Hotărârea nr. 405/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 405 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej Nr. 11A - Sector 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DEJNR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 9961/16.10.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 292/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 7550/30.08.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

Avizul Ministerului Transporturilor nr. 30929/06.08.2018;

Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Direcția Dezvoltare ni'. 6/5/1034/2018;

Avizul Compania Națională dc Căi Ferate „CFR”-S.A. - Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/14/293/10.07.2018;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Daniel Constantin Poarta.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General dc Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism STR. DEJ NR. 11A - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 292/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate Ia alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


Dani


CRETAR Qicoleta Cefalan


Nr:   405

Data: 05.12.2018

—p.cntru cetcițean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Șerban Cristian-Mihai cu adresa înînregistrată la nr. 37977 din 02.10.2017, completată cu nr. 37343 din 12 09.2018, în conformitate cu prevederile amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 338,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din la data de 13.02.2018.


INIȚIATOR: ȘERBAN CRISTIAN-MIHAI, ȘERBAN OANA

PROIECTANT: S.C. FDP PROCONS S.R.L.

SPECI ALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Daniel Constantin O. Foarță (RUR: D. E. G..)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Arad nr. 8; Est - Str. Cercmtișului nr. 15, Str. Ceremușului nr. 13, Str. Ceremușului nr. 11, Str. Dej nr. 13; Sud - artera de circulație Str. Dej; Vest - Str Dej nr. I I B. Str Dej nr. 9

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H C.G.M.B nr.294/28.1 1.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H C G.M.B nr.292,27 I 1.2014, avizul arhitectului șef nr 13/28 07.2014, imobilul este cuprins în U.T.R. 6_84 - zona cu locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție Se admite mansardarea în interiorul volumului acoperișului și suplimentarea pentru aceasta a arici desfășurate cu maxim 60% din aria construită la sol, fiind interzise falsele inansardări. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism ni 295/I4/D/43717ZI6 din 28.02.2017

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax = 12 metri (cornișă). Se admite mansardarea clădirilor existente având șarpantă cu panta de maxim 60 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii

Retragerea minimă față de aliniament - Se menține limita până la care se consideră în planurile inițiale parcela construibilă (aliniament posterior). Retragerea minimă față de față dc limitele laterale - Clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării Clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15,00 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea minimă față de limita posterioară - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va 11 determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea II depășit numai pentiu extinderi în suprafață de maxim 12,00 mp construiri la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai in cazul in care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.00 metri PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 3,00 metri pe zona frontală, respectiv minim 4,50 metri pe zona posterioară; stânga -la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate (acord notarial proprietar Str Arad nr. 8 cu încheierea de autentificare nr. 562/07.02.2017, Societatea Profesională Notanulă Biroul Notarilor Publici Asociați Danacica Mihaela Daniela și Marinica Alcxandra-Magdalena)

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementari vizat spre neschimbate.

CIRCULA J'II Șl ACCESE: Parcarea și garanta autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Accesul auto și pietonul se va realiza din Str Dej, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.

7550 din 30.08.2017.

ECHIPARE l'EHNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare eu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu.

Se prezintă Aviz Ministerul Transporturilor nr. 30929/06.08.2018, Aviz Compania Națională dc Căi Ferate „CFR" - SA - Direcția Dezvoltare nr 6/5/1034/2018, Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR" - S A. - Consiliul Tchnico-Economic nr. R 2/14/293/10.07.2018

Documentația este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușite de arh. Daniel Constantin O. Foarță.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr 1/9/18 01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350' 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 295'14/D/43717/16 din 28 02 2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul ncadoplării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.


Șef birou,

Raluca Mihaela fyiifai
ARHITECT SL> Ciobanu .Opre


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITA r


URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN .15012 AEROQ


Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel -1-40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registratura <t primarias.lm> httr>://w\v\v nriniariasectorl roFuncțiune

MP

%

Suprafala teren

338

30

Suprafața construita la sol existenta

67

20

Suprafața desfășurată construita existenta

67

20

Suprafața citculalli pe lot existente

57

18

Suprafața spatii verzi existente

208

51

Suprafața construita la sol propusa

146

49

Suprafața desfășurată construita propusa

280

95

Suprafața circulații pa lot propuse

105

35

Suprafața spatii verzi propu3e

100

30


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

330423.502

583274.451

11.456

8

330433.430

583268.735

8.777

9

330437.785

583276.355

4.492

10

330439.949

583280.291

9.165

11

330431.865

583284.609

9.333

12

330423.843

583289.379

17.577

13

330408.459

583297.881

4.006

14

330405.051

583299.966

6.633

4

330401.705

583294.375

16.885

3

330418.348

583205.968

12.087

2

330426.830

583279.950

6.428