Hotărârea nr. 421/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 19.12.2018 privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu – director al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu - director al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze

>                             >                                                        J                  >

cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1

> » »

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, respectiv Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ținând seama de prevederile Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectonilui 1 nr. 3/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual de conducere și de execuție din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - instituție subordonată Consiliului Local Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă prevederile Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 -subordonată Consiliului Local Sector 1.

 • (2) Se împuternicește Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze Contractul Colectiv de Muncă, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual potrivit legii.

Art. 2. - Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data inregistrarii la Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului București.

Art. 3. - Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale, din care un exemplar pentru Ministerul Muncii și Justiției Sociale, un exemplar pentru Inspecția Muncii -Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, un exemplar pentru Consiliul Local Sector 1 și un exemplar pentru Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONT
Daniela


Nr:   421

Data: 19.12.2018

Organizarea si desfasurarea negocierilor colective, precum si incheierea contractelor colective de munca sunt reglementate prin prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, prin Legea nr. 1/2016 precum si prin prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii al Romanniei, republicata, in baza carora se incheie prezentul contract colectiv de munca intre :

 • -  Directorul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, domnul ROMEO AURELIAN CLINCIU;

 • - Reprezentanții Sindicatului angajatilor administrației publice locale sector 1 din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unitarilor Sanitare Publice Sector 1, domnul Dumitru MARIAN si doamna Gabriela NICULAE (membru supleant), conform Proces-Verbal nr. 5834/08.06.2018 - privind negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

 • 1. Contractul colectiv de muncă, la nivel de instituție, cuprinde drepturile și obligațiile Administrației Unităților de Invatamant Preuniversiar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de angajator și ale salariaților cu privire la condițiile de muncă din instituție.

 • 2. Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop, în principal stabilirea drepturilor minime garantate salariaților, promovarea unor relații de muncă echitabile, de natură să asigure protecția socială a salariaților, desfășurarea corespunzătoare a activității în instituție, eliminarea conflictelor de muncă și preîntâmpinarea grevelor precum și obligațiile corelative cu privire la:

 • a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;

 • b) condițiile de muncă și protecția muncii;

 • c) salarizarea și alte drepturi salariale;

 • d) timpul de muncă și timpul de odihnă;

 • e) alte măsuri de protecție socială a salariaților;

 • f) formarea și perfecționarea profesională;

 • g) drepturile organizațiilor sindicale;

 • h) obligațiile salariaților.

 • 3. Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toți salariații actuali și pentru cei nou angajați.

 • 4. In situația în care, în privința drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de muncă intervin reglementări legale mai favorabile, inclusiv contractul colectiv la nivel de ramură, acestea vor completa prevederile prezentului contract.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Părțile contractante recunosc și acceptă pe deplin că sunt egale și libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituție și se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă se încheie pe o perioada de 24 luni incepand cu data inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului București.

 • (2) Daca nici una dintre parti nu denunța contractul cu cel puțin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește pana la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

 • (2) Negocierile cu privire la modificare, nu vor putea incepe mai târziu de 15 zile calendaristice si nici mai devreme de 48 de ore de la data comunicării cererii de modificare.

 • (3) Cererile de modificare a contractului vor fi depuse de către reprezentații Sindicatului la nivelul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 la Director, iar de către Director la reprezentanții Sindicatului la nivelul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • (4) Modificările aduse contractului se comunică, în scris, organului la care se păstrează și devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenției părților. Modificările aduse contractului produc efecte numai pentru viitor. Modificările contractului colectiv de muncă asupra cărora părțile au convenit vor face obiectul unui act adițional care va fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 și care va produce efecte de la momentul înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.

 • (5) Părțile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât și în cazul denunțării contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaților și să nu declanșeze greve.

Art.4. Suspendarea și încetarea contractului au loc potrivit legii.

Art.5. (1) Drepturile salariaților prevăzute în prezentul contract nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili potrivit prevederilor legale.

 • (2) In situațiile în care, în privința drepturilor ce decurg din prezentul contract intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

Art.6. (1) Părțile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituție cu respectarea prevederilor legii, a contractului privind raporturile de muncă, a regulamentului de ordine interioară, denumit “Regulament Intern” precum și a drepturilor și intereselor salariaților.

 • (2) La angajare și la stabilirea drepturilor individuale, Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 va asigura egalitatea de șanse și tratament pentru toți salariații, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor decurgând din contractele privind raporturile de munca.

Art.7. Părțile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract să nu promoveze și să nu susțină proiecte ce decurg din contract, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8. In scopul salarizării și acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract, instituția va face demersuri pentru a asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum și în vederea modificării ulterioare a acestuia.

Art.9. Modificările aduse contractului produc aceleași efecte ca și contractul, de la data înregistrării. Art.10. (1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Dacă nu se realizează consensul, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești.

Art.ll. Prevederile prezentului contract la nivel de instituție sunt minime și obligatorii pentru angajator.

Art.l2.(l) Pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia aplicării prevederilor prezentului contract, părțile se vor adresa reprezentanților Sindicatului la nivelul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, aleși la nivel de instituție.

 • (2) Angajatorul și reprezentanții angajaților semnatari ai prezentului contract sunt obligați să se consulte și să se informeze reciproc în toate situațiile referitoare la relațiile de muncă.

Art.13. Declanșarea procedurii prevăzute la art. 12 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanței de judecată de către persoana fizică care se consideră prejudiciată.

Art.l4.(l) La cererea uneia dintre părțile semnatare, în cazul apariției unor modificări legislative, părțile vor proceda la renegocierea unor clauze, după caz.

 • (2) La cererea uneia dintre părțile semnatare, în cazul apariției unor drepturi și obligații suplimentare ale salariaților, prezentul contract va fi pus în concordanță cu modificările survenite în legislația în vigoare.

 • (3) Orice clauza care presupune acordarea de drepturi bănești va fi negociata de părțile semnatare ale prezentului contract. In vederea modificării si evidențierii corespunzătoare a bugetului destinat organizării si funcționarii instituției publice.

Art.15. (1) Angajatorul are posibilitatea de a angaja, in cazurile si in condițiile legale, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.

 • (2) Contractul Individual de munca pe durata determinata se poate incheiea numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.

