Hotărârea nr. 61/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 18, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. NISIPARI NR. 18 -SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 672/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 195/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr.23403/08.02.2018.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. publice locale nr. 215/2001, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. NISIPARI NR. 18 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 195/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr.: 61

Data : 27.02.2018

eMUTSlieiPIUI. BUCURI Ș I I

sectorul!

www.pnmariascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. AVIGO INVEST S.A. cu adresa în str. Buzești uc. înregistrată la nr. 28260 din 26.07.2017, completata eu tir. 5548 din 13.02.2018, în conformitate eu amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviz nr.    .*20 12?

PENTRU

PUD - STR. NISIPARI NR. 18 - SECTOR 1 Imobil locuințe colective S+P+2E+M

(4 apartamente)


ir. Ț el. II. J

LOCALAL SEC

Nr.2 7 FEB 2018GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 310,00 mp din actele de proprietate (277,00 mp din măsurători/ conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 208707, eliberat la data de 28.1 1.2017.

INIȚIATOR: AVIGO INVEST S.A,

PROIECTANT: S.C. ARHITECT EVOLUTION S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urbanist diplomat Andrei Cristian A. N. CEBANU\

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD1 imobilului care a generat documentada, delimitată astfel: Nord - artera de circulație str. Nisipari; Est - str. Nisipar?' nr.6, 8-12; Vest - str. Nisipari nr. 16.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224 15 12.2015, amplasamentul este cuprins In subzona funcțională: Lin - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de proiecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie in volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată in 2015. conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 29/2/N/33094 din 05.01.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: Lla- POTmax.= 45%, CUTma.x.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = 10 m (cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt fată de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 2,95 m (spre spate lot); stânga - la limita de proprietate, respectiv retras spre zona frontală cu minim 2,90 m și spre spate lot retras cu minim 6,23 m.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Nisipari, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 23403/08.02.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțita de studiu de însorire însușit de arh. Cosmin Vasile Costea și ilustrare volumetrică însușită de urbanist diplomat Andrei Cristian A. N. Cebanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/5/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 29/2/N/33094 din 05.01.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București în cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I,


în termenul de valabilitate este în vigoare.


al acestuia, procedura trebuie reluată.    acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN.15012 AEROO'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-2I-3I9. IO. I3; Fax: +40-21-319,10.06

Email: rettistrulur.ijN'piimariasl .ro htto://ww\v.orimariaseetorl .roPe teren urmează a fi construit un imobil S+P+2E+M cu următoarele retrageri:


-    1,70ml fata de Strada Nisipari;

-    calcan fata de Strada Nisipari nr.20

-    0 ml fata de Strada Nisipari nr.16 (elevator auto)

-    calcan fata de Strada Ardeziei nr.10, 8


• 1-35 •-

3,50

Tt

5.25


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M str. Nisipari, nr.18, sector 1, București


LEGENDA


ezz:

A

A

A

E3


Limita proprietate teren ce a generat P.U.D. Limita de studiu Edificabil propus S+P+2E+M Proiecție balcon

Limita documentații P.U.Z. in curs de aprobare

Circulații carosabile si pietonale

Zona locuințe individuale si colective mici

Zona mixta: locuire, spatii comerciale si servicii

Locuințe existente

Dotari/servicii/spatii comerciale existente Anexe existente Acces pietonal te


Acces imobil2,

elev


BILANȚ - Locuința colectiva cu 4

Suprafața teren =277.00 mp (100%%^py-pp\)\J Suprafața construita Subsol=188 27mp'5$^— Suprafața construita parter=115.60mp (41,73%) Suprafața construita etaj 1=115.60mp Suprafața construita etaj 2=115.60mp Suprafața construita mansarda=85.32mp Suprafața desfasurata S+P+2E+M = 620,39 mp Suprafața calcul C.U.T.=432.12mp Sspatii verzi =83.10mp (30%)

Samenajata circulații =78.30mp (28,26% )

Se asigura 5 locuri de parcare in subsolul imobilului


POT max=45%


CUT max P+2 = 1,3 mp. ADC/mp

- în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.


s.c.arhitect evolution s.r.l

Strada Baba Novac, Nr 17, Bl. G13, Sc 2, Parter, Ap 45, S.

ctor 3

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M

București, Sector 1, Strada Nisipari, Nr. 18 /    BENEFICIAR :AVIG0 INVEST S.A.

Proiect Nr

08/2017

J40/6428/29.05.2014; CUI 33224071    ,

Proiectat

urb. Cebanu Andrei

i .r

SCARA

1:500

FAZA

Desenat

urb. Hromei Cristina

REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.D.

Desenat

urb. Cebanu Andrei

/'data

PI. nr.

Set proiect

urb. Cebanu Andrei

04/2017

U04