Hotărârea nr. 68/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 27.02.2018 privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Raionul Orhei din Republica Moldova”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova”

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene ;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Drept Internațional și Tratate, nr H2-2/969/26 iunie 2017 și H 2-2/2430/10 noiembrie 2017, ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 71.953/14.06.2017 și nr. 127288/01.11.2017, precum și de HCGMB prin care se împuternicește Consiliul Local al sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova ”

în conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), art.81, alin.(2) lit.p) și art.115 alin.(l) lit.b), din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se abrobă „înțelegerea de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova "conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local, înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Sectorul 1 al Municipiului București din România și Raionul Orhei din Republica Moldova, denumite în continuare Părți, ca urmare a negocierilor amiabile, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și din Republica Moldova,

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale pe termen lung, în baza principiilor egalității și avantajului reciproc,

Convinse fiind că această nouă formă de cooperare va contribui la consolidarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, precum și la dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Au convenit următoarele:

Arf/co/u/J - OBIECTIVE

Părțile vor coopera în vederea creșterii capacității instituționale a autorităților publice locale din localitățile lor, cu scopul de-a asigura dezvoltarea economico-socială a comunităților locale,astfel:

a)    Cunoașterea modului de viață și a tradițiilor specifice locuitorilor din Raionul Orhei și din

Sectorul 1 al Municipiului București;

b)    Identificarea elementelor comune din programele de dezvoltare economică și socială ale administrațiilor din cele două entități, care pot fi incluse în proiecte și programe specifice domeniilor stabilite în prezenta „înțelegere de cooperare";

c)    Evidențierea priorităților și intereselor convergente în cadrul cooperării;

d)    Inițierea și promovarea schimburilor de experiență, a parteneriatelor și a altor forme de cooperare între instituții, organizații neguvernamentale și societate civilă;

Articolul 2- DOMENII DE COOPERARE

în baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Părțile vor dezvolta relații de cooperare în următoarele domenii:

a)    Economic, social și cultural;

b)    Investițional;

c)    Protecția mediului înconjurător;

d)    Conservarea și promovarea patrimoniului cultural;

e)    Cultură, artă, educație, turism și programe pentru tineri;

f)    Alte domenii de cooperare din sfera de competență a părților.

Articolul 3- MODALITĂȚI DE COOPERARE

a)    Potrivit competențelor de care dispun, Părțile vor asigura transferul eficient de informații și idei, prin intermediul vizitelor reciproce organizate pentru delegații oficiale și specialiști, în domeniile convenite în prezenta înțelegere. Părțile consideră că vizitele reciproce între reprezentanții lor, se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală.

b)    Părțile vor efectua schimburi de experiență și de bune practici, sub forma misiunilor de expertizare și de stagii, în domeniile prevăzute la Art.2, precum și în alte domenii din sfera lor de competență, inclusiv cu privire la modalitățile de comunicare cu locuitorii și de identificare a celor mai bune soluții la problemele care apar la nivelul celor două comunități.

c)    Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din cele două unități administrativ-teritoriale și vor fi create asociații de prietenie. întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de reprezentanții autorităților locale și ai asociațiilor respective, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în Sectorul 1 al Municipiului București și în Raionul Orhei în scopul efectuării bilanțului cooperării și pentru stabilirea modului de colaborare în viitor.

Articolul 4-ASPECTE FINANCIARE

Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul prezentei înțelegeri de cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Articolul 5- COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE

a)    Fiecare parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a înțelegerii de cooperare.

b)    Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare a proiectelor și programelor specifice domeniilor de cooperare asupra cărora au convenit.

Articolul 6 - AUTORITĂȚI COMPETENTE

(1)    Autoritățile competente pentru aprobarea, implementarea și controlul activităților, proiectelor și programelor ce se vor derula, în domeniile enunțate anterior, sunt cele nominalizate în legislațiile în vigoare din România și Republica Moldova;

(2)    Părțile se vor informa reciproc, în timp util, cu privire la procedurile și documentele specifice necesare inițierii și derulării programelor de cooperare.

Articolul 7 - SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de cooperare se va soluționa amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 8 - MODIFICAREA „înțelegerii de cooperare"


) Raionul Orhei din Republica Moldova și Sectorul 1 al Municipiului București pot modifica T^și reglementa conținutul prezentei „înțelegeri", ori de câte ori apare necesitatea derulării I eficiente a proiectelor și a programelor inițiate, în beneficiul comun al celor două Părți.

} Modificările și/sau completările la prezenta înțelegere de cooperare vor produce efecte de la data semnării, în conformitate cu prevederile art.9 al înțelegerii;

(3) Modificarea „înțelegerii de cooperare" se va face prin „Acte adiționale" și/sau alte acte juridice agreate de Părți.

Articolul 9 - INTRAREA ÎN VIGOARE, DURATĂ și DENUNȚARE

(1)    Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată și produce efecte de la data semnării;

(2)    „înțelegerea de cooperare" poate fi denunțată după cum urmează:

a)    Prin acordul Părților;

b)    De către oricare Parte, prin notificare scrisă; în acest caz denunțarea își produce efectele după 3 (trei) luni de la data primirii respectivei notificări.

(3)    încetarea prezentei „înțelegeri" nu va afecta desfășurarea programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, exceptând situațiile în care „Părțile"

au convenit altfel.

Semnată la..................., la data de....................., în două exemplare originale în limba română.

Pentru

Pentru

Raionul Orhei din Republica Moldova


Sectorul 1 al Municipiului București din România

Primar,

DANIEL TUDORACHE


Președintele Raionului Orhei, Tudor Golub