Hotărârea nr. 52/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Avionului nr. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. AVIONULUI NR. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70) -SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 676/22.02.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 201/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr.12428/16.08.2017.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

-    Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.32806/31089/24336/21956/956 din

15.01.2018, prin care se avizează de principiu inalțimea maxim admisă de 57m;

-    Adresă Administrația Națională Apele Române nr.2338/28.03.2017.

-    Acord Ministerul Transporturilor nr. 13739/13.04.2017;

-    Aviz de principiu Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate “CFR”- S.A. nr. R.2/3/73 din 10.03.2017;

-    Aviz Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate “CFR”- S.A. nr.

7/5/330/11.04.2017;

-    Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr.381/12.09.2016

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;•    PUZ închidere Inel Median de circulație in zona de nord-autostrada tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos. Colentina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013, aviz de urbanism nr. 27/12.09.2013 și modificat cu HCGMB nr. 292/27.11.2014, aviz de urbanism nr. 13/28.07.2014.

•    PUZ „Str. Avionului - Șos. Pipera, sector 1”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.162/ 15.04.2008, Aviz D.U.A.T.-P.M.B. nr.31/1/9/01.08.2007 și plan reglementări vizat spre neschimbare

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. AVIONULUI NR. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 201/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.

Nr. : 52

Data : 27.02.2018

«T.t,


MUNICIPIU


SECT


I. BUCURI STI

ORUL1


www.primnriasectorl.ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘT ARHIVĂ


Ca urmate a cererii adresate de SC AVIAȚIEI PARK DEVELOPMENT SRL eu adresa in Șos Pipera, nr.4C 03.08.2017, completat cu nr 1582 din 16.01.2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind modificările și completările ulterioare, se emite următorul


ANEXĂ LA HOTĂ

^unlji^ms,,-m^arynFnț.Tri


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. AVIONULUI NR. 50 (fost Str, Avionului nr. 52-70) - SECjTOR Construire ansamblu locuințe colective, dotări și servicii 2S+P+5EGENERAT DE IMOBILUL : în suprafață de 2 l.027mp, proprietate privată eon fonii mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară tir: .în I jclibeiuK la data de 16.01.2018 Se prezintă acord creditori ipotecari: S.C Atlantic Pacific Enterprises B V.- Uniunea Notarilor Publici Bunncsli lin,ml Individual Notarial Ghizdavăț Vorovenci Ana-Carina nr 67/ 27.01.2017, S.C. Shikun & Binui Capital B V - Uniunea Notari™ Palilin Bm urcai Biroul Individual Notarial Ghizdavăț Vorovenci Ana-Carina nr. 63/ 26.01.2017, SC. Shikun & Binui Capital B.V - Uiliunirâ ^iritărilor Publ, București - Biroul Individual Notarial Ghizdavăț Vorovenci Ana-Carina nr 64/26.01.2017    țf'

INIȚIATOR: S.C. AVIAȚIEI PARK DEVELOPMENT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ASCO CONSTRUCȚII S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P.Glt. Bogdan (RUR: D, E, F6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele înveGinalțțimobiluluiȚțuhJ. • / a generat documentația, delimitată astfel: Nord - imobil având nr. cadastral - IE 268442, Sud - imobil având nr. cadastral - IE 261946; Est— iimiifelițln'având nr. Cadastrale - IE 268443, IE 263904, IE 257879; Vest - imobil având nr. cadastral - IE 268443, IE 2201412.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ închidere Inel Median de circulație in zona de nord-autostrada tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos. Colentina aprobat cu HCGMB nr 294/28.11.2013, aviz de urbanism nr. 27/1209 2013 și modificat cu HCGMB nr. 292/27.1 1.2014, aviz de urbanism nr. 13/28.07 2014, imobilul este cuprins in U.T.R. 4-11- „locuin|e colective înalte, birouri, servicii și comerț, cu acces public" „Reglementările aferente acestei unități teritoriale de referință sunt conform cu PUZ „Str. Avionului - Șos. Pipera, sector I", aprobat cu H.C.G.M.B nr.162/ 15.04.2008, Aviz D.U.A.T-PM B. nr.31/1/9/01.08.2007 și plan reglementări vizat spre neschimbate. Funcțiunea avizată -locuințe colective, birouri, servicii complementare locuirii, cu acces public. Indicatori urbanistici - POTmax=25% pentru clădiri cu înălțime mai mare de P+I0E; POTmax=40% pentru servicii, parcaje colective cu înălțime de max P+l E ; CUTmax=4 ; R.max lt.=P+l E-P+I5E-P+23E. Imobilul nu se allă pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aliate pe această listă, conl'oim informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1365/89/A/I7077 din 20.07.2016, cu valabilitate 24 luni.

Retragerea minimă față de aliniament - conform Regulament aferent Plan Urbanistic Zonal in vigoare.

Retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor - conform Regulament aferent Plan Urbanistic Zonal in vigoare

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncscliimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și garanta autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile constiucții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Avionului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.12428/16.08.2017. Studiu de trafic insușit de ing. Ionul Tudoroîu.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica. Studiu de rețele însușii de ing. Alina Maria Mareș

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușile de urb. Alexandra P.Glt Bogdan Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Româna nr.32806/31089/24336/21956/956 din 15 01 2018, prin care se avizează de principiu mulțimea maxim admisă de 57m; Adresă Administrația Națională Apele Române nr 2338/28.03.2017; Certificat Nr. Poștal nr 1491890/3196/04 04,2017; Ridicare topografică și transpunerea tramei stradale stabilită pri PUZ insușile de topometrist autorizat ing. lordache V. Horațiu Dorin. Acord Ministerul Transporturilor nr. 13739/13.04.2017; Aviz de principiu Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate "CFR"- S.A. nr. R.2/3/73 din 10.03 2017; Aviz Ministerul Transporturilor- Compania Națională de cai ferate "CFR"- S.A. nr. 7/5/330/1 1.04.2017; Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr.38 l/l 2.09.2016. Se prezintă H C G.M B nr. 213/08.06.2017 privind modificarea H.C.G.M.B. nr 31/29.02.2016 în ceea ce privește declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a dramurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa 1" în vederea continuării și finalizării lucrărilor dc interes public local

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. I l/l 1/24 08.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate 11 folosit numai în scopul aprobării PUD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1365/89/A/17077 din 20.07.2016, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După ațjiJjbiBSFSffiaj^jtiinâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifau<____A- ■'

PRIMĂRIA A |


JST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVINCțJ SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITÂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITÂȚII SREN-15012 AEROO*
Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06 Email: rcgtstratura«<primarias 1 .ro httn:/Zwww,nrimariaseetorl .ro


P . U . D . STR. AVIONULUI 50 (FOST NR.52-70), SECTOR 1, BUCUREȘTI    N


ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, DOTĂRI SI SERVICII -

REGLEMENTARI URBANISTICE


2S+P+5E - 23+P+18E

LEGENDALol circulație I

Teren destinat realizării tramei stradale LIMITE


Nr.

Pct.

X

|m|

Y

[ml

6

332417 569

587845.665

7

332390,770

587843 442

8

332381.943

587842.302

9

332369.359

587838.417

10

332358.525

587834.538

11

332294.643

587844.417

12

332280.673

587984.685

13

332274.143

588044.604

14

332279 649

588049.420

15

332284.273

588053.995

16

332286 705

588058 154

17

332287.737

588061.052

18

332288.531

588062.632

19

332290.924

588063.499

20

332293.215

588064 603

21

332295.381

588065.936

22

332297 401

588067.482

1

332356.361

588061.779

2

332364.596

587985.823

3

332379.142

587851.653

4

332427.285

587856.464

5

332428.262

587846.709

S~1235mp UTR4 11


No.

Pnt.

X

[ml

Y

[m]

1

332356.361

588061.779

2

332364 596

587985.823

3

332379.142

587851.653

4

332427 285

587856.464

5

332428.262

587846,709

6

332417.569

587845.665

7

332390.770

587843.442

8

332381.943

587842.302

9

332369.359

587838.417

10

332358 525

587834.538

II

332294 643

587844.417

12

332280.673

587984.685

13

332274.143

588044.604

14

332279.649

588049.420

15

332284.273

588053.995

16

332286 705

588058.154

17

332287 737

588061.052

18

332288.531

588062.632

19

332290.924

588063.499

20

332293 215

588064.603

21

332295.381

588065.936

22

332297.401

588067.482

Sj19303mp

Lot circulație 2

Teren destinat realizării tramei stradale


Nr.

Pct.

X

|m[

Y

[ml

18

332288.531

588062.632

17

332287.737

588061.052

16

332286.705

588058 154

15

332284.273

588053.995

14

332279.649

588049.420

13

332274,143

588044.604

12

332280.673

587984.685

1 1

332294.643

587844.417

30

332293.667

587844.568

31

332291.871

587857.644

32

332290.569

587870.867

33

332289,086

587881.009

34

332274,1 1 1

588032.044

56

332273,005

588042 597

35

332271.941

588051 519

36

332272.212

588052.685

37

332277.515

588059 987

38

332279.197

588061.659

39

332283 547

588061.652

10

332286 064

58K062.0I5


Limita P.U.D.

Limita zona studiata Limite cadastrale Apeduct - traseu orientativ


FUNCȚIUNI

Locuințe colective

Locuințe colective cu comerț la parter

Comerț / Servicii

Parcare

Parcela


CIRCULAȚII

Circulații carosabile

Circulații pietonale

JTraseu pasaj suprateran Inel median Drumuri existente cnf. ridicare topo

REGLEMENTARI CF. P.U.Z. INEL MEDIAN


E3 Aliniere cf. PUZ INEL MEDIAN

Aliniament cf. PUZ INEL MEDIAN


PROPUNERI P.U.D.


