Proces verbal din 17.05.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 17.05.2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.9 din 17.05.2018PROCES VERBAL


privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului I din data de 17 Mai 2018, ora 16.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1711/11.05.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat pe anul

2018-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, în data de 11.05.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 22 consilieri locali. Au absentat doamna Ancuța Sorina Comănici, doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând, doamna Steluța Todea, domnul Virgil Adrian Suvac și domnul Mihail-Teodor Purcărea. După începerea ședinței domnul Mihail Teodor Purcărea și-a înregistrat prezența în registrul special de prezență.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 17 mai 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 22 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschidem lucrările ședinței.

A

înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 04.05.2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal? Nu sunt

obiectiuni. Da!

»

Domnul Cristian Adrian Tudose: Aș dori, am citit procesul verbal, am citit și nota Prefectului și aș dori să revin cu solicitarea să avem un sistem audio competent. Dacă se citește procesul verbal al ședinței o să vedeți că discuțiile sunt cel puțin delicate, ca să spun așa. Nu se înțelege mare lucru din toate acele discuții legate de amendamente, drept pentru care revin cu solicitarea să avem un sistem audio în care să ne putem auzi unii pe alții să putem să derulăm ședințele în mod civilizat.Multumesc!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am demarat procedura, am demarat de la nivelul Secretariatului General, degeaba s-a solicitat la nivel de consiliu dacă nu au fost inaintate actele de executiv, s-a demarat această procedură. Așa după cum știți domnul Bulfon, anul trecut, nu au fost prinși acești bani în buget și am discutat chiar miercuri și cu doamna Clotilde, a fost de față și domnul Păiusi.

5

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: De un an jumate să-mi fie iertare, doamnă, și cu spatele dacă veneau banii aia, ajungeau.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu îmi iau angajamentul că în următoarea perioadă voi urmări achiziționarea acestui sistem. Dacă nu, o să o iau din ușă în ușă către corporații și voi solicita să ne doneze o astfel de aparatură. Vreau să vă spun că nu se putea achiziționa atâta timp cât nu s-a votat în buget.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Până la urmă problema nu este stația de sonorizare în sine ci difuzoarele si dispunerea lor. Aici este problema. Nu statia de [...]

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: S-a demarat, a fost înaintat referatul, a fost pus la dispoziție acest referat și domnului Păiuși, s-a demarat procedura și vom achiziționa în cursul a două luni, un termen maxim. Dar, de altfel, am și eu o rugăminte, să se respecte regulamentul consiliului local pentru că toate aceste discuții care au fost dezbătute în plen, trebuie dezbătute în cazul comisiilor de specialitate. Și la fel, să se respecte ordinea luărilor de cuvânt. Eu cred că este bine-venită această intervenție ca domnul Păiusi în calitate de Prsedinte, înainte de fiecare ședință de plen, să stabilească o ordine a luărilor de cuvânt pe fiecare proiect de hotărâre. Și mai mult decât atât vreau să vă spun că, în luna ianuarie când am venit, am avut o discuție cu liderii grupurilor politice și am explicat practic că, sunt discuții în timpul ședințelor de consiliu care nu pot fi confirmate prin semnarea proceselor verbale urmând ca până cumpărăm și achiziționăm această aparatură să luăm măsuri pentru desfășurarea corectă a acestor lucrări de ședință. Mulțumesc! Supun la vot procesul verbal al șdinței ordinare din 04 mai 2018, cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost descărcat. Domnule Președinte, aveți cuvântul!

3    7    J

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Pe ordinea de zi avem un singur proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018, inițiator Primarul sectorului 1. Aș dori să știu dacă dorește

cineva să ia cuvântul sau dacă există amendamente la acest proiect. Vă rog, domnul Deaconu!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Deaconu deschideți dumneavoastră drumul și așezați-vă la pupitru, citiți acest [...] mulțumesc.

A    .

