinea de zi.

Doamna Ramona Porumb: Domnule președinte, dacă îmi permiteți o singură secundă.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rog.

Doamna Ramona Porumb: Domnule Primar, astfel de situații ar putea fi evitate dacă Centrul Cultural în loc să vină cu aceste protocoale pe bandă rulantă la fiecare ședință, pur și simplu s-ar utiliza de procedura de achiziții și nu ne-ar mai veni nouă, de fiecare dată, să semnăm încă un protocol cu încă o organizație proiecte.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1; Da, săptămână directorul de la Centrul Cultural și-a prezentat den delicată.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bu

Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi :

Sectorul 1 al Municipiului BucureștiProiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16 din 26.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism.

Domnul Oliver Leon Păiuși : Domnul președinte,

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Stimați colegi. Acest proiect a mai fost supus Consiliului Local acum câteva luni de zile, de către doamna arhitect. Ce spune practic, ce se dorește? Se dorește ca populația, cetățenii interesați să nu poată să mai vină la primărie și să solicite autorizațiile de construire, respectiv planurile urbanistice de detaliu. Același lucru l-am făcut și în ședința în care ați refuzat abrogarea acestui, acestei hotărâri de consiliu Local. Deci, pur și simplu ați refuzat-o având aceleași argumente. Atunci am mai spus că nu poți să vii să abrogi o hotărâre de consiliu local, da? Pur și simplu fără să vii cu nimic în locul ei, da? Deci practic, oamenii aceștia, cei care sunt interesați să vadă autorizațiile de construire, persoanele așa cum este și domnul Goncea, știu că a avut probleme cu o...a...anumite construcții care, mă rog nu știu ce s-a întâmplat mai departe, cu un PUD.. .mă rog.. .da, este dreptul dumneavoastră... este dreptul dumneavoastră....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință : Dom nul Goncea...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Goncea...este dreptul dumneavoastră....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Domnule Goncea haideți să îl ascultăm pe domnul Păiuși....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Goncea, este dreptul dumneavoastră să vedeți autorizația de construire...este dreptul dumneavoastră să vedeți....

Doamna Porumb Ramona: Domnule președinte...

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Este foarte,.. .da Ramona....

Doamna Porumb Ramona: Ținând cont de aceste discuții, este cineva în sală de la urbanism să vedem și părerea....

Domnul Virgil Suvac — Președinte de ședință :Pai asta ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este dreptul vostru să....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Asta vreau să....          cuc//

=                                   .      //IA

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ...să vedem aceste autorizații de construire. Da? Este

drept stipulat în legea 50/1991....                                    H°ț Vu/A

Doamna Daniela -Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; doamna Moja...doamna Moja, și să coboare și Olivia Ciobanu....

Doamna Beatrice- Florentina Moja; Nu sunt de la

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ generala

1 2018


Primit răspuns / completare petiție sSMftJrâ fiM>jr.ecț-ia........._


Juridică, apariția....apariția noilor acte normative privind protecția datelor cu caracter personal ne obligă să recurgem la acest demers, în sensul că, în acest moment nu există un.. .posibilitatea din punct de vedere tehnic, practic de a se proteja datele cu caracter personal din aceste, din aceste ...din aceste documentații....

J

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamnă director, induceți în eroare Consiliul Local....

Doamna Beatrice-Florentina Moja: Nu inducem în eroare Consiliul Local...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și până acum.... acestea au fost protejate ....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Domnul Păiuși, ați fost ascultat....

Domnul Oliver-Leon Păiuși :Acestea au fost protejate, da, pur și simplu se blura codul numeric personal și adresa persoanei respective, da? Deci nu putem noi , da, să facem mai mult decât ceea ce spune legiuitorul, respectiv Legea 50/1991. Vă rog să nu duceți în eroare Consiliul Local.

J

Doamna Beatrice -Florentina Moja: După modificările Legii 50 nu mai este prevăzută această posibilitate pentru public de a consulta efectiv documentațiile.

Domnul Oliver-Leon Păiuși :Duceți în eroare din nou Consiliul Local. Vă informez că în prezent Legea 50 stipulează în continuare posibilitatea cetățenilor de a vizualiza autorizațiile de construire cât și celelalte planuri.

Doamna Beatrice -Florentina Moia: De a vizualiza ceea ce este pus pe site-ul instituției...

5

Domnul Oliver-Leon Păiuși :Ceea ce este pus pe site este extrem de simplu. Adică un număr de autorizație, nume și prenume și eventual spuneți acolo cam ce dorește să construiască persoana respectivă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce vrea să spună domnul Păiuși, că GDRP-ul cu Legea 50 sunt complementare, încă nu s-au...s-au.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși :Este problema legiuitorului să rezolve...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar ultima lege.. .pune în funcție....

Doamna Beatrice -Florentina Moia: ...urmează oricum să se întreprindă o procedură....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: GDRPG-ul, ei trebuie să funcționeze pe GDRP ca să ne coste pe noi 4%....

Domnul Oliver-Leon Păiuși :Corect...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:...din buget. Lăsați-i să își facă treaba cu GDRP-ul și apoi vedem noi cum...

