Hotărârea nr. 55/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 93,sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

PUD-ȘOS. CHITILEINR. 93- SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 667/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 205/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Arhitectului Șef nr. 205/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de

Circulație PMB nr.16335/16.10.2017.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. ing. Costel Ștefan Bungețeanu .

Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.32661/1522 din 26.01.2018 și Aviz Ministerul Culturii și Identității Culturale - nr.2869/18.01.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușite de arh.Aurelia Carmen Batez.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:


în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “ȘOS. CHITILEI NR. 93- SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 205/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.
Nr.: 55

Data : 27.02.2018

MLIIS] ICI PI UI


I. BUCUREȘTI

orlil!


SECT

www.primariascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUJL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de Nae Dumitru cu adresa în București, Șos Chitilei nr 93, Sector I, București, înregistram la nr 32170 din 25.08,2017 completată cu nr 3437 din 30.01.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


, Zcr/tfo?. za AP


AVIZNR.

PENTRU

PUD-ȘOS. CHITILEI NR. 93 - SECTOR I, BUCUREȘTI

Construire imobil de locuințe colective S+P+4E-5E retras (9 apartamente)


LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.


55


2 7 FEB 2018MW


/' 1 /

de. Carie Funciarii nr 223670, eliberat L

C ■ I • //'


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 354,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul

la data de 18.08.2017.    i|X»O| VZV ■ I    / A

INIȚIATOR: NAE DUMITRU, NAE VIORICA, STAN DAVID    II \ \V;, / /    Zz

PROIECTANT: S.C. BIROU ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Elisabela Vlase (RUR: D, E),    \\o    "    V

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcajele ilivceiflakr»țnbt>iJului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Străbună nr.61; Est - Șos. Chitilei nr. 91; Vest: Șos. Chitilei    iirtcra de circulație

Șos. Chitilei.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inallimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depasi distanta dintre aliniamente ; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in 2015 dar se afla la mai puțin de lOOm de Prcelarea Bazilcscu, monument istoric inscris pe lista monumentelor la poz,l91. Cod B-l l-s-B-17913, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.

11 14/126/C/22945 din 24.07.2017. Se prezintă Aviz Ministeiul Culturii și Identității Culturale - nr.2869/18.01.2018 .

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax=2,5mp ADC/mp.teren; inallimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depasi distanta dintre aliniamente ; pol fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament -minim 5,00m;

Retrageri minime față de limitele laterale - clădirile se vor alipi de calcanele învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20 OOm de le aliniament;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.00m.


PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății; stânga - la limita proprietății.

Retrageri minime față de limita posterioară - min 5,00 m, cu balcoanele ieșite in consolă, cu 0,70cm față de planul vertical al fațadei.

Constiucția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate. Retragerile astfel definite sunt maximale -depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentiu noile consltucții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Șos. Chitilei, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 16106/16.10.2017, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan Bungețeanu. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.3266l/l522 din 26.01 2018;Docutnenla(ia este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh. Aurelia Carmen Botez .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 12/17/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U.D.

Elaboratorul și beneficiatul PUD răspund pentiu exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentiu autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 1114/126/C/22945 din 24.07.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Seclotului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.


Șef birou .

Raluca Mihaela Fpifniv

PRIMAtWl A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND sistemul oe management al CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE de cAtre organismul ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ"întocmit, Alina


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222 Tel. +40-21-3I9. IO. I3; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura:»'primari.tsI ro httn://www.nrimariasectorl .ro


AN CADASTRAL'


IE 201652


INVENTAR COORDONATE PROPRIETAT

E

APROBATE DE OFICIUL DE CADASTRU

Pct

X(m)

Y(m)

1

551 322,91

342 731,25

564-32M4 —

3

551 335,97

342 723,84

X

551 330,30

342 713,36

5

551 327,42

342 708,05

6

551 324,76

342 703,44

7

551 320,88

342 705,56

8

551 318,19

342 707,05

9

551 311,49

342 710,76

10

551 314,56

342 716,33 /

1,1

551 322,43

342 729,77 £

12

551 322,^

342 73Q,l£P J

ȘcfcS354mp


LEGENDA

LIMITELE STUDIULUI


P.U.D.

