Hotărârea nr. 64/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 27.02.2018 privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014 încheiat între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobiului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014 încheiat între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobiului din

str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/27.11.2014 privind aprobarea condițiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 în cadrul Contractelor de închiriere nr. 41/10.06.2014 și nr. 286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 și nr. 141/25.09.2014, precum și de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252;

în temeiul art. 45 alin.(l), art.80, art.81 și art.l 15 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014, între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care se prelungește durata contractului de închiriere nr. 286/08.09.2014 până la data de 31.08.2018, cu posibilitatea prelungirii și ulterior acestei date.

Art. 2.- Se împuternicește doamna Penciu Gabriela - director al Grădiniței nr. 252, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adițional menționat la art. 1.

Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorul Grădiniței nr. 252, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru Ștefan DeucOari


Nr.: 64

Data: 27.02.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


nr. 64 /27.02.2018 PREȘEDINTE DE Alexandru -


ACT ADIȚIONAL NR. DIN DATA DE


LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR.286 DIN DATASubsemnații, PÂNDELE ANDREI, POMPONIU GEORGE-TANCRED-FLOR, ENICĂ IOAN-RADU, DOBRICEANU IONEL, în calitate de proprietari, denumiți în cele ce urmează "Proprietarii”, pe de o parte, și

GRĂDINIȚA NR. 252, cu sediul în București, Sector 1, Str. Aleea Alexandru nr. 34, reprezentată de dna. Director Penciu Gabriela și dna. Contabil Dan Mariana, având calitatea de chiriaș, denumită în cele ce urmează „Chiriașul”, denumite în cele ce urmează, în mod individual “Partea” și în mod colectiv “Părțile”,

Având în vedere


Având în vedere

Având în vedere


semnarea de către Părți a Contractului de închiriere nr. 286 din data de 08.09.2014, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 100/26.03.2015, denumit în cele ce urmează „Contractul”,

prevederile art.4 alin. 4.2) din Contract conform căruia Contractul produce efecte până la data de 04.03.2018,

acordul Părților de prelungire a duratei Contractului, materializat prin intermediul corespondenței telefonice și electronice,

au decis încheierea prezentului act adițional la Contract, denumit în cele ce urmează “Actul Adițional”, prin care prelungesc durata Contractului până la data de 31.08.2018. Prin acordul Părților, Contractul se poate prelungi și ulterior datei de 31.08.2018.

Actul Adițonal este guvernat de legislația română.

Conform deciziei Părților, celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate și își produc efectele în continuare.

Prin semnarea Actului Adițional, Părțile declară în mod expres că au citit, au înțeles și sunt pe deplin de acord cu toate prevederile acestuia.

Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Contract și a fost încheiat astăzi,

_._.2018, în 6 exemplare originale, cu același conținut, formă, forță și valoare juridică,

câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru a fi depus la autoritățile fiscale.

PROPRIETARI

PÂNDELE ANDREI

POMPONIU GEORGE-TANCRED-FLOR

ENICĂ IOAN-RADU

DOBRICEANU IONEL

CHIRIAȘ

GRĂDINIȚA NR. 252

Director,

PENCIU GABRIELA

Contabil,

DAN MARIANA