Hotărârea nr. 95/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 29.03.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind admiterea beneficiarilor în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice - şi Complexul Social de Servicii Străuleşti din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTARARE

pentru aprobarea Metodologiei privind admiterea beneficiarilor în cadră'l Complexului Social de Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice - și Complexul Social de Servicii Străulești din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 - legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă Metodologia privind admiterea beneficiarilor în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice - și Complexul Social de Servicii Străulești din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr.95/29.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși    t


METODOLOGIE

privind admiterea beneficiarilor în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice Social de Servicii Străulești din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Pot deveni beneficiari ai centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, respectiv Complexul Social de Servicii Odăi - Cămin pentru Persoane Vârstnice și Complexul Social de Servicii Străulești, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și care îndeplinesc condițiile art.3 din Legea nr.l7/2000, asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată.

Astfel, beneficiază de servicii sociale în centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, persoana vârstnică, care se găsește în una dintre următoarele situații:

a)    nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b)    nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c)    nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d)    nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e)    se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Asistența socială pentru persoanele vârstnice se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului legal al acesteia.

Cererea poate fi transmisă pe suport hârtie sau în format electronic și trebuie însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate.

Cererea privind solicitarea de servicii în sistem rezidențial se va depune la Registratura D.G.A.S.P.C. sector 1, cu sediul în Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, pentru persoanele vârstnice care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 1 București.

Cererea privind acordarea de servicii seciale în sistem rezidențial conține în principal, următoarele:

a)    date privind persoana vârstnică;

b)    date privind componența familiei;

c)    veniturile realizate și bunurile deținute de membrii familiei persoanei vârstnice;

d)    tipul de locuință, sistemul de încălzire utilizat și numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință;

e)    informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică și membrii familiei.

Dreptul la serviciile rezidențiale încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestora, în caz de transfer într-o altă unitate rezidențială sau la cerere. încetarea serviciilor se face prin dispoziție a Primarului Sector 1.

Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora

Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.

Contribuția de întreținere calculată individualizat, pentru serviciile acordate în căminele de vârstnici, reprezintă venit la bugetul local.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

a)    persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;

b)    diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

c)    susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali se procedează după cum urmează:

a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.


Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe ^nembr stabilesc prin hotărâre a consiliului local/județean, cu respectarea prevederilor^ privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Dacă prin aplicarea cotei prevăzute mai sus se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

După o perioadă de 30 de zile de la data la care trebuia să se efectueze ultima plată, beneficiarul / aparținătorul va fi notificat în scris pentru întârzierea de la plată.

Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării beneficiarul /aprținătorul nu achită debitul restant, contractul de servicii se reziliază și se va proceda la recuperarea debitului pe cale juridică.

în situația în care intervine decesul beneficiarului înainte de data încasării drepturilor bănești de la Casa de Pensii, pentru luna în care a intervenit decesul, încasarea contribuției lunare în sarcina beneficiarului decedat nu se va mai efectua.

în cazul beneficiarilor decedați pentru care contribuția lunară de întreținere este suportată de către persoanele obligate la plată ( soț, soție, fiu, fiică, susținător legal), Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 face demersurile legale pentru recuperarea debitelor înregistrate.

Opis:

1.    Cerere care să conțină solicitarea de servicii rezidențiale;

2.    Declarație notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreținători legali, în cazul în care aceștia există trebuie să prezinte o declarație notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana vârstnică, să prezinte eventuale acte doveditoare și să cuprindă acordul privind internarea persoanei vârstnice.

3.    Nu este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreținere sau orice act juridic încheiat între părți din care să rezulte fără echivoc intenția de a se obliga la întreținere, decât în condițiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor stabilit prin H.C.L. sector 1 de către aparținători sau de către cei obligați la întreținere.

4.    Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverință că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV ( pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazitologic, adeverință medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;

5.    în situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor în sistem rezidențial decizia se ia de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 1, pe baza anchetei sociale și a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.