IMOBIL DESTINAT CONSTRUCȚIEI UNEI LOCUINȚE COLECTIVE "S+P+4E+5Er" SOS. CHITILEI, NR.93, SECT.1, BUCUREȘTI


— — — LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD

----- LIMITA ZONA REGLEMENTARE FUNCȚIONALA cf.RLU PUG MB


IMOBILE REGLEMENTATE PRIN STUDII URI


FUNCȚIUNI EXISTENTE SI PROPUSE


UI


IE 217823


SVrtB I


\224271


«CAT


] LOCUIRE INDIVIDUALA ] LOCUIRE COLECTIVA

EDIFICABIL LOCUINȚA COLECTIVA PROPUSA


□ BALCOANE PROPUSE


□ SPATII VERZI PROPUSE LA SOL = 20%fTEREI


I    I SPATII VERZI INIERBATE PROPUSE LA SOL


FEB


2018


// \ \\


JNltlPlVI


900 168

3SȚ5


-Z7


. ESTE CUPRINS INTEGRAL CONFORM PUG - MB, IN UTR: "M3‘


267852


CONSTRUCȚII EXISTENTE


CIRCULAȚII EXISTENTE SI PROPUSE

I    I CIRCULAȚII PIETONAL


CIRCULAȚII CAROSABILE


ACCES AUTO IN INCINTA

ACCES PIETONAL IN INCINTA


ANALIZA INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI / PROPUȘI

Stotal teren/mp

S teren/mp-UTR M3

354.00

354.00


ANALIZA INDICATORI URBANISTICI

PERMISICF. PUG

UTR M3/mp

după demolare In curs

MAX. ADMIS

EXISTENT

PROPUS

POT max%

60

0.00

60

CUT(P+4)/{P+G) pt carosabil 22rr

2.5

0.00

2J

RMH •

P+4E/P+6E

0.00

S*T>44E4$£r

H max (m)

32

0.00

H max 20m « 32m

Hlntre aliniamente (legal admis}

AC(mp)

212.4

0.00

212.4

ADC(mp)

885

0.00

885

Spatii verzi (la sol)

miri 20% din teren (mp) =

71

Spatii verzi (amenajate terase)

mln 10% din teren (mp) -

35

ara

* Inaltlmea maxima admisibila In pianul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente. Pot fi adaugate supllemantar unul sau doua niveluri In funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora In limitele unul arc de cerc cu raza de 4.Om continuat cu tangenta sa la 45 grade

PROFII STRADAL EXISTENT = 32m


S+P+2E+M


Qspis conforma cu exempl «iilisti    1,1 T’


SC.1 / 200


3 oomnrrîf 3,50m


5,00m


7,00m


5,00m


PROFIL TRANSVERSAL EXISTENT SOSEAUA CHITILEICALCUL ANALITIC PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE (cfm. HCGMB 66/2006): TOTAL PROPUS APARTAMENTE: 9 APARTAMENTE (Sdmax = 100mp) conform art.5 alin. 5.2.1a normelor de aplicare a HCGMB 66/2006:

”5.2. Subzonele locuințelor semicolective / colective , cu acces la lot folosit in comun:

5.2.1.Se va asigura minim 1(un) loc de parcare pentru fiecare apartamen cu suprafața desfasurata de max 100mp; LOCURI PARCARE NECESARE TOTAL: 9 LOCURI PARCARE - LA NIVELUL SOLULUI


AUTORUL PREZENTEI DOCUMENTAȚII ESTE S.C. BIROUARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT S.R.L SI DEȚINE DREPTURILE EXCLUSIVE DE COPYRIGHT


VERIFICATOR


EXPERT


Nume


Semnătură


Cerința


Studiu


Data


SCARA


08/2017


1500


BIR9U-ARHITECT0RA


Beneficiar

NAE DUMITRU


Proiect

S.D C.B./17


I

Tlmt 3.00m


t 3.50m tlmt 3,00m


IIOBIIY CONSTRUCT SILI.

Biv GLORIEI, Nr.3l, Sccl I, BUCUREȘTI J40/R97/2012 Tel: (021) 667 37 39. Fax: (021)667 le49

Proiecfanti

Nume

Semnaxfțra

/fitil) Proiect

oiin înmiMTA rni fftiua c^.Px/.

Ediția

Sef proiect

Arh. Elisabeta VLASE

A V

PUD

Proiectat

Arh. Elisabeta VLASE

W

Titlu Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.

Desenat

Arh- Carmen BOTEZ

PUD.06


32,00m