Hotărârea nr. 435/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate nr. 3260/17.12.2018 întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței nr. 21/1996;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitate sportivă;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Orice prevedere contrară regulamentului menționat la art. 1 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ,RETAR

leta Cefalan


Nr:   435

Data: 19.12.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local


PRE


REGULAMENT

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBI RSA

ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU PROIECTE DE ACTIVITATE SPORTIVA

Cap.I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Scop și cadru legislativ

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare acordate din bugetul local al Sectorului 1 structurilor sportive de drept public si structurilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, a programelor sportive organizate de către Asociațiile Municipiului București pe ramură de sport afiliate la federațiile sportive corespondente, a programelor sportive organizate de către Federațiile Sportive Naționale, a programelor sportive organizate de către Direcția Municipiului pentru Sport și Tineret, a programelor sportive organizate de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în raza unității administrativ-teritoriale a sectorului 1 și pentru finanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Roman pentru înalta performanță sportivă.

Art. 2.Prezentul regulament stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare pentru activități sportive.

Art. 3. în înțelesul prezentului Regulament de Finanțare, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a)  activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare - Sectorul 1 al Municipiului București;

 • c)  beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

 • e)  contract de finanțare - contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar;

 • f)  strucura sportivă - persoana juridică de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul Sportiv.

 • g) finanțare - alocare financiară din fonduri publice, în vederea desfășurării de către structurile sportive de drept public sau privat a unor activități sportive nonprofit parte integrantă a unui program sportiv care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public local;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București;

 • i)  solicitant - structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare care depune o cerere de finanțare pentru un program/proiect sportiv în condițiile stabilite prin prezentul regulament de finanțare;

 • j)  proiect sportiv - documentație descriptivă care stă la baza unei cereri de finanțare privind organizarea/participarea la un complex de acțiuni sportive organizate sub forma de program sportiv, eveniment secvențial/competiție sportivă în baza unui regulament de desfășurare și stabilită printr-un calendar sportiv, sau acțiune de promovare al educației prin sport, acțiune informală/dezbatere științifică cu scop educațional. Proiectul sportiv include: cererea de finanțare, nota de fundamentare, bugetul de venituri și cheltuieli, curriculum vitae al persoanei care reprezintă structura sportivă și respectă prevederile prezentului regulament de finanțare;

 • k) program sportiv - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreuna acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite „programe sportive de utilitate publică”;

 • l)  sezon competițional - complex de acțiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv organizat de către o structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare la sporturi individuale și jocuri spoitive, însemnând: acțiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiții sportive amicale și oficiale, turnee de pregătire și calificare, alte acțiuni specifice;

 • m) acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • n) competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • o) competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

competiție sportivă internă de nivel zonal sau inteijudețean-competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal -competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;

 • p) competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

 • q) alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • r)  organizații sportive - structuri sportive persoane juridice de drept public ori privat, asociații sportive fără personalitate juridică care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive.

r)  perioada precompetițională - perioada de pregătire a sezonului competițional intem și internațional;

 • s) perioada competițională - perioada în care Federația Română și Federația Internațională pe ramura de sport organizează competiții;

Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru activitate sportivă solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, constituite ca persoane juridice deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost atribuit număr de înregistrare în Registrul sportiv.

Art. 5. Finanțarea acordată se va utiliza numai pentru programele sportive de interes public local inițiate și organizate de către solicitanți, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări.

Art. 6. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanță" si programul "Sportul pentru toți". Aceste programe au fost definite la nivel național, având scopul și obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 130/2006, și au fost adaptate la nivel local, după cum urmează:

I. Programul "Promovarea sportului de performanță"

 • 1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

 • 2. Obiective:

 • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Sectorului 1 al Municipiului București și al României pe plan național și internațional;

 • b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;

 • c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;

II. Programul "Sportul pentru toți"

 • 1. Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

 • 2. Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni, în special în rândul tinerilor până în 18 ani;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadra organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive.

Art. 7. Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri publice pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrai cărora se pot finanța proiecte de activitate sportivă este reglementată și în concordanță cu:

 • *  Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 • *  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

 • ■  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

 • ■  Ordonanța de Urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

2. Domeniu de aplicare

Art. 8. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare de activitate sportivă de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public sau privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, atât pentru ramurile sportive individuale cât și pentru jocurile sportive pe toata perioada unui sezon competitional sau a mai multe sezoane cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

 • (2) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • (3) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu sc acordă finanțări pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului sportiv și face parte integrantă din proiectul depus de solicitant.

3. Principii de atribuire a contractelor de finanțare

Art. 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

 • a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiari;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structura sportiva de drept public sau privat, înființată pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

 • f)  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare, în limita plafonului de cofinanțare prevăzut la litera lit. g);

 • g) cofinanțarea, în sensul că atribuirea finanțării trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea din bugetul local pentru evenimente sportive secvențiale;

 • i)  sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive, în care s-a acordat finanțarea din bugetul local prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal;

Art. 10. Finanțarea activităților sportive se acordă pentru acoperirea parțială a unui program sportiv în baza unui contract incheiat între părți.

Art. 11.(1) Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de trei finanțări în decursul unui an;

 • (2) în cazul aplicării cu mai multe cereri de finanțare la același domeniu, trebuie precizată ordinea importanței lor pentru solicitant;

 • (3) în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor sportive aprobate anual în buget.

