Hotărârea nr. 388/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 388 din 05.12.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării Proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării Proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun dc specialitate întocmit dc Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 662/26.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru apobarea asocierii cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1   nr.255/07.08.2018 prin care se solicită

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din România, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani in 100 de concerte”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 -aprilie 2019;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”;

Având în vedere proiectul înaintat de Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din România, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 9547/08.03.2018, prin care Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România solicită finanțare, în vederea organizării proiectului cultural cultural ”100 de ani in 100 de concerte”, în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019;

în temeiul prevederilor art.dS alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă încheierea unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019.

(2) Suma acordată este de 589.800 lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Drepturile și obligațiile financiare ale părților, cât și toate celelalte prevederi, între Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Consiliul Local al Sectorului 1 sunt stabilite într-un contract de finanțare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 Contractul de finanțare cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


SE

Daniela^


RET AR icoleta Cefalan


Nr:   388

Data: 05.12.2018

Anexa nr. 1

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România


la Hotărârea Consiliului Local „ f REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,


V. BUGETUL


Titlul/denumirea:

100 de ani în 100 concerte

O

\\7>  \ vfess

\r

__

Perioada de desfășurare:

decembrie 2018 - aprilie 2019

z


1. Venituri

3 Procentul pe care îl reprezintă suma solicitată din cheltuielile totale necesare pentru realizarea proiectului.


Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.Sursa de finanțare

Suma solicitată(lei)

Suma aprobată (lei)

Suma contractată(lei)

%3

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

Contribuție proprie UCIMR (26200 lei în 2018 și 43700 lei în 2019)

69900

69900

69900

10

Parteneri, sponsori, alți finanțatori (10500 lei în 2018 și 41825 lei în 2019)

52325

In curs de semnare

In curs de semnare

7

Primăria Sectorului 1*

(40000 lei în 2018 și 549800 lei în 2019)

589.800

In curs de evaluare

In curs de evaluare

83

Total general 2018: 76700 lei; Total general 2019: 635325 lei;

Total general (2018 + 2019)

712025

69900

69900

100

*Conform act adițional se va citi Centrul Cultural al Sectorului 1 în loc de Primăria Sectorului 1

 • 1 Cereri depuse.

 • 2 Contract semnat sau în curs de semnare la data depunerii prezentei cereri.

2.Deviz estimativ de cheltuieli aferent anului 2018 - decembrie Suma solicitata spre finanțare : 40.000 lei

Tipul cheltuielilor1

Suma totală (lei) 1=2+3+4

Contribuția solicitantului (lei) 2

Contribuția altor finanțatori (lei) 3

Suma solicitată de la M.C.I.N.* (lei) 4

Perioada de desfășurare

TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i)

76700

26200

10500

40000

decembrie 2018

a) costuri de producție

Materiale consumabile ateliere 6 ateliere Cartografii decembrie: 350 lei/atelier x 6 ateliere = 2100 lei;

2100

2100

b) închirieri de spații și aparatură

Vom utiliza echipamentul de sonorizare al organizației

c) onorarii (drept de autor și drepturi conexe în temeiul Legii nr. 8/1996)

Onorarii Stagiunea Cartografii Sonore, decembrie 2018

Interpreți: 1600 lei/concert

24700

3100

21600

decembrie 2018

‘Conform act adițional se va citi Centrul Cultural al Sectorului 1 în loc de M.C.I.N.

Coordonatori ateliere x 1800/atelier x 6 = 10800 lei;

Prezentator muzicolog 600 lei x 1 = 600 lei;

Prezentator muzeograf 600 lei x 1 = 600 lei;

Fotograf 500 lei x 7 evenimente (1 concerte și 6 ateliere) = 3500 lei;

Onorarii Arts District -100 (2 emisiuni-concertîn decembrie):

Fotograf documentarist 1000 lei/emisiune x 2 = 2000 lei;

Regizor/scenarist x 1200 lei/emisiune x 2 = 2400 lei;

Prezentator x 1200 lei/emisiune x 2 = 2400 lei;

Istoric invitat x 1200 lei/emisiune x 2 = 2400 lei;

Arts District - 100: cheltuieli       aferente

decembrie 2018

d) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)

Remunerații echipa de proiect (surse proprii) dec. 2018:

Director de proiect: 6000 lei;

Director artistic: 6000 lei;

Contabil: 6000 lei;

Secretar: 1500 lei;

Referent: 1500 lei;

Alte servicii:

39400

21000

18400

Va rugam sa completați in forma tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și sa va încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.

Filmare Arts District - 100 x 2 materiale brut x 4600 lei/buc = 9200 lei;

Montaj Arts District - 100 x 2 video documentare max 15 - 20 min./buc. X 4600 lei/buc = 9200 lei;

Servicii pt. Arts District -

100 aferente decembrie 2018

e) premii

f) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/ invitaților

Aceste costuri vor fi asigurate în natură, din alte surse (organizația dispune de un microbuz propriu)

g) diurna pentru participanți

h) tipărituri

i) acțiuni promoționale și de publicitate inclusiv OOH dec. 2018:

Promovare prin adwords, campanii facebook: 3000 lei; PR manager, promovare prin comunicate de presă, prezentări etc.: 4500 lei

Specialist Social Media și community manager, promovare prin actitivăți specifice social media: 3000 lei;

10500

10500

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.