 • (3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in condițiile prevăzute la art. 16, si după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al pârtilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

 • (4) Intre aceleași parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

 • (5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte susccesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Art. 16 Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in următoarele cazuri:

 • a)  înlocuirea unui salariat in cazul suspendării contractului sau de munca, cu excepția situației in care acel salariat participa la greva;

 • b) Creșterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;

 • c) Desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

 • d) In situația in care s-a incheiat in temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

 • e)  Angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste condițiile de pensionare pentru limita de varsta;

 • f)  Ocuparea unei funcții eligibile in cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

 • g) Angajarea pensionarilor care, in condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

 • h) In alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Art.17 (1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.

 • (2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al cărui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Art.18 Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depăși:

 • a)   5 zile lucratoare pentru o duata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

 • b)  15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;

 • c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de mai mare de 6 luni;

 • d) 45 de zile lucratoare in cadrul salariatilor incadrati in funcții de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

CAPITOLUL II

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Art.19 (1) In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligațiilor salariatilor, angajarea pe funcția contractuala se face prin concurs/examen, de către angajator in conformitate cu prevederile legale in materie.

 • (2) Nu vor putea fi incluse in contractele individuale, prevederi mai puțin avantajoase pentru salariati decât cele cuprinse in contractul colectiv de munca.

 • (3) Decizia si contractul individual de munca cuprind in mod obligatoriu cel puțin următoarele puncte:

 • - datele de identificare ale pârtilor;

 • - durata contractului individual;

 • - drepturile salariatului;

 • - semnaturile de acceptare ale celor doua parti.

 • (4) Contractul individual de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza, pe o perioada nedeterminata sau determinata, in cazurile si modalitățile prevăzute de lege.

Art.20 Angajarea si incadrarea personalului:

 • (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent in statul de funcții se face

prin concurs sau examen, pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1027/2014 -pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011 si a criteriilor de selecție stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite, in raport cu cerințele postului.

 • (2) Angajarea personalului se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului, numai prin criteriul aptitudinii si competentei profesionale, fara discriminări pe criterii de naționalitate, sex, convingeri politice, religioase, etc., pe baza de concurs (examen si interviu), potrivit legii competentei si a cerințelor specifice postului care urmeaza a fi ocupat.

 • (3) Conducerea se obliga sa aduca la cunoștința salariatilor - prin afișare, posturile disponibile si condițiile de ocupare a acestora.

 • (4) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obține aceleași rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

 • (5) Orfanii si văduvele foștilor salariati din unitate vor fi angajați cu prioritate pe un post vacant, daca, in urma examinării, indeplinesc cerințele postului.

 • (6) Pentru fiecare persoana anagajata, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situația sa profesionala si disciplinara, inregistrate si enumerate cronologic.

 • (7) In dosarul profesional, ca si in orice document de serviciu care privește situația sa, este interzis sa se faca referire la opiniile sau activitatile politice, sindicale, sau religioase ale celui in cauza.

 • (8) Fiecare angajat are dreptul sa-si cunoască dosarul sau profesional, instituția avand obligația de a-i asigura exercitarea nestingherita a acestui drept.

Art.21 (1) Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de munca se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii al României, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu alte acte normative in domeniu.

 • (2)   Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce privește felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul pârtilor sau inițiativa uneia din parti, in cazurile prevăzute de lege.

 • (3)   Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul angajatorului de a proceda la desființarea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.

Art.22 (1) încetarea contractului individual de munca poate avea loc in condițiile si in modurile prevăzute expres de lege.

 • (2) In cazul desfacerii contractului individual de munca conform art. 61 lit. c) si d), art. 65 si art. 66 din Codul Muncii, republicat, salariatii beneficiază de dreptul la preaviz, ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare, conform prevederilor legale.

 • (3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze doua ore pe zi de la programul instituției, pentru a-si cauta loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda si prin cumul, in condițiile stabilite de angajator.

Art.23 Partile convin sa mențină in munca persoanele handicapate sau afectate de boli profesionale, dobândite in procesul muncii la A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, in cazurile când acestea sunt apte pentru indeplinirea obligațiilor de serviciu aferente posturilor pe care le ocupa.

Art.24 (1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca, sau in legătură cu munca ori a contactării unei boli profesionale in unitate, unitatea va plăti acestuia concediu medical si se va tine cont si de alte drepturi salariale in conformitate cu legea.

(2) Acordarea compensației, prevăzută la alineatul anterior, nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despăgubiri al salariatului in cauza, in conformitate cu legea.

Art.25 Conducerea va asigura transportul in cazul deplasării personalului in interesul serviciului in afara unitatii ( decontare transport),chiar si in alte localitati.

Art.26 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din inițiativa salariatului, in următoarele situații:

 • a) Concediu pentru creșterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea vârstei de 3 ani ;

 • b) Concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, pana la impinirea vârstei de 18 ani ;

 • c) Concediu paternal ;

 • d) Concediu pentru formare profesionala ;

 • e)  Exercitarea unei funcții elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului ;

 • f) Participarea la greva.

(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situația absentelor nemotivate ale salariatului, in condițiile stabilite prin prezentul contractul colectiv de munca aplicabil si prin regulamentul intern.

în cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la:

 • • metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care voi- fi concediați;

 • • atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați.

CAPITOLUL III TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE REPAUS

Art.27 Timpul de lucru reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art.28 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

 • (2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

 • (3) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, in tura, tura continua, tumus (schimburi inegale) după un program stabilit anteriror in conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depăși 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu condiția ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referința de trei luni, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

Art.29 (1) Orele prestate, din dispoziția conducătorului instituției, peste programul stabilit de instituție sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fara acordul salariatului, cu excepția cazului de forța majora sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecințelor unui accident.

 • (2) Orele suplimentare efectuate de către salariatii din cadrul Administrației Unităților de invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor fi compensate prin ore libere plătite in următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora, sau după caz, munca suplimentara va fi plătită salariatului prin adaugarea unui spor la salariul de baza cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii al României, republicata, coroborata cu alte normative aplicabile in domeniu.

 • (3) Potrivit legislației existente la momentul încheierii prezentului contract, plata muncii suplimentare se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de șeful ierarhic in scris, fara a se depăși 360 dc orc anual.

In cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul reprezentanților Sindicatului de la nivelul AUIPUSP - Sector 1, potrivit legii.

