Hotărârea nr. 97/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 29.03.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării Programului „SOS Satul Copiilor Bucureşti – SOS comunităţi de tineri”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 dea hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România,

în vederea derulării Programului „SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere Certificatul de acreditare seria AF nr.000431, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în data de 15.04.2014;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81, alin.(2), lit.n) și art.l 15, alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării Programului „SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri”.

Art.2.- Drepturile și obligațiile părților, precum și modul de derulare a parteneriatului vor face obiectul unui protocol încheiat între părțile interesate.

Art.3.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prevăzute la art. 1 și art.2.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.