Domnul Oliver-Leon Păiuși :Și după aceea abrogăm să, sau o vom amenda, domnul consilier o vom amc vom veni cu ceva în locul ei....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:......GDRP.....c


aceast nda sa


GD


arh apiQgă , Ular

| Primit răspuns/completare petiție j

I Semnătură de primire..........................

<P...se cere...deci asa

3


cum dumneavoastră veți avea probleme cu cele 20 de mii de semnături strânse, că ați uitat să le spuneți oamenilor despre legea GDRP-ului , ați uitat definitiv și toate sunt nule si neavenite si veți... si o uriașă amendă a...femeia...doamna respectivă vrea să ne protejeze. Doamnă....eu știu că vreți să ne protejați....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Domnul Goncea. Doamna Moja mai aveți ceva de spus? Vă mulțumesc frumos....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Știu că vreți să ne protejați...nu s-au modificat legile.....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Haideți să trecem la procedura de vot...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, GDRP-ul este ultimul și cea mai importantă pentru că este la nivel, la nivel european.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Bun

__                          __                                  __                                            A

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: încă o dată.Voi ați comis-o cu cele 20 de mii de semnături. Nu ati anuntat nici...

9                     9

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Domnule Goncea. Haideți să vorbim despre proiect...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ...GDRP....

Domnul Virgil Suvac - Președinte dc ședință :Nu despre politică...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Și costă al dracului de scump...

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Domnule Goncea, mă lasați să supun la vot?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da....

Domnul Virsil Suvac - Președinte de ședință :Multumesc frumos. Cine este

—                                               -                                  9

pentru?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ...păi nu sunt nervos...mă enervează când sunt milițieni....

9

ZV

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință ; 17 voturi pentru. împotrivă?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Când nu sunt milițieni...

_ _ _ _

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Impotrivă, da?6 voturi împotrivă. Abțineri? o abținere. Proiectul a trecut.

3                                    9

HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 1 abținere, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.


1 în piețele aflate în administrarea acesteia. Nu am văzut cine a ridicat...Ramona după care Steluța...

Doamna Ramona Porumb: aaa, o întrebare am legat de această taxă, de obicei când venim cu o taxă suplimentară, putem discuta totuși și de un serviciu pe care îl

A

acordăm sau nu .. .acelor oameni. înțeleg că până acum, marfa depozitată nu rămâne și peste noapte, sau le asigurăm pază suplimentară? Ceva frigorific, sau nu știu. De ce impunem această taxă?

_                                                _              A

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Iți mulțumesc....adică, până acum am vorbit prostii....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Doamna director, vă rog să deschideți microfonul......dragi colegi vă rog o secundă de liniște.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: .. .nu ați zis așa....

Doamna Luiza Mărtescu ; Taxa este în toate piețele, în toate sectoarele și pentru faptul că pentru au fost, nu știu, spargeri și au trebuit plătite, atunci o să li se ia celor care rămân cu marfa depozitată de .. .peste noapte, să plătească.. .taxa respectivă.

Doamna Ramona Porumb: Și noi le acordăm ceva în plus? Pază suplimentară? Sau nu știu.. .ce anume?

9

Doamna Luiza Mărtescu: Păi este pază care este și din moment ce noaptea, eu știu, dacă se întâmplă să dispară ceva, deci trebuie plătit.... și....eu oricum de....

Doamna Ramona Porumb: Pentru că în justificările dumneavoastră, nu regăsim decât o creștere a cheltuielilor față de anul trecut și aici este o problemă de management, nu este vina oamenilor din piață...

Doamna Luiza Mărtescu: ...nu, și mai este o problemă că ei de exemplu își lasă marfa în tarabă și dacă de exemplu vine altcineva că să ocupe taraba respectivă nu mai poate...și atunci este o taxă de depozitare și de....

Doamna Ramona Porumb: Eu personal, consider această taxă o taxă abuzivă și nu îi văd rostul...

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Vă rog.....

Doamna Luiza Mărtescu: Nu este abuzivă, pentru că a mai fost și înainte, deci acum câțiva ani...deci nu este deloc abuzivă și abuziv nu are cum să fie pentru că banii vin la administrație. Si noi avem nevoie și de bani pentru lucrări.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Vă mulțumesc frumos doamna director. Stcluta, vroiai să întrebi si tu ceva.

5    '                                                          5

Doamna Ramona Porumb: De acord cu dumneavoastră, însă o taxă suplimentară vine și din partea noastră către ei cu un serviciu suplimentar, adică ei și- ăculn își depozitează acolo cu siguranța și nu le-am luat nici un ban până acum.Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Steluța?

Doamna Steluta Todea:Si eu vroiam să întreb același lucru, dar m doamna, da nu mi se pare normal să spuneți că aveți nevoie de niște aveți nevoie de bani si că banii trebuie să îi luati în mod abuziv. No

5                                                 5                                                                           5

deloc. Dar noi trebuie să încurajăm producătorii ...