 • (4) Salariații pot fi chemați să presteze, în condiții deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare neputând să depășească 8 ore pe săptămână și 32 de ore pe luna. Art.30 (1) Programul de lucru este cel stabilit prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

 • (2) In toate cazurile in care se dovedește ca este posibil, conducerea instituției si reprezentanții sindicatului, vor purta negocieri pentru a stabili un program flexibil de lucru si modalitati de aplicare a acestuia.

 • (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucra nu afecteaza drepturile prevăzute in contractul colectiv de munca.

Art.31 (1) Programul de lucra este cel stabilit prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

(2) Pauza de masă în cadrai aparatului de specialitate este de 15 minute și se acordă zilnic fiecărui salariat, fără prelungirea timpului de lucra.

Art.32 (1) Salariatii care renunța la concediul legal pentru îngrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucra cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.

(2) La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucra, daca activitatea instituției permite.

Art.33 (1) Angajatorul are obligația de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultații prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, fara a le fi afectate drepturile salariale.

(2) Salariata in cauza este obligata sa prezinte adeverința medicala privind efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.

MUNCA ÎN TIMPUL NOPȚII

Art.34 (1) Se consideră muncă desfășurată în timpul nopții, munca prestată în intervalul cuprins între orele 22,00 - 6,00.

(2) Pentru orele lucrate în acest interval salariații beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucra.

Art.35 Pentru persoanele al căror program de lucra se desfășoară pe timpul nopții, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază și a vechimii în muncă.

Art.36 (1) Salariații care urmează să desfășoare cel puțin 3 ore de muncă de noapte sunt supuși unui examen medical gratuit înainte de începerea activității și după aceea, periodic.

 • (2) Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.

 • (3) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 • (4) Tinerii care nu au împlinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.

CONCEDII ȘI ZILE LIBERE

Art.37 (1) Se consideră sărbători legale în care nu se lucrează și sunt zile de repaus următoarele:

1 și 2 ianuarie - Anul Nou;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane; prima și a doua zi de Paști;

1 Mai - ziua internaționala a muncii;

prima și a adoua zi de Rusalii;

Adormirea Maicii Domnului (15 august);

1 Iunie - Ziua Copilului

30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României;

1 Decembrie - Ziua naționala a României;

prima și a adoua zi de Crăciun;

două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora;

zile de repaus: sâmbăta și duminică;

 • (2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă. (3) Pentru realizarea unor punți din ajunul sărbătorilor, conducerea instituției, de comun acord cu salariatii, pot hotari recuperarea unor zile lucratoare premergătoare sărbătorilor, munca respectiva nefiind considerata munca suplimentara.

Art.38 (1) Salariații au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, în raport cu vechimea lor în munca, în condițiile legii.

 • (2) Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat tuturor salariatilor si se efectuează in fiecare an.

 • (3) Concediul de odihnă se acordă în funcție de vechimea în muncă, după cum urmează:

 • a) până la 10 ani   - 21 de zile lucrătoare;

 • b) peste 10 ani    - 25 de zile lucrătoare.

 • (4) Orice convenție prin care se renunță total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

 • (5) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabilește in contractul individual de munca, cu respectarea legii si se acorda proprotional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pe langa zilele lucratoare de concediu legal de odihna acordate, stabilite conform legii, menționate mai sus prin Art.38 alin. (3) din prezentul contract colectiv de munca, in conformitate cu art.18 alin. (1) din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrația publica, salariații din cadrul instituției care prestează munci periculoase sau vatamatoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991, au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile lucratoare.

 • (6) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

 • (7) In cazul in care salariatul, din motive justificative, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual.

 • (8) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul încetării contractului individual de munca.

 • (9) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabilească programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt.

 • (10) Concediul de odihnă poate fi întrerupt si/sau reprogramat dacă, pe perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situații:

 • a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

 • b) pc timpul satisfacerii unor obligații militare, altele decât serviciu] militar în termen;

 • c) când prezența salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituției;

 • d) în cazul în care salariatul solicită acest luciu și interesele serviciului o permit.

 • (11) Efectuarea concediului de odihna se realizează in baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator. Programarea se face pana la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

Art.39 (1) Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual si in situația in care incapacitatea temporara de munca se menține, in condițiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul următor celui in care acesta s-a aflat in concediu medical. Salariatii care au dreptul la concedii fara plata pe intregul an calendaristic, nu au dreptul la concediul de odihna pentru acel an.

 • (2) In cazul in care perioadele de concedii medicale si de concedii fara plata, insumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au intins pe 2 sau mai multi ani calendaristici consecutivi, salariatii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat in anul reinceperii activitatii, in măsură in care nu a fost efectuat in anul in care s-a ivit lipsa de la serviciu.

 • (3) Salariații detașați in cadrul insitutiei de la alte instituții beneficiază de concediu de odihnă și de drepturile aferente concediului de odihnă aplicabile conform legislației în vigoare la instituția unde sunt detașați cu respectarea drepturilor mai favorabile.

 • (4) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin prezentul contract colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

 • (5) Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

 • (6) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute anterior se stabilește prin prezentul contract colectiv de muncă și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare.

 • (7) Concediul de odihnă și concediul suplimentar se pot compensa în bani numai în cazul încetării contractului individual de munca (art.146 alin. 3 Codul Muncii).

 • (8) Absențele nemotivate și concediile fără plată nu se considera vechimea în muncă. Art.40 Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea instituției are dreptul la o compensație care constă din:

 • a) plata transportului dus-întors din localitatea/tara unde se află în concediu;

 • b) despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

 • c) timpul consumat cu deplasarea dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat și se adaugă la concediul de odihnă plătit.

Art.41 în cazul în care ambii soți lucrează în aceeași instituție, au dreptul la programarea în concediu în aceeași perioadă.

Art.42 în cazul în care salariatul arc recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o stațiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligația de a anunța șeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu.

Art.43. (1) La plecarea în concediu salariații au dreptul la indemnizația de concediu, calculată potrivit legii.

 • (2) Indemnizația de concediu de odihna se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucratoare inainte de plecarea în concediu.

 • (3) Indemnizația de concediu se acordă în condițiile prevăzute de lege.