6.    Adeverință de venit impozabil ( Act de stare materială/financiară de la Circa/ Administrația Financiară, Direcția Taxe și Impozite Locale);

7.    Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce dorește internarea și ale persoanelor obligate la plata contribuției conform legii ( soț, soție, copii, reprezentant legal sau persoană obligată la întreținere în baza unor acte legale) - Certificat de naștere. ;;^0țifip^ de

căsătorie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de tutelă sau curatelă acolo unde este cazul.

//xzx-z' xcAf

8.    Adeverință de venit a aparținătorilor și a membrilor familiei acestuia( necesare pentru stabilirea contribuției de întreținere ce revine acestora potrivit legii);

9.    Ultimul talon de pensie dacă este cazul;

10.    Documente doveditoare ale situației locative ( copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vânzare-cumpărare, copie act de donație, copie act moștenire, copie contract de închiriere);

Pentru dosarele complete Serviciul Rezidențial Adulți va întocmi un proiect de dispoziție de aprobare sau respingere a acordării serviciilor în sistem rezidențial pe care o va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 1;

Pentru persoanele cu domiciliu stabil în altă unitate administrativ teritorială internarea se realizează numai cu suportarea costului mediu lunar al cheltuielilor stabilit prin H.C.L. sector 1, de către beneficiar, familie, reprezentanți legali, persoane obligate la întreținere sau de către D.G.A.S.P.C. -ul de domiciliu.

în cazuri de urgență constatate de către Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență sau Serviciul Rezidențial Adulți din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi -Căminul pentru Persoane Vârstnice și Complexul Social de Servicii Străulești, se face de urgență, în baza unui referat avizat de către Directorul General urmând ca dosarul să se completeze prin intermediul echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului Rezidențial Adulți și echipa multidisciplinară de la nivelul fiecărui centru, în termen de maxim 60 zile de la internare

Pentru internarea în cămin se vor soluționa cu prioritate cererile formulate de persoanele care pot fi internate, cu domiciliul sau reședința pe sectorul 1.

Constituie motive de respingere a acordării serviciilor rezidențiale:

>    persoana este diagnosticată cu o boală psihică ce pune în pericol liniștea și sănătatea fizică a celor din cămin, și manifestă un comportament agresiv, în acest caz persoana în cauză sau reprezentanții ei sunt îndrumați a se adresa instituțiilor abiliate;

>    persoana în cauză refuză găzduirea într-un cămin;

>    se află în evidență cu boli infecto-contagioase (TBC, sifilis, și altele), fără a urma tratament de specialitate,

>    refuză sau întârzie, din motive imputabile persoanei, să întocmească dosarul cu actele necesare pentru găzduirea în cămin, în termenul legal, respectiv 30 zile cu posibilitatea de a se prelungi cu 15 zile.

Acordarea serviciilor în cămine se face conform standardelor în domeniu în baza unui contract de servicii și a unui angajament de plată.


CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale

Părțile contractante:

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, denumită in continuare furnizor de servicii, cu sediul în București, sectorul 1, Bd. Mareșal Averescu nr.17, codul de înregistrare fiscală nr. 15318810, contul nr.

R021TREZ24A680400200130X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin domnul DANUȚ IOAN FLEACĂ Director General si prin doamna DANIELA VICTORIȚA NIȚĂ -Director Economic, acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Decizia Comisiei de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale a municipiului București nr. 1488/03.07.2014,

si

2. D-na/dl....... denumit în continuare beneficiar, domiciliata .... sectorul 1, CNP: ....,

posesor al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat/eliberată la data de .... de S.P.C.E.P Sector 1, statutul social (pensionar, fara venit, etc.).

REPREZENTAT prin d-na in calitate ...denumit in continuare susținător legal cu domiciliul în ..., posesor al B.I./C.I. seria ... nr.....eliberat la data de ..., S.P.C.E.P. Sector 1, tel.

1.    având în vedere:

evaluarea initiala/complexa consemnata si fisa de evaluare socio-medicala;

angajamentul de plata a contribuției lunare de intretinere stabilita in conformitate cu legislația in vigoare.