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Bun. A..mulțumesc frumos. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu voi supune la vot. Cine este pentru? 17 voturi pentru, împotriva? 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă............în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: Doamna secretară, dacă se poate consemna că a votat USR prima dată.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Mulțumim frumos, domnul _ *

Goncea. S-a consemnat. Abțineri? îmi cer scuze că am uitat să întreb. O abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 1 abținere, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință '.Proiectul nr. 6 pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare si funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1. Daca ii dam cuvântul....

Doamna Ramona Porumb: Domnule președinte avem pe cineva în sală care dorește să ia cuvântul. Ținând cont că au fost si data trecută divese discuții pe acest subiect, cred că ar fi cazul să le lămurim si să votăm în cunoștință de cauză.

7                                                                                                                                    5                                                                        5          5

Mulțumesc.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Sigur...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor; Și în plus, dacă îmi permiteți domnule Președinte, cele 2 proiecte, 6 și 7 sunt legate. Adică, sunt împreună cumva pentru...

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință ;Bine. Vă supun la vot dacă sunteți de acord ca reprezentantul, domnul Olteanu să ia cuvântul. Cine este pentru? Ba da, am supus...am supus.. ..ba am supus la începutul ședinței...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Are dreptate, domnul Olteanu trebuie să declare că nu e membru PNL și apoi poate să își ia cuvântul.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință ;Mai ridicați o dată mâna cine este pentru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Cristina, vă rog declarați în numele


domnului Olteanu. Nu este membru PNL, jur...dacă este....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă mâinile...

Domnul Virgil Suvac — Președinte de ședință :Vă rog să țineți mi

A

a văzut. Pentru ”pentru”....14 voturi pentru. împotrivă? Abțineri?

Primit răspuns / completare petiție aOiât(Utisferim1re..„....................


Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Așa, bun. Deci, administrația

Domnul Paul Olteanu : Nu, nu este adevărat! Administrația a rămas cu un jurist. Serviciul Juridic era format din două persoane.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Nu, în numele administrației te opuneai celor care dădeau în judecată administrația. Evacuându-te pe dumneata, administrația a rămas fără Serviciul Juridic, nu ?

Domnul Paul Olteanu : ... și președinte de sindicat.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Deci, dumneata în numele...

Domnul Paul Olteanu : Eram șeful Serviciului Juridic, Comercial....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Hai să înțeleg și eu că mi-e greu să înțeleg. Dumneata ai fost dat afară, da ? Dar după ce am venit... Nu, nu, o secundă! Și erai șeful comisiei juridice, sau ce erai ?

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: V a mulțumesc frumos....

Domnul Paul Olteanu : Domnilor consilieri, mulțumesc că mi-ați dat voie să iau cuvântul si ar trebui să se bucure toată lumea că fac acest lucru. De ce ? Pentru că

5

încerc să vă conving să nu votați desființarea Serviciului Juridic de la Administrația Piețelor și externalizarea lui, atâta timp cât există o hotărâre judecatoareasca executorie. Am lăsat înscrisuri pentru ședința trecută, am făcut o informare atât câte A

primar, către secretar și către toți consilierii. Astăzi am depus alte hărții. In data de 28 august, anul trecut, am venit în față doamneavoastra, cred că nu greșesc... am venit în față dumneavoatra și v-am semnalat niște abuzuri pe care le-a făcut, le-a făcut și Ie face doamna director. După acea ședința, în mai puțîn de o săptămâna, am fost concediat. Mi-am căutat dreptatea în justiție. Am o hotărâre executorie, într-adevăr, nu este definitivă, este executorie, pe care doamna director... de care doamna director nu ține cont. Altceva ce vă mai pot spune... aveți o grămadă de înscrisuri depuse, va rog citiți-le. V-am adus la cunoștință tot ce se întâmplă acolo. Aștept un răspuns de la dumneavoastră.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Domnule Olteanu, va dăm cuvântul.

Domnul Paul Olteanu : A rămas cu un jurist și acel jurist a fost forțat să plece

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : A plecat și el..

Domnul Primar Daniel Tudorache : Domnule Goncea, haideți că nu mai terminăm ședința niciodată. Mai avem si treaba.

3                3                                                                              3

Domnul Paul Olteanu : A detașat mai multe persoane pe acest post. Au plecat toate.

Domnul Gheorghită Liviu Goncea : Domnule primar....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bun, va mulțumesc mult domnule Olteanu, domnule Goncea.

Domnul Paul Olteanu : Păi hai să îi răspund domnului Goncea. Așteptați domnule Goncea.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Mulțumim frumos, domnule Olteanu!

Domnul Paul Olteanu : La ora actuală există o persoană care da vize de legalitate în instituție.

9

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Domnule Olteanu, am înțeles subiectul, am înțeles doleanța. O să supun proiectul la vot. Cine este pentru ? Cine este pentru acest proiect? 11 voturi pentru. împotriva ? 6 voturi împotriva. Abțineri ? 7 voturi abținere. Proiectul nu a trecut. Trecem la proiectul nr. 7.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 7 ABȚINERE

Doamna Luiza Mărtescu : Domnule președinte, de ce ....

Domnul Virgil Suvac - Președinte dc ședință: Doamna director, vă dădeam cuvântul dacă... Vă rugăm să luați loc și veniți la proiectul nr. 7 dacă aveți ceva de adăugat.