3.Deviz estimativ de cheltuieli aferent anului 2019 Suma solicitata spre finanțare pentru 2019 - 549.800 lei

Perioada ianuarie - aprilie

Tipul cheltuielilor2

Suma totală (lei) 1=2+3+4

Contribuția solicitantului (lei)

2

Contribuția altor finanțatori (lei)

3

Suma solicitată de la M.C.I.N.*

(lei)

4

Perioada de desfășurare

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i)

635325

43700

41825

549800

ianuarie - aprilie

2019

a) costuri de producție

Materiale consumabile 16 ateliere

Cartografii ianuarie - aprilie 2019: 350 lei/atelier x 16 ateliere = 5600 lei;

Materiale consumabile 16 ateliere

Cartografii ianuarie - aprilie 2019: 350 lei/atelier x 16 ateliere - 5600 lei;

11200

7700

3500

b) închirieri de spații și aparatură Chirie sală concert special aprilie

25000

25000

c) onorarii (drept de autor și drepturi conexe în temeiul Legii nr. 8/1996) Onorarii Stagiunea Cartografii Sonore, ianuarie - aprilie 2019

385900

385900

Stagiunea Cartografii Sonore

Ianuarie - aprilie 2019

* Conform act adițional se va citi Centrul Cultural al Sectorului 1 în loc de M.C.I.N.

Interpreți: 3600 lei/concert x 7 concerte = 25200 lei; Coordonatori ateliere x 1800/atelier x 16 = 28800 lei;

Prezentator muzicolog 1200 lei x 7 = 8400 lei; Prezentator muzeograf 1200 lei x 7 = 8400 lei; Fotograf 500 lei x 17 evenimente (7 concerte și 10 din cele 16 ateliere) = 8500 lei;

Onorarii Stagiunea de Colecție, ian-apr 2019 (total 7 concerte):

Interpreți 3600 x 7 concerte = 25200 lei; Prezentator x 1200 lei/concert x 7 = 8400 lei; Co-prezentator bibliotecar 1200 lei/concert x 7 = 8400 lei;

Fotograf 500 lei x 7 concerte = 3500 lei; Onorarii Stagiunea de jazz și literatură la Casa Filipescu-Cesianu, februarie -aprilie 2019 (total 6 concerte și 16 ateliere): Interpreți: 3600 lei x 6 concerte = 21600 lei; Coordonatori ateliere x 1800/atelier x 16 = 28800 lei; Actori/prezentatori x 1200 lei/pers x 12 pers = 14400 lei;

Fotograf 500 lei x 18 evenimente (8 concerte și 10 din cele 16 ateliere) = 9000 lei;

Onorarii Arts District -100 (4 emisiuni-concert):

Stagiunea de Colecție

Ianuarie - aprilie 2019

Stagiunea de Jazz și Literatură

Februarie - aprilie 2019

4 emisiuni-concert Arts District -100, cu valoare documentară, având ca

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare

6 compozitori comisionați x 3000 lei = 18000 lei; Fotograf documentarist 1000 lei/emisiune x 4 = 4000 lei;

Regizor/scenarist x 1200 lei/emisiune x 4 = 4800 lei;

Prezentator x 1200 lei/emisiune x 4 = 4800 lei;

Istoric invitat x 1200 lei/emisiune x 4 = 4800 lei;

Onorarii Round Table România (3 conferințe-spectacol):

Moderator x 2350 lei/conferință x 3 = 7050 lei;

Personalități invitate x 2 pers./conferință x 1250 lei/pers. x 3 conferințe = 7500 lei; Artiști invitați 3600 lei per conferință) x 3 conferințe= 10800 lei;

Producător x 3525 lei/conferință x 3 = 10575 lei; Fotograf documentarist 1000 lei/conferință x 3 = 3000 lei;

Concert special (aprilie): Onorarii orchestra: 60000 lei; Onorariu dirijor orchestra: 9000 lei; Onorariu dirijor cor: 8000 lei; Onorariu cor: 14000 lei;

Onorariu aranjor: 6975 lei; Onorariu regizor spectacol: 8000 lei; Prezentator concert: 4000 lei; Fotograf: 2000 lei

subiect monumente din Sectorul 1

Ianuarie - aprilie 2019

Round Table Romania la Universitatea Națională de Muzică București, sezon special: 3 emisiuni speciale moderată de Valentina Sandu-Dediu

Ianuarie - februarie 2019

Concert special dedicat Centenarului, în luna aprilie 2019

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.

d) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)

Remunerații echipa de proiect (surse proprii):

