Hotărârea nr. 392/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 392 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației Nr. 1 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. NAVIGAȚIEI NR. 1 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 10522/12.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr.313/09.11.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 7998/4527/22.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh. Vladuț Nedelea și și ilustrare volumetrică însușită de urb. Ioana D.C. Zachia Zlatea.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. NAVIGAȚIEI NR. 1 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.313/09.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.


AZÂ,

TAR aa Cefalan

Nr:   392

Data: 05.12.2018


pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUil

1 OCAL Al. SECTORULUI 1


Ca urmare a cererii adresate de Rădulescu Mariana cu adresa î din 14.06.2018, completată cu nr. 45186 din 26.10.2018. în conformitate cu urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZNR.

PE

PUI) - STR. NAVIGAȚIEI NR. 1 - SECTOR 1 ! „ _

Extindere și supraetajare locuință individuală, regim final de înălțime

icniră nr


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 752,00 mp, proprietate privată conform menț 200637. eliberat la data dc 07.05.20l 8.

INIȚIATOR: RĂDULESCU GHEORGHE, RĂDULESCU MARIANA PROIECTANT: S.C. WABI SAB1 ARHITECTURA & URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RIJR: urb. Ioana D.C. Zachia-Zlatea (RUR: D, lĂV

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pnit-TUD ințdudeȚ imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Arcașilor; Est - Str. EmișteinirClT. Str. Liniștei nr. 4; Sud - Str. Navigației nr. 3: Vest - artera dc circulație Str. Navigației.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu l-ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardarc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pc Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din I5.02.20l6, sau la mai puțin de I00 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1324/58/N/22672 din 09.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax.= 10,00 metri. RIImax.= P+2E. Se admite uni nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față dc aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbate.

Se prezintă acord notarial vecin Str. Navigației nr. 3 cu încheierea de autentificare nr.842/03.10.2018 - Societatea Profesională Notarială Burloi Cristinel și Asociații.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se va realiza din Str. Navigației, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 7998/4527/22.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Vlăduț Nedelea și ilustrare volumetrică însușită de arh. Vlăduț Nedelea și urb. Ioana D.C. Zachia-Zlatea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/1/26.07.2018. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1324/58/N/22672 din 09.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului BucurcșlL-îti cazuLQcadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al

_..LirU_i ”_______ " i.. -„...iLticadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local

acestuia, proceduraTKȚniîc^ fel/Jjltă, După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Ciobanii (

Bd. Banii Manta nr. 9. Sdetorul I București: Ol 1222 lei. +40-21-319.10.13; l ax: +40-21-319.10.06

Email: registratura a primari as 1 ro

hlIrv/Âviviv nrunorioi-oplnr I >■<■»

PROPUS

EXISTENT

FUNCȚIUNI

Suprafețe (mp)

Procent (%)

Suprafețe (mp)

Procent (%)

Parcela studiata

1

751.889

100%

751.889

100%

Construcții

293.80

39%

338.35

45%

Spalii verzi amenajate

225.00

30%

245.00

33%

Circulații platforme

233.09

31%

168.54

22%

TOTAL

1

-

100%

-

100%(I-

----- v v


Plan Urbanistic de Detaliu

Strada Navigației Nr.l, Sector 1

U-02-Reglementari urbanistice

--------1;

Legenda[■33309


Suprafața teren (parcela) Suprafața construita existenta


Strada Arcașilor


Limita terenului care a generat PUD Limite parcele

UTILIZARE FUNCȚIONALA

[

[

[


MODUL DE OCUPARE SI UTILIZARE A PARCELEI


£jE 267867


Strada Navigație Nr.3 PUD Construire Locuință Edificabil preluat PUD

Avizat 179 / 10.11.2017

—■■■"


751 889 mi


P 309   0

o.--IE 259300 '-7


IE227W2


IE 262017


Secțiune transversala Strada Navigației Scara 1:100


Corp de clădire existent P;H nu se modifica Corpuri de clădire existente P+M propuse pt. consolidare, extindere si supraetajare; H propus P+l

Contur clădire propusa după extindere Aliniament


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI POT max = 45%

CUT max = 1.3

H maxim = lOm la cornișa/ P+2


OCPI București, Bd.Expozitiei, nr.1/\ sector 1, ROMANIA

Data: 31.05.2018 întocmit: Gabriela Craciunescu