Doamna Luiza Mărtescu : Păi era legat de organigramă. Dacă domnule este jurist și nu știe ....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Doamna director, nu v-am dat cuvântul. Va rog să luați loc în sală. Proiectul numărul 7.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de căi Piețelor Sector 1 de servicii juridice de consultanță, de asistență ș — Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.


Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bun, cine este pentru ? Suntem în procedura de vot. 10 voturi pentru. împotriva ? 6 voturi împotriva. Abțineri ? 7 abțineri. Proiectul nu a trecut ! Doamna director, când va invităm la cuvânt puteți vorbi.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 7 ABȚINERI

( un consilier nu a votat)

Doamna Luiza Mărtescu : 29:45 - 29:56 - fără a utiliza sistemul de sonorizare.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Doamnă director, am făcut o procedura. S-a votat. Doamna director, va rog să luați loc în sala. Mulțumesc ! Trecem la Ordinea Suplimentară și începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Cine este pentru ?

Domnul Oliver Paiuși ; Un proiect introdus cu o ora înainte, de parcă ar veni doamna director să justifice atâta lucru...

_ - - - - . A

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: 18 voturi pentru. împotriva? Abțineri? Doamna Banisor? 6 abțineri. Proiectul a trecut.

5                                                                                                  9

Hotărârea a fost ADOPTATA cu 18 voturi pentru, 6 abțineri, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :ProiectuI numărul 2 pe ordinea de zi. ...Va rog doamna Macarie.

Doamna Ilinca Macarie : Vreau să menționez că nu am apucat să citesc absolut nimic referitor la acest proiect și mi se pare.... mi se pare o lipsă de respect că ni se pune să votăm acest proiect acum. Nu știm nimic despre...

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Am făcut o pauză scurtă, m-am uitat în sală să văd dacă e cineva cu mâna sus si nu era nimeni, de asta am si trecut la vot.


Doamna Ilinca Macarie : Deci, aș vrea să apelez la ceilalți împotriva și să cerem să fie pus pe altă., pe altă dată, pe ordinea de zi.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință : Deja am trecut prin vot.

Doamna Ilinca Macarie : Poate le-ați primit înaintea noastră. N ora înainte.

Primit răspuns I completare petiție


Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bun, multume! rog să fiți atentă dată viitoare. Chiar m-am uitat în sala să văd dacă e mâna sus și nu am văzut nimic. De asta am și trecut la vot. Bun, proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 2 de pe Ordinea de Zi Suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având că administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2018.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Vom trece la procedura de vot. Cine este pentru ? Cine este pentru, va rog, mâna sus ! 18 voturi pentru. O să va rog să faceți puțină liniște că să putem vota.

Domnul Daniel Tudorache-Primar : Domnule Iordan, vorbiți după !

_ _ A

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: împotriva ? Un vot împotrivă. Abțineri ? Cine se abține ? 5 abțineri. Proiectul a trecut.

5                                                          9                                 5

Hotărârea a fost ADOPTATA cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Macarie.

Doamna Ilinca Macarie ; Deci, o să repet și o să spun la fiecare proiect chestia asta, că nu mi se pare că e... ne arătați respect să ne dați cu o ora înainte proiectele și că voi vota împotriva acestor proiecte. Cu o oră înainte le-am primit !

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bun, trecem la proiectul numărul 3 pe Ordinea de Zi Suplimentară. Se poate puțină liniște, va rog ?

Proiect de hotărâre prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să. hotărască, în condițiile legii., cu privire la încheierea "înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii

Doamna Cristina Munteanu : Domnule președinte ?

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Va rog !

Doamna Cristina Munteanu : Domnule Primar, vreau să va felicit pentru eficiență și rapiditatea cu care se încheie acest protocol, pe acest subiect, și vzreau reamintesc faptul că, de pildă, Sectorul 1 are nevoie și de creșe și exista tșren


V

S^toruîlaiWiunicîpiului București PFfiifiTRATURĂ GENERALĂ i


apropierea primăriei, pe care se poate construi această creșă și 1 eficentă și pe acel subiect. Vă mulțumesc !

Primit răspuns I completare petiție


Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc,

supun la vot proiectul. Cine este pentru ? 18 voturi pentru. împotriva ? Abțineri ? 6 abțineri. Proiectul a trecut !

J

Hotărârea a fost ADOPTATA cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Proiectul numărul 4 pe Ordinea de Zi Suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung” cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Doamna Banișor ?

Doamna Dorina -Luminița Bănișor : Este prima oară când văd într-un proiect depus în consiliu această sintagmă „ cu finanțare nerambursabilă”. Mă bucur foarte mult și pentru că există o astfel de propunere, dar în același timp nu pot să fiu decât foarte indignată de faptul că nu știm nici un detaliu despre acest proiect pe care, ca să fim sinceri, l-am așteptat cu toții atâta timp. Mulțumesc !

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Răzvan...

Doamna Dorina- Luminița Bănișor : da de unde știți, primiți informații în plus față de noi....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: haideți să îl ascultăm....

