Hotărârea nr. 419/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 19.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/4664/13.12.2018 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Alexandru Deaconu - consilier local al Sectorului 1, avizat de Direcția Management Economic și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 19 si art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 82743/11.12.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București instituției noastre prin care se repartizează Sectorului 1 sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului prevăzut in bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;

Văzând adresa nr. 5356/958717/10.12.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021;

în temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.l 15 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Sc aproba diminuarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.432.131,97 mii lei cu 8.236,31 mii lei, devenind astfel 1.423.895,66 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT 5 DECEMBRIE

BUGET RECTIFICAT 19 DECEMBRIE

INFLUENȚE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.432.131,97

1.423.895,66

-8.236,31

Secțiunea de funcționare

1.108.061,01

1.078.612,30

-29.448,71

Secțiunea de dezvoltare

324.070,96

345.283,36

+21.212,40

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.194.295,22

1.185.480,00

-8.815,22

Secțiunea de funcționare

1.080.091,68

1.050.064,06

-30.027,62

Secțiunea de dezvoltare

114.203,54

135.415,94

+21.212,40

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

28.280,33

28.859,24

+578,91

Secțiunea de funcționare

27.969,33

28.584,24

+578,91

Secțiunea de dezvoltare

311,00

311,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

14.262,42

14.262,42

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

14.262,42

14.262,42

0,00

 • > Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.185.480,00 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

 • > Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 28.859,24 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

 • > Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei.

 • > Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 14.262,42 mii lei.

Art. 2. - Se aproba diminuarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.530.472,01 mii lei cu 8.236,31 mii lei, devenind astfel 1.522.235,70 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT 5 DECEMBRIE

BUGET RECTIFICAT 19 DECEMBRIE

INFLUENȚE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL

CENTRALIZAT CLS 1

1.530.472,01

1.522.235,70

-8.236,31

Secțiunea de funcționare

1.115.126,39

1.085.677,68

-29.448,71

Secțiunea de dezvoltare

415.345,62

436.558,02

+21.212,40

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.285.569,88

1.276.754,66

-8.815,22

Secțiunea de funcționare

1.080.091,68

1.050.064,06

-30.027,62

Secțiunea de dezvoltare

205.478,20

226.690,60

+21.212,40

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

35.345,71

36.924,62

+578,91

Secțiunea de funcționare

35.034,71

35.613,62

+578,91

Secțiunea de dezvoltare

311,00

311,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN

ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

14.262,42

14.262,42

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

14.262,42

14.262,42

0,00

1.        Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de

91.274,66 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a)    ca sursă de fmațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

 • b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 • Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. - Se aproba diminuarea cu 8.815,22 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.285.569,88 mii lei, devenind 1.276.754,66 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

 • (1)  1.276.754,66 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

 • -  SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.050.064,06 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 226.690,60 mii lei.

 • (2)  61.162,62 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 55.555,62 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.607,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

 • (3)   41.383,67 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 40.588,67 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3);

 • (4)    14.878,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 14.878,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

 • (5)   1.094,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

 • (6)    40.812,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 37.026,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.786,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

 • (7) 283.795,74 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 264.992,54 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.803,20 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1);

 • (8)   72.512,90 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 30.271,90 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 42.241,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3);

 • (9)  155.981,27 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 130.878,37 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 25.102,90 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5 ; 1.2.1.8.6);

 • (10)  221.536,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 214.792,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.744,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);

 • (11)  169.847,50 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare

Publică, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 57.600,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă 112.247,50 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 1.2.1.10.6);

 • (12)   174.641,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 171.350,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.291,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3);

 • (13)  34.036,96 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.430,96 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.609,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3);

 • (14)  1 .070,00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

 • -  Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.070,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1).

Art.2.2. - Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 in valoare de 35.924,62 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.4.

 • (1)    35.924,62 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 35.613,62 mii lei;

 • -  SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 311,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1;

 • (2)   16.893,62 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.683,62 mii lei,

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.1 ;

 • (3)    19.031,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.930,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 101,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.2.

Art. 2.3. - Se aproba bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

(1)   195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

 • -  SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei.

(2)  195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 2.4. - Se aproba bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 14.262,42 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

 • (1) 14.262,42 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

 • - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

 • - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 14.262,42 mii lei.

 • (2) 14.262,42 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. - Se aproba cheltuielile de capital în valoare de 531.288,02 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT 5 DECEMBRIE

BUGET RECTIFICAT 19 DECEMBRIE

INFLUENȚE

Bugetul local al Sectorului 1

300.208,20

321.420,60

+21.212,40

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

311,00

311,00

0,00

Bugetul creditelor externe

195.294,00

195.294,00

0,00

Bugetul creditelor interne

14.262,42

14.262,42

0,00

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ,


SE DaniclalNNr:   419

Data: 19.12.2018

6