4. Prevederi bugetare

Art. 11. Cererile de finanțare vor fi selecționate în cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al Sectorului 1 prin bugetul local, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

5. Informarea publică și transparență decizională

Art. 12. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării activităților sportive, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cap. II. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILE SPORTIVE

Art. 13. (1) Criteriile și condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii, având sediul în raza administrativ-teritoarială a Sectorului 1;

 • b) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;

 • c) să facă dovada depunerii situațiilor financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent dacă cererea de finanțare se depune după data la care situațiile financiare au fost înregistrare;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e)  să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f)  să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i)  să aiba alte surse de finanțare (contribuție proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a finanțării proiectului;

 • j)  să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • k) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • l)  să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;

Art. 14. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e) nu prezintă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că pentru aceeași activitate nonprofit nu a mai obținut o altă finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare, în decursul aceluiași an fiscal, pentru care se solicită atribuirea contractului de finanțare, ori în cazul în care a contractat, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare pentru activități nonprofit diferite, de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării primite nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare;

Art. 15. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.

Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

»

1. Dispoziții și reguli generale

Art. 16. Atribuirea contractelor de finanțare sc face, astfel:

 • (1) Prin selecție publică de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare. Rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte, precum și sumele alocate finanțării proiectelor eligibile vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 1.

 • (2) Fac excepție de la regula selecției publice, proiectele avizate de către Consiliul Local al Sectorului 1 pe baza unei cereri de finanțare, avizate de Consiliul General al Municipiului București la data aprobării prezentului regulament de finanțare.

Art. 17. Autoritatea finanțatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de bugetul disponibil.

Art. 18. Procedura de selecție de proiecte, organizată de Sectorul lai Municipiului București va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea bugetului alocat finanțărilor pentru activitățile sportive pentru anul fiscal în curs, a contractelor de finanțare pentru jocurile sportive care continuă finanțarea până la data finalizării, precum și a programului anual pentru acordarea finanțărilor pentru proiecte secvențiale dintr-un sezon competițional sportiv;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea, depunerea și prezentarea proiectelor de către solicitanți;

 • d) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • e) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • f)  comunicarea rezultatelor;

 • g) încheierea contractului sau contractelor de finanțare;

 • h)  publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare;

Art. 19. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat.

Art. 20. Autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant.

Art. 21. în cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare acestuia, în condițiile legii.

Art. 22. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul de participare, și își asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră. Propunerea de proiect care este depusă la o altă adresă a autorității finanțatoare decât cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, se retumează nedeschisă.

Art. 23. Orice solicitant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.

Art. 24. Modificarea propunerii de proiect, după expirarea datei limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, atrage sancțiunea excluderii solicitantului de la procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare.

Art. 25. Solicitantul are obligația de a menține propunerea de proiect valabilă pe toată perioada de desfășurare a sesiunii de selecție de proiecte pentru care a fost formulată.

2. Transparență și publicitate

Art. 26. Autoritatea finanțatoare va stabili un program anual propriu pentru acordarea de finanțări ale activităților sportive, care se publică pe site ul oficial al Primărie Sectorului 1.

Art. 27. Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor.

Art. 28. Publicarea pe site ul oficial al Primăriei Sectorului 1, a programului anual pentru acordarea de finanțări activităților sportive nu creează autorității finanțatoare obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.

Art. 29. Autoritatea finanțatoare își va face cunoscută în mod public intenția de a atribui contracte de finanțare a activităților sportive. Anunțul de participare se va publica pe site ul oficial al Primăriei Sectorului 1.

Art. 30. Autoritatea finanțatoare va afișa pe site ul oficial al Primăriei Sectorului 1, anunțul de atribuire a contractului de finanțare ale activităților sportive, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de finanțare.

Art. 31. La finalul exercițiului bugetar, autoritatea finanțatoare va întocmi unui raport cu privire la contractele de finanțare a activităților sportive încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului. Raportul va fi publicat pe site ul oficial al Primăriei Sectorului 1.

3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Art. 32. Autoritatea finanțatoare va stabili și va include în anunțul de participare data limită pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare. Fac excepție de la prezenta regula, proiectele avizate de către Consiliul Local al Sectorului 1 pe baza unei cereri de finanțare, avizate de Consiliul General al Municipiului București la data aprobării prezentului regulament de finanțare.

Art. 33. în cazul în care, din motive de urgență, respectarea termenului prevăzut în anunțul de participare ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 15 zile. în acest caz, autoritatea finanțatoare are obligația de a include în anunțul de participare motivele reducerii termenului.

Art. 34. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

4. Documentația de solicitare a finanțării activităților sportive

Art. 35. Documentația de solicitare a finanțării va cuprinde următoarele documente:

 • i.   formularul de cerere de finanțare, conform Anexei nr. 1 la Regulament;

 • ii.    bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului anexa nr. 3 la Regulament;

 • iii.    dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți:

o scrisori de intenție din partea terților;

o contracte de finanțare și/sau sponsorizare;

o alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

 • iv.   declarație pe propria răspundere-Anexa nr. 2 la Regulament;

 • v.    declarația de imparțialitate - Anexa nr. 5 la Regulament;

 • vi.    declarația președintelui/directorului solicitantului, privind reprezentanții legali ai solicitantului, cu atribuții în derularea proiectului sportiv ori după caz, împuternicirea de către președintele/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru derularea acestuia;

 • vii.   CV al coordonatorului de proiect.

 • viii.    copie de pe certificatul de identitate sportivă;

 • ix. copie de pe hotărârea judecătorească dc înființare, definitivă și irevocabilă;

 • x.   certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registru asociațiilor și fundațiilor;

 • xi.   copii de pe statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;

 • xii.   copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;

 • xiii.   copie de pe situația financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepția structurilor sportive înființate în anul în curs;

 • xiv.    copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • xv.   copie de pe dovada sediului.