Domnul Răzvan Munteanu: Buna ziua. Prin această propunere de hotărâre de consiliu vă solicităm dreptul de a depune o cerere de finanțare în vederea....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: dacă se poate puțină liniște să-l ascultăm pe colegul nostru..

Domnul Răzvan Munteanu: ..îmbunătățirea capacității administrative. în concret ce dorim să facem, dorim implementarea unei platforme digitale prin care să monitorizăm investițiile de la nivelul sectorului 1, atât cele organizate/efectuate de primăria Sectorului 1 cât și de către deconcentrate. De asemenea, dorim și suprapunerea pe această platformă a planului de eficiență energetică. în al 3-lea rând dorim identificarea și maparea terenurilordisponibile pentru eventuale investiții pe care le putem face atât în parteneriat public privat cât și din bugetul local. Este practic un instrument de lucru pe care sperăm să-l putem implementa.

Doamna Dorina Luminița Bănișor : voiam să vă întreb pe .ce.-^b^de ați aplicat..pentru acest proiect?


Domnul Răzvan Munteanu; Pe POCA o să aplicăm, este prog pentru îmbunătățirea capacității administrative, avem nevoie de termenul limită este de 24 septembrie, termenul limită de depi finanțare și unul dintre documentele suport pentru această cer' hotărâre de consiliu.

ramu^j^pț^l această-hotărâre^— »s«sefem?pe*


ere este această


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: doamna Macarie..

Doamna Ilinca Macarie: deci mie mi se pare un proiect foarte bun, dar de ce n-ați putut să ni-1 dați mai devreme, să-1 citim...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pentru că aseară s-a lucrat la el..

Domnul Răzvan Munteanu: din păcate, să zic așa, capacitatea noastră nu ne-a permis să ne organizăm foarte rapid, de curând avem un nou coleg cooptat în echipă noastră, împreună cu el am început să lucrăm acest proiect, e adevărat am venit târziu cu el, dar prin această hotărâre vă solicitam sprijinul de a depune cererea de finanțare. în momentul în care va fi aprobată cererea de finanțare vom veni din nou în consiliu pentru a aproba cota de finanțare, care e de 2%, dar va fi 2% din valoarea eligibilă aprobată prin cererea de finanțare.

Domnul Liviu Goncea: Fii mai explicit...adică vrea să spună, în ziua când l-au terminat l-au și adus consiliului ca să demareze....

Doamna Ilinca Macarie: nu știu cum, că toate proiectele USR sunt amânate la infinit pentru că nu vor să ne fie date avizele..

Domnul Liviu Goncea: păi sunt prost făcute..ce mare lucru..

Doamna Ilinca Macarie: da, ziceți dumenavoastră?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: haideți domnul Goncea vă rog frumos, dacă mai sunt întrebări pentru Răzvan, dacă nu trecem la vot..Cine este pentru? 17 voturi pentru. împotrivă?..Abțineri?

Doamna Dorina Luminița Bănișor : Cu mențiunea că abținerea este pentru procedura de a nu primi proiectele la timp, nu pentru proiectul în sine pentru care felicit...

Doamna Ilinca Macarie: pe care nu știm exact ce e...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: cu 7 abțineri, proiectul a trecut.

Hotărârea a fost ADOPTATA cu 17 voturi pentru și 7 abțineri, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul 5 de pe Ordinea de Zi Suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea returnării la bugetul

local a sumei de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea capitalului social al


CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combus rezultați din tratarea deșeurilor menajere.

'il ililQik.

Primit răspuns / completare petiție

^mâtyfffieiyiBiPfFeeiTțt.......


Domnul Oliver Păiuși: Domnule Președinte, anul trecut acești către CET Grivița, să înțeleg că a trecut un an de zile și nu s-a putut face nimic cu acești bani, nu? Deci s-a majorat capitalul social în vederea asigurării unor investiții și 0 rezultate.

Domnul Liviu Goncea: Păi nu vi s-a spus anul trecut că-i dăm la CET Grivița ca să îi aducem înapoi? Nu așa vi s-a spus? Că uitați de la mână până la gură..dumneavoastră ați întrebat, chiar dumneavoastră..

Domnul Oliver Păiuși: Păi noi ce facem? Plimbăm banii..!?!

Domnul Liviu Goncea: Păi asta vă spun, nu vi s-a spus? Vi s-a explicat atunci..mai vreți o explicație azi? Nu v-o mai dăm..

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos, dacă ne poate răspunde domnul Primar sau doamna Frone, la întrebarea asta, dacă nu...

