Hotărârea nr. 398/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 398 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Cavnic Nr.31 (fost Șoseaua București – Târgoviște Nr.11A) - Sector 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL CAVNIC NR.31 (fost Șoseaua București - Târgoviște nr.llA )- SECTOR 1 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr.9966/16.10.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ținând cont de Raportul minunării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului ni. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a icritoiiului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 296/11.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10382/30.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.

Florin V. Ciobanu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și cornplclăiile ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenujureu leiiloriului si urbanismul, cu modi licări Ic și completai ile ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru apiobarea Regulamentului Geneial dc Uibanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru apiobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaboiaiua sau luvizuirca planurilor dc urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL CAVNIC NR.31 (fost Șoseaua București - Târgoviște nr.llA) - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.296/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Nr:   398

Data: 05.12.2018


Ca urmare a cererii adresate de Bârsan Andrei cu adresa în

nr 20868 din 24.05.2018,completat cu nr. 36275 din 05.09.2018, în conformitate cu prevederile L amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: 'i.

(4 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 583, 00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul dc Carte Funciară nr. 213331, eliberat la data de 24.09.2018.

INIȚIATOR: BÂRSAN ANDREI, PERETZ OPAL

PROIECTANT: S.C. URBAN ART S.R.L

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Florin V. Ciobanu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - artera de circulație Dr. Cavnic și lot nr. cadastral 213328;Est- nr. Cadastral - Șos. București Târgoviște nr. 1 IA; Vest - Dr. Cavnic nr. 33, Sud - Șos. București Târgoviște nr. 11 B.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, amplasamentul se înscrie în zona Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri având POTmax = 45%, CUT maxim = 0,9 (pentru înălțime P+1E), CUT maxim= 1,3 (pentru înălțimi P+2E), Umax cornișa = lOm. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate. Imobilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 35I/38/B/3186 din 15.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați - Llc: POTmax=45% si CUTmax=0.9 (pentru P+l E), CUTmax=1.3 (pentru P+2E), Umax cornisa= lOm. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - sc vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din

înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta min. 3,70m; stânga -min 3,70m;.

Retrageri minime față de limita posterioară - min 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin FICGMB nr. 66/2006 Accesul auto și pietonul se va realiza din Drumul Cavnic, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică dc Circulație - PM B nr. 10382/30.08.2018.

ECHIPARE TEFINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh Stanciu.

Documentația este însoțită de studiu dc însorirc și ilustrare volumetrică însușite de urb. Florin V. Ciobanu Sc prezintă Confirmare dc număr poștal nr. 1624298/8597/31.05.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/39/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și


cu obligativitatea respectării întocmai u prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 351/38/B/3186 din 15.03.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în. cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul dc valabilitate al acestuia, —   ■                    r'—*     *--------~----*~s~'

timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâtaCiobanii Opres


Șef birou,

Raluca Mihaela Epilun? '

.......

/yMFirțy..      PRIMĂRIA/YFOȘT t '.I- P FIFIf'.A ȚA ISO Q-TA1 -2003

HHIVIPIL-’ ’^IhltMl-'L L'E IvIAI'Im'SBMEI'I i «L

URMA AUDITULUI DE DE CAERE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA i)E MANAGEMENT Ai. GALIIAjII AEROQ


CALItAtii în

C.ERTIf ICARE ACREDITAT sis riiiificLOi’ SR EN lin)12


întocmit,

Alina M


!k-

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 fel i 40-2 I -3 19.10 l 3; Fax: +40-21 -3 19.10.06

F.mail: rcgistralurawprimariasl.ro


hlln:/Avww orimariasectorl ,roNOTA. 5-a procedat Iii roambularea phniilnl - suport ne baza planurilor cadastrale sl a intag Inilor din satelit

BILANȚ SUPRAFEȚE           MP        %

E

X IU

S. TEREN

583.00

100,00

S. CONSTRUITA + ALEI

0.00 (i.r

0.00 ■.

S. SPATII PLANTATE

0.00

0.00

S. TERF.N CEDAT

9.95

U] £ O D£ a.

S. TEREN

573.05 .nP

100.00 <.

S. CONSTRUITA (tHirtit™ censei» tui)

a. 238.08 n...

42.00

P.O.T.

6. ALEI + PARCĂRI

89.55 n?

15.60 x

S. SPATIX PLANTATE

cca.245.42 mp

42.40 <

S. CONSTRUIT DESFASURATA

533.24 r.,

1.0

C.U.T.

APARTAMENTE (sub 100 mp) / 4 ap. = 4 locuri parcare


Nr. Pct.

Coordonate pcr.de contur

X [m]

Y [m]

1

334794.93G

581221.339

2

334772.758

581240.262

3

334759.648

581225.291

334782.04 /

681206.198

(1)=583mp  P-98.398m