 • xvi.   alte documente considerate relevante de către aplicant

Art. 36. Documentația de solicitare a finanțării se va întocmi în limba română și se va depune în două exemplare (original și copie), precum și în format electronic la registratura generală a Primăriei Sectorului 1 București.

Art. 37. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare.

Art. 38.Solicitantul are obligația de a exprima prețul din propunerea financiară în lei.

5. Organizarea și funcționarea comisiei de analiză și evaluare a propunerilor de proiecte

Art. 39. Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare și analiză constituită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 40. Comisia are în componență 3 membri (un consilier local desemnat de către Consiliul Local al Sectorului I, un reprezentant al aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 desemnat de către Primar, un reprezentant al Centrului Cultural desemnat prin decizia directorului) și un secretar, fiind legal întrunită în prezența tuturor membrilor săi.

Art. 41. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

Art. 42. Secretariatul comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Direcției de investiții și va prelua documentațiile de solicitare a finanțării, pe măsura înregistrării lor. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

Art. 43. Fiecare membru al comisiei de analiză și evaluare va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.7 a Regulamentului.

Art. 44. (1) Comisia hotărăște prin votul majorității simple a membrilor.

(2) Decizia comisiei de analiză însoțită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanțare va fi înaintată către Direcția Juridic pentru a promova hotărârile de consiliu local care aprobă finanțarea activităților sportive în plenul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

6. Procedura evaluării și selecționării cererilor de finanțare

Art. 45. Cererile de finanțare pentru programele/proiectele sportive depuse spre a fi selectate trebuie să urmărească următoarele:

 • a) se înscriu în Programele sportive de utilitate publică: programul "Promovarea sportului de performanță" si programul "Sportul pentru toți" așa cum sunt ele definite în prezentul regulament de finanțare;

 • b) sunt de interes public local și se înscriu în strategia locală pentru sport, urmărind:

 • -  promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță ori recreative;

 • -  asigurarea condițiilor organizatorice și materiale pentru practicarea jocurilor sportive/ disciplinelor individuale la nivel de performanță sau nivel recreativ;

 • -  îmbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor juniori și seniori din structurile sportive locale;

 • -  asigurarea creșterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, respectiv atragerea unui număr cât mai mare de practicanți din rândul populației din Sectorul 1;

 • -  creșterea accesului cetățenilor la activități sportive;

 • -  organizarea unor evenimente sportive de anvergura;

 • -  dezvoltarea cooperării sportive internaționale;

 • -  promovarea valorilor sportive locale în circuitul național, regional și internațional;

 • -  promovarea imaginii Sectorului 1 al Municipiului București în plan național și internațional;

 • c)  sunt depuse de solicitanți eligibili;

 • d) asigură contribuția financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • e) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de sport, adaptate și stabilite la nivelul sectorului 1 al municipiului București prin prezentul regulament;

Art. 46. Documentația de solicitare a finanțării va fi analizată de către:

a. comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Sector 1, în cazul cererilor de finanțare depuse anterior datei de aprobare a prezentului regulament de finanțare și avizate favorabil în baza cărora a fost obținute avizele Consiliului General al Municipiului București, respectându-se procentele pe capitole de cheltuieli;

b. membrii comisiei de analiză și evaluare a proiectelor, în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată potrivit următoarelor criterii de evaluare:

I.Cuantumul pe flecare categorie de cheltuieli la jocuri sportive

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Cuantumul din valoarea totală a finanțării

Până la

90%

Până la

75%

Până la

20%

1.

Plata participanților la activitatea sportivă (sportivi; antrenori; medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuti, cercetători; arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive)

X

2.

Cheltuieli cu indemnizații sportive, premii

X

3.

Prestării servicii (remunerate colaboratori externi)

X

4.

Cheltuieli cu transportul intern si internațional al participanților și al persoanelor implicate în proiect

X

5.

Cheltuieli cu cazarea participanților și al persoanelor implicate în proiect

X

6.

Cheltuieli cu masa participanților si a persoanelor implicate în proiect

X

7.

Cheltuieli cu închirierea de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatura birotica și alte bunuri necesare organizării acțiunilor

X

8.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

X

9.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv și pentru achiziționarea de consumabile (papetărie, toner, cartuș imprimantă, markere etc.)

X

10.

Cheltuieli medicale, pentru control doping și refacere după efort (sauna și masaj, ocazional, numai după meciurile care au necesitat un efort deosebit, justificate prin nota explicativă întocmită de antrenor și vizată de președintele clubului)

X

11.

Taxe către federațiile sportive de specialitate pentru înscriere în campionate, legitimare sportivi

X

12.

Alte cheltuieli necesare desfășurării activității sportive (conform prevederilor Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare)

X

Notă: Solicitantul va completa propunerea financiară în limita procentelor necesare programelor sportive, conform tabelului de mai sus, cu specificația că valoarea totală a procentelor nu va depăși 100%.

II. Punctai pentru Programul "Promovarea sportului de performantă"

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim (puncte)

1.

Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

5

2.

Existența cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv

5

3.

Natura disciplinei sportive reprezentate (olimpică/neolimpică)*

5

4.

Structura în care funcționează clubul sportiv: monosportiva, polisportivă (mai multe secții sportive); numărul total de sportivi legitimați/sectie; numărul de sportivi (inclusiv stafful tehnic) participanți la o acțiune/competiție sportivă

3

5.

Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual: nivelul competițional la care activează secția/structura; nivelul și numărul acțiunilor sportive/competițiilor oficiale interne sau internaționale la care participă secția/structura într-un an competițional

5

6.