Doamna Ortansa Borcea Frone- Director Executiv Direcția Management Economic: Deci, după cum știți, și a spus și domnul Goncea, anul trecut exista pericolul ca excedentul bugetar realizat la 31 decembrie, să-l ia bugetul de stat și să-l folosească în scopul acoperirii altor deficite. Acest lucru nu a fost posibil, pentru că nu este legal. Totuși aceasta sumă a fost alocată pentru majorarea capitalului social al CET Grivița și în momentul în care, studiul respectiv a enunțat faptul că soluțiile care erau propuse de CET Grivița erau inacceptabile în sensul că probabil erau niște costuri mult mai mari și ar fi însemnat niște ... cum să spun ... niște costuri suplimentare, acest lucru nu a fost posibil. în momentul de față legea spune că trebuie ca CET Grivița să restituie acești bani în bugetul local, în contul din care au fost prevăzuți și din care au fost dați. Așa prevede Legea Finanțelor Publice Locale. Acesta este momentul pentru care noi solicităm în mod expres aprobare pentru ca CET Grivița să ne restituie de îndată suma de 96.000.000 lei în contul bugetului local, care sumă încasată nu este utilizată în scopul ... în același scop, în același scop ... din .. pentru același scop pentru care au fost acordați banii. Se constituie ca excedent pentru investițiile viitoare. Ei nu pot să fie folosiți în mod legal, decât, doar, pentru cheltuieli de dezvoltare, cheltuieli de investiții.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos. Voi supune la vot proiectul. Cine este ”pentru”? 17 voturi "pentru”. împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut.

J                                    5

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul nr.6 pe Ordinea  de Zi Suplimentară, Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nril Hotărârii 

DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL

Aici vom avea nevoie de majoritate calificată, dacă nu mă înșel, nu? Ramona, te rog. Doamna Ramona Porumb : Ținând cont că avem un proiect legat de educație, domnule Primar, vroiam, nu știu dacă pot să spun, să vă aduc la cunoștință deși ar A

trebui probabil să fiți informat. In luna martie s-a depus la registratura Primăriei, o solicitare de a intra în audiență la dumneavoastră a unei familii, Cornea, undeva din zona Străulești. Nu e singura familie cu probleme din acea zonă, mai sunt aproximativ 20 de familii acolo, care locuiesc practic într-o baracă, nu putem vorbi de un container. Vroiam să vă întreb dacă știți de ei? Dacă au domiciliul în sectorul 1 și-i putem ajuta în acest sens sau măcar să vedem care este situația lor și în ce măsură-i putem îndruma, pentru că de exemplu, această familie are 5 copii care-și doresc să meargă la școală, și din păcate anul acesta au început școala cu ce au avut prin casă din anii trecuți.

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1: Da. Dacă dumneavoastră țineți legătura cu ei, spuneți-le, pe 1 octombrie la ora 10, să vină la Primărie și se întâlnesc cu mine.

Doamna Ramona Porumb : Care e ora, îmi cer scuze.

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1; Ora 10, să vină la Primărie, aici.

Doamna Ramona Porumb : Mulțumesc frumos.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun. Dacă nu mai sunt întrebări referitoare la acest proiect o să-l supun la vot. Cine este "pentru”? 16 voturi "pentru”. împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI, în momentul votului fiind în sală 24 consilieri locali.

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Proiectul nr.7 pe Ordinea de Zi Suplimentară.Proiect de hotărâre.. ..Spuneți, Doamna Macarie!

Doamna Ilinca Macarie: La Proiectul nr. 7 am rugămintea către Domnul Primar dacă poate să-l retragă deoarece am trimis o solicitare, v-am trimis-o și pe mail, către ADP să ne mai pună la dispoziție niște informații, cum ar fi planurile de

amplasament pentru toate locațiile și utilizarea terenului. De ce le-am ceruț?-Anrfost solicitată de către cetățeni care ne-au spus că, în unele cazuri, se desfiijrtt^^iîpiq'titi de parcare la sol, în număr de 14 de exemplu în Dorobanți 152 ca să se construiască ii.                                                                           ’

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Do rugămintea să dau citire proiectului și imediat după o să in Mulțumesc frumos!

3

Doamna Ilinca Macarie: Ok

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ irmna Măcarie,' am Ir; im M SS^iîillIâre.


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul cu nr. 7 pe Ordinea de Zi Suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate pentru 21 de obiective de investiții referitoare la amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București. Doamna Macarie, aveți cuvântul!

Doamna Ilinca Macarie: Continui. Deci, am primit solicitări de la cetățeni că este vorba de desființarea unor parcări existente pentru a construi alte parcări cu 11.000 € aproape locul de parcare. Am înțeles că fiecare are 11 locuri și costă fiecare 11.000 € fiecare loc. Pe de altă parte, există și problema că aceste construcții intră pe spațiul verde. De aceea, vă rog să ne dați mai întâi documentațiile să vedem exact despre ce e vorba, câte locuri de parcare există deja care ar fi desființate și dacă e oportună această investiție. Vă mulțumesc!

3                                          3

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Noi am pregătit 21 de SF-uri pentru

A

21 de astfel de locații. Intr-adevăr, locul din Dorobanți este cel care are cel mai puține locuri la sol în momentul de față: sunt 14. Din cele 14 se desființează 6, dar ele se vor reface în cadrul acestui sistem de parcări pe care le montăm noi.

Doamna Ilinca Macarie: Nu au cum să se desființeze 6, m-am uitat exact. Ca să poți să parchezi și să dai cu spatele și să ieși, se desființează absolut toate.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Nu! Nu! Nu! Noi cum facem proiectul desființăm doar 6 si se vor face 11....