Art.44 în afara concediului de odihnă, salariații au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familiale deosebite sau pentru alte situații, după cum urmează:

 • a) decesul soțului/soției, copilului, părinților, socrilor - 3 zile lucrătoare;

 • b) decesul bunicilor, fraților, surorilor 3 zile lucrătoare;

 • c) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;

 • d) căsătoria unui copil al salariatului - 3 zile lucrătoare;

 • e) nașterea/adopția unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultura; Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nașterea copilului justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petiționarului.

 • f) chemări la Central Militar (pe bază de acte) - 1 zi lucrătoare, conform legii;

 • g) donatorii de sânge - conform legii;

 • h) la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate - 5 zile lucrătoare;

 • i) control medical anual - 1 zi lucrătoare.

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ

Art.45 (1) Orice salariat are dreptul la concedii fără plată, a căror durata însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situații personale:

 • a) susținerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituțiile de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an universitar, cât și a examenului de diplomă, pentru salariații care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;

 • b) susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaților care nu beneficiază de burse de doctorat;

 • c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă instituție.

 • (2) Salariații au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele situații:

 • a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât și tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleași motive, de concediu fără plată;

 • b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.

 • (4) Concediile fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, altele decât cele prevăzute anterior, pe o durată ce nu poate depăși 30 de zile lucrătoare anual.

 • (5) Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

ÎNVOIRI

Art.46 (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, cu recuperarea echivalentului orelor invoite, în următoarele situații:

 • a) efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

 • b) citații în fața organelor de cercetare penală sau judecătorești;

 • c) alte situații când salariatul solicită și activitatea instituției permite.

(2) în caz de nerecuperare, salariatul se plătește pentru timpul efectiv lucrat.

CAPITOLUL IV

SALARII DE BAZĂ, SPORURI, PREMII ȘI ALTE DREPTURI BĂNEȘTI

Art.47 (1) Pentru angajații contractuali ai Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, drepturile salariale se acordă potrivit legislației în vigoare si anume Legea nr. 153/2017 - Lege Cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) Pentru munca prestată, angajații contractuali din cadul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 au dreptul la un salariu de bază care se stabilește în funcție de coeficienți, de grad, treapta și de gradația corespunzătoare vechimii în muncă, acestea fiind stabilite prin hotarare a consiliului local in conformitate cu prevederile Legii - cadrul nr. 153/2017 - privinds alarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 • (3) Plata salariilor se face lunar, în data de 12 ale lunii.

 • (4) Salariile lunare a angajatilor contractuali din cadrul instituției se realizează de către ordonatorul de credite (Director) conform prevederilor legale în domeniu si respectarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice coroborata cu O.U.G. nr. 90/2017 - privind unele masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

 • (5) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările și compensările stabilite prin legi, ordonanțe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

 • (6) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numire temporar a unei persoane angajate/numite care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pana la ocuparea prin concurs a postului.

 • (7) In perioada in care persoana angajata/numita exercita cu caracter temporar o funcție de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective. Art.48 Salariul cuprinde salariul de bază, sporurile și alte adaosuri la acesta.

Art.49 Avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în coeficienții si gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, stabilite prin Legea - cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri public. Promovarea in funcții, in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament -cadru, care se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice. încadrarea si promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului de credite.

Art.50 Salariatii din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 beneficiază de spor de vechime in munca conform legilor in vigoare calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat in programul normal de lucru, după cum urmeaza:

TRANSA DE VECHIME IN MUNCA                           GRADAȚIA

 • •    intre 3 si 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevăzut in anexele la

prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultând noul salariu de baza;

 • •     intre 5 si 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de

5 %, rezultând noul salariu de baza;

 • •     intre 10 si 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala

de 5%, rezultând noul salariu de baza;

 • •    intre 15 si 20 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala

de 2,5%, rezultând noul salariu de baza;                                                       4

 • •    peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de

2,5 %, rezultând noul salariu de baza.                                                          5

Art.51 (1) Ordonatorul de credite (Directorul) poate acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite in activitatea instituției, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, salariul gradului profesional detinut, indemnizațiile de încadrare si indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut in statul de funcții, sub condiția încadrării in fondurile aprobate prin buget. Premiile de excelenta se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției publice. Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depăși, anual, doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de către ordonatorul de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinație, in condițiile legii, cu consultarea reprezentanților Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul A.U.I.P.U.S.P. SI si cu respectarea legislației in vigoare la data acordării.

Art.52 începând cu 1 Decembrie 2018, ordonatorul de credite (Directorul A.U.I.P.U.S.P. Sector 1) acorda, obligatoriu, o indemnizație de vacanta, iar modalitatea de acordare se stabilește prin hotarare a Guvernului. Valoarea anuala a indemnizației de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic.

Art.53 Având in vedere prevederile OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, modificarea si completarea prin OUG nr. 46/2018, de prevederile art. 3 a Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta aprobate prin H.G. nr. 215/2009, art. 9, alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017, salariatii instituției beneficiază de vouchere de vacanta in valoare anuala a unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic pe baza Regulamentului Intern pentru acordarea Voucherelor de vacanta, aprobat, înregistrat cu nr. 113/22.06.2018.

Art.54 începând cu 1 Decembrie 2018, ordonatorul de credite (Directorul A.U.I.P.U.S.P. Sector 1) acorda, obligatoriu, lunar, indemnizații de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, tuturor salariaților din cadrul instituției, în condițiile prevăzute de lege.

Art.55 Salariatii care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15 % din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, prevăzut la art. 22 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art.56.   (1) Pentru activitatea desfasurata, salariatii beneficiază de indemnizație de vacanta.

Valoarea anuala a indemnizației de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic. Modalitatea de acordare se stabilește prin Hotarare a Guvernului.

 • (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, indemnizația de vacanta se acorda proporțional cu perioada in care au lucrat.

 • (3) Indemnizația de vacanta poate fi redusa sau nu se acorda in cazul salariaților care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sancționați disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul salariaților care au fost suspendați sau inlaturati din funcție pentru fapte imputabile lor.

 • (4) Acordarea indemnizației de vacanta se va face pentru toti salariatii, iar modalitatea de acordare se Stabilește prin Hotarare a Guvernului. Prin urmare in anul 2018 Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 nu acorda premii si nici indemnizație de hrana si indemnizație de vacanta prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul acesteia.