Participare în ediția competițională în Liga Națională/Cupa României, pentru jocuri sportive**

6

7.

Participare în ediția competitională, în competițiile internaționale oficiale, cupe europene, pentru jocuri sportive**

6

8.

Sportivi selecționați în loturile naționale si olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, alte competiții majore

3

9.

Sportivi din cluburile de juniori promovați către echipele/sectiile de seniori Nota: punctează doar pentru structuri de juniori

3

10.

Parteneriate încheiate (locale, județene, regionale, naționale, transffontaliere, internaționale), pentru colaborări privind schimburi sportive, proiecte

2

11.

în ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive

10

12.

Vizibilitatea proiectului

10

13.

în ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanțare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

10

14.

în ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

2

15.

Participarea Primăriei Sectorului 1 în calitate de membru al clubului sportiv de drept privat pentru care se solicită finanțarea.

20

16.

Capacitatea de atragere de parteneri și surse de finanțare

5

Notă: ** Punctele 8/9 și 9/10 se anulează reciproc în funcție de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau jocuri sportive).

Pentru structuri care promovează proiecte individuale se vor puncta doar criteriile de evaluare cu nr. crt. 1+3+10+11+12+13+14+15+16.

Punctajul maxim al proiectului se obține însumând criteriile care se punctează, după caz.

Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda.

Solicitanții selectați vor primi finanțare proporțional cu punctajul obținut după cum urmează:

 • •  pentru un punctaj cuprins între 65 și 69 de puncte se va acorda o finanțare de până la 10% din valoarea proiectului propus;

 • •  pentru un punctaj cuprins între 70 și 74 de puncte se va acorda o finanțare de până la20% din valoarea proiectului propus;

 • •  pentru un punctaj cuprins între 75 și 79 de puncte se va acorda o finanțare de până la 30% din valoarea proiectului propus;

 • •  pentru un punctaj cuprins între 80 și 89 de puncte se va acorda o finanțare de până la 40% din valoarea proiectului propus;

 • •  pentru un punctaj cuprins între 90 și 100 de puncte se va acorda o finanțare de la 50% până la 100% din valoarea proiectului propus;

 • III. Punctai pentru Programul "Sportul pentru toți"

  Nr. crt.

  Criteriul de evaluare

  Punctaj maxim (puncte)

  1

  Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

  15

  2

  Experiență anterioară în derularea proiectelor

  5

  3

  Resurse umane necesare în derularea proiectului

  10

  4

  Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual

  10

  5

  Caracterul evenimentului sportiv - organizat de clubul sportiv (regional, național, transffontalier/euroregional, internațional)

  15

  6

  Parteneriate încheiate (locale, județene, regionale, naționale, transffontaliere, internaționale)

  10

  7

  In ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală? Gradul de atragere a populației/număr participanți la acțiunile sportive

  10

  8

  Vizibilitatea proiectului

  10

  9

  în ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

  10

  10

  Atragerea de parteneri și surse de finanțare

  5

Notă: - Punctajul proiectului se obține insumand punctajele criteriilor.

Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda.

Art. 47. în urma sesiunii de finanțare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei.

Art. 48. Afișarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfășurării sesiunii de finanțare, la sediul Primăriei Sectorului 1 și pe site-ul acesteia.

Art. 49.Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării. Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei Sectorului 1 situat în București, Bd. Banu Manta nr. 9, sectorul 1.

Art. 50. Analiza contestațiilor se efectuează de către comisia de contestații, constituită în acest scop prin decizia Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, iar raportul se înaintează spre aprobare comisiei de analiză și evaluare.

Art. 51. Răspunsul la contestații se transmite pe fax și ulterior prin poștă contestatarilor în termen de 2 zile lucrătoare, de la data depunerii;

Art. 52. Comisia de evaluare înaintează procesul verbal de evaluare și selecție a proiectelor câștigătoare Direcției Juridice, în vederea întocmirii proiectelor de hotarare de consiliu local privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare si alocării sumelor din bugetul local prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 53. în termen de 5 zile de la data încheierii selecției, secretarul comisiei comunică în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

7. Date limită de desfășurare programelor sportive

Art.54. Finanțarea programelor sportive se aprobă pentru activitățile derulate în intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data de 31 decembrie. In cazul jocurilor sportive la care sezonul competitional se desfășoară pe perioada a doi ani calendaristici/fiscali, este acceptată finanțarea pentru întreg sezonul sau mai multe sezoane, defalcată în perioade distincte: până la 31 decembrie și începând cu 1 ianuarie.

8. Cofinantare

Art. 55. Sectorul 1 al Municipiului București acordă finanțări pentru programe sportive în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație. Orice finanțare nu poate depăși 90% din bugetul total al programului sportiv. Diferența se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse. Solicitanții și/sau partenerii asigură contribuția minimă de 10% din costul total al programului sportiv propus spre finanțare sub forma contribuției în numerar și/sau natură. Aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.

Art. 56. Cofinanțarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanțări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condițiile legii. Sursele de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării pot fi în numerar și/sau în natură.

Cap. IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art. 57. Finanțarea se va face pe bază de contract de finanțare între autoritatea finanțatoare și solicitantul selectat, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanțare și admise, respectiv după aprobarea încheierii contractelor de finanțare prin hotărâri de consiliu local.

Art. 58. Contractul de finanțare se încheie între Sectorul 1 al Municipiului București și solicitantul selecționat, în termen de maxim 20 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor pe site-ul Primăriei Sectorului 1.

Art. 59. La contractul de finanțare se vor anexa formularul de solicitare a finanțării precum si bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului sportiv.

Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

J

Art. 60. (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza contractului de finanțare numai în măsură în care sunt conforme cu proiectul propus și au fost contractate în perioada executării contractului.

 • (2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 9 la prezentul regulament.

 • (3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea dispozițiilor Anexei la Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă completate de prevederile prezentului regulament și în conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finanțare aprobată.

 • (4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 și în conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finanțare aprobată și a prevederilor stabilite prin prezentul regulament pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii.

Art. 61. (1) Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza proiectului și cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

 • (2) Prima tranșă (avans) nu poate depăși 30% din finanțarea acordată, iar ultima tranșă va fi de 10% din valoarea finanțării.

 • (3) Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăși în nici un moment al derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanțării.

Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL

Art. 62. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București următoarele raportări:

 • i.    raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • ii.    raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activității semestriale/ anuale și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanțarea proprie cât și cofinanțarea Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 63. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament și vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, fiind însoțite de borderoul cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul Primăriei Sectorului 1, situat in București, Bd. Banu Manta nr. 9, sectorul 1 cu adresa de înaintare. Proiectele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice. La cererea autorității finanțatoare, Beneficiarul va prezenta documente justificative pentru cheltuielile efectuate.

Art. 64. Comisia de evaluare și selecție va stabili durata contractelor de finanțare astfel încât să asigure derularea procesului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea, dar nu mai târziu de 30 decembrie.

Art. 65. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie, documente justificative având datele de emitere în concordanță cu perioada desfășurării acțiunilor.

Art. 66. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât și ulterior validării raportului final.

Art. 67. Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității sportive nonprofit finanțate din fondurile publice.

Cap. VII. SANCȚIUNI

Art. 68. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale esențiale.

Art. 69. în cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de finanțare, cu excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

Cap. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 70. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Registratură Generală, la sediul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București, situată în București, Bd. Banu Manta nr. 9.

Art. 71. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 72. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea sportivă acordate din bugetul local, începând cu anul bugetar 2018. Cererile de finanțare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 și avizate de către Consiliul General al Municipiului București la data aprobării prezentului regulament se vor supune condițiilor de finanțare în ceea ce privește încheierea și derularea contractului de finanțare precum și a procedurii de raportare și control cu sancțiunile și dispozițiile finale.

Art. 73. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa 1 - formular de cerere de finanțare;

Anexa 2 - declarație persoane juridice;

Anexa 3 - bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa 4- formular pentru raport evaluare intermediare și finale;

Anexa 5- declarația de imparțialitate a beneficiarului;

Anexa 6- adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;

Anexa 7- declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare;

Anexa 8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;

Anexa 9- categorii de cheltuieli eligibile;

Anexa 10 - contract cadru de finanțare;

Anexa nr. 1 la Regulament

CERERE DE FINANȚARE

A. Solicitantul: structura sportivă...........

1. Solicitant

1. Denumirea...........................................

.................... structură  sportivă de drept

2.Prescurtarea

3. Adresa:................................................

4. Certificat de identitate sportivă:..........

5.Alte date de identificare: Telefon:......

............; Fax:.....................

E-mail:..............................................

......, Web:............................

2.Date bancare

 • 1. Denumirea băncii:....................................................................................

 • 2. Numărul de cont:......................................................................................

 • 3. Titular:..........................................................................................................

 • 4. Cod fiscal:.............................................................................................

 • 3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul

 • 1. Numele complet:...................................................................

 • 2. Telefon:.........................................; Fax:..............................:

E-mail:..................................................................................

 • 4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la pct. 3)

 • 1. Numele complet:...................................................................

 • 2. Telefon:.........................................; Fax:..............................:

E-mail:..................................................................................

 • 5. Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descriere a experienței în scrierea și managementul proiectelor

A. Date privind proiectul

 • 6. Titlul/Denumirea proiectului:..............................................................................

din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță'” și/sau a programului „Sportul pentru toți'”

 • 7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel:

 • - scopul și obiectivele

 • - grupuri tință, benficiari

 • - activitățile principale

 • - rezultatele estimate

 • 8. Detalierea scopului și a obiectivelor proiectului (max. 10 rânduri)

 • 9. Activități/acțiuni din cadrul proiectului:

  • 9.1.

  • 9.2.

9.3...........

 • 10.1. Locul desfășurării proiectului (se va specifica dacă proiectul se desfășoară în totalitate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1)

 • 10.2. Locul/locurile de desfășurare a activităților/acțiunilor din cadrul proiectului

 • 10.2.1.

10.2.2...............................

 • 11. Durata proiectului:de la.........................până la.............................

 • 12. Participanți (numărul și structura)

  • 12.1.

12.2..............

 • 13. Justificarea proiectului - rezultate scontate

 • 14. Echipa responsabilă în derularea proiectului ( numele și prenumele; funcția în cadrul clubului sportiv de drept privat; numărul de telefon):

  • 14.1. Coordonator...................................................................................

  • 14.2. Responsabil financiar..............................................................

  • 14.3. Responsabil cu probleme tehnice..............................................

  • 14.4. Alți membri, după caz:..................................................................................

 • 15. Costurile estimate ale proiectului (se vor detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare), conform tabelului de mai jos:

  Nr. crt.

  Programul, proiectul, acțiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*)

  Valoarea totală

  din care

  suma solicitată din fonduri publice

  venituri proprii ale structurii sportive

  I. 1.

  Programul

  Total:

  Proiectul

  1.1.

  Acțiunea/activitatea.........

  total: din care:

  1.2.

  Acțiunea/activitatea.........

  total: din care:

  1.3.

  Acțiunea/activitatea.........

  total: din care:

  1.4.