1.2. convin asupra următoarelor:

2.    Obiectul contractului

2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor socio-medicale, in Complexul

Social de Servicii..... aflat in subordinea furnizorului de servicii, pentru persoana vârstnica.....

cu suportarea contribuției lunare de intretinere de către d-na ...

2.2.    ) Tipurile de servicii socio-medicale prevăzute Ia 2.1, sunt următoarele:

Servicii socio-medicale de îngrijire, asistenta si recuperare in funcție de diagnosticul si gradul de dependenta al persoanei vârstnice - acordate in regim rezidențial;

Consiliere psihologica si activitati de tip: ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activitati de tip recreativ, activitati de stimulare a abilităților motorii si de stimulare a restantului funcțional; Evaluarea inițiala si reevaluarea socio-medicala.

2.3.    ) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

a)    Serviciile de ingrijire si asistenta socio-medicala constau in asigurarea si administrarea tratamentului medical prescris de medicul specialist, asigurarea activitatilor de ingrijire (hrana, îmbrăcăminte, igiena corporala, supraveghere).

b)    Serviciile de consiliere psihologica au ca scop dezvoltarea unor abilitați in vederea integrarii/reintegrarii sociale a persoanelor vârstnice. Prin activitatile (individuale si de grup) de tip terapie ocupationala se urmărește stimularea restantului funcțional, dezvoltarea unor aptitudini si abilitați practice.

3.    Costurile serviciilor îngrijire si asistenta acordate de furnizor și contribuția beneficiarului de servicii sociale

3.1    Costul mediu lunar pentru serviciile socio-medicale acordate in Complexul Social de Servicii se stabilește anual - prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

3.2    Pentru serviciile de ingrijire si asistentă de tip rezidențial, beneficiarul / reprezentantul acestuia va suporta contribuția lunară de intreținere in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârea nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

3.3    Contribuția lunară de întreținere în cuantum de .... lei, va fi achitată de d-na .... în calitate de ....până la data de 30 a fiecărei luni, pentru luna anterioară pentru care s-au asigurat serviciile de îngrijire și asistență.

3.4. Diferența până la concurenta valorii integrale a contribuției lunare de întreținere, prevăzută la art.25 alin (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, in cuantum

de ................... va fi achitata de către dl/d-na ................................................., in calitate de

............................. până la data de 30 a fiecărei luni, pentru luna anterioară pentru care s-au

asigurat serviciile de îngrijire și asistență.

3.5 Contribuția lunară de întreținere a beneficiarului de servicii sociale nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

3.6.    Cuantumul costului mediu lunar si al contribuției lunare datorate se pot modifica prin actele normative ale administrației publice locale, ori in temeiul actelor administrative emise de Consiliul Local al municipiului București.

3.7.    Nu are obligația de a achita contribuția lunara de intretinere persoana fara venituri si fara apartinatori.

3.8.    în cazul neachitării contribuției lunare de întreținere, în decurs de 15 zile de la termenul stabilit, beneficiarul sau reprezentantul/ susținătorul legal va fi obligat la plata majorărilor de întârziere la un nivel de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

3.9 După o perioada de 30 zile de la data la care trebuia sa efectueze ultima plata beneficiarul/apartinatorul va fi notificat in scris pentru intarzierea de la plata.

40. Daca in termen de 30 de zile de la primirea notificării beneficiarul/apartinatorul nu achita debitul restant, contractul de servicii se reziliaza fara îndeplinirea altor formalități si beneficiarul va fi evacuat.

4.    Durata contractului

Durata contractului este stabilita până la data externării beneficiarului din complexul social de servicii, aflat in subordinea furnizorului de servicii.

5.    Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1.    Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de asistenta si ingrijire;

5.2.    Reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale


5.3.    Revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în sociale la nevoile beneficiarului.

6.    Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1.    De a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2.    Dreptul de încetare acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

6.3.    De a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

6.4.    Sa someze, după caz, beneficiarul/apartinatorul - care s-a angajat pentru suportarea costurilor

- in situația in care nu a achitat contribuția lunara de întreținere.