Art.57 (1) Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu contract individual de muncă pot beneficia de un spor pentru condiții periculoase si vătămătoare de pana la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de munca respective, acordat în condițiile legii.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții deosebite de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare/rapoarte de determinare/evaluare sau, după caz, de expertizare, emise de către societăți / autorități abilitate în acest sens, cu consultarea, a reprezentanților sindicatului. Acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vatamatoare de munca, precum si condițiile de acordare a acestuia se face cu respectarea H.G. nr. 569/2017 - Regulament privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru condiții de munca, precum si condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de funcții bugetare „Administrație” din administrația publica locala.

Art.58 Salariatii instituției primesc salarii compensatorii in funcție de următoarele evenimente:

 • a)  in cazul decesului salariatului sau a unei rude de gradul 1 al acestuia, se acorda o indemnizație egala cu un salariu de baza primit in luna anterioara decesului, membrilor de familie sau după caz salariatului (dovada facandu-se cu certificatul de deces).

 • b) In cazul desfacerii contractului individual de munca, prin, concedieri colective, disponibilizări, reduceri de personal, desființarea postului, reorganizarea instituției precum si alte masuri care nu ii pot fi imputate salariatului, acesta primește echivalentul a 3 salarii compensatorii, cu condiția încadrării în bugetul aprobat.

Art.59 Toate drepturile bănești ale salariaților se plătesc înaintea oricăror obligații financiare ale instituției.

Art.60 Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, prin Compartimentul Resurse Umane, va elibera, la cerererea salariaților, un document care sa ateste activitatea desfășurată de aceștia, vechimea în munca sau în specialitate precum si drepturile salariale de care aceștia au beneficiat.

CAPITOLUL V PERFECȚIONAREA PROFESIONALA A SALARIAȚILOR

Art.61 Părțile convin asupra necesității perfecționării profesionale a tuturor categoriilor de salariați. Art.62 Perfecționarea profesionala a salariaților se realizează în condițiile legii, în baza planului anual de perfecționare profesională a personalului contractual.

Art.63 Identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, modalitățile de realizare a programului de formare profesionala, adoptarea si controlul aplicării acestuia se vor face de către conducerea instituției. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariaților se suporta de către instituție si in funcție de resursele disponibile de a fi alocate in scopul formarii profesionale a funcționarilor.

Art.64 In cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-1 urmeze, conducerea instituției va analiza cererea, ramanand la aprecierea acesteia daca si in ce condiții va suporta contravaloarea cursului.

Art.65 Salariatii care au încheiat acorduri/angajamente de plata in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligați sa suporte contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, cu excepția cazurilor in care se fac reduceri de personal, daca părăsesc instituția din inițiativa sau din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor. Art.66 Rezultatele obținute la cursurile de perfecționare de către salariatii instituției pot fi avute in vedere la evaluarea anuala a activitatii acestora.

CAPITOLUL VI EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE PROMOVAREA IN FUNCȚII, GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE

Art.67 (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale angajatilor contractuali din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale in cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnata prin Decizie de către Directorul Administrației Unitarilor de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform prevederilor legale.

Art.68 (1) Promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca in funcții, grade sau trepte profesionale se face de regula pe un post vacant existent in statul de funcții.

 • (2) In situația in care nu exista un post vacant, promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca in funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții in care acestea sunt incadrate intr-unui de nivel imediat superior.

 • (3) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 in 3 ani, in funcție de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativele „foarte bun”, cel puțin de doua ori in ultimii 3 ani, de către comisia desemnata de către Directorul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector , din care fac parte si reprezentanții sindicatului.

 • (4) Avansarea in gradația imediat superioara se face la indeplinirea condiției de vechime prevăzute de transele de vechime in munca.

 • (5) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluării performantelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător” si „nesatisfacator”.

 • (6) Stabilirea concreta a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, in cazul avansarii sau ocupării unui post vacant, se face prin Hotarari ale Guvernului, inițiate de fiecare ordonator principal de credite.

 • (7) Persoanele incadrate in funcții contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de un an, si vor fi avansate, pe baza de examen, in funcția, gradul sau treapta profesionala imediat superioara.

 • (8) Absolvenții invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau incadrati pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, pastrandu-si gradația avuta la data promovării, numai in măsură in care atribuțiile din fisa postului au fost modificate in mod corespunzător.

Art.65 Salariatii nemulțumiți de evaluarea performantelor profesionale pot face contestație in condițiile legii.

CAPITOLUL VII

CONDIȚIILE DE MUNCĂ, PROTECȚIA MUNCII ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ

Art.69 Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituționalizat prin legislația în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condițiilor de muncă.

Art.70 Conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 are obligația să asigure o structură organizatorică rațională, repartizarea tuturor salariaților pe locuri de muncă cu precizarea atribuțiilor și răspunderilor lor, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligațiilor de serviciu de către salariați. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte și specialitatea necesară postului, potrivit organigramei.

Art.71 (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuții, stabilite prin fișa postului, potrivit specificului activității fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfășoară ca un proces continuu, în permanentă concordanță cu schimbările ce au loc în organizarea și nivelul de dotare tehnică a muncii.

 • (2)  Fișa postului pentru fiecare angajat se întocmește de șeful ierarhic, potrivit reglementărilor legale.

 • (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuții și sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual și o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaților. Conducerea instituției va asigura condițiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

 • (4) în toate cazurile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condițiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituției, cât și de reprezentanții sindicatului. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

 • (5)  Conducerea instituției are obligația să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariații trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcția sau postul deținut.

Art.72 Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale și locuri de muncă cu condiții deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

Art.73 în funcție de numărul de personal și structura, conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitara si Unităților Sanitare Publice Sector 1 are obligația să asigure bunurile și condițiile necesare (spațiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile, materiale igienico-sanitare) pentru buna desfășurare a activității.

Art.74 Conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 împreună cu reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivel de unitate, stabilesc programul normal de luciu, astfel: de luni pana joi - 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00.

Art.75 Conducerea instituției are obligația să asigure salariaților protecție împotriva amenințărilor, calomniilor, violențelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta.

Art.76 Instituția este obligata, în condițiile legii, să despăgubească salariatul în situația în care acesta, din vina instituției, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Art.77 în cazul în care au fost aprobate măsuri de reducere a activității, de reorganizare a instituției, precum și în situațiile prevăzute de lege referitoare la eliberarea din funcție a salariaților, angajatoiul are obligația de a aplica prevederile legale stabilite de Codul Muncii dar și de alte acte normative în domeniu.