  Acțiunea/activitatea.........

  total: din care:

  1.5.

  Acțiunea/activitatea.........

  total: din care:

Notă: Sumele vor fi exprimate în lei (RON).

 • 16. Resurse umane și financiare ale clubului sportiv de drept privat, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

1. Resurse umane

 • 1.1.    Număr de personal salariat - total: ..., din care antrenori:...........

 • 1.2.   Număr de secții pe ramură de sport:..........

 • 1.3.    Număr de sportivi legitimați pe secții:............

 • 2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total: ... lei (RON), din care:

 • -  donații, sponsorizări: ...........................lei (RON)

 • -  venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă,

publicitate etc.):.......................lei (RON)

cotizații, taxe, penalități etc.: ..................................lei (RON)

alte venituri: .....................................................lei (RON)

 • 17. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., luând în considerare procedura de aplicare).

Data:

Reprezentantul legal,

Numele și prenumele:


Coordonatorul de proiect,

Numele și prenumele:


Semnătura:

Semnătura:


Ștampila structurii sportive:

DECLARAȚIE

5

Subsemnatul ........................................................, domiciliat în localitatea

...................................., str.....................................................nr..........., bl......, ap......., sectorul/județul ................, codul poștal ..................., posesor al actului de identitate

............seria.........nr......., codul numeric personal ........................................, în calitate de reprezentant al structurii sportive de drept .........., declar pe propria răspundere

următoarele:

 • 1.  Nu mă aflu personal și nici persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract de finanțare din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 • 2.  Structura sportivă pe care o reprezint îndeplinește următoarele condiții:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii: CIS

nr...................................

CIF nr..........................................;

 • b) este afiliată la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația

pe ramură de sport a Municipiului București, dovada afilierii este...............................;

 • c) a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la

organul fiscal competent, înregistrată sub nr..................

din........................(se completează numai dacă este cazul);

 • d) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu autoritatea finanțatoare;

 • e) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f)  informațiile furnizate autorității finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • g) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i)  nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Data:.............................

Structura sportivă...........................................

Reprezentant legal.............................................

Semnătura,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

al structurii sportive...................................................

Proiectul ....................................

din Programul „Promovarea sportului de performanță"/ Programul" Sportul pentru Toți" Perioada și locul desfășurării...............................................................

Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTA L

TRIM [

TRIM II

TRIM

III

TRIM IV

OBSERVAȚII1

I.

VENITURI - TOTAL, din care:

1.

Contribuția      beneficiarului

(a+b+c+d)

a).

contribuție proprie

b).

Donații

c).

Sponsorizări

d).

alte surse

2.

Finanțare nerambursabila din bugetul local

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din

care:

1.

închirieri

2.

Onorarii                 /fond

premiere/Consultanță

3.

Transport

4.

Cazare și masă

5.

Consumabile

6.

Echipamente

7.

Servicii

8.

Administrative

9.

Tipărituri

10.

Publicitate

11.

Alte    cheltuieli    (se voi

nominaliza)

Alimentație de efort

Plată arbitri, medici și alte persoane

Asigurarea persoanelor,   a

materialelor și echipamenteloi sportive și a altor bunuri

Achiziționarea de materiale și echipamente sportive

Medicale și pt. control doping

- închirieri baze sportive, săli,

spații, aparatură,alte bunuri

refacere    după    efort,

recuperare,igienă

asig.serviciiloi

medicale,ordinii      publice,a

resp.normelor PSI

- achiz. panouri, materiale publicitare...

- taxe de înscriere/ participare la acțiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

- pentru realizarea acțiunilor de cercetare,        documentare,

informare

consultanță în domeniul sportului

- Premii, indemnizații, venituri salariale in baza CIM și/sau CAS conform legislației in vigoare

...și alte cheltuieliț se vor nominaliza)

TOTAL

%

100

La veniturile obținute din donații, sponsorizări și alte surse, la rubrica de observații se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acordă finanțarea, inclusiv

datele de contact (sediu, telefon, fax, e-mail)


Detalierea cheltuielilor cu evidențierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr

crt

Categoria bugetara

Contri buția finanța tor

Contribuția Beneficiarului

Total buget

Contribuție proprie

Alte surse

(donații, sponsorizări etc.)

închirieri

Fond premiere/Consultanță

Transport

Cazare și masă

Consumabile

Echipamente

Servicii

Administrative

Tipărituri

Publicitate

Alte cheltuieli (nominal)

Alimentație de efort

Plată arbitri, medici și alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor și echipamentelor sportive și a altor bunuri

Achiziționarea de materiale și echipamente sportive

Medicale și pt. control doping

- închirieri baze sportive ,săli,spații, aparatură,alte

bunuri

refacere după efort, recuperare, igienă

-asig. serviciilor medicale, a ordinii

publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri,      materiale

publicitare...

- taxe de înscriere/ participare la

acțiuni sportive, taxe de organizare

- taxe de vize

- pentru realizarea acțtiunilor de

cercetare,       documentare,

informare

- consultanță în domeniul sportului

-Premii, indemnizații, venituri salariale in baza CIM și/sau CAS     conform

legislației in vigoare

...și alte cheltuieli ( se vor nominaliza)

TOTAL

%

100

Președintele structurii sportive

Responsabilul financiar al structurii sportive

(numele, prenumele și semnătura)

(numele, prenumele și semnătura)

Data ............................

Ștampila structurii sportive

Anexa nr. 4 la Regulament

Structura sportivă.................................

RAPORT DE EVALUARE intermediar/final

Contract de finanțare activitate sportivă nerambursabilă nr..................încheiat la data

................................. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr......................................din data de............................