Director de proiect: 2000 lei/lună x 4 luni = 8000 lei; Director artistic: 2000 lei/lună x4 luni = 8000 lei; Contabil: 2000 lei/lună x 4 luni = 8000 lei;

Secretar: 500 lei/lună x 4 luni = 2000 lei; Referent: 500 lei/lună x 4 luni = 2000 lei;

Alte servicii: Amenajare spațiu expozitional (Stagiunea Cartografii Sonore): 40000 lei;

Transmisii live streaming Stagiunea de Colecție 7 concerte x 4600 lei/concert = 32200 lei;

Transmisii live streaming 6 concerte Stagiunea de Jazz și literatură x 4600 lei/concert = 27600 lei;

Filmare Arts District - 100 x 4 materiale brut x 4600 lei/buc = 18400 lei; Montaj Arts District - 100 x 4 video documentare max 15 - 20 min./buc. X 4600 lei/buc = 18400 lei;

Transmisii live streaming 3 conferințe Round Table România x 4600 lei/conferință = 13800 lei;

188400

28000

160400

Ianuarie - aprilie 2019

Amenajare spațiu expozițional: februarie -aprilie 2019

Stagiunea de Colecție:

Ianuarie - aprilie 2019

Stagiunea de Jazz și literatură

Februarie - aprilie 2019

Arts District:

Ianuarie - februarie 2019

Arts District: montaj: ianuarie - februarie 2019;

Round Table: ianuarie -

februarie 2019

Concert special: aprilie

2019

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.

Transmisie live streaming concert special x4500 lei; servicii producție și montaj concert special x 5500 lei

e) premii

f) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/ invitaților

Aceste costuri vor fi asigurate în natură, din alte surse (organizația dispune de un microbuz propriu)

g) diurna pentru participanți

h) tipărituri

5 roll-ups, dim. 85x200cm, 270 lei/buc. X

5 = 1350 lei

3 mesh spider, prinț textil color calitate fotografica, cadru aluminiu, dim. 325X230 cm x 1900 lei/buc. = 5700 lei 150 postere color dim. A2 format 500 x 700 mm, tipar 4 + 0 culori, HDC 200g/mp x 6.5 lei/buc. = 975 lei

8025

8025

i) acțiuni promoționale și de publicitate inclusiv OOH

Promovare prin adwords, campanii facebook, 1500 lei/lună x 4 luni = 6000 lei; PR manager, promovare prin comunicate de presă, prezentări etc. 1500 lei/lună x 4 luni = 6000 lei;

16800

8000

8800

Ianuarie - aprilie 2019

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.


CENTRUL

CULTURAL

o- CENTRULSocial Media și community manager: 1200 lei/lună x 4 luni = 4800 lei;


4. Grafic de finanțare nerambursabilă pe activități

Grafic de finanțare nerambursabilă pe activități*

Denumirea solicitantului: Denumirea proiectului/acțiunii culturale:Perioada de emitere a facturii

Etapele proiectului/acțiun ii culturale

Activități specifice pe categorii de cheltuieli eligibile din deviz

Suma de facturat (cf. contractului de finanțare nerambursabilă)

Tranșa 1

Etapa de pregătire a proiectului/ acțiunii culturale

Subtotal 1

Tranșa 2 “

Etapa finală a proiectului/ acțiunii culturale

Subtotal 2

Total general (Subtotal 1+Subtotal 2)


Manager general/Președinte: Ștefan Gheorghiu


* - se va completa doar în situația în care se solicită ca finanțarea rieramb ** - minimum 15% din valoarea finanțată.


Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12tă d&Șectorul1 al Municipiului București, să se acorde în două tranșe.


ți, pe.qât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.
Calendarul activităților proiectului 100 de ani în 100 de concerte decembrie 2018 - aprilie 2019

1. Stagiunea Cartografii sonore la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi - în total 8 concerte și 22 ateliere

2018: decembrie : 1 concert și 6 ateliere

2019 ianuarie - aprilie: 7 concerte și 16 ateliere

2. Stagiunea de jazz și literatură în interiorul Casei Filipescu-Cesianu (Lapidarium sau mansardă)

2019: februarie - aprilie: 6 concerte și 16 ateliere

3.   Stagiunea de Colecție la Biblioteca Națională a României

2019: ianuarie - aprilie al ll-lea sezon: 7 concerte bilunare

 • 4.  6 emisiuni-concert Arts District - 100, cu valoare documentară, având ca subiect monumente din Sectorul 1

2018: decembrie : 2 filmări și 2 montaje

2019: Ianuarie - februarie: selecție și plată 6 compozitori

4 filmări, 4 emisiuni, 4 montaje

martie - aprilie: difuzările celor 6 emisiuni

5. Round Table Romania la Universitatea Națională de Muzică București, sezon special

2019: ianuarie și februarie: 3 emisiuni

 • 6. Concert special Centenar: aprilie 2019


Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 388/05.12.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr...............din................