7.    Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

7.1.    Să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

7.2.    Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

7.3.    Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; ghidul beneficiarului;

drepturile si obligațiile beneficiarului; oportunității acordării altor servicii sociale;

listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă; oricărei modificări de drept a contractului;

7.4.    Să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia;

7.5.    Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

7.6.    Să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

7.7.    Să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale.

8.    Drepturile beneficiarului

8.1.    în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.


8.2.    Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și

b)    de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

c)    de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

d)    de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra: drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

oportunității acordării altor servicii sociale;

listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

e)    de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f)    dreptul de a avea acces la propriul dosar;

g)    de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.    ) Obligațiile beneficiarului:

9.1.    să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire

9.2.    să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

9.3.    să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

9.4.    să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primate, prin achitarea contribuției lunare de intretinere;

9.5.    să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

9.6.    să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

10.    ) Drepturile aparținătorului:

10.1.    Sa solicite informații cu privire la modul de acordare a serviciilor;

10.2.    Sa solicite planul individual de asistenta si îngrijire si fisele de evaluare/reevaluare ale beneficiarului;

10.3    Sa solicite orice alte informații cu privire la modalitatea de acordare a serviciilor sociale;

10.4    De a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra: drepturilor sociale, măsurilor legale dc protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;


oportunității acordării altor servicii sociale;

listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

manualul procedurii de asistare in Complexul Social de Servicii;

11.    ) Obligațiile aparținătorului:

sa respecte dorințele si nevoile persoanei asistate;

sa achite, daca este cazul, contribuția lunara de intretinere stabilita conform atr.3.3

12.    ) Soluționarea reelamațiilor

12.1.    Beneficiarul sau aparținătorul acestuia au dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

12.2.    Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

12.3.    Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reelamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

12.4.    Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului/sectorului 1, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

13.    Litigii

13.1.    Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

13.2.    Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale sau reprezentantul acestuia nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

14.    ) Rezilierea contractului

14.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a)    refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

b)    nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

c)    încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale sau de reprezentantul acestuia;

d)    retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

e)    limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale:

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;


g) in situația in care beneficiarul/apartinatorul nu achita contribuția lunara de intretinere, rezilierea contractului se produce fara indeplinirea altor formalități.

15.    ) încetarea contractului

15.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a)    externarea din centru a beneficiarului;

b)    acordul părților privind încetarea contractului;

c)    scopul contractului a fost atins;

d)    forța majoră, dacă este invocată.

16.    Dispoziții finale

16.1.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

16.2.    Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

16.3.    Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

16.4.    Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului - Serviciul Rezidențial Adulti.

16.5.    Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și îngrijire, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea centrului rezidențial.

16.6.    Serviciile sociale se acordă până la obținerea autorizării de securitate pentru incendii pentru clădirea în care funcționează Complexul Social de Servicii Sociale Odăi.

16.7 Este necesară eliberarea avizului privind securitatea la incendiu.

*) Anexele la contract:

a)    actele necesare constituirii dosarului pentru admiterea in complexul social de servicii;

b)    planul individualizat de asistență și îngrijire;

b) evaluarea inițiala si fișa de evaluare socio-medicala;

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Data

BUCUREȘTI, SECTOR 1

Furnizorul de Servicii Sociale,


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

BENEFICIAR,

Reprezentat prin d-na

DIRECTOR EXECUTIV,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

întocmit,

CONSILIER JURIDIC

ANGAJAMENT DE PLATA

-titlu executoriu-

Subsemnata .... domiciliată în ....., .... în calitate persoana care se obligă la plata

contribuției, cu începere de la data de.....mă oblig să plătesc lunar suma de .... lei reprezentând

contribuția lunară de întreținere stabilită de Consiliul Local al Sectorului 1, pentru beneficiara.....

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Social de Servicii......

în cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuției de întreținere, mă oblig să plătesc suma stabilită.

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la venituri să o comunic, în termen de cel mult 15 zile, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1, Complexului Social de Servicii.....pentru care am subscris prezentul angajament de

plată.

întocmit la data de .... în 3 (trei) exemplare, din care am primit un exemplar.

Persoana care se obligă la plată

DIRECTOR GENERAL,

A

întocmit,