Art.78 Salariații care se pensionează pentru limită de vârstă își primesc drepturile potrivit legii și prezentului contract.

Art.79 (1) în cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

 • a)  să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecție a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancțiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente și înregistrarea accidentului;

 • b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București.

 • (2) Persoanele care au contractat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului specialist.

 • (3) Reprezentanții Sindicatului la nivelul instituției vor urmări respectarea prevederilor alin.

 • (1) si (2), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancțiunile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII PROTECȚIA MUNCII

Art.80 (1) Părțile prezentului contract sunt de acord că nici o măsură de protecție a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însușită și aplicată în mod conștient de salariați.

 • (2) Conducerea instituției va lua măsurile prevăzute de Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă, astfel încât să asigure condiții de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuți în normele de protecția muncii.

 • (3) Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea și perfecționarea profesională a salariaților cu privire la normele de protecție a muncii.

 • (4) Conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 are obligația, conform normelor de protecția muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru asigurarea unor condiții optime de muncă, dotări și echipamente de protecția muncii.

 • (5) Pentru protecția și securitatea salariaților în procesul muncii, conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 are obligația de a asigura în mod gratuit următoarele:

 • a) efectuarea instructajelor de protecția și securitatea muncii la angajare, cât și la schimbarea locului de muncă;

 • b) asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibrații, temperatură, aerisire, umiditate);

 • c) verificarea periodică a instalațiilor electrice, de încălzire și a aparaturii de birou.

 • d) echipamentul de protecția muncii necesar, atât pentru sezonul rece cât și pentru perioada de vară, pentru personalul care are obligația purtării acestuia, prin procurarea echipamentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

 • e) materiale igienico-sanitare, conform normelor de protecția muncii în vigoare și cu încadrare în fondurile alocate în acest sens.

 • (6) Instituția va asigura amenajarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor de încălzire, a grupurilor sanitare, etc.

Art.81 (1) Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă și răspunde de organizarea acestei activități.

 • (2) Dacă contractează personal sau servicii exterioare, aceasta nu exonerează angajatorul de răspundere în acest domeniu.

 • (3) Măsurile privind sănătatea și securitatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligații financiare pentru salariați.

Art.82 (1) Normele și normativele de protecție a muncii pot stabili:

 • a) măsuri generale de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

 • b) măsuri de protecție a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activități;

 • c) măsuri de protecție specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

 • d) dispoziții referitoare la organizarea și funcționarea unor organisme speciale de asigurare a securității și sănătății în muncă.

(2) Normele și normativele specifice de protecție a muncii la nivelul instituției vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.

Art.83. (1) Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 are obligația să organizeze instruirea salariaților săi în domeniul securității și sănătății în muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalități specifice.

 • (2) Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor angajați, al celor care își schimbă locul de muncă sau felul muncii, al celor care își reiau activitatea după o întrerupere de 6 luni si al celor care sunt detasati in cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1. în toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activității. în cadrul propriilor responsabilități, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. Instruirea este obligatorie și în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.

 • (3) La adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ține seama de următoarele principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor la sursă;

 • d) luarea în considerare a evoluției tehnicii;

 • e) planificarea prevenirii;

 • f) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;

 • g) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.

Art.84. Angajatorul răspunde de organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă.

Art.85 (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea salariaților.

 • (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor și substanțelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătății și securității salariaților.

 • (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condițiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent.

Art.86 Salariații au următoarele obligații:

 • a) să cunoască și să respecte regulile și instrucțiunile de protecția muncii specifice activității prestate;

 • b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

 • c) să utilizeze mijloacele de protecția muncii individuale din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate și să le întrețină într-o perfectă stare de utilizare;

 • d) să anunțe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecțiune la instalația electrică, de gaze sau orice alte defecțiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

 • e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat;

 • f) sa nu fumeze în locurile în care acest lucru este interzis prin acte normative speciale.

 • g) sa anunțe în scris pe șeful ierarhic despre neprezentarea la locul de muncă, în termen de 7 zile calendaristice de la data când a intervenit incapacitatea temporară de muncă. Dacă absențele au caracter nemotivat contractul de muncă poate fi suspendat, în condițiile legii.

Art.87 (1) Conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 va organiza o dată pe an examinarea medicală a salariaților, în scopul de a constata dacă sunt apți pentru desfășurarea activității în posturile în care sunt angajați, precum și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

 • (2) Examinarea medicală este gratuită și cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii de către instituție.

 • (3) Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de către angajator.

 • (4) Examinarea medicală a salariaților se face de către unitățile sanitare de specialitate acreditate de instituție și de Ministerul Sănătății.

Art.88 (1) Contravaloarea și întreținerea echipamentului de protecție se suportă integral de către angajator.

(2) La nivel de instituție se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmăriți la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecția muncii specifice, precum și programul de control al realizării măsurilor stabilite.

CAPITOLUL IX

MASURI DE PROTECȚIE SOCIALA

Art.89 Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 va proceda la schimbarea locului de munca, pe o perioada limitata sau nelimitata de timp, a salariaților afectați de boala sau accident, la recomandarea expresa a medicului, in funcție de posibilitățile insituitiei si de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanților salariaților.

Art.90 In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru creșterea si îngrijirea copiilor, raporturile de munca nu pot inceta si nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul salariatului in cauza.

Art.91 Conducerea instituției nu va refuza angajarea sau, după caz, menținerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.92 (1) In cazul decesului salariatului, ajutorul de deces, se acorda in condițiile prevăzute de legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL X

MUNCA SI PROTECȚIA FEMEILOR

Art.93 (1) Femeile au dreptul, conform convențiilor internaționale si reglementarilor naționale, la tratament egal cu barbatii in situații egale sau comparabile.

(2) Este interzisa conceperea unor clauze discriminatorii in raporturile de munca; daca exista astfel de caluze ele sunt nule.

Art.94 (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

(2) încadrarea pe post si salariul se vor stabili in funcție de pregătire si competenta. Criteriul sexului nu poate fi o piedica la promovare.