în conformitate cu prevederile Art. 1, alin. (2), litera f) și Art. I2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului României nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor. Proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile, pentru anul 2017- 2020. în cadrul Programului CENTENAR pentru Toți - sesiunea 2017- 2020, organizarea și funcționarea comisiilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 662/26.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru apobarea asocierii cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1 nr.255/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani in 100 de concerte”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019;

Intre:

CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Directornumit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

FINANȚATOR și

UNIUNEA DE CREAȚIE INTERPRETATIVA A MUZICIENILOR DIN ROMANIA cu sediul social în București, Piața Valter Maracineanu, nr. 1-3, cam 40, având contul R089RNCB0072049694370001, deschis la BCR, Sector 1, reprezentată prin dl. Ștefan Gheorgiu, președinte denumit în continuare BENEFICIAR, a intervenit următorul contract:

Cap. I. Obiectul contractului

Art. 1. Finanțarea nerambursabilă a proiectului cultural ”100 de ani in 100 de concerte”, organizat de către Beneficiar Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania, în perioada decembrie 2018 - aprilie 2019, în termenii și condițiile stabilite în cererea de finanțare, părți integrante ale prezentului contract.

Cap. II. Durata contractului

Art. 2. Durata contractului este cuprinsă între data semnării lui de către părțile contractante și data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condițiile prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) și lit. d) din prezentul contract.

Cap. III. Valoarea contractului

Art. 3. Valoarea contractului este de 589.800 lei, conform devizului anexat parte integrantă a prezentului contract.

Art. 4. Suma reprezentând finanțarea nerambursabilă va fi virată din contul Finanțatorului în contul Beneficiarului, potrivit legii.

Cap. IV. Modalități de plată. Decontări

Art. 5. Suma prevăzută la art. 3 se acordă într-o singură tranșă, prin virament bancar, pe baza facturii emise de către Beneficiar, însoțită de documente justificative, conform legilor în vigoare.

Art. 6. Valorile fiecărei categorii de cheltuieli cuprinse în deviz sunt estimative, în consecință se pot deconta sume în plus/ în minus cu maxim 70% față de cele prevăzute pentru fiecare categorie, cu condiția ca totalul cheltuielilor să se încadreze în valoarea contractului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. Vor fi acceptate spre decontarea numai cheltuielile efectuate de către beneficiar în perioada executării contractului, conform Ghidului privind decontarea sumelor alocate, prezentat în Anexa 2 la prezentul contract.

Art. 8. Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform contractului, se vor prezenta documente justificative întocmite potrivit legislației în vigoare. Documentele justificative vor fi depuse în copie xerox lizibilă, cu mențiunea "conform cu originalul”, semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Art. 9. Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite Finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului.

Art. 10. Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite prin poștă sau se vor depune la sediul Centrului Cultural al Sectorului 1, din Piața Amzei nr 13. Pe plic se va menționa ” CENTENAR pentru Toți, sesiunea 2017-2020”.

Cap. V. Drepturile și obligațiile părților

Art. 11. Drepturile și obligațiile FINANȚATORULUI:

 • a) Are dreptul să modifice cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă Beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către Beneficiar;

 • b) Finanțatorul are dreptul de a recupera de la Beneficiar fondurile folosite de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalități de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acordării până la data recuperării lor, la care se adaugă dobânda legală, calculate în condițiile legii

 • c) în cazul în care Beneficiarul nu transmite documentele justificative în termenul prevăzut la art. 9, contractual se consideră reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

 • d) în absența dovezii la momentul decontului, a contribuției Beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a proiectului finanțat, contractual se consider reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

Art. 12. Drepturile și obligațiile BENEFICIARULUI:

 • a) Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie, inclusiv principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții ale Legii nr. 98/2016 conf. Art. 2 alin 2 cu modificările și completările ulterioare

 • a.  nediscriminarea;

 • b.  tratamentul egal;

 • c.  recunoașterea reciprocă;

 • d.  transparența;

 • e.  proporționalitatea;

 • f.  asumarea răspunderii.

 • b) Să asigure îndeplinirea oricărei alte activități legate de buna desfășurare a proiectului/ acțiunii culturale;

 • c) Să prezinte Finanțatorului documente justificative însoțite de rapoarte de activitate;

 • d) Se obligă să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului/ acțiunii culturale care face obiectul prezentului contract și să nu utilizeze finanțarea nerambursabilă pentru activități generatoare de profit;

 • e) Se oblige să întocmească exact și corect toate documentele justificative privind utilizarea finanțării;

 • f) Se obligă să transmită completările solicitate de Finanțator, privind documentele prezentate spre decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar decontarea se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate inițial la decont;

 • g) Se obligă să specifice mențiunea "Proiect cultural finanțat de PRIMĂRIA SECTORULUI 1 prin Centrul Cultural ” împreună cu sigla, pe toate tipăriturile, afișe, cataloage, alte materiale publicitare și de comunicare, realizate în format fizic sau digital, pe coperta CD-urilor, cărților și altor bunuri similare rezultate în urma acestui proiect cultural;

 • h) Se obligă să accepte controlul și verificările Finanțatorului și al altor autorități cu atribuții î domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • i) Se obligă să facă dovada la momentul decontului, a contribuției de minim 10% din valoare totală a proiectului/acțiunii cultural(e) finanțat(e) prin documente justificative (facturi și documente de plată).

