Hotărârea nr. 391/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Panait Istrati Nr. 2 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PANAITISTRATINR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr. 10362/05.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 311/30.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 12647 din 26.09.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu;

Acord creditor ipotecar - Bancpost S.A. nr.744/19.04.2018.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Aurelia Carmen Botez.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si dc amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. PANAIT ISTRATI NR. 2 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 311/30.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului, convocată în temeiul art.39 alin (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.


cor       VINEAZĂ,
pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de llărăbor Adrian și I lărăbor-Cârjali Ada-Sena cu adresa

București, înregistrată la nr. 22409 din 06.06.2018. completată cu nr. 43009 din 12.10.2018. în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite unnâuwk--------------------------------


AVIZ NR.      ..............

PENTRU

PUD - STR. PANAIT ISTRATI NR. 2 - SECTOR 1

Locuință individuală Sp+P+1 E


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL S + CT

Nr.0 5. D îfr i

......................-

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 297,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul dc rte Ftipciară nr. 224404. eliberat la data de 28.05.2018. Se prezintă acordul creditorului ipotecar - Bancpost S.A. nr. 744/19.04.2018.

INIȚIATOR: HĂRĂBOR ADRIAN, HĂRĂBOR-CÂRJAL1 ADA-SENA

PROIECTANT: S.C. BIROl -PROIECTARE IIOBBY CONSTRUIT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RlIR: arh.-urb. Aurclia-Carmcn C. Botez (RUR: DZi, DZ2, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-EsL- Str. Panait Istrati nr. 4; Sud-Est- Str. lani Buzoiani nr. 28: Sud-Vesl-artera de circulație Str. lani Buzoiani; Nord-Vest - artera de circulație Str. Panait Istrati.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 50/07/P/456I4 din 08.01.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE. CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Ilmax.= 10.00 metri RI Imax.= P+2E. Se admite uni nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


+\


Retragerea minimă față de aliniament Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cttplale se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va 11 egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din Str. lani Buzoiani și accesul pietonul se va realiza din Str. Panait Istrati, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 12647 din 26.09.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costcl Ștefan C. Bungețcanu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.-urb. Aurelia-Carmen C. Botez.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 11/12/05.07.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din L.cgca nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D I AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 50/07/P/456I4 din 08.01.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Ciobanu


Șef birou ,

Raluca Mihacla Epifan
nr. 9. Sectorul I București: 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Eax: +40-21-319.10.06

Email: renisiraturat/ primariasl.ro

klltv/Avu.u. nri'wHM-H’.vpla.- I rnMAX. ADMIS

EXISTENT

MAX. PROPUS

POT max %

45

35.70

45

CUT (P+l)

0.9

0.42

0.9

RMH *

P+1E

P

P+1E

H max comisa (m)

10

4.00

10

AC(mp)

10S.8

83.90

105.8

ADCfmpț

211.5

83.90

211.5

Alei carosabile     (mp)

15.00

30.0

Alei pletonale      (mp)

10.00

30.0

TOTAL ALEI CIRCULABILE (mp)

25.00

60.0

TOTAL ALEI CI RCULABILE (%)

10.64

25.5

SPATII VERZI LA SOL(nenormat) =(mp)

126.10

69.25

SPATII VERZI LA SOL (nenormatl = («i

53.66

29.47

BILANȚ TERITORIAL TOTAL TEREN AMENAJAI =2+11+13                               (%)

100

100

NUMĂR LOCURI PARCARE

2

1

2


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

E (m]

N [m]

1

584681.590

329555.600

20.589

2

584693.350

329572.500

17.347

3

584701.100

329556.980

17.437

4

584686.250

329547.840

9.052

S(7)=235.66mp P

=64.426m


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

E [m]

N [m]

1

584681.590

329555.600

1.667

91

584682.448

329554.171

20.234

47

584694.321

329570.555

2.174

2

584693.350

329572.500

20.589

S (8)=35.15mp P=

44.663m