3                                     5

Doamna Ilinca Macarie: De aceea vă rog, ca să nu discutăm acum în contradictoriu, să ne dați planurile.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Deci, ele se vor face 11. Cele 6 de la sol vor fi sub formă de garaj, vor avea 4 pereți acoperiți. Vor fi față-spate descoperiți. Ele se vor reface, doar că vor fi în sistemul acela. Noi am depus proiectele luna trecută, în totalitate în cadrul consiliului, în cadrul aparatului de specialitate. Le avem și la ADP. Problema este că timpul este destul de scurt, va trebui să scoatem și documentațiile pentru ele și ne-ar fi ajutat foarte mult indicatorii astăzi ca să putem da drumul la proceduri în următoarele două săptămâni.

Doamna Ilinca Macarie: înțeleg, dar aș putea vota numai când am toate informațiile. Și în alte locuri am primit informații că s-ar intra pe spațiul verde...adică să vedem exact care e locația, unde le amplasați și care-i situația.... altfel, cu dragă inimă vrem să construim parcări, dar nu în orice condiții.

.                                          .   . QlJUtA.'

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul Vieru, scuze! Eu m-am uitat inexact și doamna s-a uitat exact. Deci, eu uitându-mă inexact am înțeles că ei nu votează f lista suplimentară. De ce nu vin la dumneavoastră....                    I* 4 \ L . \ )


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: rugămintea...

Doamna Ilinca Macarie: Acesta e un proiect care a fost preze putut, am avut timp....e singurul despre care știam.


Sectorul 1 al Municipiului București registratură generala


ful Goncea, am

2 k SEP. 2018


Semnătură de primire.......................


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna Macarie, Domnul Goncea! Ramona, te rog!

Doamna Ramona Porumb: O singură întrebare, domnule director! Din punct de vedere tehnic, deci înțeleg că vorbim de parcare pe verticală...cum funcționează? Ca să înțeleg, pentru o femeie, parcarea asta pe verticală.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Dacă avem un sistem cu 11 locuri de parcare, tot timpul un loc va rămâne gol, astfel încât, în momentul în care vine cetățeanul să scoată mașina, el își selectează mașina pe care va trebui să o ia și ele se vor muta pe verticală și pe orizontală astfel încât să coboare mașina care va trebui să iasă. Deci, unul va fi gol din cele 11. Așa funcționează sistemul.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Sistem smart-parking.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Da, pe sistem smart-parking.

Doamna Ramona Porumb: Și în legătură cu acest cost, la momentul acesta, doar din câteva discuții pe care le-am avut legate de proiect ținând cont de faptul că a venit la ora 12.00 și nu am apucat să-1 studiem, este, din punctul meu de vedere, puțin cam ridicat. Dacă se poate analiza acest lucru...

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Da, în momentul de față costul este de 10.600 € cu tot cu TVA, deci putem să dăm 19% jos TVA-ul, iar în celelalte sectoare s-a construit cu 20.000 € locul de parcare tot pe un astfel de sistem.

Doamna Ramona Porumb: Dar asta nu înseamnă că neapărat acela este prețul...dacă în alte sectoare s-a făcut cu nu știu ce sumă. Noi vorbim de un preț de piață, nu de un preț al nu știu cărui sector.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Gândiți-vă că fiecare amplasament va avea un branșament electric, se vor turna stâlpi în ciment, se va face săpătură, adică vor fi niște lucrări de construcție care se vor face, temporare, ce-i drept. Adică sunt niște costuri destul de mărișoare la ele, plus sistemul efectiv care se va monta. Dar, înainte de a se aduce sistemul, noi trebuie să pregătim locul.

Doamna Ramona Porumb: Mulțumesc!

— 1

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, doamna consilier, după care doamna Macarie.

Doamna Cristina Munteanu: Domnul director, am o întrebare: cel puțin una dintre locațiile de pe Bd. Ion Mihalache este în momentul de față loc de joacă amenajat și întreținut de ADP. La 331. Ce veți face cu acel loc de joacă având în vedere că nu sunt așa de multe locuri de joacă în zonă?


Domnul Alin Vieru, director general ADP: Dar nu desființăm locul


Doamna Cristina Munteanu: Dar nu este loc pentru că este între blocuri de 10 etaje. Pe Ion Mihalache. Să-mi spună care este soluția pentru acel loc de joacă amenajat.

Domnul Alin Vieru. director general ADP: Dacă există o parcare la sol, astăzi, marcată, pe ea se va amplasa sistemul. Nu trebuie să fie loc de manevre de înainte-înapoi. Deci așa sunt ele făcute.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, domnule director! Mulțumesc! Doamna Macarie, o ultimă întrebare, vă rog!

Doamna Ilinca Macarie: Deci, dumneavoastră le faceți pe parcările existente la sol, le desființați ca să faceți 11 locuri.

3     3                                            3

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Deci, eu cred că nu merită să desființați parcările existente gratis ca să facem 11 locuri.

Domnul Alin Vieru. director general ADP: Pai nu sunt gratis, dar ele nu sunt gratis.

Doamna Ilinca Macarie: Nu, nu ne costă nimic să le facem, alea la sol există. Și construim, băgăm 11.000 € într-un singur loc de parcare. In cât timp se amortizează? Ati făcut o socoteală?