 • j) Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Centrul Cultural al Sectorului 1 în temeiul prezentului contract, fa nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la orice alte instituții publice/ organizații nonguvemamentale.

Cap. VI. Modificarea, rezilierea și încetarea contractului Art. 13. Modificarea contractului

 • a) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin act adițional.

 • b) Beneficiarul are obligația de a informa de îndată Finanțatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului/ acțiunii cultural(e).

Informarea va conține și descrierea condițiilor și a circumstanțelor în care proiectul/ acțiunea cultural(ă) se va desfășura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract.

 • c) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea Beneficiarului, acesta trebuie să o adreseze Finanțatorului cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înaintea momentului la care dorește ca această modificare să intre în vigoare, cu excepția cezurilor bine justificate de Beneficiar și acceptate de Finanțator.

 • d) Schimbarea adresei, modificare contului bancar pot face obiectul unei simple notificări, cu toate că acest lucru nu va afecta opțiunea Finanțatorului de a se opune alegerii făcute de Beneficiar în privința contului bancar.

 • e) Suma maximă a finanțării nerambursabile menționate la art. 3 din contract nu poate fi majorată

Art. 14. Rezilierea contractului

 • a) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 11 lit. c) și lit. d), ipoteză în care contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară emiterea unei notificări.

 • b) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.

Art. 15. încetarea contractului

Prezentul contract încetează să producă efecte:

 • a)  La data rezilierii acestuia;

 • b) La data prezentării de către Beneficiar a documentelor justificative în condițiile prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) și lit. d) din prezentul contract;

 • c) Prin acordul părților, consemnat în scris;

 • d) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Cap. VII. Clauza penală

Art. 16. încălcare de către beneficiar a obligației prevăzute la art. 12, lit. j) din prezentul contract atrage după sine aplicarea clauzei penale, constând în restituirea de către beneficiar către Centrul Cultural al Sectorului 1 și Identității Naționale a unei sume al cărui cuantum va fi stabilit potrivit următorului algoritm: suma decontată de Centrul Cultural al Sectorului 1 și decontată/transmisă spre decontare la orice alte instituții publice/organizații neguvemamentale x 2.

Cap. VIII. Forța majoră

Art. 17. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil li insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 18. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în maximul 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

Art. 19. Data de referință este ștampila poștei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forță majoră.

Cap. IX. Clauze speciale

Art. 20. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale în materie, aflate în vigoare.

Art. 21. Beneficiarul la prezenta raportul narativ care trebuie să cuprindă informații cu privire la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum și gradul de mediatizare a proiectului/ acțiunii cultural(e) și reflectarea în presă a activităților derulate în cadrul proiectului/ acțiunii cultural(e) ce reprezintă obiectul prezentului contract.

Cap. X. Litigii

Art. 22

 • a) Părțile vor acționa pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce pot apărea pe parcursul derulării prezentului contract;

 • b) în caz de nesoluționare, litigiile vor fi supuse spre rezolvare instanței competente în acest sens.

Cap. XI. Transparență

Art. 23. Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract

Art. 24. Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:

a) denumirea proiectului/acțiunii cultural(e), denumire completă a beneficiarului și, dacă dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact - minimum o adresă de email și un număr de telefon- funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

 • b) valoarea totală a finanțării acordate, exprimată atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoare plăților efectuate;

 • c)  dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, beneficiarii finali ai proiectului/acțiunii cultural(e);

 • d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului/acțiunii cultural(e): date personale, denumirea postului, timpul de lucru;

 • e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului/acțiunii cultural(e), atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

 • f)  denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractanți în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

 • g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului/ acțiunii cultural(e).

Cap. XII. Confidențialitate

Art. 25. în cazul în care există documente, secțiuni, sau informații din proiect/ acțiune cultural(ă) a căror publicare ar aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, părțile vor menționa aceste informații cu caracter confidențial într-o anexă, alături de motivele pentru care este necesară confidențialitatea.

Art. 26. Autoritatea contractantă, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:

 • a)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

 • b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Cap. XIII. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 27. Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului/acțiunii cultural(e) nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

Cap. XIV. Publicarea datelor

Art. 29. Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la cap. XI. art. 24 referitor la transparență să fie publicate de către autoritatea contractantă.

Cap. XV. Clauze finale

Art. 30. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art. 31. Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părți vor ține legătura permanent sunt:

 • • FINANȚATORULUI:..........................

Număr de telefon:..................................

 • •  din partea BENEFICIARULUI: Ștefan Gheorgiu

Număr de telefon:...................................

