Hotărârea nr. 80/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 29.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008 privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea contravenţiilor la nivelul asociaţiilor de proprietari şi locatari

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008privind prevenirea, combaterea și sancționarea contravențiilor la nivelul asociațiilor de proprietari și locatari

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1 avizată de Direcția Juridică;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile HGR 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/2008 pentru prevenirea, combaterea și sancționarea contravențiilor la nivelul asociațiilor de proprietari și locatari;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Art. 1 lit. d) din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008 privind prevenirea, combaterea și sancționarea contravențiilor la nivelul asociațiilor de proprietari și locatari se modifică și va avea următorul cuprins:

"Articolul 1 lit. d) menținerea și/sau angajarea, de către asociația de proprietari a unui administrator persoana fizică care nu este atestată pentru funția de administrator sau persoana juridică ''are nu este autorizată în condițiile legii; ”

Art.II. (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși

Nr.: 80

Data: 29.03.2018