Art.95 Salariata care alapteaza poate beneficia de reducerea programului cu 2 ore, fara a-i fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul in care a lucrat in aceste condiții se considera, la calculul vechimiii in munca, timp lucrat cu o norma întreaga, pana la implinirea vârstei de un an a copilului.

Art.96 (1) Pentru femeile gravide si cele lăuze, munca in timpul nopții este interzisa in instituție.

(2) Femeile gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati, decât cu acordul acestora.

 • (3) Femeile care au in ingrijire copii de varsta preșcolara nu pot fi trimise in deplasare in alte localitati pentru o durata mai mare de o zi, decât cu acordul acestora.

Art.97 Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru ingrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru creșterea copiilor pana la 6 ani, in conformitate cu prevederile legale.

Art.98 Reluarea activitatii după incetarea perioadei de intrerupere a activitatii pentru creșterea copilului se va face pe același post.

Art.99 (1) Este interzisa incetarea/modificarea raporturilor de serviciu angajatilor instituției in perioada cat se afla in plata de asigurări sociale sau incapacitate temporara de munca.

(2) Femeile cu copii in intretinere, precum si cele cu probleme sociale deosebite, la competenta egala, vor fi protejate in cazul in care se propune reducerea de personal.

CAPITOLUL XI

ÎNDATORIRILE SALARIAȚILOR DIN CADRUL AUIPUSP - SECTOR 1

Art.100 Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 sunt obligați să-și desfășoare activitatea cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituției.

Art.101 Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 sunt obligați să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios atribuțiile ce le revin din funcția pe care o dețin, precum și atribuțiile ce le sunt delegate și să se abțină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituției.

Art.102 Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 au obligația ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin să se abțină de la exprimarea sau manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influențeze în nici un mod imparțialitatea lor în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Art.103 (1) Orice angajat al Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, indiferent de funcția pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredințate, conform fisei postului.

(2) Salariatul are dreptul să refuze în scris și motivat îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoștința superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția, astfel de situații.

Art.104 Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 au obligația să păstreze secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii, să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției.

Art.105 Angajaților Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor, daruri sau alte avantaje.

Art.106 Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informațiile de interes public cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului în care își desfășoară activitatea.

Art.107 Salariații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 sunt obligați să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu și să se suplinească în serviciu, în caz de absență, în cadrul specialității lor, potrivit dispozițiilor șefului ierarhic.

Art.108 Prin întregul lor comportament și prin ținută, angajații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unitarilor Sanitare Publice Sector 1 sunt obligați să se arate demni de considerația și încrederea pe care o impune poziția lor oficială și să se abțină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcției pe care o dețin, precum și al instituției.

CAPITOLUL XII

DREPTURI SPECIALE PENTRU MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII MUNCII, ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

Art.109 Administrația Unitarilor de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaților afectați de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcție de posibilitățile instituției și de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanților sindicatului.

Art.110 în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate și a celor pentru creșterea și îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul salariatului în cauză.

Art.lll Conducerea instituției nu va refuza angajarea sau, după caz, menținerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.112 Măsurile privind condițiile de muncă, sănătatea și securitatea muncii și buna funcționare a instituției se vor stabili de către conducătorul instituției și reprezentanții salariaților.

Art.113 (1) în cazul decesului salariatului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă.

 • (2) Asiguratul (salariatul) beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

 • (3) Se consideră membru de familie: soțul, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Art.114 (1) Cuantumul ajutorului de deces, în cazul decesului salariatului, se stabilește prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Ajutorul de deces cuvenit asiguratului (salariatului) pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces stabilit în cazul decesului salariatului. Art.115 Salariații instituției primesc salarii compensatorii in funcție de următoarele evenimente: in cazul decesului salariatului, in cazul decesului sotului/sotiei salariatului sau a unei rude de gradul I al acestuia, se acorda o indemnizației egala cu un salariu de baza, avute in luna anterioara decesului membrilor de familie sau după caz salariatului (dovada facandu-se cu certficatul de deces).

Art.116 In cazul desfacerii contractului individual de munca, prin, concedieri colective, disponibilizări, reduceri de personal, desființarea postului, reorganizarea instituției precum si alte masuri care nu ii pot fi imputate salariatului, acesta primește echivalentul a 3 salarii compensatorii (Potrivit art. 67 din Codul muncii „salariații concediați pentru motive care nu țin de persoană lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil").

In cazul pensionarii pentru limita de varsta salariații primesc, in condițiile legii, o indemnizație egala cu salariu de baza avut in luna pensionarii.

Salariile compensatorii/indemnizatiile prevăzute la art. 113, art. 114, art. 115 si art. 116 vor fi acordate doar cu respectarea legislației in vigoare.

CAPITOLUL XIII

CARIERA SALARIAȚILOR CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.117 (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcții.

 • (2) în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

Art.118 (1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.

(2) în situația în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

 • (3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin Decizie a conducătorului instituției, din care fac parte reprezentanții sindicatului salariaților din AUIPUSP.

 • (4) Avansarea în gradația imediat superioară se face la îndeplinirea condiției de vechime prevăzute de tranșele de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

 • (5) Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații potrivit alin.

 • (4), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:

 • •     a) gradația 1 - intre 3 si 5 ani - se determina prin majorarea salariului dee bza prevăzut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultând noul salariu de baza;

 • •     b) gradația 2 - intre 5 si 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5 %, rezultând noul salariu de baza;

 • •     c) gradația 3 - intre 10 si 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultând noul salariu de baza;

 • •     d) gradația 4 - intre 15 si 20 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultând noul salariu de baza;

 • •     e) gradația 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5 %, rezultând noul salariu de baza.

 • (6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducerea instituției , la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" și "nesatisfacător".

 • (7) Evaluarea performantelor profesionale individuale se va realiza în baza Regulamentului privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate și de la nivelul instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 534/25.01.2011.

 • (8) Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de un an, și vor fi promovate, pe bază de examen, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

 • (9) Absolvenții învățământului superior de lungă și scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-și gradația avută la data promovării, numai în măsura în care atribuțiile din fișa postului au fost modificate în mod corespunzător.

Art.119 Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de muncă se face în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte acte normative în domeniu.

Art.120 (1) Ocuparea unui post vacant in sistemul bugetar se poate face si prin transfer, daca se realizează de pu un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.

