Hotărârea nr. 84/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 29.03.2018 privind virarea sumelor din “Excedentul anilor precedenţi aferent contribuţiei de întreţinere a persoanelor asistate” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la bugetul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind virarea sumelor din “Excedentul anilor precedenți aferent contribuției de întreținere a persoanelor asistate” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la bugetul Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de art.70 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, potrivit căruia „Autoritățile deliberative pot hotărî ca excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate, finanțate potrivit art.67 alin.(l) lit.c,) să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea sumelor încasate anticipat și a obligațiilor de plată ”;

Având în vedere prevederile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

în conformitate cu Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora;

Având în vedere necesitatea virării soldului „Excedentul anilor precedenți” din cadrul art. 33.10.13 "Contribuția de întreținere a persoanelor asistate” din cadrul Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în contul Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se stabilește virarea prin ordin de plată din contul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în contul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a sumei de 721.688,31 lei, reprezentând „Excedentul anilor precedenți” aferent „Contribuției de întreținere a persoanelor asistate”.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși

Nr.: 84

Data: 29.03.2018