9

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Tot cu acordul dumneavoastră, după ce se vor construi, va trebui să modificăm costul anual de plată al taxei fiindcă acum este 76 lei/an, este destul de mic.

Doamna Ilinca Macarie: Și la cât se va ridica?

Domnul Alin Vieru, director general ADP: La celelalte sectorare, știu că ajunge undeva la 200 lei/lună.

Doamna Ilinca Macarie: 400 lei/lună.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: 200 lei/lună în alte sectoare pentru sistemul acesta de parcări.

Doamna Ilinca Macarie: Și încă ceva, la Sectorul 6, într-adevăr, s-au mai făcut aceste construcții. Deci, eu am înțeles că acolo deja foarte multe sunt defecte din cauza că, în clima din București, fiind multă umiditate, aceste structuri deschise de metal se strică foarte repede. Și chestia asta trebuie s-o luăm în calcul că nu e o soluție ideală pentru București. De asta as vrea să ne dati mai multe informații.

>                     -T                                3                             3                                 3                                                   il Dl/,.


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Deci, haideți La e o discuție mult prea tehnică. O să vă rog să trecem la vot.

Domnul Alin Vieru, director general ADP: Mulțumesc!

27Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: C            iîiui,^~l0

voturi “pentru” 11 voturi “pentru”. împotrivă? 1 vot împotrivit,           12

abțineri. Proiectul nu a trecut.                                      [__—-------'

Primit răspuns I completare petiție


v „                                Primit răspuns / completare petiție

PROIECTUL DE HOTARARE A FOSTRESP^^U^^ĂWRLA PENTRU, 1 VOT ÎMPOTRIVĂ ȘI 12 ABȚINERI

Am terminat și Ordinea de Zi Suplimentară. Vom trece la "Diverse”. Avem trei solicitări. Prima solicitare a Consulatului General al României New York. Imediat o caut si o citim:

s

1. "Excelente Voastre,

Consulatul General al României din New York reprezintă interesele României în relația cu una dintre cele mai importante și mai numeroase comunități românești de pe teritoriul SUA.

în cele nouă state arondate Consulatului General al României la New York, trăiesc și locuiesc oficial peste 375 de mii de români.

Una dintre cele mai importante instituții pentru unitatea și identitatea națională, aici în SUA, este Biserica Ortodoxă Română, dar nu trebuie să uităm nici celelalte confesiuni.

în acest an Centenar, vă scriu în calitate de șef al misiunii, Consul General al României New York, pentru a vă ruga să aveți bunăvoința de a susține și aproba, în interesul comunității românești de aici, a diasporei românești vechi de mai bine de 100 ani, finanțarea cu 80.000 USD din bugetul local al Primăriei Sectorului 1, a unui proiect unic pentru toți românii și anume ridicarea primei biserici românești în stil maramureșean de pe coasta de est a SUA.

Acești bani sunt necesari pe de o parte pentru plata lucrărilor meșterilor maramureșeni de la Mănăstirea Bârsana și, pe de altă parte, pentru asigurarea costului transportului bisericii în containere spre SUA.

Autoritățile americane au înțeles importanța și simbolistica ridicării unei asemenea biserici și au votat în Consiliul Statului New Jersey modificarea legislației care să permită înălțarea acestei biserici pentru români.

Vă rog să veniți în sprijinul americanilor de origine română și, indiferent de apartenența dumneavoastră politică, să acceptați prin votul dumneavoastră în Consiliul Local susținerea financiară a acestui proiect, precizându-vă că românii de aici au strâns și au plătit deja suma de 220.000 USD.

Mai este nevoie de urgență de această diferență și sunt convins că, prin efortul dumneavoastră, vom reuși ca la sfârșitul acestui an Centenar să ridicăm această capodoperă arhitecturală, invitându-vă de pe acum să fiți prezenți la sfințirea ei împreună cu toată comunitatea românească de aici care, cu siguranță, vă vă primi cu multă căldură.


Vă mulțumesc pentru înțelegerea și sprijinul acordat!

Cu deosebită considerație!

3

Cătălin Radu Dancu, Consul General”

2. A doua solicitare de pe ordinea de zi suplimentară.


Doamna Iuliana- Cristina Grigorescu: Domnule președinte, vă rugăm, nu mai are rost să le citiți pentru că le-am primit și noi și le știm. Deci, nu cred că este necesar să le citiți, mai ales că ultima are 17 pagini.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bine. Atunci, o s-o întreb pe Doamna Secretar care este procedura.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule președinte, eu n-am primit-o. Domnule președinte, eu n-am primit-o.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți că vă citesc solicitările, dacă le aveți pe mail este perfect. A doua solicitare: solicitarea de participare la ședința extraordinară din data de 20 septembrie 2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 a doamnei Asaul Aurelia Iulia.

Și punctul 3 din "Diverse”: Sesizarea domnului Olteanu Paul referitor la respingerea Proiectului privind achiziții de servicii juridice, unde am tranșat-o, a luat cuvântul și unde a și picat.

Acestea fiind spune, declar ședința închisă./X întocmit,

Mariana Sorescu Alina Ionela Mărunte Andreea Kutyik Iulia Aruncutean


29