Hotărârea nr. 59/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului nr. 2C, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. JIULUI NR. 2C - SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 671/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 197/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Arhitectului Șef nr. 197/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de

Circulație PMB nr.6618/06.06.2016.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. ing. Cristian Căiță.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

* Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea    de

amenajare a teritoriului:în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “STR. JIULUI NR. 2C - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 197/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.Nr.: 59

Data : 27.02.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Șl ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de Roman Marian cu adresa în București, Str. Andrei Șaguna, nr. 87, Sector I, București, înregistrată la nr. 34357 din I 1.09.2017, completată cu nr. 3784 din 01.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviz nr.


PENTRU

PUD - Str. JIULUI NR. 2C - SECTOR 1, BUCUREȘTI Construire imobil de locuințe colective S+P+2E (6 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 545,00mp, proprietate privată conform informațiilor nr. 258372, eliberat la data de 21.1 1.2017.

INIȚIATOR: ROMAN MARIAN, ROMAN CLAUDIA PROIECTANT: BIA FPPC

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Patrie Cornel Frecan Petre (RUR: D2 AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Jiului nr.2; Sud - Est Vest - Str. Jiului nr. 2D; Sud- alee acces auto.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGI\ prelungită in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu și inaltinu Tnaxime de.Pf'T niveluri, cu POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 hiveluryțStȚi) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depy si'distanta dintre aliniamente ; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumctria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1 l/l/J/43250 din 05 01.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumctria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament-minim 5,00m;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 2,00m; stânga - min. 5,00m

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 3,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele-privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Str. Jiului si din B-dul Bucureștii Noi, prin aleea de acces, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.66l 8/06.06.2016, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Patrie Cornel Frecan Petre .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/11/05.10.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de Ia data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr I l/l/J/43250 din 05.01.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare’


Șef birou ,

Raluca Mihucla Epifan

tr-


primariWa fost certificată iso 9001 -200a PRIVINDV SISTEMUL DE MANAGEMENT AL

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222 Tel. +40-2I-319.10.13; Fax: *40-21-Bl 9.10.06

Email: renistraluram nnniariasl .ro htlD://www.nrimariaseetorl .ro


CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROO

IMOBIL

P+3E


nr.cad


PLAN URBANISTIC DE DETALIU - JIULUI 2


P.U.D.


funcțiune LOCUINȚA


COLECTIVA regim de înălțime S+P+2E


IMOBIL

P+4E


Str. Jiului, nr.2C, sect.1, București_

ANEXĂ LA HOTArA^EA CONSILIULUI


IMOBIL

SECTOR?^


LEGENDA


I»- 205687,


LOCAL AL SECTORULU11


vvIZ ARH ii EC'i

SC TORNADO SISTEMS SRL S=2396mp STR JIULUI NR.2 NR.CAD 205687


IMOBIL P+3E JIULUI, NR.4


IMOBIL

P+3E


BILANȚ TERITORI AL ÎNTREAGA PARCELA

lot adresa poștală Suprafață AC


OCPI București, B-du


ADC


REGLEMENTĂRI


I EDIFICABIL

CIRCULAȚII

“1 ACCESE AUTO/ PIETONALE

] CIRCULAȚIE CAROSABILĂ ] CIRCULAȚIE PIETONALĂ ] SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE

258.372    lot 2/1 strada Jiului nr.2C    545.00

258.373    lot 2/2 strada Jiului nr.2D 259.00

243,198 lot 1 strada Jiului nr.2-4    624.00


150.00    450.00

72.00    150.00

365.00    1,825.00


TOTAL


1,428.00    587.00    2,425.00


POT 2017


41.11%


CUT 2017


1.70


REGLEMENTARI

CIRCULAȚII

EDIFICABILINDICI JIULUI 2C

S. te ren

545.00

mp

POT

M3 CUT

27.52%

0.83

Rh

Hatic

S+P+2E

10.00

m

AC

ADC

150.00

450.00

mp

mp


INDICATORI URBANISTICI CONFORM RLU - PUG. PMB M3 - subzona mixtă - P+4 niveluri POTmaxim = 60%,

CUTmaxim = 2,50 - RH = P+4E CAPACITĂȚI FUNCȚIONALE IMOBIL CU 6 APARTAMENTE
SE ASIGURA 7 LOCURI DE PARCARE ÎN SUBSOL - CF. HCGMB66/2006

BILANȚ TERITOR

ALJIULUI2C

AC

150.00

27.52%

PLATFORME BETONTE

180.00

33.03%

SPAȚII VERZI

215.00

39.45%

TOTAL TEREN

545.00

100.00%


7 >BIA FPPC


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMN.


BIA FPPC CIF 28764458


Beneficiar:


IORDAN RAMONA


Proiect nr: 06/2016


VERIFICAT    ,.

coorodnat urb. proiectat arh. P.Frecan


Scara:    Titlu proiect:    Faza:

-1500    LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E    P.U.D

BUCUREȘTI, str.JIULUI. nr.2C

Data:    Titlu planșa:    Planșa nr:

08/2017    REGLEMENTĂRI - EDIFICABIL/ CIRCULAȚII U2.1