(2) Transferul poate avea loc după cum urmeaza:

 • a) in interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transfera;

 • b) la cererea persoanei, in urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autoritatii sau instituției publice la care se solicita transferul si de la care se transfera.

CAPITOLUL XIV RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A SALARIAȚILOR INSTITUȚIEI

Art.121 încălcarea de către angajații Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, în condițiile legii.

Art.122 (1) încălcarea cu vinovăție a obligațiilor de serviciu constituie abatere disciplinară și atrage sancționarea disciplinară a salariaților. Abaterile și sancțiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (2) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare.

 • (3) Sancțiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate și după audierea salariatului și trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declarație privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. în astfel de cazuri sancțiunea poate fi aplicată.

 • (4) Salariatul nemulțumit se poate adresa instanței, pentru a contesta sancțiunile disciplinare pe care le socotește aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

Art.123 (1) Răspunderea contravențională a salariaților se angajează în cazul în care aceștia au săvârșit o contravenție în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu.

(2) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

Art.124 Răspunderea civilă a salariaților se angajează:

 • a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției;

 • b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

 • c) pentru daunele plătite de instituție, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Art.125 Salariații răspund și pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

Art.126 Reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției și salariații recunosc dreptul Directorului de a stabili, în condițiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaților care se fac vinovați de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituției.

CAPITOLUL XV RELAȚIILE DINTRE ANGAJATOR SI REPREZENTANȚII SINDICATULUI LA NIVELUL A.U.I.P.U.S.P. Sector 1

Art.127 (1) Paliile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele si pentru salariati in general, libertatea la opinie.

 • (2) Reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 8 (opt) ore plătite de unitate pentru rezolvarea problemelor salariaților.

 • (3) Aceste ore vor fi acordate reprezentanților Sindicatului la nivelul instituției, aceștia avand obligația sa anunțe despre acest lucru in prealabil conducerea unitatii.

 • (4) Orele de reducere a programului lunar plătite de unitate se pot acorda si prin cumul, prin hotararea reprezentanților sindicatului pusa de comun acord in prealabil cu conducerea unitatii si numai atunci când acest lucru este necesar.

Art.128 Pe toata durata exercitatii mandatului, reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.

Art.129 Angajatorul va asigura in mod gratuit spatii pentru desfasurarea activitatii reprezentanților Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției salariaților, cu mobilierul adecat, posibilitatea de multiplicare a materialelor necesare, mijloace de comunicație din dotarea unitatii, precum si alte mijloace necesare desfășurării activitatii, toate acestea cu aprobarea Directorului.

Art.130 Directorul sau imputernicitul legal al acestuia poate invita reprezentanții Sindicatului la nivel de unitate la ședințele conducerii unitatii.

Art.131 Conducerea si reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivel de instituției isi vor comunica reciproc si in timp util hotărârile lor privind toate problemele importante in domeniul relațiilor de munca.

Art.132 Angajatomi recunoaște dreptul reprezentanților Sindicatului la nivelul instituției, de a verifica la locul de munca, in conformitate cu legea, după aprobarea Directorului, modul in care sunt respectate drepturile salariaților prevăzute in Contractul Colectiv de Munca la nivel de A.U.I.P.U.S.P. Sector 1.

Art.133 (1) Instituția nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program parțial in perioada declanșării sau desfășurării conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariaților aflati in conflict.

(2) Prevederile alineatului anterior se suspenda in momentul in care acțiunea salariaților a fost declarata ilegala de către instanțele judecătorești competente.

Art.134 La nivel de unitate pentru analiza abaterilor disciplinare se imputemiceste o persoana sau se constituie o Comisie pentru cercetare disciplinara. Atribuțiile acesteia sunt stabilite in conformitate cu prevederile legale din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu completările si modificările ulterioare si Regulamentul Intern.

CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Art.135 (1) Directorul și Reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției ca parteneri sociali permanenți, convin să respecte pentru fiecare dintre ei și pentru salariați în general libertatea de opinie.

 • (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de instituție sunt considerate de drept minime și obligatorii și nu pot fi omise la elaborarea contractului - cadru și a normelor de aplicare a acestuia.

 • (3) Angajatorul va adopta o poziție neutră și imparțială față de reprezentanții Sindicatului la nivelului instituției.

Art.136 (1) Conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 recunoaște dreptul reprezentanților Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaților prevăzute în contractul colectiv.

(2) Persoanele împuternicite de angajator precum și reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției vor verifica, la sesizarea uneia dintre părți, modul în care sunt respectate drepturile salariaților prevăzute în prezentul contract colectiv de munca.

Art.137 Conducerea Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 și reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției se vor informa reciproc, atunci când au cunoștință despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituției, cu consecințe previzibile asupra salariaților și cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

Art.138 Executarea contractului este obligatorie pentru părți.

Art.139 Drepturile privind raporturile de muncă nu pot fi stabilite sub nivelul celor reglementate de actele normative în vigoare.

Art.140 In cazul in care o prevedere a prezentului contract devine nula, restul contractului isi pastreaza valabilitatea.

Art.141 Drepturile prevăzute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de munca.

Art.142 Drepturile de care salariatii urmeaza sa beneficieze, conform prezentului contract colectiv de munca, vor fi acordate cu incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, potrivit legii.

Art.143 Prezentul contract colectiv de munca a fost semnat la data de_______________, la sediul

Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 si va intra in vigoare in momentul inregistrarii lui, de către una din parti la Inspectoratul de Munca al Municipiului București, urmând a fi adus la cunoștința salariaților, prin afișarea in instituție si in locurile convenite cu reprezentanții Sindicatului Angajatilor Administrației Publice Locale Sector 1 la nivelul instituției.

Art.144 Prevederile prezentului contract colectiv de munca se completează cu cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind contractul colectiv de munca, precum si cu alte acte normative aplicabile personalului contractual.

Art.145 Prezentul Contract Colectiv de Munca s-a incheiat in patru exemplare: un exemplar ramane la AUIPUSP - Sector 1 (pentru salariati), un alt exemplar a fi înregistrat la Ministerul Muncii si Justiției Sociale, - Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, Consiliul Local Sector 1 București.

Contractul Colectiv de Munca se va aduce la cunoștință publică, prin afișare.


REPREZENTANȚII SINDICATULUI ANGAJATILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE SECTOR 1 LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 BUCUREȘTI

Marian DUMITRU

Membru supleant,


25