Art. 32. Prezentul contract s-a încheiat astăzi , în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

DIRECTOR,


COMPARTIMENT JURIDIC,


UNIUNEA DE CREAȚIE

INTERPRETATIVA A

MUZICIENILOR DIN ROMANIA

REPREZENTANT LEGAL,

Ștefan Gheorgiu

COMPARTIMENT PROIECTE SI

PROGRAME CULTURALE,

COMPARTIMENT ECONOMIC,

CFP

Plata sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă se efectuează prin virament bancar, din bugetul Primăriei Sectorului 1, din contul bancar al beneficiarului, în baza facturii emise de beneficiar.

Factura va conține următoarele informații: Seria și numărul facturii; Data emiterii; Datele de identificare ale beneficiarului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală, numărul din Registrul Comerțului sau similar, contul bancar IBAN și banca la care este deschis acesta); Datele de identificare ale finanțatorului, respectiv Primăriei Sectorului 1: Cod fiscal Cont, deschis la D.T.C.P.M.B.; Denumirea serviciului: contravaloare finanțare nerambursabilă acordată pentru proiectul.............................., Contract de finanțare nr.......................din data

de...............................; Valoarea (în LEI); Delegatul, în persoana reprezentantului legal al

beneficiarului finanțării; Semnătura beneficiarului finanțării.

Factura emisă de beneficiarul finanțării trebuie transmisă către Primăria Sectorului 1 în original.

Finanțarea se va acorda într-o singură tranșă, pe bază de factură însoțită de dosarul de decont aferent întregii sume alocate, inclusiv contribuția proprie, în proporție de minimum 10% din valoarea totală a proiectului/acțiunii culturale.

 • 2. Justificarea cheltuielilor efectuate

Pentru a fi acceptate ca și cheltuieli eligibile, documentele prezentate în dosarul de decont trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuielile efectuate și activitățile desfășurate în cadrul proiectului/acțiunii cultural(e).

Toate cheltuielile vor fi efectuate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și în timpul proiectului/ acțiunii cultural(e), și în scopul exclusiv al acestuia.

Acceptarea cheltuielilor este condiționată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:

• Documentele justificative (facturi, chitanțe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/ produse/ lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •      Documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informațiile necesare din punct de vedere al formei, respectiv seria și numărul documentului, data emiterii și cea a scadenței, emitentul documentului cu toate datele de identificare, codul de identificare fiscală, conturile bancare și banca unde sunt deschise acestea și să fie semnate;

 • •      Angajamentele legale și documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea exactă și detaliată a produselor sau serviciilor achiziționate în vederea implementării activităților proiectului;

 • •      Documentele justificative trebuie să fie însoțite de dovada plății, respectiv ordin de plată vizat de bancă/ ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont, extrasul de cont emis de bancă în care să fie evidențiate plățile aferente proiectului, chitanța, bon fiscal, alte documente legale care să justifice plata;

 • •      Documentele justificative emise de furnizorii bunurilor și serviciilor din afara granițelor României, pe numele beneficiarului, vor fi prezentate în dosarul de decont împreună cu dovada plății lor, însoțite de traducerea în limba română și semnate;

 • •      Achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor necesare implementării proiectelor de către beneficiarii se realizează cu respectarea principiilor Art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea legislației referitoare la achizițiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei cheltuieli.

 • •      Achiziționarea de produse sau servicii se poate efectua direct în cazul în care valoarea estimată, fără TVA este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA este mai mică decât 441.730 lei, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      în cazul achiziționării directe, beneficiarul finanțării are obligația să facă dovada prospectării pieței pentru produse/ serviciul/ lucrarea achiziționată, să anexeze un raport (tabel) de prezentare comparativă a ofertelor primite de la operatorii economici.

 • •      Dovada selecției de oferte și a atribuirii achiziției se face prin anexarea, în spatele documentelor justificative, a cererii de ofertă transmise de la furnizori/ prestatori (cu detalierea produselor/ serviciilor solicitate, oferte primite de la furnizori/ prestatori, tabelul comparativ al ofertelor sau proces verbal de selecție/ atribuire, asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului sau un responsabil/ comisie numit/ă de către acesta.

 • 3. Prezentarea dosarelor de decontare de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile

Beneficiarii vor depune documentele justificative la termenele convenite în contractele de finanțare, îndosariate în ordinea stabilită în Devizul anexat la contractul de finanțare. în aceeași ordine vor fi înscrise și în raportul financiar.

Dosarele de decont vor conține, în mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului, respectiv denumirea beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului/ acțiunii cultural(e), numărul contractului de finanțare.

Dosarele de decont vor conține câte un OPIS al documentelor depuse, semnate de către beneficiar. în conținutul său va fi obligatorie păstrarea ordinii în care sunt așezate documentele în dosar.

Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” și semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Factura emisă de beneficiarul finanțării, în original, necesară pentru decontare va fi inclusă în dosarul de decont.