Autoritatea finanțatoare....................................

 • - adresă........................................

 • - telefon/fax..................................

 • - e-mail.........................................

Data înaintării raportului.....................................

 • 1. Denumirea proiectului....................................................

 • 2. Coordonatorul proiectului..................................................

 • 3. Perioada:

  Data de început

  Data de sfârșit

 • 4. Locul de desfaurare..............................................

 • 5. Scopul proiectului..................................................

 • 6. Obiectivele proiectului

a. Obiective generale:

Obiectiv 1

Obiectiv 2

b. Obiective specifice:

Obiectiv 1

Obiectiv 2

 • 7. Raport de activitate

 • a.Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăși o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului și a verificării realității prestațiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

 • b. Realizarea activităților propuse:

(Au putut fi desfășurate aceste activități în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneți măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare).

 • c. Rezultate obținute și rezultate așteptate:

(Rezultatele obținute și rezultatele așteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficiență. Anexați documente relevante, după caz.)

 • 8. Indicatori:

 • a. De eficiență

 • b. Fizici/cantitativi

 • c. De rezultat

  Indicatori

  Obiective

  Denumire indicator

  Măsura atinsă

  Indicatori de eficiență (cost mediu/proiect,          cost

  mediu/acțiune,         cost

  mediu/participant, etc.)

  Obiectiv 1

  Obiectiv 2

  Obiectiv 3

  Indicatori fizici

  (nr. de acțiuni, nr. de competiții, nr. de sportivi, nr.                         de

  cupe/diplome/medalii, etc.)

  Obiectiv 1

  Obiectiv 2

  Obiectiv 3

  Indicatori de rezultat (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, etc.)

  Obiectiv 1

  Obiectiv 2

  Obiectiv 3

  Preșcolari

  Elevi

  Tineri între 18 și 29 de ani, inclusiv

  Alți participanți

  Total

  Ciclul primar

  Ciclul gimnazial

  Liceu

  Nr.    de

  persoane

 • 10. Beneficiari:

 • a.  Direcți

 • b.  Indirecți

  Directi

  Indirecți

  Beneficiari

 • 11. Resurse:

a. Resurse umane (din care voluntari):

Total

Din care voluntari

Resurse umane

b. Resurse financiare: Raport financiar

1. Date despre finanțare:

valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr......................................

- valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului:

contribuție proprie a Beneficiarului:..........................................................................

contribuția financiara a Sectorului 1 al Municipiului București de la bugetul local

 • c. Resurse materiale și echipamente:

  Nr. crt.

  Denumire material/ echipament

  Nr. Bucăți (altă UM)

  1

  2

 • 12. Impactul proiectului:

 • 13. Continuitatea proiectului:

 • 14. Mediatizarea proiectului:

Responsabil de proiect: Numele și prenumele: Funcția:

Semnătura:

Data:

AVIZAT____________

Numele și prenumele:

Funcția:

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ................................................. în calitate de ................................... al

.....................................................ca persoană cu drept de reprezentare a structurii sportive solicitantă, în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Structura sportivă................

Reprezentant legal...............................

Semnătura,

Data.......................

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Primăria Sectorului 1 al Municipiului București

Alăturat vă înaintam raportul narativ și financiar privind proiectul înregistrat cu nr..................................... aprobat prin HCL nr...................din data de...............................

având titlul...............................................care a avut/are loc în perioada..................... în

valoare de...............................

Data............

Reprezentant legal

Numele și prenumele..............................

Semnătura..........................................

Coordonator proiect

Numele și prenumele .......................................

Semnătura...........................................

Ștampila structurii sportive

Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de analiză

Subsemnatul...............................................dețin, ca membru al Comisiei de analiză a

proiectelor sportive depuse pentru finațarea a activităților sportive nonprofit de interes local, care pot primi finanțare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu și nici soțul/soția, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a finanțării integrale sau parțiale a proiectelor/programelor sportive de interes public, înaintate Comisiei de analiză a structurilor sportive înființate ca persoane juridice fără scop patrimonial, care pot primi finanțare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de selecție și evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Nume și

prenume

Data.................

Semnătura.....................

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în proiect: coordonator proiect

 • 1. Nume:..............................

 • 2. Prenume:..............................

S. Data nașterii:................

 • 4. Cetățenie:........................

 • 5. Stare civilă:.....................

 • 6. Domiciliu:....................................................................................................

 • 7. C.I./B.I.: seria...............................nr..................

 • 8. CNP:.....................................................

 • 9. Telefon:.........................................

 • 10. Studii:............................................

  Instituția [ De la - până la ]

  Diploma obținută:

 • 11. Limbi străine: Indicați competența lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 -excelent; 5 - de bază)

  Limba

  Citit

  Vorbit

  Scris

 • 12. Membru în asociații profesionale:.....................................

 • 13. Alte abilități:........................................

 • 14. Funcția în prezent:.......................................

 • 15. Calificări cheie:.......................................

 • 16. Experiența specifică:..........................................

 • 17. Experiența profesională:.........................................