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: In regulă doamna Secretar, doar să nu mai polișăm atât de bine podeaua, pentru că era să cad... Din partea comisiei de buget avem amendamentele, la acest proiect, mă auziți? da? Amendamentele la acest proiect, am să vă citesc articolele, capitolele și ce anume se modifică. Art.2 punctul 1 din capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională subcapitolul 61.02.03.04 Poliție Locală secțiunea de dezvoltare total 9490 mii lei, art.71.01.30 total 8370 mii lei, se modifică, se majorează art. 71.01.30, poziția sistem de supraveghere video cu 3390 mii lei, devenind 11760 mii lei. Total secțiune dezvoltare devine 12880 lei. Din art.2 punctul 1 din capitolul 74.02 - Protecția Mediului subcapitol 74.02.50 - Alte servicii în domeniul protecției mediului Poliția Locală, Secțiunea de dezvoltare Total 3390 mii lei. Se disponibilizează bugetul alocat secțiune dezvoltare art. 71.03 -Reparații capitale ale adăpostului de câini Odăi, în valoare de 3390 mii lei, devenind 0 mii lei. Acestea sunt amendamentele.

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Mulțumesc. Supun la vot amendamentul colegului nostru, cine este pentru, vă rog? Supun la vot amendamentul colegului nostru.

Doamna Ilinca Macarie: Am o lămurire......am o lămurire, înțeleg că se iau

din banii adăpostului ca să se facă supraveghere video? Am înțeles corect?

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Doamna Frone, vă

rog!

Doamna Ramona Porumb: Doamna Bănișor, mai devreme am stat de vorbă și a rămas că vă lămuriți cu colegii dumneavoastră sau că deja erați lămuriți, văd că nu.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Da, nu știu.....unii colegi au lipsit de la

discuțiile din intern și au dreptul să întrebe și în ședință și asta este......

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director executiv -Direcția Management

Economic: Ba se poate, vă spun eu domnul Bulfon că este posibil, deci este vorba de [...]

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Numai puțin, numai puțin, fac o intervenție că este bine. Referitor la afirmația doamnei Bănișor, că au dreptul în consiliu să pună întrebări, au dreptul în consiliu conform legii să pună întrebări pe aspecte necunoscute din materialele puse deja la dispoziție, ori eu am pus la dispoziție atât opinia motivată de refuz a contrasemnării hotărârii, atât punctul de vedere al Prefecturii, atât rapoartele cât și toate documentele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre, drept pentru care, numai dacă aveți o întrebare care nu se regăsește în materialele comunicate, puteți să adresați..

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Secretar..........

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Asta este legea.......este legea petru toți și o respect.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Pe de altă parte, dacă citim din Opinia Prefectului, între paginile 16 și 25 din proces verbal și cele 5 pagini trimise de

3

Prefectură, toate acele dialoguri între doamna Armând, domnul Goncea și domnul Păiuși, eu vă spun că n-am reușit să înțeleg nimica, cu scuzele de rigoare, n-am înțeles nici în ședință, n-am înțeles nici din materialele respective. Lăsând glumele de o parte, nu este explicit ceea ce se întâmplă, dacă se trec banii pentru hrană sau se i-au din banii pentru hrană, este o succesiune de comentarii și atât, îmi pare foarte rău.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog, acum lămuriți, da ... este o consultanță de specialitate.

Doamna Ortansa Frone-Borcea: Deci, să vă lămuresc, .. să vă lămuresc care este amendamentul, pe care l-a citit domnul consilier Deaconu.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Doamna Director, un pic mai aproape la microfon, vă rog.

Doamna Ortansa Frone-Borcea: Nu prea se aude...Vorbesc., e bine așa? în data de 4 mai a.c., doamna Armând a propus un amendament, în sensul de a diminua secțiunea de dezvoltare de la Politia Locală cu suma de 3.390.000 si a se constitui un

9    9    9

obiectiv de investiții la capitolul 74.02, deci tot secțiunea de investiții pentru a construi sau a prevedea o sumă de bani pentru construirea adăpostului pentru câini de la Odăi. Amendamentul propus atunci de doamna Armând, nu a avut avizul Comisiei de buget și nu a avut avizul Comisiei....aparatului de specialitate al Primarului. Din ce considerente nu a fost considerat legal acest amendament? Pentru că orice sumă trebuie trecută în buget dacă are bază legală. Bază legală o constituie aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru o lucrare de investiții. Acest lucru nu a fost efectuat, contrar dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea 273. Mai mult decât atât, în data de 12, doamna Macarie, a fost în comisia de lucru de la ... pe această activitate la Poliția Locală și a stabilit că pentru adăpostul acela de câini sunt necesare doar niște reparații sau sunt suficiente niște reparații pentru care prevederea bugetară era deja stabilită, prin proiectul de buget din .... aprobat în data de 15 februarie 2018.