Construcții propuse - edifica bile maxime

Circulații pietonale si ocazional carosabile, interne

Circulații pietonale interne Acces carosabil suprateran Acces carosabil subteran Contur subsol Oglinzi de apa Spatii verzi amenajate Curți de lumina

Spatii amenajate - locuri de joaca Acces pietonal parcare subterana Platforma gunoi

Parcare la sol

Teren destinat realizării tramei stradale cnf. pichetare realizata de către ing Horatiu Dorin Iordache


PT -


post trafo


! 3cRVK,î; I

! -TC    i


! S=489mp ““mi î-


Z:


GA - gospodărie de apa BR - bazin de retentie SH - separator hidrocarburi


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.O0m


IMOBIL

2S+P+18


Hmax 57.00m


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


IMOBIL 2S+P+18 Hmax 57.00m


IMOBIL


2S+P+18 Hmax 57.00m


IE 243282


BILANȚ TERITORIAL TEREN REZULTAT IN URMA EXPROPIERII PENTRU UTILITATE PUBLICA

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)j %

CONSTRUCȚII

4.825,75

25

CIRCULAȚII

8.686,35

45

SPAȚIU PLANTAT

5.790,90

30

SUPRAFAȚA UTR 4 11

19.303,00

100

SUPRAFAȚA teren ce se va expropriat 1724 mp

SUPRAFAȚA teren inițiala: 21 027 mp


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI


Nota:

Parcaj auto independent structurat pe doua niveluri subterane

S lot: 19303,00 mp cnf pichetare realizata de către Parcarța,se va real'z°    HCGMB 66/2006-

~    . j l.    Spațiul plantat va fi de minim 30jtr-dio^un£afata terenului

ing Horatiu Dorin lordache    '    —

POT : 25 %

CUT : 4 MP ADC/MP TEREN RHmax: 2S+P+5E - 2S+P+18E


Spațiul plantat va fi de minim 30'țr^    _____
Din care 8% goluri ventilație sub, ANEXĂ LA HOTĂRÂREA msicir-i
H max cuprins intre 3S.00m - S7.p0m, c&ffâtob At'S^dfORin i Nr. f    —~~
$2

Imobil IE:261946

Nr.

Pct.

X

[ml

Y

[ml

3

332379.142

587851.653

2

332364.596

587985.823

1

332356.361

588061.779

22

332297.401

588067.482

21

332295.381

588065.936

20

332293.215

588064.603

19

332290.924

588063.499

18

332288.531

588062.632

40

332286.064

588062.015

39

332283.547

588061.652

55

332281.005

588061.548

38

332279.197

588061.659

37

332277.515

588059.987

36

332272.212

588052.685

35

332271.941

588051.519

56

332273.005

588042.597

34

332274.111

588032.044

33

332289.086

587881.009

32

332290.569

587870.867

31

332291.871

587857,644

30

332293.667

587844.568

11

332294.643

587844.417

10

332358.525

587834.538

48

332365.770

587833.418

47

332403.379

587839.514

46

332416.856

587831.140

45

332417.579

587809.577

44

332289.622

587795.334

43

332289.790

587791.818

' 42

332366.767

587801.182

57

332417.014

587806.810

41

332432.087

587808.524

1

332428.414

587845.190

332428.262

587846.709

587856.464


PROFIL ARTERA CIRCULAȚIE CATEGORIA a lll-a (SUD sl EST) conform AVIZ SPU NR.381/12.09.2016


50*


13.00


PROFIL ARTERA CIRCULAȚIE CATEGORIA a lll-a (NORD) conform AVIZ SPU NR.381/12.09.2016


4.    332427.285


R PROIECT:


L0.00


l.S0h-3.00


B.50


S.C.ASCO CONSTRUCȚII S.R.L

Adresa:B-dul Lacul Tel.nr.80,sector 2,București J40 /15289/1991, CUI:R 39752,

Tel :021.267.45.00/01 ,Fax:021.267.45.02


iv: CONSȚRUIR^-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE,

SI SERVICII - 2S+P+SE - 2S+P+18E

a; STR.^ÂVIONULtl/NR.50 (fost 52-70), sector 1, mun. București


PARK DEVELOPMENT S.R.L


Verificator/

Expert


Nurfte


Semnătură


Cerința:


Sef proiect:


urb. Alexandra Bogdan

Proiectat:

arh. Vlad Todiroae


Data:


Observații:

DENUMIRE PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Data

Septembrie

2016


Faza:

P.U.D.


Desenat:

09.2016


nr.

planșa

2


Proprietatea intelectuala a S.C. ASCO CONSTRUCȚII S.R.L. Orice multiplicare sau modificare adusa proiectului nu poate fi realizata fara acordul FIRMEI.


Acad - LT serial nr. 334 -44650610