Date de la - pana la

Locația

Instituția

Poziția

Descriere

18. Alte informații relevante:..............................................

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 • I.  CHELTUIELI DE TRANSPORT;

II.  CHELTUIELI DE CAZARE;

 • III.   CHELTUIELI DE MASĂ;

 • IV.  CHELTUIELI PRIVIND ALIMENTAȚIA DE EFORT;

 • V. CHELTUIELI PRIVIND PLATA ARBITRILOR, MEDICILOR ȘI A ALTOR PERSOANE;

 • VI. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA PERSOANELOR, MATERIALELOR, A ECHIPAMENTULUI SPORTIV ȘI A ALTOR BUNURI;

 • VII. CHELTUIELI PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENT SPORTIV;

 • VIII. CHELTUIELI MEDICALE ȘI PENTRU CONTROLUL DOPING;

 • IX. CHELTUIELI CU PREMIILE, INDEMNIZAȚIILE, VENITURILE SALARIALE (CIM și CAS) ALE PARTICIPANTILOR LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ, PRIMELE ȘI ALTE DREPTURI

 • X. ALTE CATEGORII DE CHELTUIELI (taxe de legitimare si transfer, prestări servicii de impresariat si reprezentare sportivă, altele):

Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, Beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și alocate prin contractul de finanțare, cheltuieli și pentru:

 • a)  cheltuieli cu indemnizațiile și veniturile de natură salarială stabilite prin contractul de activitate sportivă sau contractul individual de muncă încheiate între structura sportivă și sportivi/membrii stafului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenți medicali, statisticieni, kinetoterapeuti, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire și participare la competiții);

 • b) închiriere de locuințe pentru cazare sportivi și personal tehnic participant la acțiunile de pregătire și participare la competiții;

 • c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea si plecarea sportivilor precum și a membrilor stafului tehnic din localitatea/tara de domiciliu la locația stabilită pentru pregătire și retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părți;

 • d) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • e) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • f)  asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • g) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul online;

 • i)  taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare și transfer;

 • j)  obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • l)  activități culturale;

 • m) plata lectorilor și a translatorilor;

 • n) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

 • o) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • p) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei;

Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, Beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f)  achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor;

CONTRACT DE FINANȚARE a acțiunilor/activităților sportive

Nr.______________ din_______________

CAP. 1

Părțile contractante

Sectorul 1 al Municipiului București, reprezentat prin primar,_______________, cu sediul în

____, cod fiscal__, cont bancar __________________________, deschis la________, în calitate de autoritate finanțatoare (denumită în continuare „Autoritatea finanțatoare”)

Și

__secția de ________ ______ cu sediul în __, str.___nr._________, bl._________, sc._______, et._________, ap.______, sectorul________, având Certificat de identitate sportivă nr.______________și CUI

_________________, cont bancar _____________________________________ deschis la ___reprezentată de_______________, în calitate de beneficiar (denumită în continuare „Beneficiarul”) în baza dispozițiilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor OUG 38/2017, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive și ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare adaptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare de către Consiliul Local al Sectorului 1 în calitate de autoritate deliberativă care stabilește condițiile finanțării în baza unui regulament propiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____________, și ale Hotărârii Consiliului local nr. __________ de

aprobare a cererii de finanțare, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. 2

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toti, prevăzute în Anexa nr. 1.

ART. 2.

Autoritatea finanțatoare repartizează suma de__lei pentru finanțarea

acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.

CAP. 3

Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil pentru perioada _____________- 31 decembrie           .

CAP. 4

Drepturile și obligațiile părților

ART.4

Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților prevăzute în Anexa nr. 1, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa nr. 3 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în Anexa nr. 1;

 • c) să promoveze imaginea Sectorului 1 al Municipiului București prin expunerea siglelor Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București si Consiliul local al Sectorului 1 București pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) si banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);

 • d) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

 • e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a proiectului;

 • f)  să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • g) să întocmească si să transmită autorității finanțatoare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor, raportul financiar conform modalităților de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare:

 • h) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • i)  să permită utilizarea, în scop necomercial, de către autoritatea finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile finanțate;

 • j) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și

combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • k) să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract la finalul

campionatului sau la finalul anului pentru sporturile al căror calendar competițional corespunde anului calendaristic;

 • l) să respecte Condițiile și criteriile de finanțare stabilite de finanțator;

 • m) suma alocată se va cheltui în cuantum de maximum 60% în primul semestru;

ART. 5

Autoritatea finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să plătească finanțarea nerambursabilă în trei tranșe, după cum urmează:

 • •  30% din finanțarea nerambursabilă acordată, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  40% din finanțarea nerambursabilă acordată, după justificarea cheltuirii primei tranșe;

 • •  30% din finanțarea nerambursabilă acordată, după justificarea cheltuirii celei de-a doua tranșe;

 • c) să penalizeze, cu 20% din valoarea finanțării, Beneficiarii care nu promovează imaginea Primăriei și a Consiliului local prin expunerea siglei sectorului pe: echipament, afișe, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru interviuri), bannere la marginea terenului de joc (la mijloc, lângă cel al sponsorului principal);

 • d) să asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevăzute în HG nr. 1447/2007 completate de regulamentul de finanțare aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru acțiunile/ activitățile ssportive.

 • f)  să analizeze și să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării prevederilor prezentului contract;

 • g) în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate.

CAP. 5

Răspunderea contractuală

ART.6

 • 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • 2. Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. g, autoritatea finanțatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfășurării acțiunilor/activităților respective.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. 6.

Litigii

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP. 7

Dispoziții finale

ART. 9

Regimul de gestionare a sumelor alocate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 10

Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fonduri publice.

Art. 11

Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 12

Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul părților și se consemnează într- un act adițional.

ART. 13

1. Prezentului contract i se vor atașa Anexele nr. 1-9 la Regulamentul privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă desfășurate de structuri sportive constituite ca persoane juridice. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul contract.

ART. 14

Prezentul contract se încheie în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru autoritatea finanțatoare și un exemplar pentru Beneficiar.

Sectorul 1 al Municipiului București prin primar


Beneficiar___

Secția de__


Președinte

43