Hotărârea nr. 397/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului Nr. 157 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. JIULUINR. 157 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea dc motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.10523/12.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 a! Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.318/09.11.2018 emis dc Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice dc Circulație - P.M.B. nr. 7079/15.05.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Dan M. Tudor.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. JIULUI NR. 157 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 318/09.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Marian Crisțiaii Neagu

CONTRAS!


Daniela

Nr:   397

Data: 05.12.2018

Cu urmare a cererii adresate de Stan Emanuel Florin cu adresa

înregistrată la nr. 19172 din 14.05.2018, completată cu nr. 31097 din 01.08 2018, îr

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioai

av.znR..3./<?2o2.A^.!!F

PENTRU

PUD - Str. JIULUI NR. 157 - SECTOR 1, BUCUREȘT Construire imobil de locuințe colective S+P+2E ( 8 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 450,00mp ( 421,00mp din măsurători), proprietakf pip wiHi' confortli

Extrasul de Carte Funciară nr. 261906, eliberat la data de 13.04.201 8.

INIȚIATOR: STAN EMANUEL FLORIN prin procură specială autentificată sub nr. 3526/23,08.2018 -Stroe și Asociații”.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Dan M. Tudor (RUR: D, E).

.....

Nr. F ....       '


ostescu.


Est - str. Jiului nr. 159 și str. Napoca nr. 14, Vest - Str. Jiului nr. 155.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l ,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau ia mai puțin de lOOm fală de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pruî'-'PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Napoca nr. 14; Sud -artera de circulație str. Jiului, urbanism nr 366/08/J/ 1083 din 19 03.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, cu curte de lumină pe zona mediană. Se prezintă acord notarial autentificat sub nr. 1209/02.04.2018- BNP „Costescu, Stroe și Asociații"; stânga - min. 3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Jiului , în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 7079/15.05.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Dan M. Tudor .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/34/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 366/08/J/


1083 din 19.03.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestțiia, procșdUru trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.Șef birou ,

Raluca Mihaela Enif
ARHITECT SEF

Ciobanu Opțje^cu


A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 1N


' PRI

PRIVIND

EALtrATII

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


URMA AUDITULtJt DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


SR EN 450IZ-VlEf83OBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21-319 10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura ti primarkisl ,ro


httDt/Avwvv.orimariasectorl roStrada Jiului

nr.157

Sector 1, București

URBANISTIC


DE


DETALIU


6.REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDALimita de proprietate/ teren reglementat Str. Jiului nr.157 sector 1, București

S teren =421-mp

ZONIFICARE FUNIlfl

----- Parcelar

I l Zona locuir s -

CONSTRUCȚII EXISTENTE:


Locuințe co                                      !/

Anexe


z

CIRCULAȚII conform PUZ "Pe prin HCGMB nr. 286/2016:  \\


Construcții poziționate informativ conform imaginii satelit

TromCițy" aprobai,

' .\O , HOUAHti*. y/

— 1 Circulații carosabile I Circulații pietonale


REGLEMENTARI PROPUSE:


Acces pietonal


Edificabil maxim

Construcție cu funcțiune de locuința colectiva

Balcoane


] Terase/Scari acces

• Limita subsol j?

Dan M Subzona L2a - conform PUG București P.O.T max =45% C.U.T max =1.3 Rh propus - S+P+2E H max cornișa -12 m

3=0

7iO

10.0


Profil propus strada Jiului Conform PUZ aprobat


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

421

100

Construcții

189.45

45

Clrculatii.platforme parcaj, spatii verzi

231 55

55

Locuri de parcare

10

Nr. apartamente

8Proiect


ELABORAT

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT PROIECTAT

urb. Dan Tudor urb. lulia Alexandrescu

PROIECTAT

urb. lulia Alexandrescu

\ /

Scara

1/500

Data

27.03.2018


P.U.D. - Strada Jiului nr. 157

Tlllkl?lan5fl: REGLEMENTARI DE URBANISM

407/2018 Faza

P.U.D.

Planșa nr.


06