 • 4. Modulul de ordonare și aranjare a documentelor în dosarul de decont

Documentele vor avea următoarea ordine:

 • 1. Factura, în original, emisă de beneficiarul finanțării nerambursabile către MCIN în vederea decontării, semnate de către reprezentantul legal al beneficiarului finanțării.

 • 2. OPIS-ul documentelor justificative anexate.

 • 3. Documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile.

5. LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE LE VOR FI ANEXATE ÎN DOSARUL DE DECONT


Aceste documente justificative ale cheltuielilor de implementare reprezintă cerințe obligatorii pentru stabilirea eli vederea decontării acestora.

Tip cheltuială

Document justificativ

Documentul care atestă efectuarea plății

Costuri de producție

 • •  dovada procedurii de achiziție;

 • •  contract sau comanda, dacă este cazul;

 • •  factură cu detalierea bunurilor achiziționate, UM, cantitate, preț;

 • •  avizul de expediție, pentru bunurile livrate, atașat la factura aferentă;

 • •  NIR (notă internă de recepție);

 • •  bonul de consum pentru materialele achiziționate și consumate;

 • •  raportul de producție sau de activitate periodică, dacă din bunurile consumate a rezultat un alt bun;

 • •  dovada plății;

 • - ordin de plată;

chitanță, bon fiscal, dispoziție de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele/Registrul de casă;

închirieri de spații și aparatură

închiriere săli, spații pentru derularea unor spectacole, închiriere aparatură pentru sonorizare; iluminare; video-proiecție:

 • •  cereri de oferte;

 • •   oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de închiriere cu deținătorul spațiilor/ echipamentelor;

 • •  proces verbal de predare- primire a bunurilor închiriate;

 • •  factură emisă de deținătorul spațiilor/ echipamentelor;

 • •  dovada plății;

 • - ordin de plată;

 • - chitanță, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele/ Registrul de casă;

Onorarii (drepturi de autor/conexe)

« contractul de drept autor/ drepturi conexe cu respectarea prevederilor legale, încheiat în baza Legii 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, în

- ordin de plată- pentru onorarii,      contribuții      și

care se menționează clar obiectul contractului, valoarea contractului, modalitatea de plată, perioada de valabilitate a contractului și termenele de predare;

 • •  statul de plată a onorariilor, cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, (semnat de titularul dreptului de autor/ drepturi conexe- în cazul plăților în numerar), semnat de beneficiarul finanțării nerambursăbile;

 • •  dovada achitării sumelor reținute la sursă, potrivit legislației în vigoare;

 • •  raport vizat de beneficiar/ proces verbal de recepție a lucrării, în care se specifică îndeplinirea obiectului contractului;

» dovada plății către beneficiarul de contract.

impozite;

- dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar) și Registru de casă;

-extras de cont din care să rezulte viramentele;

-ștat de plată care să conțină semnătura titularului dreptului de autor, pentru confirmarea primirii banilor.

Diurnă

- la nivelul prevăzut de legislația în vigoare aplicabilă      pentru

salariații instituțiilor publice

 • •  tabel nominal cu datele de identitate ale beneficiarilor de diurnă, cu precizarea sumelor primite, perioada și semnăturile beneficiarilor diurnei;

 • •  copia actului de identitate;

 • •  dovada plății.

 • - ordin de plată/ dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont/ registru de casă;

Prestări        servicii

(colaboratori,      alte

servicii)

Colaboratori:

 • •  contractele de prestări servicii încheiate , în baza Codului Civil, cu respectarea prevederilor legale, pe perioada derulării proiectului finanțat de Primăria Sectorului 1 și Identității Naționale. în care se vor menționa obligatoriu obiectul și valoarea contractului, tipul activității, perioada de valabilitate a contractului și termenele de finalizare;

 • •  statul de plată, cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, (semnat de colaborator- în cazul plăților în numerar), semnate de beneficiarul finanțării;

 • •  dovada achitării sumelor reținute la sursă, potrivit legislației în vigoare;

 • •  dovada plății către beneficiarul de contract;

 • •  copia actului de identitate a colaboratorului;

 • •  raport/ proces verbal de recepție a serviciului, vizat de beneficiar, în care se specifică îndeplinirea obiectului contractului.

Alte servicii:

 • -  ordin de plată- pentru remunerații, sumelor reținute la sursă (contribuții și impozite);

 • - dispoziția de plată și Registru de casă (în cazul plăților în numerar);

 • - stat de plată care să conțină semnătura prestatorului, pentru confirmarea primirii banilor; -extras de cont din care să rezulte viramentele.

-ordin de plată- pentru valoare

 • •   cereri de ofertă,

« oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de prestări servicii sau comandă;

 • •  factură, cu detalierea serviciilor prestate;

 • •  proces- verbal de recepție a serviciilor (acolo unde este cazul);

 • •  alte documente, după caz (aviz de expediție, notă de intrare-recepție, bon de consum etc.);

 • •   dovada plății.

achitată și extras de cont; chitanță/ bon fiscal, dispoziția de plată;

-Registru de casă- pentru plățile în numerar.