Doamna Ilinca Macarie: Scuzați-mă că vă întrerup, eu am stabilit că sunt necesare niște reparații, dar nu am spus nimica dacă există prevedere bugetară.

Doamna Ortansa Frone-Borcea: Ați spus că până atunci. Deci până atunci, până când va fi acel proiect aprobat. Deci ca să fie un proiect din acesta aprobat, v-am spus că trebuie să respecte prevederi legale, în sensul că trebuie să aibă indicatori aprobați, ori acești indicatori nu au fost aprobați în ședința de consiliu. Prin urmare, acest amendament este nelegal. Mai mult decât atât, în rectificarea de astăzi, după cum s-a putut observa, avem o suplimentare a veniturilor bugetului local cu suma de 70.450 de lei sumă care este provenită din sponsorizări si care este alocată unei deplasări a elevilor Liceului Sf. Sava la NASA. Sunt elevi, după cum știți, speciali,

A

care trebuie să beneficieze de această sponsorizare. In momentul în care, acest buget nu este aprobat împreună cu acest amendament, pentru că Prefectura a considerat nelegală ... trecerea amendamentului în ședința de consiliu, copiii nu pot să beneficieze de banii respectivi, deci nu pot să plece la NASA. Mai mult decât atât trecem pe bugetul aprobat în data de 15 februarie ... în data de 15 februarie, fără posibilitatea ca rectificarea bugetară, ... ca rectificarea bugetară să fie posibilă a fi efectuată pentru capitolele referitoare la partea de cheltuieli de personal și la partea de cheltuieli de investiții. Să știți că aceată rectificare bugetară de astăzi vine să reglementeze din punctul de vedere a unor sume, a unor sume., deci..economiile care s-au realizat la unele obiective de pe lista de investiții au permis alocarea unei sume 4

pentru acest sistem de vot-ing și de transcript și așa mai departe...pentru o mai bună eficienta ședințelor de consiliu.

9    9    5

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna director. Aș vrea să readuc colegilor aminte că avem din partea prefectului o notă, da, care trebuie respectată, da? Recitesc ultimul paragraf. Pentru respectarea întocmai a legislației în vigoare cu incidență în materia finanțelor publice locale dar și în materia elaborării și redactării unui act cu caracter normativ vă solicităm ca la proxima ședință a Consiliului Local al Sectorului 1 să fie reanalizată hotărârea nr. 120 din

5    9

04.05.2018, în vederea modificării acesteia, astfel încât rectificarea bugetului local al Sectorului 1 să fie realizată cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Netransmiterea în termenul prevăzut de lege a soluției adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 la procedura prealabilă va conduce la introducerea acțiunii în anulare a actului administrativ socotit nelegal. Deci lucrurile trebuie că sunt foarte clare aici. Deci, încă odată supun votului Consiliului Local, care în acest moment suntem 23 de consilieri, amendamentul colegului nostru. Cine este pentru? 19 voturi pentru, cine

este împotrivă? Cine se abține? Ar trebui să existe diferența......înseamnă că avem 20

pentru și 3 abțineri. Domnul Goncea, doriți să spuneți ceva? Nu.....Intrăm în

polemică...Deci repet votul, 20 pentru, 3 abțineri. Vă mulțumesc.

Supun........supun Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018, împreună cu amendamentul votat, deci în integralitatea lui. Cine este pentru? 20. Cine este împotrivă? Cine se

abține? 3 voturi abținere. Deci, amendame......proiectul de hotărâre a trecut. Vă

mulțumesc.

9

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 DE VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERI.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Declar ședința închisă. Buna ziua.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Oliver LeonfPăius


întocmit,


Georgeta Raportaru Marcel Cristian Culea Ionela Alina MărunțeluțfiP' Mariana Sorescu Andreea Kutyik

5