Hotărârea nr. 48/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 27.02.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2”

municipiul București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96 alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Școlii primare ”Rose Mary 2”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 3265/29.01.2018;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.02.2018; în temeiul art.45 alin.(l), alin.(5) teza a Il-a și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se numește doamna Daniela Popa reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2”, situată în Str. Băneasa nr. 27, cl/3, vila 3, sector 1, București.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.l, Școala primară ”Rose Mary 2”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2018.