Premii

 • •  regulament de premiere;

 • •  proces verbal de jurizare;

 • •  stat de plată cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, (semnat de titularul dreptului de autor/ drepturi conexe- în cazul plăților în numerar), semnat de beneficiar;

 • •   copia actului de identitate a titularilor premiilor;

 • •  dovada achitării sumelor nete și a sumelor reținute șa sursă, potrivit legislației în vigoare.

 • -  ordin de plată- pentru

onorarii,      contribuții      și

impozite;

 • - dispoziția de plată și Registru de casă (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele.

Cazare

 • •  cereri de ofertă;

 • •   oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de prestări servicii;

 • •  factură emisă de prestatorul de servicii;

 • •  diagrama locurilor de cazare pe perioadele vizate, numărul persoanelor cazate, durata cazării, confirmată de prestatorul serviciilor hoteliere și de către beneficiarul finanțării nerambursabile;

 • •  dovada plății.

 • -  ordin de plată- pentru

onorarii,      contribuții      și

impozite;

dispoziția de plată și Registrul de casă (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele.

Transport intern și internațional

Transportul rutier cu autoturism/ microbuz sau alte autovehicule destinate transportului de persoane (auto personal/ vehicule închiriate/ servicii prestate de către firme de transport) se decontează consumul legal, potrivit certificatului de

-ordin de plată;

-chitanță, dispoziția de plată, biletul/ tichetul de călătorie,

înmatriculare al vehiculului (consum legal exprimat în litri/lOOkm x preț/ 1 litru de benzină x nr. de km. parcurși.

 • •  certificatul de înmatriculare al vehiculului sau declarație pe propria răspundere privind consumul autoturismului/ microbuzului.

 • •  contract de închiriere a autovehiculelor/ de prestări servicii, după caz;

 • •  dovada aplicării procedurii de achiziție, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (închirieri auto/ prestări servicii de către firme de transport);

 • •  factură care trebuie să conțină toate informațiile despre rută și numărul de persoane transportate;

 • •  foaie de parcurs, după caz, completată potrivit legii;

 • •  tabel centralizator întocmit, semnat de beneficiar, cuprinzând numele și prenumele persoanelor care au călătorit, ruta, data, km parcurși (pentru transport cu microbuz, autocar etc.);

 • •  ordin de deplasare (delegație), după caz;

 • •  bonul fiscal de combustibil, ștampilat, datat cu cel mult 24 ore înainte de efectuarea deplasării sau datat în timpul programului;

 • •  dovada plății;

Pentru transport feroviar:

 • •  ordin de deplasare (delegație), după caz;

 • •   tichetele/ biletele de călătorie;

 • •  tabel centralizator întocmit, semnat și ștampilat de beneficiar, cuprinzând numele și prenumele persoanelor care au călătorit, ruta, seria și numărul biletului, data, prețul biletului;

Pentru transport aerian:

 • •   oferte;

 • •   cereri ofertă;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  tichetele/ biletele de călătorie;

 • •  ordin de deplasare (delegație), după caz;

bonul fiscal, BCF (în cazul plăților în numerar);

-extras de cont din care să rezulte viramentele/ registrul de casă (pentru plăți în numerar)

 • •  talonul de îmbarcare;

 • •  contract de prestări servicii;

 • •  factură, cu descrierea explicită a cheltuielii efectuate;

 • •  dovada plății.

Tipărituri

Acțiuni promoționale și de publicitate

Afișe, pliante, programe, broșuri, bannere, mesh-uri, roll-up, publicitate în presa scrisă:

 • •  cereri de ofertă;

 • •   oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de prestări servicii sau comandă;

 • •  aviz de însoțire a mărfii și/sau proces verbal de predare- primire;

 • •   factură, cu detalierea serviciilor prestate;

 • •  note intrare recepție (N.I.R.);

 • •  bon consum, pentru materiale achiziționate și consumate;

 • •   1 exemplar din fiecare material tipărit;

 • •  prinț screen prezentări Online;

» declarație pe propria răspundere conform căreia tipăriturile s-au distribuit cu titlu gratuit;

 • •  în cazul contractelor de promovare prin spoturi publicitare (radio, tv, online) se vor preciza timpii de difuzare/ intervalul orar pe zile și se va prezenta dovada acestora de la televiziune/ postul radio care le-a difuzat;

 • •  declarație unde au fost amplasate banner-ele și fotografii;

 • •  toate materialele vor fi achiziționate și consumate în timpul proiectului și în scopul exclusiv al acestuia;

 • •  dovada plății

 • - ordin de plată;

chitanță, bon fiscal, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele/ Registrul de casă;

1

Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare rubrică.

2

Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățire a sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

Vă rugăm să completați în formă tehnoredactată, cu caractere 12 pct., și să vă încadrați, pe cât posibil, în spațiul alocat pentru fiecare